Hjercatyl

tabletter 75 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hjercatyl 75 mg tabletter 

acetylsalicylsyre  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjercatyl
 3. Sådan skal du tage Hjercatyl
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hjercatyl er et blodfortyndende lægemiddel, der nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen og derved forhindrer dannelsen af blodpropper. Hjercatyl nedsætter også blodets evne til at størkne. 

Du kan bruge Hjercatyl til: 

 • at forebygge dannelse af nye blodpropper (akut iskæmisk hjertesygdom), hvis man tidligere har haft en blodprop i hjertet
 • behandling af hjertetilfælde eller smerter i hjertet (angina pectoris)

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjercatyl

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Hjercatyl hvis du:

 • er allergisk over for acetylsalicylsyre, andre salicylater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hjercatyl (angivet i afsnit 6)
 • tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende lægemidler (af typen NSAID eller salicylater)
 • har mavesår (blodigt opkast og/eller sort afføring)
 • har øget tendens til blødning fra hud og slimhinder f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader (trombocytopeni)
 • har stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
 • er gravid i 7.-9. måned (gælder kun doser over 100 mg/dag)
 • er under 15 år med feber

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Hjercatyl. 

 • Du må ikke tage Hjercatyl sammen med smertestillende medicin (NSAID) i længere tid. Det kan øge risikoen for bivirkninger. Rådfør dig med din læge.
 • Ældre må normalt ikke tage Hjercatyl i længere tid på grund af risiko for blødning fra mave og tarm med mindre andet er aftalt med lægen.
 • Børn under 15 år, som har virusinfektioner, må kun få Hjercatyl efter lægens anvisning.
 • Hjercatyl kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber, næsepolypper, eller andre kroniske luftvejssygdomme.
 • Hjercatyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Hjercatyl, hvis du: 

 • har astma, vejrtrækningsbesvær eller allergiske lidelser
 • har eller har haft mave-tarmsygdom, f.eks. mavesår eller blødning fra mave eller tarm
 • har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi)
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K-antagonister eller heparin

 

Hvis du skal opereres, skal du stoppe behandlingen med Hjercatyl nogle dage før operationen. Det gælder også, hvis du f.eks. skal have trukket en tand ud. Spørg din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Hjercatyl

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod for megen mavesyre (syreneutraliserende medicin)
 • medicin til behandling af sukkersyge
 • blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, ticlopidin, heparin)
 • hjertemedicin (ACE hæmmere, abciximab, tirofiban, eptifibatid, quinidin)
 • vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton)
 • smertestillende medicin (COX-2 hæmmere, NSAID f.eks. ibuprofen)
 • medicin, der øger udskillelsen af urinsyre (probenecid, sulfinpyrazon)
 • medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
 • medicin mod grøn stær (acetazolamid)
 • medicin mod epilepsi (valproat)
 • medicin mod depression og mani (SSRI)
 • binyrebarkhormoner
 • naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba
 • vacccine mod skoldkopper (Varicella)

 

Metamizol (et smertestillende og febernedsættende stof) kan mindske acetylsalicylsyres evne til at forhindre aggregation af blodplader (dvs. at blodcellerne klæber sammen og danner en blodprop), når det tages samtidigt. Derfor bør denne kombination anvendes med forsigtighed hos patienter, der tager en lav dosis acetylsalicylsyre for at beskytte hjertet. 

Brug af Hjercatyl sammen med mad og drikke

Du kan tage Hjercatyl i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Hjercatyl, hvis du er gravid i 7.-9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan Hjercatyl anvendes i så kort tid som mulig og i lavest mulige dosis og kun efter lægens anvisning. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Hjercatyl hvis det er aftalt med lægen. 


Fertilitet
Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under længerevarende behandling med Hjercatyl kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hjercatyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Hjercatyl

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Akut eller kronisk hjertesygdom  

Voksne: 2 tabletter (150 mg) daglig som startdosis, derefter 1 tablet (75 mg) daglig. Følg lægens anvisning. 

