Doptelet

filmovertrukne tabletter 20 mg

Swedish Orphan Biovitrum

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Doptelet 20 mg filmovertrukne tabletter
avatrombopag 


▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doptelet
 3. Sådan skal du tage Doptelet
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Doptelet indeholder et aktivt stof, der kaldes avatrombopag. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes trombopoietin-receptor-agonister. 


Doptelet bruges til voksne med kronisk leversygdom til at behandle et lavt antal blodplader (lavt trombocyttal, trombocytopeni), inden de skal have udført et indgreb, hvor der er risiko for blødning. 

 

Doptelet bruges til at behandle voksne med lavt antal blodplader på grund af kronisk primær immun trombocytopeni (ITP), når en tidligere behandling af ITP (f.eks. kortikosteroider eller immunoglobuliner) ikke har virket godt nok.
Doptelet virker ved at hjælpe med at øge antallet af blodplader i blodet. Blodplader er blodlegemer, som hjælper blodet med at størkne og dermed mindsker eller forebygger blødning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doptelet

Tag ikke Doptelet:

 • hvis du er allergisk over for avatrombopag eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6). Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Doptelet, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Doptelet, hvis: 

 • du har risiko for blodpropper i dine blodårer, eller hvis nogen i din familie har haft en blodprop
 • du har en anden blodsygdom, kendt som myelodysplastisk syndrom (MDS). Hvis du tager Doptelet, kan det forværre MDS.


Du kan have højere risiko for at få blodpropper med alderen, eller hvis: 

 • du har været sengeliggende igennem længere tid
 • du har kræft
 • du tager p-piller eller får hormonbehandling
 • du er blevet opereret eller er kommet til skade for nylig
 • du er meget overvægtig
 • du ryger
 • du har fremskreden, kronisk leversygdom.


Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Doptelet, hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl. 

 

Blodprøver til måling af antal blodplader  

Hvis du stopper med at tage Doptelet, vil dit antal blodplader sandsynligvis blive lavere, som før behandlingen eller endda lavere, med risiko for blødning. Dette kan ske i løbet af nogle dage. Antallet af blodplader vil blive overvåget, og lægen vil tale med dig om passende forholdsregler. 


Prøver til kontrol af din knoglemarv  

Hos personer, som har problemer med knoglemarven, kan lægemidler som Doptelet forværre problemerne. Tegn på ændringer i knoglemarven kan konstateres som unormale resultater i dine blodprøver. Lægen vil muligvis også tage en direkte prøve af din knoglemarv under behandlingen med Doptelet. 

Børn og unge

Doptelet må ikke gives til personer under 18 år. Dette lægemiddels sikkerhed og virkning hos personer i denne aldersgruppe kendes ikke. 

Brug af anden medicin sammen med Doptelet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Hvis du tager andre lægemidler mod ITP, skal du muligvis tage en lavere dosis eller stoppe med at tage dem, mens du tager Doptelet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Doptelet frarådes under graviditeten og til kvinder, som kan blive gravide, og som ikke bruger prævention.

Hvis du ammer, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, inden du tager Doptelet. Dette lægemiddel kan passere over i modermælken. Din læge vil hjælpe dig med at beslutte, om fordelene ved amning opvejer eventuelle risici for dit barn, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doptelet forventes ikke at påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller cykel eller til at bruge værktøj og maskiner. 

Doptelet indeholder lactose

Doptelet indeholder lactose (en type sukker). Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Doptelet

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Hvis du har kronisk leversygdom og et lavt antal blodplader, skal dit indgreb være planlagt til at blive udført 5 til8 dage efter den sidste dosis Doptelet. 


Hvis du har kronisk immun trombocytopeni, vil lægen fortælle dig, hvor meget Doptelet du skal tage, og hvor ofte du skal tage det. 

Så meget skal du tage

Hvis du har kronisk leversygdom og dit invasive indgreb er planlagt 

 • Doptelet fås i 20 mg tabletter. Den sædvanlige anbefalede dosis er enten 40 mg (2 tabletter) eller 60 mg (3 tabletter) hver dag i 5 dage i træk.
 • Din dosis afhænger af antallet af blodplader i dit blod (dit trombocyttal).
 • Lægen eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage, og hvornår du skal tage dem.

 

Hvis du har kronisk immun trombocytopeni 

 • Den sædvanlige anbefalede startdosis er 20 mg (1 tablet) om dagen. Hvis du tager visse andre lægemidler, skal du muligvis have en anden startdosis.
 • Lægen eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage, og hvornår du skal tage dem.
 • Lægen vil regelmæssigt overvåge dit antal blodplader og justere din dosis efter behov.

Indtagelse af lægemidlet

 • Tabletterne skal synkes hele og tages sammen med mad på samme tidspunkt hver dag, du tager Doptelet.

 

Hvis du har kronisk leversygdom og et lavt antal blodplader 

 • Begynd at tage Doptelet 10 til 13 dage før dit planlagte medicinske indgreb.
 • Din læge eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage, og hvornår du skal tage dem.


Hvis du har kronisk immun trombocytopeni 

 • Din læge eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage, og hvornår du skal tage dem.

Hvis du har taget for meget Doptelet

 • Tal med en læge eller apotekspersonalet med det samme.

Hvis du har glemt at tage Doptelet

 • Tag den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det, og tag derefter den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Doptelet

Du skal tage Doptelet så længe, som din læge har fortalt dig. Du må ikke holde op med at tage Doptelet, medmindre lægen beder dig om det. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger. 

