Medicinsk Oxygen "Air Liquide" 100 %

medicinsk gas, kryogen 100 %

Air Liquide

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Medicinsk Oxygen ”Air Liquide” 100%, Medicinsk gas, kryogen.

Oxygen 100% (O2, ilt)  

 

Kryogen betyder meget nedkølet. 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Medicinsk Oxygen Air Liquide uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Medicinsk Oxygen Air Liquide 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
 • Du bør søge lægehjælp, hvis dine symptomer forværres, eller hvis de ikke aftager.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide
3. Sådan skal du bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder oxygen, der anvendes til inhalation. Det er farveløst, lugtfrit og uden smag, og det leveres i kryogenbeholdere, der har et doseringsudstyr til regulering af flowet. Beholderen indeholder kun ren, flydende oxygen (nedkølet til cirka -180oC).
 

Medicinsk Oxygen Air Liquide øger oxygenniveauet i blodet (øget oxygenmætning). Medicinsk Oxygen Air Liquide bevirker, at der transporteres mere oxygen ud til alle kroppens væv.
 

Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes:  

 • Til at behandle eller forebygge akut eller kronisk oxygenmangel.
 • Som drivgas til inhalation af andre medicinske produkter (nebulisatorbehandling).
 • Som en del af gasflowet under narkose, smertelindring og intensiv behandling.
 • I trykkamre for at reducere risikoen for skader forårsaget af dykkersyge, gas- eller luftbobler i blodkarrene og til behandling af alvorlig kulilteforgiftning og koldbrand.
 • Til behandling af et akut anfald af klyngehovedpine.

2. et skal du vide, før du begynder at bruge MEDICINSK OXYGEN AIR LIQUIDE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Hvis du personligt får ordineret Medicinsk Oxygen Air Liquide, skal du informere lægen, hvis du:

lider af en kronisk lungesygdom for eksempel astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse). 

 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide:

 • Hvis dit barn har brug for ekstra oxygen og er født for tidligt. Giv kun den mængde Medicinsk Oxygen Air Liquide, som anvises af sundhedspersonalet.
 • Hvis du har fået ordineret behandling i trykkammer (hyperbar behandling), er der risiko for beskadigelse af lungehinden (pneumathorax).

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
 

Hvis du bruger eller har fået ordineret bleomycin (til kræftbehandling), amiodaron (mod lungesygdom) eller furadantin eller lignende antibiotika (mod infektion), skal du fortælle dette til din læge, inden du anvender medicinsk oxygen, da der kan være en risiko for toksiske virkninger på lungerne. 

 

Graviditet og amning.

Spørg din læge eller på apoteket om råd før du begynder at tage nogen som helst form for medicin.
 

Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes under graviditet. 

Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes under amning.
Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid, og har fået ordineret behandling i trykkammer (hyperbar behandling). 

3. Sådan skal du bruge MEDICINSK OXYGEN AIR LIQUIDE

Brug altid Medicinsk Oxygen Air Liquide nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Den sædvanlige dosis for voksne til behandling eller forebyggelse af akut oxygenmangel er 3-4 liter i minuttet ved anvendelse af næsekateter eller 5-15 liter i minuttet med maske. Med hensyn til dosering i øvrige tilfælde, skal du konsultere din læge.
 

Medicinsk Oxygen Air Liquide indåndes normalt via næsekatetre eller en maske. Enten indånder du selv – du ”indånder spontant” – eller du får hjælp af en respirator. 

 

Hvis du tager for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Medicinsk Oxygen Air Liquide, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

I sårbare situationer kan for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide påvirke åndedrætsfunktionen og i sjældne tilfælde forårsage kuliltenarkose/bevidstløshed.
 

Langvarig brug af for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide kan forårsage smerter, tør hoste og endda kortåndethed. 

