Tilcotil®

filmovertrukne tabletter 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tilcotil® 20 mg, filmovertrukne tabletter  

Tenoxicam 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tilcotil
 3. Sådan skal du tage Tilcotil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tilcotil virker smertestillende og dæmper betændelse (inflammation). Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID). 

Du kan bruge Tilcotil 

 • Til behandling af gigtsygdomme.
 • Til behandling af smerter og hævelser i led og muskler samt andre betændelseslignende lidelser.
 • Til behandling af menstruationssmerter og smerter efter tandudtrækning.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tilcotil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tilcotil

 • hvis du er allergisk over for tenoxicam, non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID’er) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tilcotil (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).
 • hvis du har meget dårligt hjerte.
 • hvis du har eller har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID).
 • hvis du har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end en gang.
 • hvis du har meget dårlig lever.
 • hvis du har meget dårlige nyrer.
 • hvis du har for få blodplader i blodet.
 • hvis du er gravid i 7. - 9. måned.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tilcotil, hvis 

 • du tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2-hæmmere mod ledlidelser).
 • du har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom). Disse sygdomme kan forværres af NSAID.
 • du tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression. Det kan øge risikoen for mavesår og blødning.
 • du har eller har haft astma.
 • du har en infektion.

Vær opmærksom på følgende

 • Brug af Tilcotil kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.
 • Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette (f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
 • Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Tilcotil, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
 • Ældre og svækkede patienter får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du oplever usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
 • Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Tilcotil, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.
 • Tilcotil kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.
 • Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og eksfoliativ dermatitis) er rapporteret ved anvendelse af Tilcotil, og ses først på kroppen som rødlige pletter eller som runde pletter (ofte med blærer i midten).
 • Yderligere symptomer, man bør være opmærksom på, er sår i munden, i svælget, på kønsorganerne og øjenbetændelse (røde og hævede øjne).
 • Disse potentielt livstruende hududslæt er ofte ledsaget af influenzalignende symptomer.
  Udslættet kan udvikle sig til udbredt blæredannelse eller afskalning af huden.
 • Der er størst risiko for at udvikle alvorlige hududslæt de første uger af behandlingen.
 • Hvis du har udviklet Stevens-Johansons Syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med Tilcotil, må du aldrig begynde at tage Tilcotil igen.

 

Hvis du udvikler hududslæt eller de nævnte hudsymptomer, skal du stoppe med at tage Tilcotil og straks søge læge. Fortæl lægen, at du tager Tilcotil. 

 

Kontakt lægen, hvis du får synsforstyrrelser under behandlingen med Tilcotil. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Tilcotil. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 

Tilcotil må ikke anvendes af gravide de sidste 3 måneder før forventet fødsel. 

Brug af anden medicin sammen med Tilcotil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Tal med lægen inden behandling med Tilcotil, hvis du tager: 

 • anden smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre, salicylater).
 • binyrebarkhormoner.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel).
 • medicin mod depression (SSRI, lithium).
 • medicin mod alvorlig psoriasis, leddegigt og kræft (methotrexat).
 • vanddrivende medicin og blodtryksnedsættende medicin (f.eks. hydrochlortiazid).
 • tabletter mod diabetes.
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid).
 • medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus).
 • colestyramin må ikke tages samtidigt med Tilcotil. Der skal normalt gå mindst to timer mellem, du tager de to slags medicin.
 • Hostestillende lægemidler (dextromethorphan).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Tilcotil i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen. 

 

Du skal normalt ikke tage Tilcotil i de første 6 måneder af graviditeten. Tal med lægen. Dosis skal være så lav som muligt og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. 

 

Amning  

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Tilcotil er nødvendig. Tal med lægen. 

 

Frugtbarhed 

Kvinder der ønsker at blive gravide: 

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Tilcotil eller kun tage Tilcotil i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt. Tilcotil kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tilcotil kan give bivirkninger (f.eks. svimmelhed og synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tilcotil indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tilcotil

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne  

Gigtlidelser og smerter i led og muskler: 1 tablet (20 mg) daglig.
Menstruationssmerter og smerter efter tandudtrækning: 1-2 tabletter (20-40 mg) 1 gang daglig. 

 

Tag Tilcotil i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne. 

 

Ældre  

Ældre har større risiko for at få alvorlige bivirkninger. Tal med lægen før du tager Tilcotil. 

 

Børn  

Du må ikke bruge Tilcotil til børn og unge. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Personer med nedsat nyre- eller leverfunktion har større risiko for at få alvorlige bivirkninger. Tal med lægen før du tager Tilcotil. 

 

Tabletterne har delekærv. Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

Hvis du har taget for meget Tilcotil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tilcotil, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Du kan få kvalme, opkastninger, svimmelhed, ukoordinerede bevægelser, kramper og evt. bevidstløshed eller koma. 


Overdosering med Tilcotil kan påvirke din lever og nyrers funktion og ændre blodets størkningsevne. Enkelte rapporter har vist at nyresvigt og hjertestop kan forekomme. 

Hvis du har glemt at tage Tilcotil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tilcotil

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter. 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Betændelse i munden med sår. Kontakt lægen.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul på mavesæk eller tarm.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
  Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
  Kontakt læge eller skadestue.
 • Potentielt livstruende hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er rapporteret (se afsnit 2)
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forværring af tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) og betændelse i tarmene (Crohns sygdom) med diarré, slim og blødning fra endetarmen. Kontakt lægen.
 • Betændelse i bugspytkirtlen.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Forhøjet blodtryk.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Ring 112, hvis du får:
  • åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.
  • lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
 • Brug af NSAID kan være forbundet med ophobning af væske i kroppen, belastning af hjertet og forhøjet blodtryk. Kontakt lægen, hvis du får:
  • hævede ben, åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile og/eller trykken for brystet.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder pga. nyreskade eller nyrebetændelse.
  Kontakt læge eller skadestue.
 • Enkelte tilfælde af ufrivillig barnløshed hos kvinder er blevet rapporteret efter brug af tenoxicam og lignende stoffer. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig - meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter. 

 • Ubehag i maven, mavesmerter, luft i tarmene, sure opstød/halsbrand, kvalme.
 • Svimmelhed, hovedpine.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter. 

 • Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Hævelser, vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Hjertebanken.
 • Næseblod.
 • Forstoppelse, diarré, mundbetændelse, mundtørhed og opkastning.
 • Kløe, rødme af huden, udslæt, nældefeber.
 • Appetitløshed, træthed.
 • Søvnforstyrrelser.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Mindre blødninger i hud og slimhinder.
 • Døsighed.
 • Nervøsitet, forvirring, mareridt.

 

Sjældne - meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter. 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær, astma. Kan være alvorligt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Synsforstyrrelser. Tal med lægen.
 • Smerter og svien ved vandladningen.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Nældefeber.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Hallucinationer.
 • Luft i tarmene.

 

Tilcotil kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, blodprøver og leverfunktionstest, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tilcotil utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt. 

 

Tag ikke Tilcotil efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tilcotil indeholder:

 • Aktivt stof: tenoxicam
  1 filmovertrukken tablet indeholder 20 mg tenoxicam.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, talcum, magnesiumstearat, methylhydroxypropylcellulose og farvestofferne titandioxid (E171) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Tilcotil 20 mg er en oval, gråliggul filmovertrukken tablet med delekærv på den ene side og mærket "20" på den anden side. 


Pakningsstørrelser  

Tilcotil findes i pakninger med 60 filmovertrukne tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Tilcotil® er et registreret varemærke, der tilhører Meda AB. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...