Se videoen oven over, om korrekt opbevaring, brug og bortskaffelse af Plegridy PEN

Plegridy

injektionsvæske, opl. i pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram

Biogen

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Plegridy 63 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

Plegridy 94 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

Plegridy 125 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 

peginterferon beta-1a 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Plegridy
 3. Sådan skal du bruge Plegridy
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
 7. Sådan injicerer du den fyldte Plegridy-pen

1. Virkning og anvendelse

Virkning

Det aktive stof i Plegridy er peginterferon beta-1a. Peginterferon beta-1a er en modificeret langtidsvirkende form for interferon. Interferoner er naturlige stoffer, der dannes i kroppen, og som hjælper med at beskytte mod infektioner og sygdomme. 

Anvendelse

Dette lægemiddel bruges til behandling af voksne over 18 år med attakvis multipel sklerose (MS). 

 

MS er en kronisk sygdom, der påvirker centralnervesystemet (CNS) herunder hjernen og rygmarven, ved at få kroppens immunsystem (dens naturlige forsvarsmekaniske) til at ødelægge den beskyttende isolering (myelin) omkring nerverne i hjernen og rygmarven. Det afbryder signalerne mellem hjernen og andre dele af kroppen, og det er det, der forårsager MS-symptomerne. Patienter med attakvis MS har perioder, hvor sygdommen ikke er aktiv imellem opblussen af symptomer (attakker). 

 

Alle har deres egne MS-symptomer. Disse kan omfatte:  

 • En fornemmelse af, at man har dårlig balanceevne, eller ørhed, gangproblemer, muskelstivhed og muskelkramper, træthed og følelsesløshed i ansigtet, armene eller benene
 • Akut eller kronisk smerte, blære- og tarmproblemer, seksuelle problemer og problemer med synet
 • Vanskelighed ved at tænke og koncentrere sig, depression.

Sådan virker Plegridy

Plegridy synes at virke ved, at det forhindrer kroppens immunsystem i at beskadige hjernen og rygmarven. Det kan være med til at reducere antallet af dine attakker, og det kan forsinke de invaliderende virkninger af MS. Behandling med Plegridy kan være med til at forhindre, at du får det værre, men det vil ikke helbrede din MS. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Plegridy

Brug ikke Plegridy

 • Hvis du er allergisk over for peginterferon beta-1a, interferon beta-1a eller et af de øvrige indholdsstoffer i Plegridy (angivet i punkt 6). Se punkt 4 for symptomer på en allergisk reaktion.
 • Hvis du lider af svær depression eller har selvmordstanker.

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Kontakt lægen, hvis du nogensinde har haft:
 • Depression eller problemer, som påvirker dit humør
 • Selvmordstanker
  • Din læge vil måske alligevel ordinere Plegridy til dig, men det er vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du har haft en depression, eller hvis du har haft lignende problemer, der påvirker dit humør.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før Plegridy injiceres, hvis du har en af nedenstående sygdomme. De kan forværres, mens du bruger Plegridy: 

 • Alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • Irritation på et injektionssted, som kan føre til, at hud og væv bliver beskadiget (nekrose på injektionsstedet). Når du er klar til at injicere, skal du omhyggeligt følge anvisningerne i punkt 7 "Sådan injicerer du den fyldte Plegridy-pen" sidst i denne indlægsseddel. Det vil mindske risikoen for reaktioner på injektionsstedet.
 • Epilepsi eller andre lidelser med anfald, der ikke er kontrolleret med medicin
 • Hjerteproblemer, der kan medføre symptomer såsom brystsmerter (angina pectoris), især efter enhver form for fysisk aktivitet, hævede ankler, kortåndethed (kongestivt hjertesvigt) eller uregelmæssige hjerteslag (arytmi).
 • Problemer med skjoldbruskkirtlen
 • Et lavt antal hvide blodlegemer eller blodplader, som kan give øget risiko for infektion eller blødning

