Trixeo Aerosphere

inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Trixeo Aerosphere® 5 mikrogram/7,2 mikrogram/160 mikrogram, inhalationsspray, suspension  

formoterolfumaratdihydrat/glycopyrronium/budesonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trixeo Aerosphere
 3. Sådan skal du bruge Trixeo Aerosphere
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
  Brugsvejledning

1. Virkning og anvendelse

Trixeo Aerosphere indeholder tre aktive stoffer: formoterolfumaratdihydrat, glycopyrronium og budesonid. 

 • Formoterolfumaratdihydrat og glycopyrronium tilhører en gruppe lægemidler, der udvider bronkierne (bronkodilatorer). De virker på forskellig måde og afslapper musklerne i luftvejene, hvilket gør det lettere for luft at komme ind og ud af lungerne.
 • Budesonid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes "kortikosteroider". Disse virker ved at mindske betændelse i lungerne.

 

Trixeo Aerosphere er en inhalator, der anvendes til voksne med en lungesygdom, der kaldes "kronisk obstruktiv lungesygdom" (eller "KOL"), en langvarig sygdom i lungernes luftveje. 


Trixeo Aerosphere bruges til at lette vejrtrækningen og til at forbedre symptomer på KOL såsom åndenød, hvæsende vejrtrækning og hoste. Trixeo Aerosphere kan også forebygge opblusning (eksacerbationer) af KOL. 


Trixeo Aerosphere bringer de virksomme stoffer ned i lungerne, mens du trækker vejret ind. Hvis du regelmæssigt bruger denne medicin to gange om dagen, vil det hjælpe dig med at nedsætte påvirkningen fra KOL i din hverdag. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trixeo Aerosphere

Brug ikke Trixeo Aerosphere

 • hvis du er allergisk over for formoterolfumaratdihydrat, glycopyrronium, budesonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trixeo Aerosphere (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Trixeo Aerosphere bruges som langtidsbehandling af KOL. Brug det ikke til at behandle et pludseligt anfald af vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning. 

 

Akutte vejrtrækningsproblemer  

Hvis du får trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter brug af Trixeo Aerosphere, skal du stoppe med at bruge det og straks kontakte lægen (se "Alvorlige bivirkninger" øverst i punkt 4 for yderligere information). 


Hvis din åndenød, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning eller hoste bliver værre, når du bruger Trixeo Aerosphere, skal du fortsætte med at bruge Trixeo Aerosphere, men kontakte lægen hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling. 

 

Kontakt lægen, før du bruger Trixeo Aerosphere, hvis:  

 • du har forhøjet blodtryk eller hjerteproblemer
 • du har diabetes
 • du har en lungeinfektion
 • du har problemer med din skjoldbruskkirtel
 • du har lavt indhold af kalium i blodet
 • du har problemer med prostata eller problemer med at lade vandet
 • du har en øjensygdom, der kaldes "snævervinklet glaukom" (grøn stær)
 • du har problemer med nyrer eller lever.

Tal med lægen, hvis du tror, at noget af dette gælder for dig. 

Børn og unge

Trixeo Aerosphere er ikke blevet undersøgt hos børn og unge. Giv ikke denne medicin til børn eller unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Trixeo Aerosphere

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Det gælder også medicin, der er købt uden recept, og naturlægemidler. Det skyldes, at Trixeo Aerosphere kan påvirke den måde, hvorpå noget medicin virker. Noget medicin kan også påvirke, hvordan Trixeo Aerosphere virker, eller gøre det mere sandsynligt, at du får bivirkninger. 

