Lynparza

hårde kapsler 50 mg

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Lynparza® 50 mg hårde kapsler  

olaparib 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lynparza
 3. Sådan skal du tage Lynparza
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Lynparza er, og hvordan det virker

Lynparza indeholder det aktive stof olaparib. Olaparib er en type kræftmedicin, der kaldes en PARP-inhibitor (poly[adenosindifosfatribose]polymerase inhibitor). 

 

Hos patienter med mutationer (forandringer) i visse gener, der kaldes BRCA (brystcancergen), som har risiko for at udvikle visse typer kræft, kan PARP-inhibitorer slå kræftcellerne ihjel ved at blokere et enzym, der er med til at reparere DNA. 

Hvad Lynparza anvendes til

Lynparza anvendes til behandling af en type kræft i æggestokkene, som kaldes “BRCA-muteret ovariecancer”. Det anvendes efter kræften har reageret på tidligere behandling med standard kemoterapi baseret på platin. Der bruges en test til at bestemme, om du har BRCA-muteret kræft. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lynparza

Tag ikke Lynparza

 • hvis du er allergisk over for olaparib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lynparza (angivet i punkt 6)
 • hvis du ammer (se punkt 2 nedenfor for yderligere oplysninger).

 

Du må ikke tage Lynparza, hvis noget af det ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du tager Lynparza. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, før eller mens du tager Lynparza: 

 • hvis du har lavt antal blodlegemer i en blodprøve. Dette kan være lavt antal røde eller hvide blodlegemer eller lavt antal blodplader. Se punkt 4 for mere information om disse bivirkninger, herunder tegn og symptomer, som du skal holde øje med (for eksempel feber eller infektion, blå mærker eller blødning). I sjældne tilfælde kan dette være et tegn på mere alvorlige problemer med knoglemarven, såsom “myelodysplastisk syndrom” (MDS) eller “akut myeloid leukæmi” (AML).
 • hvis du oplever nye eller forværrede symptomer på kortåndethed, hoste eller hvæsen. Et lille antal patienter, som blev behandlet med Lynparza, rapporterede om lungebetændelse (pneumonitis). Pneumonitis er en alvorlig tilstand, der ofte kræver behandling på hospitalet.

 

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før eller under behandlingen med Lynparza, hvis du tror, at noget af dette gælder for dig. 

Tests og undersøgelser

Din læge vil undersøge dit blod inden og under behandlingen med Lynparza. 

 

Du vil få taget en blodprøve: 

 • inden behandling
 • hver måned i det første års behandling
 • i regelmæssige intervaller, som bestemmes af din læge efter det første års behandling.

Hvis dit blodtal falder ned på et lavt niveau, kan du have behov for at få en blodtransfusion (hvor du vil få nyt blod eller blodbaserede produkter fra en donor). 

Brug af anden medicin sammen med Lynparza

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept og naturlægemidler. Det er fordi Lynparza kan påvirke den måde, hvorpå noget anden medicin virker, og noget anden medicin kan påvirke den måde, hvorpå Lynparza virker. 

 

Fortæl det til din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager eller planlægger at tage noget af følgende medicin: 

