Adepend

filmovertrukne tabletter 50 mg

Orpha Devel Handels- und Vertr.

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Adepend 50 mg filmovertrukne tabletter

Naltrexonhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Adepend til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Adepend
3. Sådan skal du tage Adepend
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Adepend bruges som en del av af et omfattende behandlingsprogram mod alkoholafængighed, for at reducere risikoen for tilbagefald, som supplerende behandling ved abstinenser og for at reducere trangen til alkohol.
 

Adepend nedsætter alkoholindtagelsen i udstrakt grad, da trangen til alkohol nedsættes. Flere patienter er i stand til at opretholde afholdenhed og undgå tilbagefald.
 

Adepend medfører ikke afhængighed.
 

Lægen kan have givet dig Adepend for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage ADEPEND

Tag ikke Adepend

 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor naltrexonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Adepend
 • hvis du tager eller har taget opioidholdig medicin
 • hvis du er opioidafhængig (uden at have fuldført afvænning)
 • hvis din urinprøve viser positivt resultat for opioider
 • hvis du får abstinenssymptomer efter in injektion af naloxon
 • hvis du har alvorlige leverproblemer eller akut leverbetændelse (hepatitis)
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer
 • hvis du oplever akutte symptomer på opioidabstinenser

Vær ekstra forsigtig med at tage Adepend

 • Din behandling bør påbegyndes af en læge med erfaring i alkoholafvænning.
 • Du skal informere alle de læger, der behandler dig om, at du tager Adepend
 • Adepend kan forårsage livstruende abstinenssymptomer hos opioidafhængige patienter
 • Informer din læge, hvis du har lever- eller nyresygdomme.
  Der skal udføres en leverfunktionstest før og under behandling.
 • Informer din læge om, at du tager Adepend, hvis du skal have taget en blodprøve, da tabletterne kan påvirke resultatet af leverfunktionsprøver.
 • Under behandling med Adepend må smertetilstande ikke behandles med medicin, der indeholder opioider.
 • Efter behandling med Adepend tabletter er du muligvis mere følsom over for medicin, der indeholder opioider. (f.eks. opioidholdig hostemedicin eller andre medikamenter til symptombehandling af almindelig forkølelse eller diarré osv.).
 • Informer din læge, hvis du bliver gravid.
 • For patienter, der også er afhængige af opioider:
  Tag ikke opioider efter brug af Adepend.
  Selvom Adepend hæmmer virkningen af opioider, kan der være opioider i din krop, når virkningen af Adepend allerede er aftaget. Utilsigtet overdosering kan have alvorlige eller fatale konsekvenser(nedsat åndedræt).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Medicin, der indeholder opioider, skal undgås under behandling med Adepend, da virkningen kan være nedsat. Informer din læge, hvis du tager medicin mod hoste, diarré eller smerter. Lægen vil ordinere medicin, der ikke indeholder opioider.
Hvis du får brug for smertestillende medicin, der indeholder opioider, i akutte tilfælde, skal dosis evt. være højere end normalt. I dette tilfælde kræves ubetinget overvågning af en læge med erfaring, da nedsat åndedræt, kredsløbsforstyrrelse og andre symptomer (kløe og andre hudmanifestationer) kan være mere
udpræget og vare længere. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Lægen skal afgøre, om Adepend må tages under graviditet og amning, idet risiko for mor og barn overvejes. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du skal undgå at køre bil.
Brug ikke værktøj eller maskiner, da Adepend kan nedsætte tankemæssige og fysiske evner. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Adepend

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage ADEPEND

Voksne og ældre 

Tag altid Adepend nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
Medmindre lægen har ordineret andet, er den sædvanlige dosis 1 tablet dagligt. 

 

Børn og unge (under 18 år) 

Adepend bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

 

Patienter med lever- eller nyresygdomme 

Informer din læge, hvis du har lever- eller nyresygdomme. Lægen skal beslutte om dosis af Adepend skal justeres eller om behandlingen skal afbrydes. 

 

Indgivelsesmåde

Adepend skal tages med væske på fastende mave. 