Andet du skal vide, når du bruger Plegridy

 • Du skal have taget blodprøver for at måle antallet af blodlegemer, blodets sammensætning og din leverfunktion. Prøverne tages før, du starter behandling med Plegridy, og fortsætter med regelmæssige mellemrum efter behandlingen er startet og derefter periodevist under behandlingen, også selvom du ikke har nogen særlige symptomer. Disse blodprøver er udover de prøver, der normalt tages for at overvåge din MS.
 • Funktionen af din skjoldbruskkirtel vil blive undersøgt regelmæssigt, eller når din læge finder det nødvendigt.
 • Der kan forekomme blodpropper i de små blodkar under behandlingen. Disse blodpropper kan påvirke dine nyrer. De kan forekomme efter nogle ugers behandling og op til flere år efter, du er begyndt behandling med Plegridy. Lægen vil måske kontrollere dit blodtryk, dit blod (antal blodplader) og din nyrefunktion.

 

Hvis du ved et uheld kommer til at stikke dig selv eller en anden med kanylen i Plegridy, skal du straks vaske det berørte område med vand og sæbe, og du skal kontakte en læge eller sygeplejerske så hurtigt som muligt. 

Børn og unge

Plegridy må ikke bruges til børn og unge under 18 år. Plegridys sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe er ikke kendt. 

Brug af anden medicin sammen med Plegridy

Plegridy skal bruges med forsigtighed sammen med lægemidler, som nedbrydes i kroppen af en gruppe proteiner, der kaldes “cytokrom P450" (f.eks. nogle lægemidler mod epilepsi eller depression). 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin, især medicin mod epilepsi eller depression. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 


Sommetider vil det være nødvendigt, at du minder lægen eller sygeplejersken om, at du bliver behandlet med Plegridy. Dette gælder for eksempel, hvis du skal have ordineret anden medicin, eller hvis du skal have taget en blodprøve. Plegridy kan påvirke den anden medicin eller blodprøveresultatet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Der forventes ingen skadelig påvirkning af nyfødte/spædbørn, der ammes. Plegridy kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Plegridy påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Plegridy indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Plegridy

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis

Én injektion med Plegridy 125 mikrogram hver 14. dag (hver 2. uge). Prøv så vidt muligt at tage Plegridy på samme tidspunkt på samme ugedag hver gang du injicerer. 

Start af Plegridy

Hvis du ikke har fået Plegridy før, kan lægen råde dig til at øge dosen gradvist, så du kan vænne dig til virkningerne af Plegridy, før du tager den fulde dosis. Du får udleveret en startpakning med de 2 første injektioner: en orange pen med Plegridy 63 mikrogram (til dag 0) og en blå pen med Plegridy 94 mikrogram (til dag 14). 

 

Du vil få udleveret en pakke til fortsat behandling indeholdende grå penne med Plegridy 125 mikrogram (til brug dag 28 og derefter hver 2. uge). 

 

Før du begynder at bruge Plegridy, skal du læse anvisningerne i punkt 7 ” Sådan injicerer du den fyldte Plegridy-pen” sidst i denne indlægsseddel. 

Brug injektionsskemaet, som er trykt på indersiden af låget i startpakningen, til at holde styr på injektionsdatoerne. 

Selvinjektion

Plegridy skal injiceres under huden (subkutan injektion). Skift injektionssted. Du må ikke bruge det samme injektionssted til to eller flere injektioner i træk. 

 

Du kan selv injicere Plegridy uden hjælp fra din læge, hvis du er blevet uddannet i, hvordan man gør. 

 • Læs og følg anvisningerne i punkt 7 ” Sådan injicerer du den fyldte Plegridy-pen”, før du går i gang.
 • Hvis du har svært ved at håndtere pennen, så spørg din læge eller sygeplejersken til råds, de kan sikkert hjælpe dig.