 • anden medicin mod kræft
 • en vaccine eller en medicin, der undertrykker immunsystemet, da du i så fald kan have brug for at blive fulgt nøje
 • itraconazol, fluconazol - anvendes mod svampeinfektioner
 • telithromycin, clarithromycin, erythromycin - anvendes til bakterieinfektioner
 • proteaseinhibitorer boostet med ritonavir eller cobicistat, boceprevir, telaprevir, nevirapin, efavirenz - anvendes mod virusinfektioner, herunder hiv
 • rifampicin, rifapentin, rifabutin - anvendes mod bakterieinfektioner, herunder tuberkulose (TB)
 • phenytoin, carbamazepin, phenobarbital - anvendes som beroligende middel eller til at behandle kramper (krampeanfald) og epilepsi
 • naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum) - anvendes hovedsageligt mod depression
 • digoxin, diltiazem, furosemid, verapamil, valsartan - anvendes til behandling af hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk
 • bosentan - anvendes til behandling af forhøjet blodtryk i lungerne
 • statiner, for eksempel simvastatin, pravastatin, rosuvastatin - anvendes til at nedsætte kolesterolniveauet i blodet
 • dabigatran - anvendes til at fortynde blodet
 • glibenclamid, metformin, repaglinid - anvendes til behandling af sukkersyge
 • sekalealkaloider - anvendes til behandling af migræne og hovedpine
 • fentanyl - anvendes til behandling af smerter i forbindelse med kræft
 • pimozid, quetiapin - anvendes til behandling af psykiske lidelser
 • cisaprid - anvendes til behandling af maveproblemer
 • colchicin - anvendes til behandling af urinsyregigt
 • ciclosporin, sirolimus, tacrolimus - anvendes til undertrykkelse af immunsystemet
 • methotrexat - anvendes til behandling af kræft, leddegigt og psoriasis

 

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager noget af ovenstående, eller hvis du tager anden medicin. De ovennævnte typer medicin er måske ikke de eneste, der kan påvirke Lynparza. 

Brug af Lynparza sammen med drikke

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i behandling med Lynparza. Det kan påvirke den måde, hvorpå medicinen virker. 

Antikonception, graviditet og amning

 • Du bør ikke tage Lynparza, hvis du er gravid eller måske bliver gravid. Det er fordi, det kan skade et ufødt barn.
 • Du må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin. Hvis du dyrker sex, skal du anvende to effektive former for beskyttelse mod graviditet, mens du tager denne medicin og i 1 måned efter du har taget den sidste dosis af Lynparza. Det vides ikke, om Lynparza kan påvirke effekten af visse hormonelle præventionsmidler. Fortæl det til lægen, hvis du tager et hormonelt præventionsmiddel, da din læge kan anbefale at supplere med en ikke-hormonel beskyttelse mod graviditet.
 • Du skal tage en graviditetstest, inden du påbegynder behandling med Lynparza, regelmæssigt under behandlingen samt 1 måned efter du har taget din sidste dosis af Lynparza. Hvis du bliver gravid i dette tidsrum, skal du straks tale med din læge.
 • Det vides ikke, om Lynparza går over i modermælken. Du må ikke amme, hvis du tager Lynparza og indtil 1 måned efter du har taget din sidste dosis af Lynparza. Hvis du har planer om at amme, skal du tale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lynparza kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du føler dig svimmel, svag eller træt mens du tager Lynparza, må du ikke føre motorkøretøj eller bruge værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Lynparza

Din læge har udskrevet Lynparza kapsler til dig. Bemærk, at Lynparza også findes som 100 mg og 150 mg tabletter

 • Doserne i Lynparza kapsler og tabletter er ikke de samme.
 • Hvis du tager den forkerte dosis eller en tablet i stedet for en kapsel, kan det betyde, at Lynparza ikke virker korrekt, eller at du får flere bivirkninger.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Sådan skal du tage medicinen

 • Én dosis (8 kapsler) Lynparza synkes med vand, én gang om morgenen og én gang om aftenen.
 • Tag Lynparza mindst 1 time efter et måltid. Du må helst ikke spise i op til 2 timer efter, du har taget Lynparza.

Hvor meget skal du tage

 • Lægen vil fortælle dig, hvor mange kapsler Lynparza, du skal tage. Det er vigtigt, at du tager den fulde anbefalede dosis hver dag. Bliv ved med det så længe, din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet siger, du skal.
 • Den normale anbefalede dosis er 8 kapsler (400 mg), der tages gennem munden to gange dagligt (i alt 16 kapsler hver dag).

 

Lægen kan udskrive en anden dosis, hvis:  

 • du har problemer med nyrerne. Du vil blive bedt om at tage 6 kapsler (300 mg) to gange dagligt - i alt 12 kapsler hver dag.
 • du tager visse lægemidler, der kan påvirke Lynparza (se punkt 2).
 • du har visse bivirkninger, mens du tager Lynparza (se punkt 4). Lægen kan reducere din dosis eller stoppe behandlingen, enten i kortere tid eller permanent.