 

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager noget af følgende: 

 • medicin, der kaldes betablokkere (såsom atenolol eller propranolol), der kan bruges mod forhøjet blodtryk eller hjerteproblemer, eller til behandling af glaukom (fx timolol)
 • medicin til behandling mod svampeinfektioner - såsom ketoconazol eller itraconazol
 • medicin til behandling af hiv-infektion - såsom ritonavir eller cobicistat
 • medicin, der nedsætter mængden af kalium i blodet, såsom:
  • kortikosteroider, som du tager gennem munden (såsom prednisolon)
  • vanddrivende medicin - medicin, som øger mængden af urin (såsom furosemid eller hydrochlorthiazid), der kan bruges til behandling af forhøjet blodtryk
  • noget medicin, der bruges til behandling af vejrtrækningsproblemer (fx theophyllin) - kaldes "methylxanthiner"
 • al medicin, der virker på samme måde som Trixeo Aerosphere - såsom tiotropium, ipratropium, aclidinium, umeclidinium eller salmeterol, arformoterol, vilanterol, olodaterol eller indacaterol. Du må ikke bruge Trixeo Aerosphere, hvis du allerede bruger et af disse lægemidler.
 • medicin, der anvendes til behandling af problemer med hjerterytmen - fx amiodaron
 • medicin, der kan ændre i hjerterytmen (kaldes "QT-intervallet") - såsom medicin mod:
  • depression (såsom monoaminoxidasehæmmere eller tricykliske antidepressiva)
  • bakterieinfektioner (såsom erythromycin, clarithromycin eller telithromycin),
  • allergiske reaktioner (antihistaminer).

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Trixeo Aerosphere. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Brug ikke Trixeo Aerosphere, hvis du er gravid, medmindre din læge har fortalt dig, at du kan bruge det. 

 

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du ammer, medmindre din læge har fortalt dig, at du kan bruge det. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at dette lægemiddel vil påvirke din evne til at køre bil eller anvende maskiner. Svimmelhed er dog en ikke almindelig bivirkning, som skal tages i betragtning ved bilkørsel eller betjening af maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Trixeo Aerosphere

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Hvor meget skal der bruges

Den anbefalede dosis er to pust to gange dagligt - to pust om morgenen og to pust om aftenen. 

 

Det er vigtigt at bruge Trixeo Aerosphere hver dag - også på tidspunkter, hvor du ikke har nogen KOL-symptomer. 

 

Husk: Skyl altid munden med vand efter brug af Trixeo Aerosphere. På den måde fjernes eventuel resterende medicin, som sidder tilbage i munden. Spyt vandet ud - du må ikke synke det.  

Hvordan skal det bruges

Trixeo Aerosphere er beregnet til inhalation. 

Læs brugsvejledningen i slutningen af denne indlægsseddel. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du bruger Trixeo Aerosphere, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet. 

 

Brug af Trixeo Aerosphere med en spacerenhed  

Hvis du har svært ved at trække vejret ind og trykke på inhalatoren samtidig, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet, da du muligvis kan bruge en spacerenhed med din inhalator. 

Hvis du har brugt for meget Trixeo Aerosphere

Hvis du har brugt mere Trixeo Aerosphere end du skal, skal du straks tale med lægen eller apotekspersonalet. Du kan måske have behov for lægehjælp. Du kan mærke, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, du kan føle dig usikker, have synsforstyrrelser, tør mund eller hovedpine og kvalme. 

Hvis du har glemt at bruge Trixeo Aerosphere

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag din dosis så snart du kommer i tanker om det. 

 

Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over. Tag ikke mere end to pust to gange dagligt. 

Hvis du holder op med at bruge Trixeo Aerosphere

Denne medicin er beregnet til langtidsbrug. Brug denne medicin lige så længe, som lægen har sagt, at du skal bruge den. Den vil kun virke, så længe du bruger den. 

Stop ikke, medmindre din læge fortæller dig, at du skal, også selvom du føler dig bedre tilpas, da dine symptomer kan blive værre. Hvis du vil stoppe behandlingen, skal du først tale med din læge. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger kan forekomme med dette lægemiddel: 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)  

 

Øjeblikkeligt vejrtrækningsbesvær:  

 • hvis du får vejrtrækningsbesvær umiddelbart efter brug af Trixeo Aerosphere, såsom trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, skal du stoppe med at bruge denne medicin og straks fortælle det til lægen.

 

Allergiske reaktioner:  

 • hævelse i ansigtet, særligt omkring munden (hævelse af tungen eller halsen kan gøre det svært at synke)
 • udslæt eller nældefeber sammen med vejrtrækningsbesvær
 • pludselig følelse af mathed

Disse symptomer kan være tegn på en allergisk reaktion, som kan blive alvorlig. Stop med at bruge denne medicin, og søg straks lægehjælp, hvis du får de ovenstående alvorlige bivirkninger. 

