Mestinon®

overtrukne tabletter 60 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mestinon® 60 mg overtrukne tabletter
Pyridostigminbromid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon
 3. Sådan skal du tage Mestinon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mestinon hæmmer nedbrydningen af signalsubstansen acetylcholin, som formidler nerveimpulser til musklerne. Mestinon hjælper hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til musklerne. 


Du kan bruge Mestinon til behandling af myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed). 


Du kan også bruge Mestinon til behandling af slaphed af blære- og tarmmuskulatur. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Mestinon:

 • hvis du er allergisk over for pyridostigminbromid, bromider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mestinon (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har tilstopning i tarmene
 • hvis du har tilstopning i urinvejene
 • hvis du har bughindebetændelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mestinon.

Behandling med Mestinon kræver omhyggelig kontrol, hvis du lider af nedenstående sygdomme.

Tal med din læge, hvis du har 

 • astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • epilepsi eller parkinson sygdom
 • nedsat nyrefunktion
 • lavt blodtryk
 • en hjertesygdom eller hvis du for nylig har haft en blodprop i hjertets kransblodåre
 • forhøjet aktivitet i vagus nerven
 • forhøjet produktion af skjoldbruskkirtelhormon
 • mavesår.


Hvis du har fået fjernet thymuskirtlen kan behovet for Mestinon være mindre. 

Brug af anden medicin sammen med Mestinon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin som udvider pupillen, eller som anvendes mod transportsyge, mod spasmer i mave og tarm (atropin, hyoscin)
 • muskelafslappende medicin (suxamethon)
 • medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere), da langsom hjertevirksomhed og lavt blodtryk kan forekomme
 • medicin mod allergi (antihistaminer)
 • medicin der hæmmer kroppens eget immunforsvar (f.eks. binyrebarkhormon, methotrexat og azathioprin)
 • methylcellulose, eller medicin der indeholder methylcellulose, da det helt kan hæmme optagelsen af Mestinon
 • medicin som kan påvirke nervesignalerne til musklerne (f.eks. medicin til bedøvelse, til behandling af bakteriel infektion, til behandling af uregelmæssig puls).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Mestinon efter aftale med lægen. Erfaring for anvendelse af Mestinon under graviditet er ringe. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun tage Mestinon efter aftale med lægen. 


Frugtbarhed
Mestinon har ikke negativ effekt på frugtbarhed. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mestinon kan give bivirkninger (lavt blodtryk, svimmelhed og tågesyn), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

Mestinon indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mestinon

Tag altid Mestinon nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Mestinon skal tages med et halvt til et helt glas vand. 

Den anbefalede dosis er

Myasthenia gravis
Voksne: 

60-180 mg 2-4 gange dagligt. Dette svarer til 1-3 tabletter på 60 mg eller 6-18 tabletter på 10 mg 2-4 gange dagligt. 


Slaphed af blære- og tarmmuskulatur
Voksne: 

60 mg hver 4. time. Dette svarer til 1 tablet på 60 mg eller 6 tabletter på 10 mg. 


Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan føles med dette præparat. 


Patienter med nedsat nyrefunktion
Det kan være nødvendigt at anvende en lavere dosis. Din læge vil beslutte, om du skal have en lavere dosis. 


Patienter med nedsat leverfunktion og ældre
Der er ingen særlige forholdsregler ved nedsat leverfunktion og for ældre. 

Hvis du har taget for meget Mestinon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mestinon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering kan være kraftigt spytflåd, rastløshed, øget svedtendens, koliksmerter, kvalme, opkastning, diaré, muskeltrækninger og tiltagende muskellammelse. Desuden ved meget høje doser: kramper i luftrørets muskulatur (bronkospasme), åndenød, kramper, koma, åndedrætsbesvær og hjertebesvær. 


Pyridostigmin kan forårsage en kolinerg krise. Kontakt lægen, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer kvalme, opkastning, 

diarré, mavekramper, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm, øget slimproduktion, øget spytflåd, langsom puls, får små pupiller, muskelspasmer, muskelkramper og muskelsvaghed. Disse symptomer kan være tegn på kolinerg krise. 

Hvis du har glemt at tage Mestinon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mestinon

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Langsom puls, men hos visse patienter kan øget puls forekomme. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper i luftrørets muskulatur (bronkospasme) med øget slimproduktion, som kan forårsage åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Muskellammelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter 

 • Hæmning eller afbrydelse af impulserne fra hjertets forkamre (AV-blok). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Små rykninger i små muskler oftest på tunge, arme eller hænder.
 • Små pupiller, øget tåreflåd, tågesyn, øjenbetændelse.
 • Koliksmerter, diaré, kvalme, opkastninger, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm (øget peristaltik), øget spytflåd, sure opstød og/eller halsbrand.
 • Ufrivillig vandladning (inkontinens).
 • Øget svedtendens.
 • Muskelsvaghed, muskelkramper, rysten, nedsat kraft i musklerne.
 • Appetitløshed.
 • Tilstoppet eller løbende næse (rinit).


Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • Svimmelhed.
 • Højt eller lavt blodtryk.
 • Rastløshed, søvnløshed.


Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Hududslæt, hårtab ved langtidsbrug.


Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt

 • Mestinon kan være vanedannende.
 • Hjertekrampe med svimmelhed, hjertebanken, svimmelhed, kvalme eller åndenød.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, kontakt lægen. Ved alle andre tilfælde ring 112.
 • Nedsat evne til at se skarpt f.eks. sløret syn.
 • Ubehag, smerter eller kramper i maven.
 • Rødmen.
 • Nældefeber.
 • Overfølsomhedsreaktion overfor lægemidlet. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.
Må ikke opbevares over 3 måneder efter åbning af tabletbeholder.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mestinon indeholder:

 • Aktivt stof: pyridostigminbromid. 1 overtrukken tablet indeholder 60 mg pyridostigminbromid.
 • Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica, pregelatineret stivelse, povidon, majstivelse, talcum, magnesiumstearat, saccharose, risstivelse, spraytørret akaciegummi, gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), paraffin, tynd paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelser

Orange, runde overtrukne tabletter i tabletbeholder af glas. 


Pakningsstørrelser: 

Mestinon fås i pakningsstørrelser à 150 og 180 (9 x 20) overtrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Mestinon® er et registreret varemærke, der tilhører Meda AB. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...