Diural®

tabletter 40 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren

Diural 20 mg og 40 mg tabletter  

furosemid 

Læs denne information grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www. Indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diural
 3. Sådan skal du tage Diural
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diural er et vanddrivende middel, som anvendes til behandling af forhøjet blodtryk og ved ophobning af væske i kroppen.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diural

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diural hvis:

 • du er allergisk over for det aktive indholdsstof eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • du er overfølsom over for sulfonamider, fx sulfonamid-antibiotika eller sulfonylurinstoffer (anvendes til behandling af diabetes).
 • du har for lille blodvolumen eller er dehydreret.
 • du lider af nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.
 • du lider af visse hjernelidelser, som er forbundet med leversygdom.
 • du er gravid eller ammer (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Diural bør anvendes med forsigtighed hvis: 

 • du er ældre eller hvis du tager anden medicin, som kan forårsage blodtryksfald eller hvis du lider af andre sygdomme, som medfører en risiko for blodtryksfald.
 • du har for lavt blodtryk.
 • du lider af tilstande, hvor blodtryksfald udgør en risiko, fx forsnævring af blodårerne omkring hjertet eller i hjernen.
 • du lider af sukkersyge.
 • du lider af forstyrrelser i væske- eller saltbalancen.
 • du lider af urinsur gigt eller har forøget indhold af urinsyre i blodet.
 • du lider af nyresvigt forbundet med leversygdom.
 • du lider af leversygdomme, fx skrumpelever eller væske i bughulen.
 • du lider af nedsat proteinmængde i blodet, fx i forbindelse med nyresygdom.
 • du lider af lupus erythematosus (hud- og bindevævslidelse).
 • du lider af forstørret prostata eller vandladningsbesvær.
 • du lider af stofskiftesygdom (porfyri)
 • du er i behandling med binyrebarkhormoner eller antibiotika af aminoglykosid- typen.

 

Behandling med Diural kræver regelmæssig kontrol hos lægen. Mængden af natrium, kalium og kreatinin i blodet bør kontrolleres jævnligt. 

Børn

Du må kun give Diural til for tidligt fødte børn efter lægens anvisning. 

Brug af andre lægemidler sammen med Diural

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.
Andre lægemidler kan påvirke effekten af Diural og/eller Diural kan påvirke effekten af andre lægemidler. Vær derfor opmærksom hvis du er i samtidig behandling med: 

 • chloralhydrat (mod kramper)
 • antibiotika af aminoglykosid-typen
 • cisplatin (mod kræft)
 • sukralfat (mod mavesår)
 • lithium (mod maniodepressiv sygdom)
 • ACE-hæmmere og angiotensin II receptor-antagonister (mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt)
 • digitalis-præparater (mod hjertesvigt)
 • NSAID inkl. acetylsalicylsyre (lægemidler mod svage smerter)
 • cholestyramin og colestipol (mod forhøjet kolesterol i blodet)
 • phenytoin (mod epilepsi)
 • binyrebarkhormon
 • karbenoxolon (mod mavesår)
 • større mængder lakrids
 • blodtrykssænkende lægemidler
 • probenecid (mod urinsur gigt)
 • methotrexat (til behandling af visse kræft- og gigtsygdomme og psoriasis)
 • lægemidler mod diabetes
 • blodtryksforøgende lægemidler
 • visse muskelafslappende lægemidler
 • teophyllin (mod astma)
 • cefalosporiner (antibiotika)
 • cyclosporin (anvendes ved transplantationer)
 • kontrastmidler.

 

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis. 

Brug af Diural sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Diural sammen med mad og drikke. Diural bør tages mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du må ikke tage Diural, hvis du er gravid. 

 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Diural. Diural bliver udskilt i modermælken, og mælkemængden kan blive nedsat. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diural kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Diural indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Diural

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:‌

Voksne 

Doseringen er individuel. Normal dosering er 20-160 mg fordelt på 1-3 doser, maksimalt 1500 mg daglig. 

 

Børn 

1-3 mg per kg legemsvægt per døgn fordelt på 1-3 doser, maksimalt 40 mg daglig. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Diural bør tages mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid. Tabletterne må ikke tygges eller knuses og skal synkes med rigelig væske. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.  

