Unixan®

depottabletter 400 mg

Mundipharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Unixan 200 mg depottabletter  

Unixan 300 mg depottabletter  

Unixan 400 mg depottabletter  

theophyllin 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Unixan til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Unixan
 3. Sådan skal du tage Unixan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Unixan udvider bronkierne og afslapper musklerne i luftvejene. Luften kan nu lettere passere, og det er nemmere at trække vejret. Unixan bør ikke anvendes som førstevalg til børn. 

Det aktive indholdsstof bliver jævnt og langsomt frigivet fra depottabletten. 

 

Du kan bruge Unixan til langtidsforebyggelse af astma og andre former for vejrtrækningsbesvær. 

Du kan ikke bruge Unixan depottabletter ved astmaanfald. 

 

Unixan kan bruges hos voksne og børn i alderen 6 år og derover (svarende til 22 kg eller derover). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Unixan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Unixan:

 • hvis du er allergisk over for theophyllin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Unixan, hvis du: 

 • er ældre
 • har hjertesygdom, f.eks. for højt blodtryk eller hurtig, uregelmæssig puls
 • har leversygdom
 • oplever forværret lungesygdom
 • har alvorlig astma
 • har cystisk fibrose
 • har for lavt stofskifte (hypotyreose)
 • har for højt stofskifte (hypertyrose)
 • har en stofskiftesygdom, der kaldes porfyri
 • har feber
 • har virusinfektion
 • har mavesår
 • tidligere har haft krampeanfald
 • som mand lider af vandladningsbesvær, eksempelvis pga. forstørret prostata.

Brug af andre lægemidler sammen med Unixan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler, herunder: 

 • steroider, kortikosteroider
 • vanddrivende medicin, der øger urinproduktionen, f.eks. furosemid
 • p-piller
 • naturlægemidlet prikbladet perikon (Hypericum perforatum)
 • aminoglutethimid, methotrexat eller lomustin til behandling af kræft
 • carbamazepin eller phenytoin til behandling af kramper eller krampeanfald
 • barbiturater til behandling af søvnbesvær
 • adenosin, diltiazem, nifedepin, isoprenalin, mexiletin, propranolol, verapamil eller betablokkere til behandling af forhøjet blodtryk og andre hjerteproblemer
 • pentoxifyllin til behandling af kredsløbslidelser
 • benzodiazepiner, der virker beroligende og angstdæmpende
 • sulfinpyrazon eller allopurinol til behandling af urinsyregigt
 • carbimazol til behandling af problemer med skjoldbruskkirtlen
 • cimetidin eller nizatidin til behandling af mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand
 • visse antibiotika som f.eks. ciprofloxacin, clarithromycin, erythromycin, enoxacin, pefloxacin, norfloxacin eller ofloxacin
 • fluconazol til behandling af svampeinfektioner
 • rifampicin eller isoniazid til behandling af tuberkulose
 • ritonavir til behandling af HIV
 • interferoner til behandling af f.eks. herpes, kræft, leukæmi (blodkræft) eller leverbetændelse
 • thiabendazol til behandling af orm, f.eks. rundorm
 • fluvoxamin eller lithium til behandling af depression og mani
 • disulfiram til behandling af alkoholisme
 • hostemedicin eller næsespray, der indeholder efedrin.

 

Du skal også sige det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du: 

 • skal opereres, da disse tabletter kan påvirke/blive påvirket af visse bedøvelsesmidler som f.eks. halotan og ketamin
 • for nylig har fået eller snart skal have en influenzavaccine
 • ryger.

Brug af Unixan sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Unixan sammen med mad og drikke.  

Alkohol kan ændre virkningen af Unixan. Tal med lægen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må kun tage Unixan efter lægens anvisning, og du må ikke tage det sent i graviditeten. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Unixan efter aftale med lægen.  

Theophyllin bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Unixan påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Unixan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Depottabletterne skal sluges hele. Må ikke deles, tygges eller knuses. Tag tabletterne sammen med et glas vand. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne  

Den normale vedligeholdelsesdosis til voksne er 200 mg to gange dagligt. Højere doser kan være påkrævet. 

 

Ældre  

Det kan være nødvendigt med en mindre dosis. 

 

Brug til børn  

Unixan er ikke indiceret til brug hos børn under 6 år. 

Den daglige dosis afhænger af barnets vægt. Følg altid lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Unixan

Tag ikke mere Unixan, end lægen har ordineret. Symptomerne på overdosering er de samme, som er nævnt under afsnittet om bivirkninger. I svære tilfælde angst, uro, rysten på hænderne, susen for ørene, uregelmæssig hjertebanken, oplevelse af lysglimt, kramper og koma. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Unixan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Unixan

Hvis du kommer til at springe en dosis over, fortsætter du bare med den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Unixan

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Kramper eller krampeanfald. Kontakt en læge eller en skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt udslæt, vejrtrækningsbesvær og besvimelse (inden for minutter eller timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan have dødelig udgang.
  Ring 112.

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)  

 • Meget hurtig, eventuelt også uregelmæssig hjerterytme. Kontakt lægen eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Søvnforstyrrelser
 • Rastløshed
 • Irritabilitet
 • Nervøsitet
 • Appetitløshed og spiseforstyrrelser
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Hovedpine
 • Rysten på hænderne
 • Hjertebanken

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Allergisk reaktion (overfølsomhed)
 • Forhøjet urinsyre i blodet, hvilket kan give smertefulde, hævede led
 • Uro
 • Angst
 • Søvnbesvær
 • Svimmelhed
 • Ændret hjerterytme
 • Smerter eller ubehag i maven
 • Diarré
 • Irritation i mavesækken
 • Tilbageløb af mavesyre (halsbrand)
 • Nældefeber
 • Udslæt
 • Diurese (høj urinudskillelse)
 • Manglende evne til at tømme blæren helt

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Ændret adfærd hos børn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Unixan ved almindelig temperatur. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Unixan indeholder:

 • Aktivt stof: theophyllin 200 mg, 300 mg eller 400 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: hydroxyethylcellulose, povidon, cetostearylalkohol, macrogol 6000, talcum, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

200 mg: Hvide, aflange tabletter mærket U200.
300 mg: Hvide, aflange tabletter mærket U300.
400 mg: Hvide, aflange tabletter mærket med UNIPHYLLIN på den ene side og U400 NAPP på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser: 

200 mg: 30 tabletter i plastbeholder 

300 mg: 30 eller 100 tabletter i plastbeholder 

400 mg: 30 eller 100 tabletter i plastbeholder 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mundipharma A/S  

Frydenlundsvej 30 

2950 Vedbæk 

Fremstiller

Mundipharma DC B.V.  

Leusderend 16 

3832 RC Leusden  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i januar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...