Hepsera®

tabletter 10 mg

Gilead

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hepsera 10 mg tabletter  

Adefovirdipivoxil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Hepsera.
 3. Sådan skal De tage Hepsera
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad er Hepsera?

Hepsera indeholder det aktive stof adefovirdipivoxil og hører til en gruppe af medicin, som kaldes "antivirale lægemidler". 

Hvad bruges Hepsera til?

Hepsera bruges til behandling af kronisk hepatitis B hos voksne. Kronisk hepatitis B (en form for leverbetændelse) er en infektion med hepatitis B-virus (HBV).
Infektion med hepatitis B-virus medfører leverskader. Hepsera reducerer mængden af virus i kroppen og har vist sig at mindske skaderne på leveren. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Hepsera

Tag ikke Hepsera

 • hvis De er allergisk over for adefovirdipivoxil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hepsera (angivet i punkt 6).
 • Fortæl det omgående til lægen, hvis De kan være allergisk over for adefovirdipivoxil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hepsera.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De bruger Hepsera. 

 • Fortæl det til lægen, hvis De har haft en nyresygdom, eller hvis test har vist, at De har problemer med nyrerne. Hepsera kan påvirke den måde, nyrerne arbejder på. Risikoen for, at dette forekommer, bliver større ved langvarig anvendelse af Hepsera. Deres læge bør tage nogle prøver for at kontrollere, at Deres nyrer og lever fungerer ordentligt, før og under behandlingen. Afhængigt af resultaterne kan lægen ændre, hvor tit De skal tage Hepsera.
 • Hvis De er over 65 år, vil Deres læge muligvis kontrollere Deres helbred særligt omhyggeligt.
 • De må ikke holde op med at tage Hepsera uden først at drøfte det med lægen.
 • Hvis De bemærker nye eller usædvanlige symptomer eller en forværring af eksisterende symptomer, efter at De er holdt op med at tage Hepsera, skal De omgående fortælle det til Deres læge. Nogle patienter har haft symptomer eller blodprøver, der tydede på, at deres leverbetændelse (hepatitis) var blevet forværret, efter at de var holdt op med Hepsera- behandlingen. Det er bedst, hvis Deres læge kontrollerer Deres helbred, når De er holdt op med Hepsera-behandlingen. Det kan være nødvendigt at tage blodprøver i flere måneder efter behandlingen.
 • Når De er begyndt med at tage Hepsera:
  • skal De holde øje med mulige tegn på laktatacidose - De kan finde nærmere oplysninger herom i pkt. 4, Bivirkninger.
  • bør Deres læge bestille blodprøver hver 3. måned for at holde øje med, at medicinen holder Deres kroniske hepatitis B-infektion under kontrol.
 • Pas på ikke at smitte andre mennesker. Hepsera reducerer ikke risikoen for at smitte andre med HBV via seksuel kontakt eller blodkontamination. De skal fortsætte med at træffe passende foranstaltninger for at undgå at smitte andre. Der findes en vaccine til at beskytte dem, der er udsat for at blive smittet med HBV.
 • Hvis De er hiv-positiv, kan denne medicin ikke kontrollere Deres hiv-infektion.

Børn og unge

 • Hepsera må ikke anvendes til børn eller unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Hepsera

 • Tag ikke Hepsera, hvis De tager medicin indeholdende tenofovir.
 • Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler.
 • Det er særlig vigtigt at fortælle det til lægen, hvis De tager eller for nylig har taget nogen af de følgende former for medicin, der kan skade nyrerne eller reagerer med Hepsera:
  • vancomycin og aminoglykosider, der bruges mod bakterieinfektioner
  • amphotericin B, der bruges mod svampeinfektioner
  • foscarnet, cidofovir eller tenofovirdisoproxilfumarat, der bruges mod virusinfektioner
  • pentamidin, mod andre typer infektion.

 

Brug af Hepsera sammen med mad, drikke og alkohol

Hepsera kan tages med eller uden mad (se punkt 3). 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel. 

 • Fortæl det omgående til Deres læge, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid. Man ved ikke, om Hepsera er sikkert at bruge, når man er gravid.
 • Brug en effektiv præventionsmetode for at undgå at blive gravid, hvis De er kvinde, der kan få børn, og De tager Hepsera.
 • De må ikke amme, mens De tager Hepsera. Man ved ikke, om det aktive stof i denne medicin går over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hepsera forventes ikke at påvirke Deres evne til at føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner. 

Hepsera indeholder lactose

Kontakt lægen, før De tager Hepsera, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

Hepsera indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal De tage Hepsera

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning for at være sikker på, at medicinen virker bedst muligt og for at nedsætte risikoen for udvikling af resistens over for behandlingen. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

 • Den anbefalede dosis er en 10 mg tablet om dagen, der tages oralt med eller uden mad.
 • Der kan gives en anden dosis til patienter med nyreproblemer.

Hvis De har taget for mange Hepsera

Hvis De er kommet til at tage for mange Hepsera-tabletter, så kontakt omgående Deres læge eller nærmeste hospital. 

Hvis De har glemt at tage Hepsera eller kaster op

Det er vigtigt ikke at springe en dosis over. 

 • Hvis De glemmer en dosis Hepsera, så tag den så snart, De kommer i tanke om det, og tag derefter den næste dosis til sædvanlig tid.
 • Hvis det næsten er tid for den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Vent og tag den næste dosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet (to doser kort tid efter hinanden).
 • Hvis De kaster op mindre end 1 time efter, at De har taget Hepsera, så tag en ekstra tablet. De behøver ikke at tage en ekstra tablet, hvis de kaster op mere end 1 time efter, at De har taget Hepsera.

