Pregabalin "Teva"

hårde kapsler 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg og 300 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pregabalin Teva 25 mg hårde kapsler
Pregabalin Teva 50 mg hårde kapsler
Pregabalin Teva 75 mg hårde kapsler
Pregabalin Teva 100 mg hårde kapsler
Pregabalin Teva 150 mg hårde kapsler
Pregabalin Teva 200 mg hårde kapsler
Pregabalin Teva 225 mg hårde kapsler
Pregabalin Teva 300 mg hårde kapsler

pregabalin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pregabalin Teva
 3. Sådan skal du tage Pregabalin Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pregabalin Teva hører til en gruppe lægemidler, der anvendes til behandling af epilepsi, neuropatiske smerter og generaliseret angst hos voksne. 


Perifere og centrale neuropatiske smerter: Pregabalin Teva anvendes til behandling af langvarige smerter, som skyldes beskadigede nervebaner. Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere neuropatiske smerter, f.eks. diabetes eller helvedesild.

Smertefornemmelsen kan beskrives som varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende. Perifere og centrale neuropatiske smerter kan også være forbundet med humørsvingninger, søvnforstyrrelser, træthed (udmattelse) og kan have indflydelse på det fysiske og sociale velvære og den samlede livskvalitet. 


Epilepsi: Pregabalin Teva anvendes til behandling af visse former for epilepsi (partielle anfald med eller uden sekundær generalisering) hos voksne. Din læge vil udskrive Pregabalin Teva til behandling af din epilepsi, hvis den nuværende behandling ikke kan kontrollere din lidelse. Du skal tage Pregabalin Teva sammen med din nuværende behandling. Pregabalin Teva er ikke beregnet til at blive brugt alene, men skal altid anvendes i kombination med anden behandling mod epilepsi.  


Generaliseret angst: Pregabalin Teva anvendes til generaliseret angst. Symptomerne på generaliseret angst er vedvarende og udtalt angst og bekymring, som er svær at kontrollere. Generaliseret angst kan også medføre rastløshed, anspændthed, pirrelighed, øget træthed, koncentrationsbesvær, en følelse af at være tom i hovedet, irritabilitet, muskelspændinger eller søvnforstyrrelser. Symptomerne er forskellige fra dem, der kan opleves i forbindelse med dagligdagens stress og anstrengelser. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pregabalin Teva

Tag ikke Pregabalin Teva

 • hvis du er allergisk over for pregabalin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pregabalin Teva. 

 • Hos nogle patienter, der tager pregabalin, er der rapporteret om symptomer, der tyder på en overfølsomhedsreaktion. Disse symptomer omfatter hævelse af ansigt, læber, tunge og hals samt spredt hududslæt. Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogle af disse reaktioner.
 • Pregabalin er blevet forbundet med svimmelhed og døsighed, som kan øge risikoen for faldulykker hos ældre patienter. Du bør derfor være forsigtig, indtil du ved, hvordan lægemidlet virker på dig.
 • Pregabalin kan forårsage sløret syn, synstab eller andre synsændringer, og de fleste af disse symptomer er forbigående. Kontakt straks lægen, hvis du får synsforandringer.
 • Nogle diabetespatienter kan få vægtøgning, når de tager pregabalin, og de kan derfor have behov for at ændre deres diabetesmedicin.
 • Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning anvendes samtidig.
 • Hos nogle patienter, der tager pregabalin, er der rapporteret hjertesvigt. Disse patienter er overvejende ældre patienter med hjertekarsygdomme. Fortæl det altid til lægen, før du starter behandling med pregabalin, hvis du har (eller har haft) en hjertelidelse.
 • Hos nogle patienter, der tager pregabalin, er der set nyresvigt. Tal med lægen, hvis du har nedsat urinmængde, mens du tager Pregabalin Teva. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.
 • Et mindre antal personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, såsom pregabalin, har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.
 • Når Pregabalin Teva tages med andre lægemidler, som er kendt for at kunne give forstoppelse (f.eks. visse typer smertestillende lægemidler), kan det give maveproblemer (f.eks. forstoppelse, blokeret tarm eller tarmslyng). Fortæl det til lægen, hvis du får forstoppelse, især hvis du i forvejen er tilbøjelig til at få forstoppelse.
 • Inden du tager dette lægemiddel, skal du fortælle det til lægen, hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, lægemidler eller stoffer. Du må ikke tage mere af dette lægemiddel end foreskrevet.
 • Der er rapporteret kramper i forbindelse med behandling med pregabalin og kort tid efter ophør af behandlingen. Hvis du får kramper, skal du straks kontakte lægen.
 • Hos nogle patienter med andre sygdomme er der rapporteret nedsat hjernefunktion (encefalopati) i forbindelse med pregabalin-behandling. Fortæl det til lægen, hvis du har eller tidligere har haft en alvorlig sygdom, herunder lever- eller nyresygdom.