Hvor længe skal du bruge Plegridy

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du behøver at bruge Plegridy. Det er vigtigt at fortsætte med at bruge Plegridy regelmæssigt og ikke at foretage ændringer, medmindre din læge siger, at du bør. 

Hvis du har brugt for meget Plegridy

Du må kun injicere Plegridy én gang hver 2. uge. 

 • Hvis du har taget mere end én injektion af Plegridy i løbet af en periode på 7 dage, skal du omgående kontakte din læge eller sygeplejersken.

Hvis du har glemt at bruge Plegridy

Du skal injicere Plegridy én gang hver 2. uge. Denne regelmæssige plan er med til at give dig behandlingen så jævnt som muligt. 


Hvis du glemmer din sædvanlige dag, skal du injicere en dosis, så snart du kan, og fortsætte som normalt. Du må dog ikke injicere mere end én gang i løbet af en periode på 7 dage. Du må ikke tage to injektioner som erstatning for den glemte injektion. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

 • Leverproblemer

(almindelig - kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

Hvis du får et eller flere af disse symptomer: 

 • Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene
 • Kløe over hele kroppen
 • Kvalme, opkastning
 • Huden får let blå mærker
  • Kontakt omgående en læge. Det kan være tegn på et muligt leverproblem.

 

 • Depression

(almindelig - kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

Hvis du: 

 • Føler dig ualmindeligt trist, angst eller værdiløs eller
 • Har selvmordstanker
  • Kontakt omgående en læge.

 

 • Alvorlig allergisk reaktion

(ikke almindelig - kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

Hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger: 

 • Åndedrætsbesvær
 • Hævelse i ansigtet (læber, tunge eller hals)
 • Hududslæt eller rødme
  • Kontakt omgående en læge.

 

 • Krampeanfald

(ikke almindelig - kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Hvis du får et krampeanfald
  • Kontakt omgående en læge.

 

 • Skader på injektionsstedet

(sjælden - kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

Hvis du får et eller flere af disse symptomer: 

 • Enhver form for læsion i huden sammen med hævelse, betændelse eller væske, der siver ud omkring injektionsstedet
  • Søg råd hos en læge.

 

 • Nyreproblemer, herunder ardannelse, der kan nedsætte din nyrefunktion

(sjælden - kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

Hvis du får nogle af eller alle disse symptomer: 

 • Skummende urin
 • Træthed
 • Hævelse, især af ankler og øjenlåg, samt vægtstigning
  • Kontakt en læge, da disse symptomer kan være tegn på et muligt nyreproblem.

 

 • Blodproblemer

(sjælden - kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

Følgende kan forekomme: blodpropper i de små blodkar, som kan påvirke dine nyrer (trombotisk trombocytopenisk purpura eller hæmolytisk uræmisk syndrom). Symptomerne kan inkludere flere blå mærker end normalt, blødning, feber, følelse af ekstrem svaghed, hovedpine, svimmelhed eller ørhed. Din læge kan muligvis påvise ændringer i dit blod og din nyrefunktion. 

 

Hvis du får nogle af eller alle disse symptomer: 

 • Flere blå mærker eller blødninger end normalt
 • Følelse af ekstrem svaghed
 • Hovedpine, svimmelhed eller ørhed
  • Kontakt omgående en læge.

 

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger  

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Influenzalignende symptomer. Disse symptomer er ikke rigtig influenza, se nedenfor. Du kan ikke smitte andre.
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter (myalgi)
 • Smerter i led, arme, ben eller nakke (artralgi)
 • Kulderystelser
 • Feber
 • Følelse af svaghed og træthed (asteni)
 • Rødme, kløe eller smerter omkring injektionsstedet
  • Hvis en eller flere af disse bivirkninger generer dig, skal du kontakte en læge.

 

Influenzalignende symptomer 

Influenzalignende symptomer er mere almindelige, når man begynder på Plegridy. De forsvinder gradvist i takt med, at du får dine injektioner. Se nedenfor, hvordan du håndterer de influenzalignende symptomer, hvis du får dem. 