 

Sikkerhedsoplysninger

 • Medicinsk Oxygen Air Liquide er kun beregnet til medicinsk brug.
 • Oxygen må kun anvendes i rum med god ventilation.
 • Opbevar beholderne opretstående. Hvis beholderne vælter, kan flydende Medicinsk Oxygen Air Liquide sive ud og forårsage alvorlige kuldeskader. Ved normal brug forårsager kold, flydende oxygen ikke skader. Hvis oxygenet siver ud af beholderen, omdannes det til oxygen i dets normale, gasagtige form.
 • Beholderne må ikke udsættes for stærk varme.
 • Rygning og åben ild er forbudt i rum, hvor der anvendes Medicinsk Oxygen Air Liquide, da det øger risikoen for brand.
 • Anvend ikke brødristere, hårtørrere eller lignende elektrisk udstyr under behandlingen med Medicinsk Oxygen Air Liquide.
 • Placer aldrig en oxygenmaske eller et næsekateter direkte på tekstiler, mens behandlingen foregår – stoffer, der bliver mættet med oxygen, kan blive yderst brandbare/udgøre risiko for brand. Hvis dette skulle ske, skal du ryste og lufte tekstilerne grundigt.
 • Anvend aldrig fedt, olie eller lignende til at smøre skruegevind, der sidder fast, fordi der er risiko for selvantændelse ved kontakt med Medicinsk Oxygen Air Liquide.
 • Luk for udstyret, når det ikke er i brug.
 • Luk for udstyret i tilfælde af brand.
 • Beholdere skal bringes i sikkerhed i tilfælde af brandfare.
 • Skal håndteres forsigtigt. Sørg for at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød.
 • Hold beholderen ren og tør.
 • Skal opbevares og transporteres med ventilen lukket.

4. Bivirkninger

Som al anden medicin kan Medicinsk Oxygen Air Liquide give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Behandling andre steder end på hospital: 

Behandling med Medicinsk Oxygen Air Liquide via næsekatetre kan give tørre slimhinder i næsen og munden, da gassen er tør.
 

Læs også afsnittet ”Hvis du tager for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide”. 

 

Behandling på hospital: 

Bivirkninger ses normalt ved høje koncentrationer (over 70%) og efter langvarig behandling (mindst 6-12 timer). 

 

Ikke almindelig (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter)  

Åndedrætsrelaterede smerter, tør hoste og kortåndethed. 

 

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling) 

Fornemmelse af tryk i mellemøret, sprængning af trommehinde. 

 

Sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter) 

Hos nyfødte, som har været udsat for høje oxygenkoncentrationer: Beskadigelse af øjnene, som kan medføre nedsat syn. 

 

Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter)  

Svært åndedrætsbesvær (akut lungesvigtsyndrom (ARDS)). 

 

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling)  

Angst eller forvirring og epileptiske anfald. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Medicinsk Oxygen Air Liquide utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Medicinsk Oxygen Air Liquide efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

 

Opbevar beholderen på et velventileret sted, hvor den ikke udsættes for stærk varme.  

 

Hold beholderen ren og tør.
 

Sørg for at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød.  

 

Opbevares adskilt fra brandbart materiale. 

6. Yderligere oplysninger

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder:

 • Det aktive stof er 100% oxygen (kemisk symbol: O2).
 • Der er ikke andre bestanddele i Medicinsk Oxygen Air Liquide.

Udseende og pakningsstørrelser

Pakninger:
Kryogenbeholdere, mobile: 228, 450, 600, 627 liter (leveres udelukkende til klinik).
 

Kryogenbeholdere udstyret med doseringsudstyr til regulering af gasflowet til patienten: Størrelser: 10, 12, 15, 20, 21, 30, 31, 36, 37 og 40 liter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL
75 Quai d’Orsay  

F-75007 Paris  

Frankrig 

 

Fremstillere

AIR LIQUIDE Danmark A/S  

Frejasvej 4
DK-8722 Hedensted
Danmark 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11-11-2013  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...