Børn og unge

Sikkerhed og virkning hos børn og unge (under 18 år) er ikke undersøgt, og derfor bør Pregabalin Teva ikke anvendes til denne aldersgruppe. 

Brug af andre lægemidler sammen med Pregabalin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Pregabalin Teva og andre lægemidler kan påvirke hinanden (interaktion). Når det bruges sammen med visse typer lægemidler, som har beroligende virkninger (herunder opioider), kan Pregabalin Teva forstærke disse virkninger og kan føre til åndedrætssvigt, dyb bevidstløshed og død. Graden af svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne kan øges, når Pregabalin Teva tages sammen med lægemidler, der indeholder: 

 • oxycodon (smertestillende middel)
 • lorazepam (anvendes til behandling af angst)
 • alkohol.


Pregabalin Teva kan tages sammen med orale svangerskabsforebyggende lægemidler. 

Brug af Pregabalin Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Pregabalin Teva kan tages med eller uden mad.
Du frarådes at drikke alkohol, når du tager Pregabalin Teva. 

Graviditet og amning

Du bør ikke tage Pregabalin Teva, hvis du er gravid eller ammer, medmindre din læge har givet dig en anden besked. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pregabalin Teva kan give bivirkninger (svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller udsætte dig for andre aktiviteter, der kan være farlige, før du ved, om dette lægemiddel påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter. 

3. Sådan skal du tage Pregabalin Teva

Tag altid Pregabalin Teva nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Din læge vil fastsætte den dosis, der passer til dig.

Pregabalin Teva er til oral anvendelse. 


Perifere og centrale neuropatiske smerter, epilepsi eller generaliseret angst:  

 • Tag det antal kapsler, som lægen har ordineret.
 • Den dosis, som er blevet tilpasset til dig og din lidelse, vil normalt være mellem 150 mg og 600 mg dagligt.
 • Din læge vil fortælle, at du enten skal tage Pregabalin Teva 2 gange eller 3 gange dagligt. Ved 2 gange dagligt skal du tage Pregabalin Teva én gang om morgenen og én gang om aftenen og omtrent samme tid hver dag. Ved 3 gange dagligt skal du tage Pregabalin Teva én gang om morgenen, én gang om eftermiddagen og én gang om aftenen og omtrent samme tid hver dag.


Hvis du har indtryk af, at virkningen af Pregabalin Teva er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge eller med apotekspersonalet.

Hvis du er ældre (over 65 år), skal du tage Pregabalin Teva som normalt, medmindre du har nyreproblemer.

Din læge kan have anvist en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer. Du skal synke kapslerne hele med vand.

Du skal fortsætte med at tage Pregabalin Teva, indtil din læge beder dig om at stoppe. 

Hvis du har taget for meget Pregabalin Teva

Kontakt lægen eller skadestuen med det samme, hvis du har taget mere af Pregabalin Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler tid utilpas). Tag pakningen af Pregabalin Teva med. Du kan føle dig søvnig, forvirret, oprevet eller rastløs, hvis du har taget for meget Pregabalin Teva. Der er også blevet indrapporteret anfald. 