 

Tre enkle måder, hvorpå man kan reducere påvirkningen af influenzalignende symptomer: 

 1. Overvej hvornår på dagen, du tager din Plegridy-injektion. Det er forskelligt for hver patient, hvornår de influenzalignende symptomer opstår og forsvinder. I gennemsnit begynder de influenzalignende symptomer ca. 10 timer efter injektionen og varer i 12 til 24 timer.
 2. Tag paracetamol eller ibuprofen en halv time inden din Plegridy-injektion og fortsæt med at tage paracetamol eller ibuprofen, så længe du har influenzalignende symptomer. Tal med din læge eller apotekspersonalet om, hvor meget du skal tage, og hvor længe du skal tage det.
 3. Hvis du har feber, skal du drikke meget vand, så du ikke bliver dehydreret.

 

Almindelige bivirkninger  

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Kvalme eller opkastning
 • Hårtab (alopeci)
 • Kløe i huden (pruritus)
 • Feber
 • Forandringer omkring injektionsstedet, f.eks. hævelse, betændelse, blå mærker, varme, udslæt eller ændret farve
 • Forandringer i blodet, som kan give træthed eller nedsat evne til at bekæmpe infektioner
 • Forhøjet antal leverenzymer i blodet (kan ses ved en blodprøve)
  • Hvis en eller flere af disse bivirkninger generer dig, skal du kontakte en læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger  

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Nældefeber
 • Forandringer i blodet, som kan give uforklarlige blå mærker eller blødninger.
  • Hvis en eller flere af disse bivirkninger generer dig, skal du kontakte en læge.

 

Hyppighed ikke kendt 

(hyppighed kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data) 

 • Pulmonal arteriel hypertension: en sygdom med alvorlig forsnævring af blodkarrene i lungerne, hvilket medfører højt blodtryk i de blodkar, der fører blodet fra hjertet til lungerne. Pulmonal arteriel hypertension er observeret på forskellige tidspunkter under behandlingen herunder op til flere år efter påbegyndelse af behandling med interferon beta-produkter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 


For at forbedre sporbarheden af dette lægemiddel skal lægen eller apotekspersonalet registrere navn og batchnummer på det produkt, du har fået, i din patientjournal. Du kan eventuelt også selv notere disse oplysninger i tilfælde af, at du skulle blive bedt om at udlevere dem i fremtiden. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

 • Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. Du må kun åbne pakningen, når du skal bruge en ny pen.
 • Opbevares i køleskab ved 2-8 ºC.
  • Må ikke nedfryses. Kassér Plegridy, hvis det utilsigtet bliver frosset.
 • Plegridy kan opbevares uden for køleskab ved stuetemperatur (op til 25 °C) i op til 30 dage, men det skal beskyttes mod lys.
  • Pakningerne kan tages ud af køleskabet og lægges tilbage igen flere gange, hvis der er behov for det.
  • Du skal dog sørge for, at pennene højst er uden for køleskabet i 30 dage i alt.
  • Kassér penne, som har været opbevaret uden for køleskab i mere end 30 dage.
  • Hvis du er i tvivl om, hvor mange dage en pen har været opbevaret uden for køleskab, skal du smide pennen væk.
 • Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker et eller flere af følgende:
  • Hvis pennen er gået i stykker.
  • Hvis opløsningen er farvet eller uklar, eller du kan se partikler flyde rundt i væsken.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Plegridy indeholder:

Aktivt stof: peginterferon beta-1a. 

 

Hver 63 mikrogram fyldt pen indeholder 63 mikrogram peginterferon beta-1a i 0,5 ml injektionsvæske, opløsning. 

Hver 94 mikrogram fyldt pen indeholder 94 mikrogram peginterferon beta-1a i 0,5 ml injektionsvæske, opløsning. 

Hver 125 mikrogram fyldt pen indeholder 125 mikrogram peginterferon beta-1a i 0,5 ml injektionsvæske, opløsning. 