Andre bivirkninger

Fortæl det straks til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får nogen af følgende bivirkninger: 

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)  

 • svamp i mundhulen. Skyl munden med vand umiddelbart efter brug af Trixeo Aerosphere, hvilket kan hjælpe med at forebygge dette.
 • angst
 • søvnbesvær
 • kvalme
 • hovedpine
 • hoste eller hæshed
 • muskelkramper
 • bevidsthed om, at dit hjerte banker (palpitationer)
 • højt blodsukker (kan ses i undersøgelser)
 • smertefuld og hyppig ladning af vandet (kan være tegn på en urinvejsinfektion)
 • lungebetændelse (pneumoni).

 

Fortæl det til lægen, hvis du få noget af følgende, mens du bruger Trixeo Aerosphere, da det kan være symptomer på en lungeinfektion: 

 • feber eller kuldegysninger
 • forøget slimproduktion, ændring af slimens farve
 • øget hoste eller øget vejrtrækningsbesvær.

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)  

 • rysten, skælven eller svimmelhed
 • tør mund eller mild irritation i halsen
 • blå mærker på huden
 • rastløshed, nervøsitet eller uro
 • depression
 • hurtigt hjerteslag eller uregelmæssigt hjerteslag
 • brystsmerter eller trykken for brystet (angina pectoris)

 

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)  

 • ændringer i adfærd
 • påvirkning af binyrerne

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data):  

 • sløret syn
 • uklarhed i øjnene (tegn på grå stær)
 • forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • hævelse i ansigtet, særligt omkring munden (hævelse af tungen eller halsen kan gøre det svært at synke)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se oplysninger nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Danmark  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Trixeo Aerosphere efter den udløbsdato, der står på kartonen, posen og trykbeholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Efter åbning af posen, skal inhalatoren bruges inden for: 

 • 6 uger - for en inhalator, der indeholder 56 pust
 • 3 måneder - for en inhalator, der indeholder 120 pust.

 

Opbevar inhalatoren i den forseglede pose - tag først inhalatoren ud af den forseglede pose lige inden brug første gang. Skriv den dato, hvor posen åbnes, på inhalatorens etiket i det felt, der er beregnet til det. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares et tørt sted.  

 

For det bedste resultat skal inhalatoren have stuetemperatur inden brug. 


Trykbeholderen må ikke brydes, perforeres eller brændes, heller ikke når den tilsyneladende er tom. Må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af varme eller åben ild. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trixeo Aerosphere indeholder:

 • Aktive stoffer: formoterolfumaratdihydrat, glycopyrronium og budesonid.
  Hver enkelt inhalation giver en dosis (den dosis, der forlader mundstykket) på 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, 9 mikrogram glycopyrroniumbromid svarende til 7,2 mikrogram glycopyronium og 160 mikrogram budesonid.
 • Øvrige indholdsstoffer: norfluran, 1,2- distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin og calciumchlorid.

Udseende og pakningsstørrelser

Trixeo Aerosphere er en inhalationsspray, suspension. 

 

Trixeo Aerosphere leveres som en trykbeholder med en dosisindikator, forsynet med et hvidt plasthylster og et mundstykke (se figur 1 i brugsvejledningen i slutningen af denne indlægsseddel). Mundstykket er dækket af en aftagelig grå beskyttelseshætte. Trixeo Aerosphere leveres i en foliepose, der indeholder et tørremiddel, og er pakket i en karton. 

 

Hver inhalator indeholder 56 eller 120 pust. Derudover findes multipakninger, der indeholder 3 trykbeholdere med 120 pust i hver. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje  

Sverige 

Fremstiller

AstraZeneca GmbH  

Tinsdaler Weg 183  

22880 Wedel  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark, AstraZeneca A/S  

Tlf: +45 43 66 64 62 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Brugsvejledning

Brugsvejledning

Trixeo Aerosphere® 5/7,2/160 mikrogram inhalationsspray, suspension  

(formoterolfumaratdihydrat/glycopyrronium/budesonid)  

Til inhalation  

 

Læs denne brugsvejledning og indlægssedlen, inden du begynder at bruge Trixeo Aerosphere, og hver gang du får en ny pakning. Der kan være nye oplysninger. I tillæg til at læse denne vejledning, skal du også tale med din læge om din sygdom og behandling. 