 

Behandlingsvarighed

Varigheden af behandling med Adepend besluttes af din læge. Sædvanligvis skal Adepend tages i mindst 3
måneder, men i visse tilfælde kan det være nødvendigt med behandling i længere tid. 

 

Hvis du har taget for mange Adepend

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Adepend, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
Der kendes ikke andre bivirkninger end de, der er nævnt nedenfor. 

 

Hvis du har glemt at tage Adepend

Tag aldrig en dobbelt dosis hvis du har glemt at tage en dosis Adepend. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

 

Hvis du holder op med at tage Adepend

Du må ikke stoppe behandlingen uden at rådføre dig med din læge.
 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Adepend kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis nogen af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle din læge eller apoteket. 

 

De mulige bivirkninger er opstillet efter deres hyppighed:
 

Meget almindelig (forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede) Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)
Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede) Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)
Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 

Følgende bivirkninger kan forekomme:  

 

Meget almindelig:
Angst, søvnløshed ,hovedpine, søvnforstyrrelser, rastløshed, nervøsitet, mavesmerter, mavekramper, kvalme, opkastningstrang, led- og muskelsmerter, mathed 

 

Almindelig: 

Appetitløshed, psykiske forstyrrelser, træthed, stivhed, hjertebanken, anormalitet i elektrokardiografi, åndenød, dermatitis, libidoforstyrrelser, tørst, svimmelhed, øget tåreflåd, brystsmerter, diarré, forstoppelse, urinretention, udslæt, kløe, forsinket sædafgang, reduceret potens, øget energi, irritabilitet, vægttab, vægtøgning, feber, smerter, følelsen af kolde ekstremiteter, hedeture, hjertepalpitationer, dyspnø. 

 

Ikke almindeligt 

Herpes i munden, fodsvamp, sygdom i lymfeknuder, hallucinationer, forvirring, magtesløshed, depression, paranoia, desorientering, mareridt, uro, unormale drømme, rysten, synsforstyrrelser, irriterede og hævede øjne, fotofobi, smertende eller trætte øjne, farveblindhed, ødemer, højt blodtryk, ændringer i blodtryk, rødme, tilstoppet næse, forstyrrede næsefunktioner, rhinitis, nysen, mund- og halssygdomme, øget spytproduktion, sinusforstyrrelser, stemmeproblemer, hoste, gaben, tarmluft, hæmorider, ulcus, tør mund, hepatiske forstyrrelser, øget bilirubinniveau, hepatitis, seborré, acne, hårtab, lyskesmerter, øget vandafladningsfrekvens, smerter ved vandafladning, tinnitus, skælven, svimmelhed, øresmerter. 

 

Sjælden: 

Reduceret antal blodplader, bevidstløshed, taleforstyrrelser, depression, selvmordstanker, selvmordsforsøg. 

 

Meget sjælden: 

Sammenbrud af skelettets muskelvæv 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk 

5. Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 oC
 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Tag ikke Adepend efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Hvis du lægger mærke til, at tabletterne er beskadigede f.eks. ridsede eller itu, skal du spørge lægen til råds, før du tager dem.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Adepend 50 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: naltrexonhydrochlorid.
Hver tablet indeholder 50 mg naltrexonhydrochlorid. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne 

Lactosemonohydrat, cellulosepulver, mikrokrystallinsk cellulose, silica, kolloid vandfri, crospovidon, magnesiumstearat. 

Filmovertræk: 

Lactosemonohydrat, hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 4000, sort jernoxid (E172), rød jernoxid
(E172), gul jernoxid (E172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Beige, filmovertrukne tabletter med en delekærv på begge sider.
Tabletten kan deles i to lige store dele.
 

Adepend findes i pakningsstørrelser med 7, 14 og 28 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH, 3002 Purkersdorf, Østrig 

 

Fremstiller:

Haupt Pharma GmbH, Wolfratshausen, Tyskland. 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Danmark - Adepend
Polen - Adepend  

Slovakiet - Adepend  

Slovenien - Adepend  

Storbritannien - Adepend  

Tjekkiet - Adepend  

Tyskland - Adepend  

Ungarn - Adepend  

Østrig - Ethylex 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 23.juli 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...