 

Øvrige indholdsstoffer: Natriumacetattrihydrat, iseddikesyre, argininhydrochlorid, polysorbat 20 og vand til injektionsvæsker (se punkt 2 ”Plegridy indeholder natrium”). 

Udseende og pakningsstørrelser

Plegridy er en klar og farveløs injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen af glas med en påmonteret kanyle. 

 

Pakningsstørrelser: 

 • Plegridy startpakning indeholder én orange fyldt pen med 63 mikrogram og én blå fyldt pen med 94 mikrogram.
 • De grå penne med 125 mikrogram fås i pakker med 2 eller 6 fyldte penne.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

7. Sådan injicerer du den fyldte Plegridy-pen

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramForsigtig! Du må ikke tage hætten af, før du er klar til at injicere. 

Sådan injicerer du Plegridy

Læs brugsanvisningen, før du begynder at bruge Plegridy, og hver gang du får fornyet recepten. Der kan være nye oplysninger. Disse oplysninger kan ikke erstatte samtaler med din læge eller sygeplejerske om din sygdom eller din behandling. 

 

Bemærk: 

 • Før du bruger pennen første gang, skal lægen eller sygeplejersken vise dig eller din omsorgsperson, hvordan pennen klargøres og injiceres.
 • Pennen er kun til injicering under huden (subkutant).
 • Hver pen må kun bruges én gang.

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke dele pennen med andre for at undgå at smitte dem eller blive smittet af dem med en infektion.  

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke bruge mere end 1 pen hver 14. dag (hver 2. uge).  

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke bruge pennen, hvis du har tabt den, eller der er synlige skader på den.  

 

Doseringsskema  

Startpakningen indeholder de to første injektioner, for at du gradvist kan øge dosen. Vælg den korrekte pen fra pakken. 

 

Hvornår 

Hvilken dosis 

Hvilken pakning 

Dag 0 

(63 mikrogram) 

Første injektion: 63 mikrogram, vælg orange pen 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

Dag 14 

(94 mikrogram) 

Anden injektion: 94 mikrogram, vælg blå pen 

Dag 28 og derefter hver 2. uge 

(125 mikrogram) 

Injektion af fuld dosis: 125 mikrogram, vælg grå pen 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke bruge mere end én pen for hver periode på 14 dage (hver 2. uge).  

 

Ting, du skal bruge til din Plegridy-peninjektion: 

 • 1 Plegridy-pen (se figur A)

 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramForsigtig! Du må ikke tage hætten af, før du er klar til at injicere. Hvis du tager hætten af, må du ikke sætte den på igen. Du kan risikere, at pennen låser. 

 

Andre ting, som ikke følger med i pakken (se figur B): 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

Klargøring af injektionen

Trin 1: Tag pennen ud af køleskabet. 

a. Tag Plegridy-pakningen ud af køleskabet, og vælg den korrekte pen (dosis) fra pakningen.
b. Luk pakningen, og læg den tilbage i køleskabet, når du har taget en pen.
c. Lad pennen varme op til stuetemperatur i mindst 30 minutter. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke varme pennen op med ydre varmekilder (som f.eks. varmt vand). 

 

Trin 2: Saml tingene sammen, og vask hænder.  

a. Find en godt oplyst, ren og plan overflade som et bord. Saml alle de ting, du skal bruge til at give dig selv eller få en injektion.
b. Vask dine hænder med vand og sæbe. 

 

Trin 3: Kontrollér Plegridy-pennen (se figur C) 

a. Kontrollér injektionsstatusvinduet. Du skal kunne se grønne striber. 


b. Kontrollér udløbsdatoen. 


c. Kontrollér medicinvinduet for at se, at Plegridy-medicinen er klar og farveløs. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke bruge pennen, hvis: 

 • Du ikke kan se de grønne striber i injektionsstatusvinduet.
 • Udløbsdatoen er overskredet.
 • Væsken er farvet, uklar eller indeholder partikler.