Hvis du har glemt at tage Pregabalin Teva

Det er vigtigt, at du tager Pregabalin Teva regelmæssigt og på samme tid hver dag. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den straks, du kommer i tanke om det, medmindre det er tid til din næste dosis. I så fald skal du fortsætte med at tage din næste dosis som normalt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pregabalin Teva

Du må IKKE stoppe med at tage Pregabalin Teva, medmindre din læge har bedt dig om det. Ophør af behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge.

Når du stopper med at tage Pregabalin Teva efter langtidsbehandling eller korttidsbehandling, skal du vide, at du måske får visse bivirkninger. Disse bivirkninger omfatter søvnforstyrrelser, hovedpine, kvalme, angst, diarré, influenzalignende symptomer, kramper, nervøsitet, depression, smerter, svedtendens og svimmelhed. Disse symptomer kan forekomme oftere eller i en alvorligere grad, hvis du har taget Pregabalin Teva i længere tid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):
 

 • svimmelhed
 • søvnighed
 • hovedpine.


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):
 

 • øget appetit
 • følelse af opstemthed, forvirring, desorientering, nedsat seksuel interesse, irritabilitet
 • opmærksomhedsforstyrrelser, klodsethed, hukommelsesproblemer, hukommelsestab, rysten, talevanskeligheder, snurrende fornemmelse, følelsesløshed, sløvhed, søvnlignende sløvhedstilstand, søvnforstyrrelser, træthed, følelse af at være unormal
 • sløret syn, dobbeltsyn
 • svimmelhed, balanceproblemer, tendens til at falde
 • mundtørhed, forstoppelse, opkastning, luft i tarmen, diarré, kvalme, oppustethed
 • problemer med at opnå rejsning
 • hævelser i kroppen, herunder af arme og ben
 • følelse af at være beruset, unormal gangart
 • vægtøgning
 • muskelkrampe, ledsmerter, rygsmerter, smerter i arme og ben
 • ondt i halsen.


Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • manglende appetit, vægttab, lavt blodsukker, højt blodsukker
 • ændret selvopfattelse, rastløshed, depression, uro, humørsvingninger, taleproblemer, hallucinationer, drømmeforstyrrelser, panikanfald, sløvhed, aggressivitet, hævet stemningsleje, mental svækkelse, vanskelighed ved at tænke, øget seksuel interesse, seksuelle problemer herunder problemer med at få orgasme, forsinket udløsning
 • synsforstyrrelser, usædvanlige øjenbevægelser, ændring i synet herunder tunnelsyn, lysglimt, urolige bevægelser, nedsatte reflekser, øget aktivitet, svimmelhed i stående stilling, følsom hud, manglende smagsevne, brændende fornemmelse, rysten ved bevægelse, nedsat bevidsthed, bevidsthedstab, besvimelse, øget følsomhed over for støj, utilpashed
 • tørre øjne, hævede øjne, øjensmerter, trætte øjne, øjne, der løber i vand, øjenirritation
 • hjerterytmeforstyrrelser, hurtigere hjerterytme (puls), lavt blodtryk, højt blodtryk, ændringer i hjerteslag, hjertesvigt
 • rødmen, hedeture
 • vejrtrækningsproblemer, tør næse, tilstoppet næse
 • øget spytproduktion, halsbrand, følelsesløshed omkring munden
 • svedtendens, udslæt, kulderystelser, feber
 • muskeltrækninger, hævelse af led, muskelstivhed, smerter herunder muskelsmerter, smerter i nakken
 • smerter i brystet
 • problemer med vandladning eller smertefuld vandladning, problemer med at holde på vandet
 • svaghed, tørst, trykken for brystet
 • ændringer i levertal og blodprøveresultater (forhøjet kreatininkinase i blodet, forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase, nedsat trombocyttal, for få hvide blodlegemer, forhøjet kreatinin i blodet, nedsat kalium i blodet
 • overfølsomhed, hævelse af ansigt, kløe, nældefeber, løbende næse, næseblod, hoste, snorken
 • smertefulde menstruationer
 • kolde hænder og fødder.


Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):  

 • unormal lugtesans, synsforstyrrelser, ændret synsopfattelse af dybde, øget lysfølsomhed, synstab
 • udvidede pupiller, skelen
 • koldsved, halssammensnøring, opsvulmet tunge
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • problemer med at synke
 • langsom eller nedsat kropsbevægelse
 • problemer med at skrive korrekt
 • væskeophobning i maven
 • væske i lungerne
 • kramper
 • forandringer i elektrokardiogrammet (ekg, optagelse af hjertets elektriske aktivitet), der svarer til hjerterytmeforstyrrelser
 • muskelskade
 • flåd fra brystvorter, unormal vækst af bryster, vækst af bryster hos mænd
 • menstruationsforstyrrelser
 • nyresvigt, nedsat urinmængde, besvær med at lade vandet
 • nedsat antal hvide blodlegemer
 • upassende opførsel
 • allergiske reaktioner (der kan omfatte åndedrætsbesvær, hornhindebetændelse og en alvorlig hudreaktion med udslæt, blæredannelse og afskalning af hud samt smerte)
 • gulsot (gulfarvning af hud og øjne).


Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • leversvigt
 • hepatitis (leverbetændelse).


Hvis dit ansigt eller din tunge hæver, eller hvis huden bliver rød og begynder at danne blærer eller skalle af, skal du straks søge lægehjælp.

Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig.

Hvis du får nogen af bivirkninger, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet. Herunder også bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterfolien, æsken eller beholderen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pregabalin Teva indeholder:

 • Aktivt stof: pregabalin.
  Hver hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin.
  Hver hård kapsel indeholder 50 mg pregabalin.
  Hver hård kapsel indeholder 75 mg pregabalin.
  Hver hård kapsel indeholder 100 mg pregabalin.
  Hver hård kapsel indeholder 150 mg pregabalin.
  Hver hård kapsel indeholder 200 mg pregabalin.
  Hver hård kapsel indeholder 225 mg pregabalin.
  Hver hård kapsel indeholder 300 mg pregabalin.
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol, prægelatiniseret majsstivelse, talcum, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172) (25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg og 300 mg), rød jernoxid (E172) (75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg og 300 mg), gelatine og sort trykfarve (som indeholder shellac, propylenglykol, sort jernoxid (E172) og kaliumhydroxid).

Udseende og pakningsstørrelser

Pregabalin Teva 25 mg er elfenbensfarvede, uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler, størrelse 3, med en kapsellængde på 15,9 mm ± 0,3 mm, mærket ”25” med sort skrift på kapslens underdel. 


Pregabalin Teva 50 mg er elfenbensfarvede, uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler, størrelse 2, med en kapsellængde på 18,0 mm ± 0,3 mm, mærket med et radialt sort bånd på kapslens overdel og mærket ”50” med sort skrift og et radialt sort bånd på kapslens underdel. 


Pregabalin Teva 75 mg er uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler, størrelse 3, med en kapsellængde på 15,9 mm ± 0,3 mm med pink overdel og elfenbensfarvet underdel, mærket ”75” med sort skrift på kapslens underdel. 


Pregabalin Teva 100 mg er pink, uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler, størrelse 2, med en kapsellængde på 18,0 mm ± 0,3 mm, mærket ”100” med sort skrift på kapslens underdel. 


Pregabalin Teva 150 mg er elfenbensfarvede, uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler, størrelse 2, med en kapsellængde på 18,0 mm ± 0,3 mm, mærket ”150” med sort skrift på kapslens underdel. 


Pregabalin Teva 200 mg er hudfarvede, uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler, størrelse 1, med en kapsellængde på 19,4 mm ± 0,3 mm, mærket ”200” med sort skrift på kapslens underdel. 


Pregabalin Teva 225 mg er uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler, størrelse 1, med en kapsellængde på 19,4 mm ± 0,3 mm med hudfarvet overdel og elfenbensfarvet underdel, mærket ”225” med sort skrift på kapslens underdel. 


Pregabalin Teva 300 mg er uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler, størrelse 0, med en kapsellængde på 21,7 mm ± 0,3 mm med pink overdel og elfenbensfarvet underdel, mærket ”300” med sort skrift på kapslens underdel. 