Vigtig information:

 • Kun til inhalation.
 • Brug Trixeo Aerosphere nøjagtigt som lægen har fortalt dig.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål om brugen af din inhalator.
 • Rengør din inhalator én gang om ugen. Det er vigtigt at holde plasthylsteret rent, så medicinen ikke samler sig og blokerer sprayen gennem mundstykket. Se trin 1 til 8 under "Sådan rengøres din Trixeo Aerosphere inhalator".

Delene i Trixeo Aerosphere inhalator (se figur 1):

 • Trixeo Aerosphere leveres som en trykbeholder med en dosisindikator, der passer ind i et plasthylster.
  • Brug ikke Trixeo Aerosphere plasthylsteret med nogen anden medicin.
  • Brug ikke Trixeo Aerosphere trykbeholderen med et plasthylster fra nogen anden inhalator.

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 • Trixeo Aerosphere leveres med en dosisindikator øverst på trykbeholderen (se figur 1). Dosisindikatorvinduet viser hvor mange pust medicin, du har tilbage. En dosis medicin frigives hver gang, du trykker midt på dosisindikatoren.

 

Trixeo Aerosphere trykbeholder indeholder ekstra pust for at muliggøre klargøring. De trinvise instruktioner til brug af inhalatoren, der er angivet nedenfor, kan bruges til enten 14-dages (56 pust) eller 30-dages inhalator (120 pust). 

Før du bruger Trixeo Aerosphere for første gang

Før du bruger Trixeo Aerosphere for første gang, skal du sørge for, at pilen på dosisindikatoren peger til højre for "120" inhalationsmærket i dosisindikatorvinduet (se figur 1). 

 • Pilen peger på 120 efter 10 doser er frigivet fra Trixeo Aerosphere. Det betyder, at der er 120 doser tilbage i trykbeholderen (se figur 2a).
 • Pilen peger mellem 100 og 120, når du har brugt 10 doser mere. Det betyder, at der er 110 doser tilbage i trykbeholderen (se figur 2b).
 • Pilen peger på 100, når du har taget yderligere 10 doser. Det betyder, at der er 100 doser tilbage i trykbeholderen (se figur 2c).

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 • Dosisindikatoren i dosisindikatorvinduet vil bevæge sig for hver 10. dosis. Tallet i dosisindikatorvinduet vil ændre sig efter hver 20. dosis.

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 • Farven i dosisindikatorvinduet ændres til rød, som vist med det mørktfarvede område, når der kun er 20 doser lægemiddel tilbage i din inhalator (se figur 2d).
 • Dosisindikatoren for inhalatoren til 14 dage med 56 doser i trykbeholderen, bevæger sig efter hver 10. dosis. Der er markeringer for 60, 40, 20 og 0 doser. Farven i dosisindikatorvinduet i inhalatoren til 14 dage med 56 doser i trykbeholderen, ændres til rød, når der kun er 20 doser lægemiddel tilbage i din inhalator.

Forberedelse af Trixeo Aerosphere inhalator til brug:

 • Din Trixeo Aerosphere inhalator leveres i en foliepose, der indeholder et tørremiddel.
  • Tag Trixeo Aerosphere inhalatoren ud af folieposen.
  • Smid posen og tørremidlet ud. Du må ikke spise eller indånde indholdet af tørrepakken.
 • Trixeo Aerosphere skal have stuetemperatur før brug.

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

Klargør din Trixeo Aerosphere inhalator:

Inden du bruger Trixeo Aerosphere for første gang skal du klargøre inhalatoren.  

 • Fjern hætten fra mundstykket (se figur 3). Kontroller indersiden af mundstykket, før du bruger inhalatoren for at sikre, at der er fri passage.
 • Hold inhalatoren lodret, væk fra ansigtet, og omryst den omhyggeligt (se figur 4).

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 • Tryk hårdt ned på midten af dosisindikatoren, indtil trykbeholderen ikke kan trykkes længere ned. Dette vil frigøre en dosis medicin fra mundstykket (se figur 5). Du kan høre et blødt klik fra dosisindikatoren, når den tæller ned under brug.