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.‌ 

Hvis du har taget for meget Diural

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Diural tabletterne end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering  

 • Meget lavt blodtryk som kan udvikle sig til en chok-tilstand, akut nyresvigt, blodprop, delirium-lignende tilstand, slap lammelse, apati, forvirring.
 • Hos børn: Ændret mental tilstand, hovedpine, muskelsvaghed, krampeanfald.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

 • Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) Kalkaflejringer i nyrerne ved langvarig behandling af børn født med hjertefejl, påvirkning af saltbalancen (for lidt magnesium eller kalium).
 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) Mindsket blodvolumen, påvirkning af saltbalancen (for lidt chlorid, natrium, kalium eller calcium, for meget magnesium), påvirkning af syre- /basebalancen i kroppen.
 • Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede) Nedsat antal blodplader, alvorlige hudreaktioner, forhøjet temperatur hos for tidligt fødte med hjertesvigt, forhøjet blodsukker, dehydrering, døvhed (undertiden midlertidigt).
 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) Ændringer i blodbilledet, blodmangel, betændelse i blodkar, alvorlig påvirkning af hjertefunktionen, akut betændelse i bugspytkirtelen, hos ældre: vævsdød i benene pga. manglende blodtilførsel, forværring af hjertesvigt ved afbrydelse af behandlingen, ophobning af galde i leveren.
 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) Øget mængde hvide blodlegemer, alvorlige overfølsomhedsreaktioner, meget langsom puls, meget hurtig puls, forværring af lidelser med mindsket blodtilførsel, gulsot, alvorlig leverpåvirkning, alvorlig nyrepåvirkning, manglende lukning af forbindelsen mellem hjerte- og lungekredsløb i fostertilstanden, påvirkning af stofskiftehormonproduktionen hos spædbørn, porfyri (stofskiftesygdom).
 • Hyppigheden ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)
  Akut, generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) (akut medicinallergi med udslæt og feber) svimmelhed, besvimelse og bevidsthedstab (forårsaget af lavt blodtryk). Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kraftig afskaldning og afstødning af 5/6 hud, udbredt udslæt, høj temperatur og forstørrede lymfeknuder (DRESS eller lægemiddelindiuceret overfølsomhedssyndrom).


Endvidere kan følgende alvorlige bivirkninger forekomme:
Hjerterytmeforstyrrelser, chok-tilstande, kramper, stivkrampe. 

Ikke alvorlige bivirkninger

 • Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) Forøget urinsyreniveau i blodet (hyppigst hos mænd),
 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) Udslæt, kløe, nældefeber, blødninger i huden, lysfølsomhed (hud), forøget mængde fedtstoffer, kolesterol m.v. i blodet, nedsat evne til at høre høje toner.
 • Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede) Kortvarigt bevidsthedstab, sortnen for øjnene ved overgang fra liggende eller siddende til stående stilling, kvalme, opkastning, diarré.
 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede) Byldelignende hudreaktioner, protein i urinen, hovedpine, prikkende eller stikkende følelese på kroppens overflade, svimmelhed, synsforstyrrelser.
 • Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) Vitaminmangel

 

Endvidere kan følgende ikke alvorlige bivirkninger forekomme: 

Feber, appetitløshed, irritation i mave og mundhule, mavekramper, forstoppelse, kraftnedsættelse, tørst, forvirring, impotens. 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diural utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Diural efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diural indeholder

Aktivt stof: furosemid 20 mg eller 40 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, hypromellose (E464), mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, talcum, lactose. 

Udseende og pakningsstørrelse

Diural er runde, hvide til gule tabletter med delekærv. 

20 mg tabletterne er på den ene side mærket ”A” og ”L” på hver sin side af delekærven, og på den anden side mærket ”D20”. 

40 mg tabletterne er på den ene side mærket ”A” og ”L” på hver sin side af delekærven, og på den anden side mærket ”D40”. 

 

Pakningsstørrelse  

Plasttabletbeholder 

 

20 mg: 

50 stk. 

 

40 mg: 

50, 100 og 300 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

Repræsentant

Actavis Nordic A/S 

c/o Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevaoharm.dk 

Fremstiller

Rottendorf Pharma  

Ostenfelder Strasse 51-61 

59320 Ennigerloh  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 03/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...