Syntocinon®

næsespray, opløsning 6,7 mikrogram/dosis

CD

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Syntocinon®, næsespray, opløsning, 6,7 mikrogram/dosis  

oxytocin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Syntocinon
 3. Sådan skal du bruge Syntocinon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Syntocinon indeholder det aktive stof oxytocin. Oxytocin er et hormon, der forekommer naturligt i kroppen og påvirker mælkekirtlerne, så mælken lettere løber til. Syntocinon lindrer brystspænding ved amning. 

 

Lægen kan have givet dig Syntocinon til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Syntocinon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Syntocinon

 • hvis du er allergisk over for oxytocin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Syntocinon (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Syntocinon. Hvis du skal bedøves, skal du fortælle lægen, at du bruger Syntocinon næsespray. 


Syntocinon næsespray bør ikke anvendes til igangsættelse af fødsler. 


Latexallergi/intolerance hos kvinder kan være en væsentlig prædisponerende risikofaktor for anafylaksi efter brug af oxytocin. 

Brug af andre lægemidler sammen med Syntocinon

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Det gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Tal med lægen, hvis du tager følgende lægemidler: 

 • Prostaglandiner
 • Inhalationsbedøvelsesmidler
 • Medicin, der får blodkar til at trække sig sammen, f.eks. Adrenalin

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Syntocinon næsespray må ikke anvendes under graviditet. Syntocinon næsespray kan anvendes kortvarigt i ammeperioden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Syntocinon kan hos enkelte give sammentrækninger i livmoderen, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Syntocinon indeholder propylparahydroxybenzoat (E 216) og methylparahydroxybenzoat (E 218)

Det kan give allergiske reaktioner (de kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. 

3. Sådan skal du bruge Syntocinon

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Den anbefalede dosis er 1 pust i det ene næsebor ca. 5 minutter, før du begynder at amme. 

Brugsanvisning

 1. Fjern beskyttelseshætten og hold flasken lodret.
 2. Inden du tager sprayen i brug første gang, skal du trykke et par gange, indtil Syntocinon kommer ud af flasken i en fin tåge. Herefter er næsesprayen klar til brug.
 3. Anbring sprayen mellem fingrene. Før spidsen på flasken op i det ene næsebor, mens du sidder ret op. Tryk én gang samtidig med, at du trækker vejret blidt ind gennem næsen.
 4. Sæt beskyttelseshætten på igen efter brug.

Hvis du har brugt for meget Syntocinon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Syntocinon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Syntocinon

Brug Syntocinon næste gang du ammer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Syntocinon

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 af 100 patienter):  

Unormale sammentrækninger i livmoderen 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 af 1.000 patienter):  

Hovedpine, kvalme og allergisk eksem 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Irritation af næseslimhinden 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Syntocinon opbevares i køleskab ved 2 ºC til 8 ºC. 

En åbnet flaske er kun holdbar i 1 måned og opbevares ved højst 25 ºC. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Syntocinon indeholder:

 • Aktivt stof/aktive stoffer: oxytocin 6,7 mikrogram pr. dosis.
 • Øvrige indholdsstoffer: propylparahydroxybenzoat (E 216), methylparahydroxybenzoat (E 218), chlorbutanol, dinatriumphosphat, citronsyre, natriumchlorid, sorbitol 70 % (E 420), glycerol, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Syntocinon er en klar, farveløs væske. Syntocinon er i en brun glasflaske med pumpeanordning.  

 

Flasken indeholder 5 ml næsespray. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

CD Pharmaceuticals AB, Uppsala, Sverige. info@cdpharmagroup.one 

 

Ompakket og frigivet af:  

Entafarma UAB, Litauen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 21/01/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...