Salofalk

suppositorier 1 g

Dr. Falk

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Salofalk 1g suppositorier
mesalazin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Salofalk til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Salofalk
 3. Sådan skal du bruge Salofalk
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 

Salofalk indeholder det aktive stof mesalazin, et betændelseshæmmende stof, som anvendes til inflammatoriske tarmsygdomme.
 

Salofalk anvendes til behandling af mild til moderat akut betændelsestilstand, som er begrænset til endetarmen, også kaldet blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller blødende endetarmsbetændelse (ulcerøs proctitis). 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Salofalk 1g Suppositorier

Brug ikke Salofalk 1g suppositorier:

 • Hvis du er allergisk over for mesalazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Salofalk (angivet i pkt. 6)
 • Hvis du er, eller har fået fortalt, at du er, allergisk over for salicylsyre eller salicylater som f.eks. acetylsalicylsyre (Aspirin®).
 • Hvis du lider af en alvorlig lever- eller nyresygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler Tal med lægen, inden du starter med at bruge Salofalk:

 • Hvis du tidligere har haft problemer med dine lunger, især hvis du lider af bronkial astma.
 • Hvis du tidligere har været allergisk over for stoffet sulfasalazin, som er beslægtet med mesalazin.
 • Hvis du har problemer med din lever.
 • Hvis du har problemer med dine nyrer.
 • Hvis du nogensinde har udviklet et svært hududslæt eller hudafskalning, blæredannelse og/eller mundsår efter at have taget mesalazin.


Andre forholdsregler
Under behandlingen vil din læge måske have dig under nøje lægelig kontrol, hvor du regelmæssigt vil få taget blod- og urinprøver. 

 

Der kan udvikles nyresten ved anvendelse af mesalazin. Symptomerne kan være smerter i siden af maven og blod i urinen. Sørg for at drikke tilstrækkeligt med væske under behandling med mesalazin.

Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, i forbindelse med mesalazin-behandling. Stop med at bruge mesalazin og søg lægehjælp med det samme, hvis du bemærker et eller flere symptomer på de alvorlige hudreaktioner, der er beskrevet i pkt. 4

Brug af anden medicin sammen med Salofalk

Fortæl din læge, hvis du tager eller bruger nogle af følgende lægemidler, da deres virkning kan blive ændret (interaktioner) 

 • Azatioprin,6-merkaptopurin eller thioguanin (medicin til behandling af lidelser i immunsystemet).
 • Medicin mod blodpropper eller blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det kan stadig være i orden for dig at anvende Salofalk, og din læge vil kunne bestemme, hvad der er passende til dig.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger denne medicin. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Salofalk efter aftale med lægen. 


Amning
 

Hvis du ammer, må du kun bruge Salofalk efter aftale med lægen, da medicinen kan gå over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Salofalk påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du burge Salofalk

Brug altid denne medicin nøjagtig efter din læges anvisning. Er du i tvivl, så spørg din læge eller apoteket. 

Indgivelsesmetode

Suppositorier (stikpiller) er beregnet til at blive indført i endetarmen. Suppositorier må ikke indtages gennem munden. 

Dosering

Lægen kan have foreskrevet en anden dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Voksne og ældre 

Den anbefalede dosis er en Salofalk 1g suppositorie en gang dagligt ved sengetid. 

 

Brug til børn 

Der er lille erfaring og kun begrænset dokumentation for en virkning hos børn. 

Behandlingsvarighed

Din læge vil vurdere, hvor længe du skal behandles med medicinen. Det vil afhænge af din tilstand. 


For at opnå størst mulig gavn af denne medicin
, skal du bruge Salofalk 1g suppositorier regelmæssigt og konsekvent, som anvist. 

 

Hvis du synes, at virkningen af Salofalk 1g suppositorier enten er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge. 

Hvis du har brugt for mange Salofalk 1g suppositorier

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Salofalk 1g suppositorier, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du er i tvivl, kontakt din læge, som så kan beslutte, hvad der skal gøres. 

 

Hvis du bruger for mange Salofalk 1g suppositorier én enkelt gang, skal du tage næste dosis som ordineret. Anvend ikke en mindre dosis. 

