Locoid®

creme 0,1%

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid Lipid® 1 mg/g creme  

hydrocortisonbutyrat 


Locoid Lipid® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Lipid
 3. Sådan skal du bruge Locoid Lipid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Locoid Lipid indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden.
Du kan bruge Locoid Lipid ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis. 

Locoid Lipid er er beregnet til anvendelse hos voksne, børn og spædbørn over 3 måneder. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Lipid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid Lipid:

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Lipid (angivet i punkt 6).
 • hvis din hudsygdom skyldes betændelse forårsaget af bakterier, virus, svampe, gærsvampe eller parasitter. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen.
 • hvis du har rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
 • hvis du har betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid Lipid. 

 • Locoid Lipid bør ikke anvendes på øjenlågene og områderne omkring øjnene, da det kan øge risikoen for at udvikle grøn stær eller grå stær.
 • Hyppig og langvarig behandling med Locoid Lipid i ansigt, på store hudområder, under armene, brystet, i lysken eller i hudfolder samt andre tynde hudområder (eksempelvis kønsområdet) bør undgås på grund af risiko for udvikling af tynd hud, øget optagelse af lægemidlet og øget udvikling af bivirkninger.
 • Der er risiko for øget udvikling af bivirkninger, hvis du sætter plaster på behandlingsstedet, dækker det til med plastik eller på anden måde pakker det ind f.eks. en ble med plastikbagside. Tal med lægen.
 • Vask hænderne, hver gang du har brugt Locoid Lipid, medmindre det er hænderne, som behandles.
 • Generelt bør du ikke bruge cremen i mere end 4-6 uger medmindre lægen har fortalt dig andet og lægen kontrollerer dig regelmæssigt.
 • Tal med lægen, hvis du har brugt cremen i lang tid. Du må ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen.
 • Binyrebarkhormon kan skjule, forårsage eller forværre en hudinfektion. Hvis en infektion under behandlingen forværres, skal du stoppe med at bruge Locoid Lipid. Kontakt din læge inden du stopper behandlingen.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn og unge

Børn kan være mere følsomme over for brugen af binyrebarkhormon. Dannelsen af binyrebarkhormoner kan derfor opstå hurtigere hos børn end hos voksne. Locoid Lipid skal anvendes med forsigtighed hos børn og som anvist af sundhedspersoner.

Der skal især udvises forsigtighed hos spædbørn og småbørn med eksem, inklusive bleudslæt. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Locoid Lipid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid Lipid sammen med andre lægemidler 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet
Du må kun bruge Locoid Lipid efter lægens anvisning.

Amning
Du kan amme, selv om du bruger Locoid Lipid.
Du skal vaske cremen af, inden du ammer dit barn, hvis du bruger cremen på brystet eller brystvorten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Lipid påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Locoid Lipid indeholder cetostearylalkohol, propylparahydroxybenzoat og bezylalkohol

Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
Propylparahydroxybenzoat kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
Benzylalkohol kan medføre allergiske reaktioner og forårsage mild lokal irritation. 

3. Sådan skal du bruge Locoid Lipid

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalet anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Børn og voksne 

 • Brug Locoid Lipid på de angrebne steder i et jævnt og tyndt lag, 1-2 gange daglig.
 • Brug kun lægemidlet på de angrebne hudområder.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter hver anvendelse, medmindre det er hænderne, som du skal behandle.
 • Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene.
 • Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig.


Børn (2-11 år) og spædbørn og småbørn (3-23 måneder) 

 • Hos børn, spædbørn og småbørn bør anvendelsen af store mængder samt langtidsbehandling med Locoid Lipid undgås.
 • Behandling bør begrænses til det mindst mulige areal, der er nødvendigt for at opnå behandlingsmæssig virkning.
 • Hos børn, spædbørn og småbørn skal man ligeledes undgå at anvende plaster, plastik eller på nogen som helst anden måde tildække behandlingsstedet f.eks. en ble med plastikbagside, på grund af risiko for øgede bivirkninger.
 • Behandlingsvarigheden hos spædbørn og småbørn bør ikke overstige 7 dage.


Anvendelse
Brug doseringsvejledningen til voksne eller børn (hvis relevant) nedenfor, hvis din læge ikke har
instrueret dig om, hvor meget creme du skal bruge. Kontakt din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger doseringsvejledningen.

Du kan bruge din pegefinger til at måle, hvor meget Locoid Lipid der skal bruges. Klem cremen ud af tuben langs din finger fra fingerspidsen til det
første led som vist på billedet.

Dette kaldes en fingerspidsenhed.
Locoid Lipid Paranova Danmark A/S creme 0,1%
Denne mængde creme rækker til behandling af et hudområde på størrelse med 2 voksne håndflader, inklusive fingre. Det er pegefingeren hos den voksne, der skal bruges til at måle fingerspidsenheden, hvis du bruger cremen på et barn.

Ældre
Der er ingen særlige forholdsregler hos ældre. Dosisjustering er ikke nødvendigt. 

Hvis du har brugt for meget Locoid Lipid

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Locoid Lipid end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Det sker normalt kun, hvis du har brugt Locoid Lipid på store områder igennem lang tid. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid Lipid

Brug Locoid Lipid så snart du kommer i tanke om det. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid Lipid

Du må kun holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Din hudsygdom kan blusse op igen eller forværres, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid Lipid i lang tid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken.
 • Overfølsomhedsreaktion.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Tynd hud, der let går i stykker (hudatrofi).
 • Udvidning af de små kar i huden (teleangiektasi).
 • Små, runde blodudtrædninger i huden (purpura).
 • Strækmærker.
 • Hudrødmen (erytem).
 • Bumser (akne).
 • Udslæt omkring munden (perioral dermatit).
 • Hududslæt og eksemen herunder allergisk kontakteksemen (dermatit/allergisk dermatitis).
 • Lyse pletter på huden (pigmentforandringer).
 • Skægvækst.
 • Unormal øget hårvækst på normalt mindre behårede steder (hypertrikose).
 • Udslæt.
 • Ny infektion (sekundær infektion).
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen (rebound-effekt).

Birkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Hudinfektioner.
 • Sløret syn.
 • Hudkløe (pruritus).
 • Smerter ved påføringsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring‌

 • Opbevar Locoid Lipid utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Må ikke opbevares koldt eller fryses.
 • Holdbarheden efter anbrud er 6 måneder.
 • Skriv åbningsdatoen, hvor der er gjort plads til det på etiket og æske.
 • Brug ikke Locoid Lipid efter den udløbsdato, der står på æsken (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningestørrelser og yderligere oplysninger

Locoid Lipid indeholder:

 • Aktivt stof: Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, hvid blød paraffin, tynd paraffinolie, vandfri natriumcitrat, vandfri citronsyre, propylparahydroxybenzoat (E216), benzylalkohol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende 

Locoid Lipid er en hvid creme. 


Pakningstørrelser
 

Locoid Lipid findes i pakningstørrelserne 90g (3x30g) og 100g. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad
Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...