Oculac®

øjendråber, opløsning 50 mg/ml

Alcon Nordic

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Oculac™ 50 mg/ml, øjendråber, opløsning 

Povidon K25 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Oculac
 3. Sådan skal du bruge Oculac
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Oculac indeholder det aktive stof povidon K25. Oculac er øjendråber, som fugter og smører øjnene. Det bruges til at lindre symptomer på tørre øjne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Oculac

Brug ikke Oculac

Hvis du er allergisk) over for povidon K25 eller et af de øvrige indholdsstoffer i Oculac (se punkt 6). Hvis du mener, at du kan være allergisk, skal du ikke bruge denne medicin, før du har talt med din læge. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Oculac øjendråber.
Hvis du får hovedpine, øjensmerter, synsændringer, irriterede øjne, vedvarende rødmen, eller hvis tilstanden forværres eller ikke forbedres, skal behandlingen med Oculac afbrydes, og du skal søge læge. 

Brug af anden medicin sammen med Oculac

Fortæl det altid til lægen apotekspersonalet, hvis bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Hvis du udover Oculac behandles med andre øjenprodukter, skal der gå mindst 5 minutter mellem behandlingerne. Brug altid Oculac øjendråber til sidst. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Oculac kan bruges under graviditet og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oculac kan give sløret syn. Hvis dette sker for dig, skal du vente med at køre eller anvende maskiner, til dit syn igen er blevet normalt. 

Oculac indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,0018 mg benzalkoniumchlorid pr. dråbe, svarende til 0,05 mg/ml. 


Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 


Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Oculac

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den sædvanlige dosis er 1 dråbe 4 gange daglig, eller hvad du føler er nødvendigt.
 

Hvis en dråbe ikke rammer øjet, så prøv igen.
 

Der forventes ingen bivirkninger, hvis du kommer til at bruge for mange Oculac øjendråber.
 

Hvis du bruger andre øjendråber eller øjensalver, så vent mindst 5 minutter mellem Oculac og de andre øjenpræparater. Oculac skal bruges sidst 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Brugsvejledning

 1. Vask dine hænder.
 2. Åbn øjendråbeflasken. Rør ikke flaskens spids efter åbning af flasken, da dette kan forurene opløsningen.
 3. Bøj hovedet bagover (Fig. 1).
 4. Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger og hold øjendråbeflasken i den anden hånd.
  Spidsen må ikke berøre øjet, da dette kan beskadige øjet. Tryk på flasken så en dråbe falder ned i øjet (Fig. 2).
 5. Luk øjet og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen i ca. 1-2 minutter. Dette vil forhindre øjendråben i at løbe ned i svælget gennem tårekanalen, og det meste af dråben vil forblive i øjet (Fig. 3). Om nødvendigt gentages trin 3 til 5 i det andet øje.
 6. Luk flasken efter brug.

 

Oculac® Alcon Nordic A/S, øjendråber, opløsning 50 mg/ml 

 

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Oculac kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er set: 

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede) 

 • svag, midlertidig brændende eller stikkende følelse i øjet

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede) 

 • irritation
 • overfølsomhedsreaktion

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): 

 • Sløret syn øjensmerter, kløe i øjet, rødme i øjet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
Opbevar øjendråbeflasken i den ydre karton, for at beskytte mod lys.
Selve flasken er ikke steril, men indholdet er sterilt, indtil flasken bliver åbnet.
Øjendråberne kan kun bruges i 4 uger efter åbning af flasken.
Brug ikke Oculac efter den udløbsdato, der står på karton og flaske. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oculac indeholder

 • Aktivt stof: Povidon K25. Én ml Oculac indeholder 50 mg povidon K25.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), borsyre, calciumchlorid, kaliumchlorid, magnesiumchlorid, natriumchlorid, natriumlactat, natriumhydroxid til pH-justering, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Oculac er en svagt gullig til klar vandig opløsning.
Oculac fås i pakninger, der indeholder 1 flaske med 10 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alcon Nordic A/S 

Edvard Thomsens Vej 14 

DK-2300 København S 

Tlf: 3636 4320 

Fremstiller

EXCELVISION, rue de la Lombardiére, 07100 Annonay, Frankrig  

 

eller  

 

S.A. Alcon- Couvreur N.V., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgien 

 

eller  

 

Alcon Laboratories Belgium BVBA, Lichterveld 3, 2870 Puurs-Sint-Amands, Belgien 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS under følgende navne:

 

Danmark: 

Oculac 

Finland 

Oculac 

Portugal 

Oculotect (fluid) 

Spanien 

Oculitect 50 mg/ml colirio en solución 

Sverige 

Oculac 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 20.11.2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...