Hvis du har glemt at bruge Salofalk 1g suppositorier

Hvis du glemmer at bruge medicinen, skal du bruge den, så snart du husker det. Men hvis det næsten er tid til din næste dosis, så spring den dosis over du glemte, og brug derefter den næste dosis til sædvanlig tid. Brug aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at bruge en dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Salofalk 1g suppositorier

Du må kun holde pause eller stoppe med at bruge Salofalk 1g suppositorier efter aftale med lægen.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Salofalk kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Al medicin kan give allergiske reaktioner selvom alvorlige allergiske reaktioner er meget sjældne. Hvis du får nogle af følgende symptomer efter brug af dette lægemiddel, skal du omgående kontakte din læge 

 • Allergisk hududslæt
 • Feber
 • Vejrtrækningsbesvær


Hvis du oplever markant forværring af din generelle helbredstilstand, især hvis den ledsages af feber og/ eller ondt i halsen og munden, stop med at bruge disse suppositorier og kontakt omgående din læge.  

 

Disse symptomer kan i meget sjældne tilfælde skyldes et fald i antallet af hvide blodlegemer i blodet (en tilstand, der kaldes agranulocytose), som kan gøre dig mere tilbøjelig til at udvikle en alvorlig infektion. En blodprøve kan bekræfte, hvorvidt dine symptomer skyldes en virkning af medicinen på dit blod.

Stop med at bruge mesalazin og søg lægehjælp med det samme, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer:  

 • rødlige, ikke-hævede, målskive-lignende eller cirkulære pletter på kroppen, ofte med vabler i midten, hudafskalning, sår i munden, svælget, næsen, kønsorganerne og øjnene. Forud for disse alvorlige hududslæt kan der forekomme feber og influenzalignende symptomer.

 

Følgende bivirkninger er også blevet rapporteret af patienter, der bruger mesalazin 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) 

 • Mavesmerter, diaré, luft i maven, kvalme og opkastning, forstoppelse.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Brystsmerter, åndenød eller hævede ben som følge af hjertelidelse.
 • Øget hudfølsomhed over for sollys og ultraviolet lys (lysfølsomhed).


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)
 

 • Forandringer i nyrefunktionen, sommetider med hævede ben eller smerter i siden (flankesmerter).
 • Alvorlige mavesmerter som følge af akut betændelse i bugspytkirtlen.
 • Feber, øm hals eller utilpashed på grund af ændrede blodværdier.
 • Åndenød, hoste, hvæsen, lunge skygge på røntgenbilledet som følge af allergisk og/eller betændelsestilstand i lungerne.
 • Alvorlig diaré og mavesmerter som følge af en allergisk reaktion i tarmen overfor medicinen.
 • Hududslæt eller betændelse.
 • Muskel- og ledsmerter.
 • Gulsot eller mavesmerter som følge af lidelse i lever og galdeblære.
 • Hårtab og udvikling af skaldethed.
 • Følelsesløshed og prikken i hænderne og fødderne (perifer neuropati).
 • Fald i sædproduktion, som igen bliver normal, når du stopper med at anvende Salofalk.

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data) 

 • nyresten og dermed forbundne nyresmerter (se også afsnit 2)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Salofalk utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Salofalk efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og kartonen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar ikke Salofalk ved temperaturer over 30ºC. 

Opbevar Salofalk 1g suppositorier i original emballage, da de er følsomme for lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Salofalk 1g suppositorium indeholder: 

Aktivt stof: mesalazin. En suppositorie indeholder 1g mesalazin.  

 

Det øvrige indholdsstof er: Hårdfedt. 

Udseende og pakningsstørrelser

Salofalk 1g suppositorier er lyse beigefarvede, torpedo-formede suppositorier.  

 

Pakningsstørrelser: 10, 12, 15, 20, 30, 60 og 90 suppositorier. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Dr. Falk Pharma GmbH  

Leinenweberstrasse 5  

79108 Freiburg 

Tyskland 

Repræsentant i Danmark

Vifor Pharma Nordiska AB
Gustav III:s Boulevard 46
169 73 Solna
Sverige
Tel. +46 8 5580 6600
E-mail: info.nordic@viforpharma.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne

Salofalk: Østrig, Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, England, Grækenland, Ungarn, Irland, Letland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Sverige og Spanien. 

 

Colitofalk: Luxembourg og Belgien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...