Hvis du har taget for meget Lynparza

Hvis du tager mere Lynparza end din normale dosis, skal du straks kontakte din læge eller det nærmeste hospital. 

Hvis du har glemt at tage Lynparza

Hvis du glemmer at tage Lynparza, skal du tage din næste normale dosis på det planlagte tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser samtidig) som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker noget af følgende:

Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer): 

 • en følelse af åndenød, en følelse af ekstrem træthed, bleg hud eller hurtig puls - dette kan være symptomer på et fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi).

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • allergiske reaktioner (fx hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, nældefeber, vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær, svimmelhed, som alle er tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner).
 • alvorlige problemer med knoglemarv (myelodysplastisk syndrom eller akut myeloid leukæmi). Se punkt 2.

Andre bivirkninger omfatter:

Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer):  

 • kvalme
 • opkastning
 • træthed eller svaghed
 • fordøjelsesbesvær eller halsbrand (dyspepsi)
 • appetitløshed
 • hovedpine
 • ændring af hvordan mad smager (dysgeusi)
 • svimmelhed
 • hoste
 • stakåndethed
 • diarré - hvis den bliver voldsom, skal du straks fortælle det til lægen.

 

Meget almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver: 

 • fald i antallet af blodplader i blodet (trombocytopeni) - du kan få følgende symptomer
  • blå mærker eller blødning i længere tid end normalt, hvis du kommer til skade
 • lavt antal hvide blodlegemer (leukopeni eller neutropeni), som kan nedsætte din evne til at bekæmpe infektioner, og som kan være forbundet med feber.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • udslæt eller kløende udslæt på hævet, rød hud (dermatitis)
 • ømhed i munden (mundbetændelse)
 • smerter i maveområdet under ribbenene (øvre abdominalsmerter).

 

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver:  

 • lavt antal hvide blodlegemer (lymfopeni), som kan nedsætte din evne til at bekæmpe infektioner, og som kan være forbundet med feber
 • stigning i blodkreatinin - denne test bruges til at undersøge, hvordan dine nyrer fungerer.

 

Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver:  

 • øgning i størrelsen af de røde blodlegemer (ikke forbundet med nogen symptomer).

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 personer) 

 • smertefuld betændelse i fedtvævet under huden (erythema nodosum).

 

Lægen vil undersøge dit blod hver måned i det første år af behandlingen og regelmæssigt derefter. 

Lægen vil fortælle dig, hvis der sker nogen ændringer i dine blodprøver, som kan kræve behandling. 

 

Kontakt straks lægen, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se oplysninger nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Danmark  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og flasken efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2ºC - 8ºC) 

 

Må ikke nedfryses. Kassér Lynparza kapsler, der har været frosset.
 

Hvis du foretrækker det, kan du opbevare Lynparza kapsler udenfor køleskabet (under 30°C) i op til 3 måneder. Efter denne periode kasséres eventuelle kapsler, der ikke er blevet brugt. Det anbefales, at du noterer datoen for hvornår kapslerne er taget ud af køleskabet, og datoen for hvornår de bør kasseres. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lynparza indeholder

Aktivt stof: olaparib 50 mg. Hver hård kapsel indeholder 50 mg olaparib.  

 

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer):  

 • Kapselindhold: lauroylmacrogol-32-glycerider.
 • Kapselskal: hypromellose, titandioxid (E171), gellangummi (E418), kaliumacetat.
 • Trykfarve på kapslen: shellac, jernoxid, sort (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Lynparza er en hvid, uigennemsigtig hård kapsel mærket med “OLAPARIB 50 mg” og AstraZenecas logo med sort blæk. 

 

Lynparza leveres i HDPE-plastikflasker indeholdende 112 hårde kapsler. En pakning indeholder 448 kapsler (4 flasker a 112 kapsler). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje 

Sverige 

Fremstiller

AstraZeneca AB  

Gärtunavägen  

SE-151 85 Södertälje  

Sverige 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

Danmark, AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...