 

Akut hjertesvigt eller smerter i hjertet (angina pectoris)  

Voksne: 2 - 6 tabletter (150 - 450 mg) så hurtigt som muligt efter symptomerne opstår. 

 

Forebyggende behandling efter blodprop  

Voksne: 2 tabletter (150 mg) daglig som startdosis, derefter 1 tablet (75 mg) daglig. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre  

På grund af risiko for blødning i mave-tarmsystemet bør du undgå langvarig brug af Hjercatyl. Følg altid lægens anvisning, da lægen har vurderet, hvad der er bedst for dig. 

 

Brug til børn og unge  

Du må kun bruge Hjercatyl til børn under 15 år efter aftale med lægen. Hjercatyl må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Hjercatyl må ikke anvendes, hvis du har svært nedsat lever- eller nyrefunktion. 

Hvis du har taget for meget Hjercatyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Hjercatyl, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Tegn på overdosering (ved høje doser gennem længere tid) kan være: 

Feber, hurtig vejrtrækning, tinnitus, søvnlignede sløvhedstilstand, let dehydrering, kvalme, opkastning, forstyrrelse af kroppens syre-base-balance. 

 

Tegn på en pludselig eller svær forgiftning, som følge af overdosering kan være: 

Lavt blodsukker (især hos børn), hjernelidelse (forvirring, svær hovedpine, uro og påvirket bevidsthed), koma, lavt blodtryk, vand i lungerne, kramper, blødningsforstyrrelse, væske i hjernen, uregelmæssig hjerterytme. Doser over 300 mg/kg kan give nedsat nyrefunktion, og doser over 500 mg/kg kan være dødelige. 

Hvis du har glemt at tage Hjercatyl

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hjercatyl

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hjercatyl.  

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.  

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

Åndedrætsbesvær hos astmapatienter.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

Blødning i mave-tarmkanalen og blodigt opkast og sort afføring, allergisk reaktion (anafylaksi), skjulte indre blødninger. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

Blødninger i hjernen, blodmangel, forstyrrelser i dannelsen af de forskellige blodlegemer, blødning fra den øvre del af mave-tarmkanalen, hul på tarmen. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

Reyes syndrom udtrykt ved feber og ændring i blodets sammensætning, afskalning af huden, blæreformet udslæt og betændelse på huden. Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):  

Blodet er længere tid om at størkne, halsbrand, sure opstød, mavesmerter.  

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

Tendens til blødninger, hovedpine, søvnløshed, irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave- tarmkanalen, kvalme, opkastning, diare. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):  

Nældefeber, udslæt, svimmelhed, døsighed, øresusen, åndenød.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):  

Midlertidigt tab af hørelsen (dosisrelateret), lavt blodsukker, blødende betændte blodkar med feber, træthed og sløjhed, gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer hos patienter med medfødt glucose-6-phosphat dehydrogenase mangel, forstyrrelser i nyrefunktionen. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

Rødmen af huden, udslæt, øget tendens til infektioner (for få hvide blodlegemer), betændelse i munden eller spiserøret, sår i nedre del af mave-tarmkanalen, forsnævringer af tarmen, tarmbetændelse, forværring af irriteret tyktarm, dosisrelateret mild leverbetændelse. 

 

Hjercatyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren og forandringer i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Hjercatyl utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Brug ikke Hjercatyl efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hjercatyl 75 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Acetylsalicylsyre 

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumoxid, gelatine, majsstivelse; cellulose, mikrokrystallinsk; silica, kolloid vandfri. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvide, runde bikonvekse tabletter. Diameter 7 mm. 

 

Pakningsstørrelser 

Tabletbeholder med sikkerhedsskruelåg indeholdende tørremiddel: 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Fremstiller

Extractum Pharma Co. Ltd.  

6413 Kunfehértó. IV 

Körzet 6  

Ungarn 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...