 

Bemærk: Du kan måske se luftbobler i medicinvinduet. Det er normalt, og det påvirker ikke din dosis. 

 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke bruge pennen, hvis du har tabt den, eller der er synlige skader på den. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

 

Trin 4: Vælg og rengør injektionsstedet  

a. Vælg et injektionssted på låret, maven eller bagsiden af overarmen (se de fremhævede områder i figur D). 

 • Hvis nogle områder er for svære for dig at nå, kan du bede en anden, som har fået undervisning, om at hjælpe dig.

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke injicere et sted på kroppen, hvor huden er irriteret, rød, har blå mærker, er tatoveret, inficeret eller arret.  

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke injicere direkte i navlen.  

 

b. Tør huden af med en spritserviet. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramBemærk: Du må ikke røre dette område igen eller puste på det, før injektionen er givet.  

 

c. Lad injektionsstedet tørre, før du injicerer dosen. 

 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

Foretag injektionen

 

Trin 5: Tag hætten af Plegridy-pennen 

a. Træk hætten lige af, og læg den til side (se figur E). Pennen er nu klar til injektion. 

 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramAdvarsel! Du må ikke røre ved, rengøre eller håndtere kanylehætten. Du kan stikke dig på kanylen, eller pennen kan låse. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramForsigtig! Du må ikke sætte hætten på pennen igen. Det kan låse pennen 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

 

Trin 6: Foretag injektionen 

a. Hold pennen over injektionsstedet. Kontrollér, at du kan se de grønne striber i injektionsstatusvinduet (se figur F). 

 • Du skal holde pennen i en vinkel på 90o over injektionsstedet.

 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramAdvarsel! Du må ikke lade pennen hvile på injektionsstedet, før du er klar til at injicere. Det kan få pennen til at låse. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

b. Tryk ned med et fast tryk, og hold pennen på injektionsstedet. Du vil nu høre, at kliklydene starter. Det fortæller dig, at injektionen er i gang (se figur G). 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

c. Fortsæt med at holde pennen med et fast tryk ned på injektionsstedet, indtil kliklydene stopper (se figur H). 

 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke løfte pennen fra injektionsstedet, før kliklydene er stoppet, og du ser de grønne striber i injektionsstatusvinduet. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramAdvarsel! Hvis du ikke hører kliklyde, eller du ikke ser grønne striber i injektionsstatusvinduet, når du har forsøgt at injicere, kan pennen være låst, og du har måske ikke fået din injektion. Du skal kontakte din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

 

Trin 7: Fjern Plegridy-pennen fra injektionsstedet 

a. Løft pennen fra injektionsstedet, når kliklydene er stoppet. Kanylehætten skydes automatisk frem, så den dækker kanylen og låser (se figur I). 

 • Hvis du ser blod ved injektionsstedet, tørrer du det af med en gazetampon og sætter et plaster på

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

 

Trin 8: Kontrollér, at du har fået den fulde dosis Plegridy (se figur J) 

a. Kontrollér injektionsstatusvinduet. Du skal kunne se grønne striber.
b. Kontrollér medicinvinduet. Du skal kunne se et gult stempel. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

Efter injektionen

Efter brug - dele på din Plegridy-pen (se figur K): 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram 

 

Bemærk: Når pennen er fjernet fra injektionsstedet, låser kanylehætten, så du ikke stikker dig på kanylen. Du må ikke sætte hætten på pennen igen. 

 

Trin 9: Bortskaffelse af den brugte Plegridy-pen 

 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvordan du bortskaffer den brugte pen.

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramSæt ikke hætten på pennen igen. 

 

Trin 10: Pleje af injektionsstedet 

 • Pres en gazetampon mod injektionsstedet, eller sæt et plaster på, hvis der er behov for det.