25 mg kapsler: 

Pregabalin Teva-kapsler findes i pvc-alu-blisterpakninger eller enkeltdosis blisterpakninger med 14, 14x1, 21, 21x1, 50x1, 56, 56x1, 60, 84, 84x1, 90, 100, 100x1 eller 120 kapsler. 


50 mg kapsler: 

Pregabalin Teva-kapsler findes i pvc-alu-blisterpakninger eller enkeltdosis blisterpakninger med 14, 21, 21x1, 56, 56x1, 60, 84, 84x1, 100, 100x1 eller 120 kapsler. 


75 mg kapsler: 

Pregabalin Teva-kapsler findes i pvc-alu-blisterpakninger eller enkeltdosis blisterpakninger med 14, 14x1, 50x1, 56, 56x1, 60, 70, 90, 100, 100x1 eller 120 kapsler. 

Pregabalin Teva 75 mg findes også i HDPE-beholdere med PP-låg med 200 kapsler. 


100 mg kapsler: 

Pregabalin Teva-kapsler findes i pvc-alu-blisterpakninger eller enkeltdosis blisterpakninger med 14, 21, 21x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 100, 100x1 eller 120 kapsler. 


150 mg kapsler: 

Pregabalin Teva-kapsler findes i pvc-alu-blisterpakninger eller enkeltdosis blisterpakninger med 14, 14x1, 50x1, 56, 56x1, 60, 90, 100, 100x1, 120, 168, 168x1 eller 200x1 kapsler. 

Pregabalin Teva 150 mg findes også i HDPE-beholdere med PP-låg med 200 kapsler.

200 mg kapsler: 

Pregabalin Teva-kapsler findes i pvc-alu-blisterpakninger eller enkeltdosis blisterpakninger med 14, 21, 21x1, 84, 84x1, 100, 100x1 eller 120 kapsler. 


225 mg kapsler: 

Pregabalin Teva-kapsler findes i pvc-alu-blisterpakninger eller enkeltdosis blisterpakninger med 14, 14x1, 56, 56x1, 60, 100, 100x1 eller 120 kapsler. 

Pregabalin Teva 225 mg findes også i HDPE-beholdere med PP-låg med 200 kapsler. 


300 mg kapsler: 

Pregabalin Teva-kapsler findes i pvc-alu-blisterpakninger eller enkeltdosis blisterpakninger med 14, 14x1, 50x1, 56, 56x1, 60, 84, 84x1, 90, 100, 100x1, 120, 168, 168x1 eller 200x1 kapsler. 

Pregabalin Teva 300 mg findes også i HDPE-beholdere med PP-låg med 200 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem
Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg 

Telefon: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovica 25 

10000 Zagreb
Kroatien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien: Pregabaline Teva 25/50/75/150/300 mg capsule, hard
Danmark: Pregabalin Teva 

Frankrig: Pregabaline Teva Santé 25/50/75/100/150/200/300mg gélule
Holland: Pregabaline Teva 25/50/75/100/150/200/225/300 mg, harde capsules
Irland: Pregabalin Teva 25/50/75/100/150/200/225/300 mg Capsules, hard
Kroatien: Pregabalin Pliva 25/75/150/300 mg tvrde kapsule 

Letland: Pregabalin Teva 25/75/150 mg cietās kapsulas 

Luxembourg: Pregabalin-ratiopharm 25/50/75/100/150/200/225/300mg Hartkapseln
Slovakiet: Pregabalin Teva 25/75/150/300mg 

Slovenien: Pregabalin Teva 25/75/150/300 mg trde kapsule
Storbritannien (Nordirland): Pregabalin 25/50/75/100/150/200/225/300mg Capsules, hard
Sverige: Pregabalin Teva 

Tjekkiet: Pregabalin Teva 25/75/150 mg, tvrdé tobolky 

Tyskland: Pregabalin-ratiopharm 25/50/75/100/150/200/225/300mg Hartkapseln
Ungarn: Pregabalin-Teva 25/75/150 mg kemény kapszula 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...