Dalacin®

kutanemulsion 10 mg/ml

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin® 

10 mg/ml kutanopløsning 

Til udvortes brug  

clindamycinphosphat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Dalacin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin
 3. Sådan skal du bruge Dalacin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dalacin kutanopløsning er antibiotika, der virker mod betændelse.
Du kan bruge Dalacin til behandling af svære tilfælde af bumser (acne vulgaris). 


Lægen kan have givet dig Dalacin for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dalacin

Brug ikke Dalacin hvis du:

 • er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin (angivet i punkt 6).
 • har haft tyktarmsbetændelse (colitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du: 

 • får voldsom eller langvarig, blodig diarré, mens du bruger Dalacin eller op til 2 måneder efter du har brugt Dalacin. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

 

Du skal være opmærksom på følgende 

 • Du skal undgå, at kutanopløsningen kommer i kontakt med øjne og mund og du må ikke bruge Dalacin omkring øjnene. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand.
 • Du bør kun bruge Dalacin, hvis du har et meget kraftigt udbrud af bumser (acne), og du skal bruge Dalacin i så kort tid som muligt. Ellers er der risiko for, at bakterierne bliver modstandsdygtige mod Dalacin.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Fortæl lægen hvis du samtidig tager: 

 • muskelafslappende medicin

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet:
Hvis du er gravid, må du normalt ikke bruge Dalacin. Tal med lægen. 

 

Amning:
Erfaringerne med Dalacin kutanopløsning er begrænsede, og det vides ikke om Dalacin går over i modermælken. Dalacin kan medføre diarre, blod i afføringen eller udslæt, hos barnet som ammes. Du bør derfor ikke bruge Dalacin, hvis du ammer. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dalacin kutanopløsning indeholder isopropylalkohol og propylenglycol (E 1520)

 • Isopropylalkohol kan give svie og irritation af øjne, slimhinder og beskadiget hud (rifter og sår).
 • Dette lægemiddel indeholder 50 mg propylenglycol pr. ml, der kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Dalacin

Brug altid Dalacin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Til udvortes brug. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

Smør opløsningen i et tyndt lag på den angrebne hud 2 gange dagligt. 


Børn: 

Du må kun bruge Dalacin til børn efter lægens anvisning. 


Ældre: 

Du må kun bruge Dalacin til ældre efter lægens anvisning. 

Brugsanvisning:

Inden plastflasken tages i brug første gang, skal applikatoren påsættes plastflasken ved:  

 

1. Fjern låget fra plastflasken og smid det ud.
2. Sæt applikatoren på flasken, og tryk den godt fast.
3. Plastflasken lukkes ved at skrue det løse buede låg fast. 

 

Derefter: 

1. Rengør og aftør den angrebne hud.
2. Vend flasken op og ned indtil applikatoren bliver fugtig.
3. Dup applikatoren mod huden og smør kutanopløsningen på uden at gnide.
4. Smør et tyndt lag af kutanopløsningen på den angrebne hud. Brug kun lidt kutanopløsning ad gangen.
5. Undgå at få Dalacin i øjne og mund.
6. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal du skylle øjnene grundigt med rindende vand.
7. Hvis applikatoren bliver tør, skal du vende flasken op og ned og trykke indtil applikatoren bliver fugtig. 

Hvis du har brugt for meget Dalacin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Dalacin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Dalacin

Du må ikke bruge dobbelt mængde som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Dalacin

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin, da sygdommen ellers kan blusse op igen. Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger ( kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen (kan være tegn på tarmbetændelse). Kontakt lægen.

 

Ikke kendt ( hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data) 

 • Langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber. Kan være tegn på tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter) 

 • Tør hud, hudirritation, kløe, fedtet hud, rødmen af huden
 • Nældefeber.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • Mavebesvær.

 

Ikke kendt ( hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data) 

 • Kontakteksem
 • Betændelse i hårsækkene
 • Mavesmerter, diarré
 • Øjensmerter (hvis du ved et uheld får Dalacin kutanopløsning i øjet).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

Brug ikke Dalacin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dalacin kutanopløsning 10 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: clindamycinphosphat.
Øvrige indholdsstoffer: propylenglycol (E 1520), isopropylalkohol, natriumhydroxid pH-justering, saltsyre pH-justering, renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelse:

Dalacin er en farveløs opløsning. Den findes i en 30 ml og 60 ml plastflaske med en løs applikator og et låg i kartonen. Applikator skal påsættes plastflasken inden brug. For at lukke plastflasken skal det nye låg anvendes.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei, 1930 Zaventem, Belgien. 

Revisionsdato

Den indlægsseddel blev senest ændret marts 2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...