 

Trin 11: Kontrollér injektionssted 

 • Efter 2 timer skal du kontrollere injektionsstedet for rødme, hævelse eller ømhed.
 • Kontakt din læge eller sygeplejerske, hvis du får en hudreaktion, og den ikke forsvinder i løbet af nogle dage.

 

Notér dato og sted 

 • Notér dato og sted for hver injektion.
 • Til injektionerne i startpakningen kan du bruge registreringsskemaet på indersiden af låget på startpakningen.

Generelle advarsler

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke genbruge din Plegridy-pen. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramDu må ikke dele din Plegridy-pen med andre. 

 • Plegridy-pennen og al medicin skal opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaring

 • Den anbefalede opbevaring er i køleskab ved 2 °C til 8 °C i den lukkede originalpakning for at beskytte mod lys.
 • Plegridy kan om nødvendigt opbevares uden for køleskab ved temperaturer op til 25 °C i den lukkede originalpakning i op til 30 dage.
 • Plegridy kan tages ud af køleskab og lægges tilbage, hvis det er nødvendigt. Den samlede kombinerede tid uden for køleskab ved temperaturer op til 25 °C må ikke overstige 30 dage.

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogramMå ikke nedfryses eller udsættes for høje temperaturer. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13  

1171 LP Badhoevedorp  

Holland 

Fremstiller

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS  

Biotek Allé 1  

DK-3400 Hillerød  

Danmark 

 

Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13 

1171 LP Badhoevedorp  

The Netherlands 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

Biogen Belgium NV/SA 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+32 2 2191218 

Lietuva 

Biogen Lithuania UAB 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+370 5 259 6176 

България 

ТП ЕВОФАРМА 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+359 2 962 12 00 

Luxembourg/Luxemburg 

Biogen Belgium NV/SA 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+32 2 2191218 

Česká republika 

Biogen (Czech Republic) s.r.o. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+420 255 706 200 

Magyarország 

Biogen Hungary Kft. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+36 1 899 9883 

Danmark 

Biogen Denmark A/S 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+45 77 41 57 57 

Malta 

Pharma. MT Ltd. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+356 21337008 

Deutschland 

Biogen GmbH 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+49 (0) 89 99 6170 

Nederland 

Biogen Netherlands B.V. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+31 20 542 2000 

Eesti 

Biogen Estonia OÜ 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+372 618 9551 

Norge 

Biogen Norway AS 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+47 23 40 01 00 

Ελλάδα 

Genesis Pharma SA 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+30 210 8771500 

Österreich 

Biogen Austria GmbH 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+43 1 484 46 13 

España 

Biogen Spain S.L. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+34 91 310 7110 

Polska 

Biogen Poland Sp. z o.o. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+48 22 351 51 00 

France 

Biogen France SAS 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+33 (0)1 41 37 9595 

Portugal 

Biogen Portugal 

Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+351 21 318 8450 

Hrvatska 

Biogen Pharma d.o.o. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+385 1 775 73 22 

România 

Johnson & Johnson Romania S.R.L. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+40 21 207 18 00 

Ireland 

Biogen Idec (Ireland) Ltd. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+353 (0)1 463 7799 

Slovenija 

Biogen Pharma d.o.o. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+386 1 511 02 90 

Ísland 

Icepharma hf 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+354 540 8000 

Slovenská republika 

Biogen Slovakia s.r.o. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+421 2 323 34008 

Italia 

Biogen Italia s.r.l. 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+39 02 584 9901 

Suomi/Finland 

Biogen Finland Oy 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+358 207 401 200 

Κύπρος 

Genesis Pharma Cyprus Ltd 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+357 22 76 57 40 

Sverige 

Biogen Sweden AB 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+46 8 594 113 60 

Latvija 

Biogen Latvia SIA 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+371 68 688 158 

United Kingdom(Northern Ireland) 

Biogen Idec (Ireland) Limited 

Plegridy Biogen Idec Ltd injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 63/94 mikrogram og 125 mikrogram+44 (0) 1628 50 1000 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...