 

De følgende bivirkninger er rapporteret at være forbundet med behandling med Doptelet hos voksne patienter med kronisk leversygdom: 


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • træthed


Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • lavt antal røde blodlegemer (blodmangel/anæmi)
 • blodprop i portvenen (et blodkar, der fører blod til leveren fra tarmene), hvilket kan medføre smerter eller hævelser i den øverste del af maven
 • knoglesmerter
 • muskelømhed
 • feber.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data) 

 • allergiske reaktioner, herunder hævet ansigt, hævet tunge og hudændringer, såsom udslæt og kløe

 

De følgende bivirkninger er rapporteret at være forbundet med behandling med Doptelet hos voksne patienter med kronisk primær immun trombocytopeni: 

 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • træthed
 • hovedpine

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • rygsmerter, muskelsmerter, ledsmerter, smerter i arme eller ben
 • ubehag eller smerter i knogler, muskler, ledbånd, sener og nerver
 • kvalme, diarré, opkastning, mavesmerter, luft i maven
 • svimmelhed, ubehag i hovedet, migræne
 • nedsat appetit
 • svaghed
 • næseblødninger
 • hududslæt, kløe, akne, røde pletter på huden
 • brændende, prikkende eller følelsesløs fornemmelse, ofte kaldet en “sovende fornemmelse”
 • forstørret milt
 • åndenød
 • forhøjet blodtryk
 • tendens til blå mærker eller blødning (lavt antal blodplader)

 

Almindelige bivirkninger, der kan konstateres i blodprøver 

 • forhøjede fedtstoffer (kolesterol, triglycerider)
 • forhøjet eller nedsat blodsukker (glucose)
 • forhøjet leverenzym (alaninaminotransferase)
 • forhøjet lactatdehydrogenase
 • forhøjet gastrin
 • nedsat antal røde blodlegemer (anæmi)
 • forhøjet eller nedsat antal blodplader

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • rødme, hævelse og smerter i en vene forårsaget af en blodprop
 • smerter, hævelse og ømhed i et af dine ben (sædvanligvis læggen) med varm hud i det berørte område (tegn på en blodprop i en dyb vene)
 • blodpropper i de vener, som fører blodet væk fra hjernen
 • indsnævring af blodkarrene (vasokonstriktion)
 • pludselig åndenød, især når den ledsages af stærk smerte i brystkassen og/eller hurtig vejrtrækning, som kan være tegn på en blodprop i lungerne
 • blokering eller indsnævring af venen, der fører blod til leveren
 • slagtilfælde eller mildt slagtilfælde
 • hjerteanfald
 • uregelmæssige hjerteslag
 • hæmorider
 • udvidelse af rektale vener
 • inflammation (hævelse) og infektion i næse, bihuler, hals, mandler eller mellemøre (øvre luftvejsinfektion)
 • ardannelse i knoglemarven
 • tab af vand eller legemsvæsker (dehydrering)
 • øget appetit, sult
 • humørudsving
 • unormal tankegang
 • ændringer i smags- og lugtesans, hørelse, syn
 • øjenproblemer, herunder irritation, ubehag, kløe, hævelse, tåreflod, lysfølsomhed, sløret syn, nedsat syn, synstab
 • ørepine
 • øget følsomhed over for hverdagslyde
 • ophostning af blod
 • tilstoppet næse
 • smerter, besvær eller oppustning af mave
 • forstoppelse
 • opstød
 • syrerefluks
 • brændende eller sviende fornemmelse i munden
 • følelsesløshed i munden, hævet tunge, tungeproblemer
 • følelsesløshed
 • hårtab
 • bylder
 • tør hud
 • mørkelilla pletter på huden (udsivning af blod fra blodkar, blå mærker)
 • overdreven svedtendens
 • ændringer i hudfarve
 • kløende udslæt
 • hudirritation
 • unormalt led
 • muskelkramper, muskelsvaghed
 • blod i urinen
 • kraftig menstruation
 • smerter i brystvorterne
 • brystsmerter
 • smerter
 • hævede ben eller arme

 

Ikke almindelige bivirkninger der kan konstateres i blodprøver 

 • bakterier i blodet
 • forhøjet antal hvide blodlegemer
 • nedsat jern i blodet
 • forhøjet leverenzym (aspartataminotransferase), unormale leverprøver

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængeligedata)  

 • allergiske reaktioner, herunder hævet ansigt, hævet tunge og hudændringer, såsom udslæt og kløe

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og hvert blisterkort efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Doptelet indeholder:

 • Aktivt stof: avatrombopag. En filmovertrukket tablet indeholder avatrombopagmaleat svarende til 20 mg avatrombopag.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat (se afsnit 2, "Doptelet indeholder lactose"); mikrokrystallinsk cellulose [E460(i)]; crospovidon type B [E1202]; silica, kolloid vandfri [E551]; magnesiumstearat [E470b].
  Filmovertræk: polyvinylalkohol [E1203]; talcum [E553b]; macrogol 3350 [E1521]; titandioxid [E171]; gul jernoxid [E172].

Udseende og pakningsstørrelser

Doptelet 20 mg filmovertrukne tabletter er bleggule, runde tabletter, som buer ud foran og bagpå og har "AVA" trykt på den ene side og "20" på den anden. 


Tabletterne udleveres i æsker med én eller to aluminiumsblisters. En blister indeholder enten 10 eller 15 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
SE-112 76 Stockholm 

Sverige 

Fremstiller

Cilatus Manufacturing Services Limited
Regus House 

Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2 

D02 HW77 

Irland 


Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Strandbergsgatan 49 

Stockholm
112 51 

Sverige

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...