Hvis De holder op med at tage Hepsera

 • De skal omgående fortælle det til Deres læge, hvis De bemærker nye eller usædvanlige symptomer, efter at De er holdt op med behandlingen. De kan finde nærmere oplysninger under pkt. 2.
 • De må ikke holde op med at tage Hepsera uden først at drøfte det med lægen.

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget sjældne bivirkninger 

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Laktatacidose er en alvorlig, men meget sjælden bivirkning, der kan opstå, når man tager Hepsera. Det kan føre til for meget mælkesyre i blodet og forstørrelse af leveren. Laktatacidose forekommer oftere hos kvinder, især hvis de er meget overvægtige. Mennesker med leversygdom kan også være udsat for risiko.

 

Nogle af tegnene på laktatacidose er: 

 • Kvalme og opkastning
 • Mavepine

Fortæl det omgående til Deres læge, hvis De får nogen af disse symptomer. Disse symptomer er de samme som nogle af Hepseras almindelige bivirkninger. Hvis De får nogen af dem, er det sandsynligvis ikke alvorligt, men De er nødt til at få det kontrolleret. Deres læge vil undersøge Dem jævnligt, mens De tager Hepsera.  

 

Ikke almindelige bivirkninger 

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Beskadigelse af de tubulære celler i nyrerne

 

Almindelige bivirkninger 

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Diarré
 • Fordøjelsesproblemer, herunder tarmluft eller ubehag efter måltiderne
 • Mavepine
 • Nyreproblemer, ses ved blodprøver

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis De er bekymret på grund af nogle af disse bivirkninger.  

 

Meget almindelige bivirkninger 

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • Kraftesløshed

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis De er bekymret på grund af dette.  

 

Bivirkninger før eller efter en levertransplantation 

Nogle patienter har fået: 

 • Udslæt og kløe - almindeligt
 • Kvalme eller opkastning - almindeligt
 • Nyresvigt - almindeligt
 • Nyreproblemer - meget almindeligt
  Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis De er bekymret på grund af nogle af disse bivirkninger.
 • Desuden kan test vise nedsat fosfatindhold (almindeligt) eller øget kreatininindhold (meget almindeligt) i blodet.

 

Øvrige bivirkninger 

Hyppigheden af følgende bivirkninger er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de tiltængelige data): 

 • Nyresvigt
 • Nyreproblemer kan føre til bløde knogler (hvilket forårsager knoglesmerter og til tider knoglebrud) og muskelsmerter eller muskelsvaghed.
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Hold beholderen tæt tillukket. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hepsera indeholder:

 • Aktivt stof: adefovirdipivoxil. Hver tablet indeholder 10 mg adefovirdipivoxil.
 • Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, lactosemonohydrat, talcum og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Hepsera 10 mg tabletter er runde, hvide/råhvide tabletter. Tabletterne er mærket med “GILEAD" og “10" på den ene side og en stiliseret form af en lever på den anden side. Hepsera 10 mg tabletter leveres i beholdere á 30 tabletter med silicagel som tørremiddel. Silicagelen er enten i en separat pose eller i en lille beholder og må ikke sluges.

 

Følgende pakningsstørrelser findes: Ydre kartoner, der indeholder 1 beholder med 30 tabletter, og ydre kartoner, der indeholder 90 (3 beholdere med 30) tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Gilead Sciences Ireland UC 

Carrigtohill 

County Cork, T45 DP77 

Irland 

Fremstiller:

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill  

County Cork  

Irland 


Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

Gilead Sciences Belgium SRL-BV 

Tél/Tel: + 32 (0)24 01 35 50 

 

България 

Gilead Sciences Ireland UC 

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Česká republika 

Gilead Sciences s.r.o.
Tel: + 420 (0) 910 871 986 

 

Danmark 

Gilead Sciences Sweden AB  

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Deutschland 

Gilead Sciences GmbH  

Tel: + 49 (0) 89 899890-0 

 

Eesti 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702 

 

Ελλάδα 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.  

Τηλ: + 30 210 8930 100 

 

España 

Gilead Sciences, S.L.  

Tel: + 34 91 378 98 30 

 

France 

Gilead Sciences  

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 

 

Hrvatska 

Gilead Sciences Ireland UC 

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Ireland 

Gilead Sciences Ireland UC 

Tel: + 353 (0) 214 825 999 

 

Ísland 

Gilead Sciences Sweden AB  

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Italia 

Gilead Sciences S.r.l.  

Tel: + 39 02 439201 

 

Κύπρος 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.  

Τηλ: + 30 210 8930 100 

 

Latvija 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702 

 

Lietuva 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Gilead Sciences Belgium SRL-BV 

Tél/Tel: + 32 (0)24 01 35 50 

 

Magyarország 

Gilead Sciences Ireland UC 

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Malta 

Gilead Sciences Ireland UC 

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Nederland 

Gilead Sciences Netherlands B.V.  

Tel: + 31 (0)20 718 36 98 

 

Norge 

Gilead Sciences Sweden AB  

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Österreich 

Gilead Sciences GesmbH  

Tel: + 43 1 260 830 

 

Polska 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.  

Tel: + 48 22 262 8702 

 

Portugal 

Gilead Sciences, Lda.  

Tel: + 351 21 7928790 

 

România 

Gilead Sciences Ireland UC 

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Slovenija 

Gilead Sciences Ireland UC 

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

 

Slovenská republika 

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 (0) 232 121 210 

 

Suomi/Finland 

Gilead Sciences Sweden AB  

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Sverige 

Gilead Sciences Sweden AB  

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

United Kingdom(Northern Ireland) 

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 44 (0) 8000 113 700 

 

De kan finde yderligere oplysninger om Hepsera på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/. 


Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...