Xylocain®

gel 2%

Aspen Pharma Trading Limited

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xylocain gel 2% 

Lidocainhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt. inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Xylocain gel uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Xylocain gel: 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain gel
 3. Sådan skal du bruge Xylocain gel
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Xylocain gel virker lokalbedøvende. Den virker i løbet af få minutter.  

Xylocain salve kan bruges av voksne og barn i alle aldre. 

Xylocain gel bruges til lokalbedøvelse ved forskellige undersøgelser af endetarmen, luftvejene eller ved oplægning af kateter. 

Du kan også bruge Xylocain til lindring af smerter ved betændelse i urinrøret eller blæren og til lindring af smerte efter omskæring af drenge. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain gel

Brug ikke Xylocain gel

 • Hvis du er allergisk over for lidocain eller ét af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du er allergisk over for lokalbedøvende medicin af samme type som Xylocain (f.eks. prilocain og cinchocain).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Hvis lægen har brugt Xylocain gel i din mund eller dit svælg, skal du være særlig forsigtig. Du bliver følelsesløs, og du kan få maden galt i halsen. Du bør derfor ikke spise de første 2 timer efter bedøvelsen. Hvis tunge eller gummer er følelsesløse, er der risiko for, at du kommer til at bide dig selv.

 

Tal med din læge, inden du bruger Xylocain gel, hvis: 

 • Du lider af forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Du lider af hjertesvigt.
 • Du har dårlig lever.
 • Du har dårlige nyrer.
 • Du har epilepsi eller andre neurologiske sygdomme i nervesystemet.
 • Du lider af porfyri, som er en sjælden stofskiftesygdom.
 • Du vil smøre Xylocain gel på åbne sår, på slimhinder, på forbrændinger eller på områder med betændelse.

Brug af anden medicin sammen med Xylocain gel

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 


Behandling med Xylocain gel kan påvirke eller blive påvirket af behandling med anden medicin: 

 • Hvis du får medicin mod rytmeforstyrrelser i hjertet (antiarrytmika f.eks. amiodaron), skal du tale med din læge, før du bruger Xylocain gel.
 • Du skal være forsigtig med at bruge Xylocain gel samtidig med andre lignende lokalbedøvende stoffer.

Brug af Xylocain gel sammen med mad og drikke

Du kan bruge Xylocain gel sammen med mad og drikke. Hvis Xylocain gel har været brugt i mund eller svælg, bør du dog ikke spise de første 2 timer efter bedøvelsen, da du kan få maden galt i halsen. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 


Graviditet:
Du kan bruge Xylocain gel under graviditet. 

 

Amning:
Du kan amme, selvom du bruger Xylocain gel. Du skal ikke bruge Xylocain gel på brystvorten, lige før du ammer. Har du brugt det forinden, er det vigtigt, at området omkring vorten renses omhyggeligt med vand inden amningen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved anbefalet dosering påvirker Xylocain gel ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xylocain gel indeholder metylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat

Xylocain gel i tube indeholder konserveringsmidlerne metylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216). Disse stoffer kan give allergiske reaktioner og kan i sjældne tilfælde give åndedrætsbesvær. Reaktionerne kan optræde efter behandlingen. 

3. Sådan skal du bruge Xylocain gel

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Hvis lægen har ordineret Xylocain gel, skal du følge lægens anvisning. 

Ellers bør du anvende netop den mængde, der er tilstrækkelig til at dæmpe smerterne. Smør gelen på i et tyndt lag, der netop dækker det hudområde, der skal behandles. Gentag først behandlingen ved behov og efter det længst mulige interval. 

 

Børn:  

Du bør ikke bruge Xylocain gel til børn under 2 år uden lægens anvisning.  

 

Til børn under 12 år bør dosis ikke overskride 6 mg/kg. 

 

Til et barn der vejer: 

 • 15 kg, må du højst bruge 4,5 g gel pr. gang.
 • 20 kg, må du højst bruge 6 g gel pr. gang.
 • 30 kg, må du højst bruge 9 g gel pr. gang.

Du bør ikke bruge Xylocain gel mere end højst 4 gange pr. døgn. 

 

Ældre:  

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har brugt for meget Xylocain gel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Xylocain gel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

Symptomer ved overdosering: Følelsesløshed ved læberne og rundt om munden, forvirring, svimmelhed og i enkelte tilfælde synsforstyrrelser. 

 

For at undgå alvorlige bivirkninger bør du tage disse tidlige tegn på overdosering alvorligt, og stoppe med at bruge Xylocain gel. 

Hvis du har glemt at bruge Xylocain gel

Du må ikke bruge dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du bruger Xylocain gel til dit barn, skal du være opmærksom på, at du højst må bruge Xylocain gel 4 gange i døgnet. 

4. Bivirkninger

Xylocain gel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Ondt i halsen efter bedøvelse, hvor der sættes et rør i luftrøret (trakealtube).

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Allergiske reaktioner, f.eks. udslæt.  

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på st@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Xylocain gel ved temperaturer over 25°C. Frys ikke Xylocain gel, og udsæt det ikke for frost.
 • Brug ikke Xylocain gel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xylocain, 20 mg/g, gel, indeholder:

 • Aktivt stof: Lidocainhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose, natriumhydroxid og/eller saltsyre, sterilt vand, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Xylocain gel er en klar til svagt farvet gel. 

 

Pakningsstørrelser  

Xylocain, 20 mg/g, gel findes i en tube med 30 g og i en pakning med 10 forfyldte sprøjter med 10 g i hver. Begge pakningsstørelser er sterilpakninger. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Aspen Pharma Trading Limited  

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus  

Dublin 24, Irland  

Tel.: 0045 78772887  

 

Repræsentant

Aspen Nordic Branch Office of Aspen Pharma Ireland Ltd.
Borupvang 3, 2750 Ballerup 

Danmark  

Fremstiller

Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga, Sverige  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...