Oftagel®

øjengel 2,5 mg/g

Santen Oy

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

OFTAGEL 2,5 mg/g, øjengel 

Carbomer 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

De kan få Oftagel uden recept. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet Dem. 

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Oftagel
 3. Sådan skal De bruge Oftagel
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

De skal bruge Oftagel ved nedsat tåreproduktion (tørhed i øjnene) og tør øjenbetændelse.
 

Det virker ved at fugte og smøre Deres øjne og lindre irritation. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Oftagel

Lægen kan have ordineret lægemidlet til behandling af andre årsager og/eller ved en anden dosering, end der står i denne indlægsseddel. Følg altid lægens anvisninger og doseringen på etiketten. 

Brug ikke Oftagel

 • hvis De er allergisk over for carbomer eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Børn og unge under 18 år

Oftagel øjengels sikkerhed og virkning hos børn og unge ved den anbefalede dosering til voksne er fastlagt på baggrund af klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske studier. 

Brug af anden medicin sammen med Oftagel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller måske vil bruge anden medicin. 

Hvis De bruger et andet øjenpræparat (fx ved behandling af grøn stær (glaukom)), skal De altid bruge Oftagel til sidst og tidligst 15 minutter efter de øvrige præparater. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De bruger dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Oftagel kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil Deres syn er klart igen. 

Oftagel indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder ca. 0,002 mg benzalkoniumchlorid i hver dråbe, svarende til 0,06 mg/g.

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal De bruge Oftagel

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne 

1 dråbe 1 - 4 gange dagligt efter behov.
 

Brug til børn og unge under 18 år 

Oftagel øjengels sikkerhed og virkning hos børn og unge ved den anbefalede dosering til voksne er fastlagt på baggrund af klinisk erfaring, men der foreligger ingen data fra kliniske studier. 

Instruktioner vedr. håndtering og indtagelsesmåde

Vask hænder, inden flasken åbnes.
 

 1. Bøj hovedet bagud, før forsigtigt det nedre øjenlåg på det øje, som skal behandles, ned, indtil der er en lille lomme.
 2. Vend flasken med bunden opad. Klem på den for at dryppe 1 dråbe ned i "lommen".
  Oftagel® Santen Oy, øjengel 2,5 mg/g
 3. Slip det nedre øjenlåg, og blink nogle gange.
  Oftagel® Santen Oy, øjengel 2,5 mg/g

 

Gentag trin 1-3 med det andet øje, hvis det også skal behandles.
 

Undgå at røre øjet eller øjenlåget med flasken.
 

Luk flasken godt til efter drypning.
 

Flasken opbevares med bunden opad, da det hjælper med at danne dråber til næste gang, De skal bruge Oftagel. 

Hvis De har brugt for meget Oftagel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Oftagel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

Hvis De har glemt at bruge Oftagel

Hvis De har glemt at dryppe øjnene, så dryp dem så snart De kommer i tanker om det. De må ikke tage en dobbeltdosis. 

Hvis De holder op med at bruge Oftagel

Hvis De holder op med at bruge Oftagel, kan symptomerne med tørhed i øjnene vende tilbage. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Let forbigående irritation i øjet, klistrede øjenlåg og sløret syn efter drypning

 

Rødme i øjet, hævelse af øjet eller øjelåg, kløe i øjet og smerter i øjet er også mulige. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Opbevar ikke Oftagel ved temperaturer over 25 ºC.
Opbevar Oftagel i originalpakningen for at beskytte mod lys.
 

Flasken skal stå med bunden opad for at lette drypning.
Brug Oftagel senest 4 uger efter åbning. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Oftagel 2,5 mg/g øjengel indeholder

 • Aktivt stof: Carbomer.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol, polyvinylalkohol, lysin monohydrat, natriumacetattrihydrat, vand til injektionsvæsker og konserveringsmiddel: benzalkoniumchlorid 0,06 mg/g.

Udseende og pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser:
10 g og 3 x 10 g. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Santen Oy, Niittyhaankatu 20, FI-33720 Tampere, Finland 

Fremstiller

Santen Oy, Kelloportinkatu 1, FI-33100 Tampere, Finland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...