Azyter

øjendråber, endosis 15 mg/g

Thea

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Azyter 15 mg/g øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder

azithromycindihydrat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller den læge, der behandler dit barn, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Azyter til dig personligt eller dit barn. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Azyter
3. Sådan skal du bruge Azyter
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Azyter indeholder azithromycin, som er et antibiotikum der tilhører makrolidgruppen.
 

Azyter anvendes til lokal behandling af bestemte typer øjeninfektioner, der skyldes bakterier hosvoksne (herunder ældre) og hos børn i alderen fra fødslen til 17 år. 

 • pusholdig betændelse i øjets bindehinde der skyldes bakterier
 • trakom (bestemt øjeninfektion, der skyldes bakterien Chlamydia trachomatis og som findes i udviklingslande).

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Azyter

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug IKKE Azyter

 • hvis du er allergisk over for azithromycin, andre antibiotika fra makrolidgruppen eller middelkædelængde triglycerider.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller den læge, der behandler dit barn, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Azyter 

 • hvis du får en allergisk reaktion, bør du stoppe behandlingen og kontakte lægen.
 • hvis du ikke oplever nogen bedring inden for 3 dage efter behandlingsstart eller hvis du får unormale symptomer, skal du kontakte lægen.
 • På grund af din øjeninfektion bør du ikke bruge kontaktlinser. Denne medicin er kun beregnet til anvendelse i øjnene.

Den må ikke indsprøjtes eller sluges. 

 

Brug af anden medicin sammen med Azyter

Hvis du bruger anden medicin, der skal anvendes i øjnene, bør du: 

 • anvende den anden øjenmedicin,
 • vente i 15 minutter,
 • anvende Azyter til sidst.

Fortæl altid lægen eller den læge, der behandler dit barn eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Graviditet og amning

Graviditet 

Azyter kan anvendes under graviditet.
Lægen vil muligvis ordinere denne medicin til dig, mens du er gravid, hvis han/hun skønner det nødvendigt. 

 

Amning 

En begrænset mængde data tyder på, at azithromycin udskilles i brystmælk. Denne medicin kan anvendes i ammeperioden.
 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Azyter. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få forbigående sløret syn efter du har anvendt Azyter i øjnene. Du skal vente med at køre bil eller betjene maskiner til du har fået dit normale syn igen. 

3. Sådan skal du bruge Azyter

Denne medicin er kun beregnet til anvendelse i øjnene (okulær anvendelse).
 

Brug altid denne medicin nøjagtigt efter lægens eller den læge, der behandler dit barn eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller den læge, der behandler dit barn eller på apoteket. 

 

Dosis 

Den anbefalede dosis for voksne (herunder ældre) og børn i alderen fra fødslen til 17 år er 1 dråbe to gange dagligt i det pågældende øje: 1 dråbe om morgenen og 1 dråbe om aftenen. Behandlingsvarigheden er 3 dage. 

Eftersom denne medicin er langtidsvirkende, er det ikke nødvendigt at fortsætte behandlingen i mere end 3 dage, heller ikke selv om der stadig er tegn på en bakteriel infektion. 

 

Indgivelsesmåde 

Sådan anvender du Azyter korrekt: 

 • Vask hænderne omhyggeligt før og efter du anvender denne medicin.
 • Inddryp 1 dråbe i det pågældende øje, mens du kigger opad og forsigtigt trækker det nederste øjenlåg nedad.
 • Undgå at flaskens spids rører øjet eller øjenlåget.
 • Kasser enkeltdosisbeholderen efter brug. Du må ikke gemme den til senere brug.

AZYTER MÅ IKKE INDSPRØJTES ELLER SLUGES. 

 

Hvis du har glemt at bruge Azyter

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge Azyter

Tal altid først med læge, hvis du overvejer at stoppe behandlingen.
 

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger i øjnene er blevet observeret efter inddrypning af denne medicin: 

  

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer: 

 • forbigående ubehag i øjnene (kløe, brændende og stikkende fornemmelse).

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • sløret syn
 • sammenklistret fornemmelse i øjet
 • følelse af fremmedlegeme i øjet

Ikke almindelig: kan forekomme hos 1 ud af 100 personer: 

 • alvorlig allergisk reaktion, der medfører hævelse af ansigt eller svælg (angioødem),
 • allergiske reaktioner (overfølsomhed),
 • betændelse af øjets bindehinde (kan skyldes betændelse eller allergi) (konjunktivitis),
 • allergisk betændelse af øjets bindehinde (allergisk konjunktivitis),
 • hornhindebetændelse (keratitis),
 • kløende hud på øjenlågene (eksem på øjenlåg),
 • tørre, røde, hævede øjenlåg (øjenlågsødem),
 • øjenallergi,
 • rindende øjne,
 • rødme af øjenlågene (erythema af øjenlåg),
 • rødme af øjets bindehinde (konjunktival hyperæmi).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, den læge der behandler dit barn, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke Azyter efter den udløbsdato, der står på den ydre emballage og enkeltdosisbeholderen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
 • Opbevar enkeltdosisbeholderne i brevet for at beskytte dem mod lys.

Efter brug kasser straks den åbne enkeltdosisbeholder med eventuel resterende øjendråber. Den må ikke gemmes til senere brug. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Azyter indeholder:

 • Aktivt stof: azithromycindihydrat. 1 gram opløsning indeholder 15 mg azithromycindihydrat svarende til 14,3 mg azithromycin. En enkeltdosisbeholder med 250 mg opløsning indeholder 3,75 mg azithromycindihydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: middelkædelængde triglycerider.

Udseende og pakningsstørrelser

Azyter er en opløsning til anvendelse i øjnene (øjendråber, opløsning) og fås i enkeltdosisbeholdere, der indeholder 0,25 g medicin. Medicinen er en klar, farveløs til svagt gullig, olieagtig væske.
Æsken indeholder 6 enkeltdosisbeholdere i breve, hvilket er tilstrækkelig til et helt behandlingsforløb. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoires Thea
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont- Ferrand Cedex 2
Frankrig 

 

Fremstiller

Laboratoires Thea
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrig  

 

eller
 

Laboratoire Unither
ZI de la Guérie
50200 Coutances
Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2013  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...