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 • Gentag klargøringen 3 gange mere (se figur 4 og figur 5). Omryst inhalatoren omhyggeligt før hvert klargøringspust.
 • Efter 4 gange klargøring bør dosisindikatoren pege til højre for ”120”, og din inhalator er nu klar til brug.

Sådan bruger du Trixeo Aerosphere inhalator:

Trin 1: Fjern hætten fra mundstykket (se figur 6). 

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 2: Omryst inhalatoren omhyggeligt før hver brug (se figur 7).  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 3: Hold inhalatoren med mundstykket pegende mod dig, og ånd ud gennem munden, så meget som du kan (se figur 8).  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 4: Luk dine læber rundt om mundstykket, og vip hovedet tilbage, mens du holder tungen under mundstykket (se figur 9).  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 5: Mens du trækker vejret dybt og langsomt ind, skal du trykke ned på midten af dosisindikatoren så langt trykbeholderen kan komme, og der er frigivet et pust medicin (se figur 10). Stop derefter med at trykke på dosisindikatoren.  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 6: Når du er færdig med at trække vejret ind, skal du fjerne mundstykket fra munden. Hold vejret så længe du kan, uden det bliver ubehageligt, op til 10 sekunder (se figur 11).  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 7: Ånd forsigtigt ud (se figur 12). Gentag trin 2 til 7 for at tage dit andet Trixeo Aerosphere pust.  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 8: Sæt hætten på mundstykket straks efter brug (se figur 13).  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 9: Skyl munden med vand for at fjerne eventuel medicin, der er tilbage i munden. Spyt vandet ud - du må ikke synke det. 

 

Det er vigtigt at opbevare Trixeo Aerosphere på et tørt sted.  

Sådan rengøres din Trixeo Aerosphere inhalator:

Rengør inhalatoren én gang hver uge. Det er meget vigtigt at holde din inhalator ren, så medicinen ikke samler sig og blokerer sprayen gennem mundstykket (se figur 14).  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 1: Tag trykbeholderen ud af plasthylsteret (se figur 15). Rengør ikke trykbeholderen, og lad den ikke blive våd.  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 2: Tag hætten af mundstykket.  

 

Trin 3: Hold plasthylsteret under vandhanen, og lad varmt vand løbe igennem det i cirka 30 sekunder.  

Vend plasthylsteret på hovedet, og lad varmt vand løbe igennem det i cirka 30 sekunder (se figur 16). 

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 4: Ryst så meget vand som muligt af plasthylsteret.  

 

Trin 5: Se ind i plasthylsteret og mundstykket for at sikre, at eventuelle medicinrester er blevet vasket helt væk. Hvis der er medicinrester tilbage, gentages trin 3 til 5 i dette afsnit.  

 

Trin 6: Lad plasthylsteret lufttørre natten over (se figur 17). Sæt ikke trykbeholderen tilbage i plasthylsteret, hvis det stadigvæk er fugtigt.  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 7: Når plasthylsteret er tørt, tryk forsigtigt trykbeholderen ned i plasthylsteret (se figur 18). Tryk ikke hårdt på trykbeholderen. Dette kan medføre, at et pust medicin frigives.  

Trixeo Aerosphere AstraZeneca AB inhalationsspray, suspension 5+7,2+160 mikrogram 

 

Trin 8: Klargør din Trixeo Aerosphere inhalator igen efter hver rengøring. For at klargøre inhalatoren igen skal du omryste inhalatoren grundigt og trykke ned på midten af dosisindikatoren to gange for at frigive i alt 2 pust ud i luften væk fra dit ansigt. Din inhalator er nu klar til brug.  

 

Hvis du ikke bruger din Trixeo Aerosphere i mere end 7 dage, eller hvis du taber din Trixeo Aerosphere, skal du klargøre den igen før brug. 

For at klargøre inhalatoren igen skal du omryste inhalatoren grundigt og trykke ned på midten af dosisindikatoren to gange for at frigive i alt 2 pust ud i luften væk fra dit ansigt. Din inhalator er nu klar til brug. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...