Fenylefrin "Aguettant"

injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml

Aguettant

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Fenylefrin Aguettant 100 mikrogram/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning  

Phenylephrin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Fenylefrin Aguettant
 3. Sådan gives Fenylefrin Aguettant
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Denne medicin hører til en gruppe af adrenerge og dopaminerge stoffer. 

 

Det bruges til at behandle lavt blodtryk der kan forekomme under bedøvelse. 

2. Det skal du vide, før du begynder att få Fenylefrin Aguettant

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du får ikke Fenylefrin Aguettant:

 • hvis du er allergisk over for phenylephrinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6);
 • hvis du lider af meget forhøjet blodtryk eller perifer karsygdom (dårlig blodcirkulation);
 • hvis du på nuværende tidspunkt tager eller inden for de sidste 14 dage har taget monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), der anvendes til behandling af depression (f.eks. iproniazid, nialamid);
 • hvis du lider af svær forhøjet stofskifte (hyperthyreodisme).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Fenylefrin Aguettant: 

 • hvis du er ældre;
 • hvis du har diabetes;
 • hvis du lider af forhøjet blodtryk;
 • hvis du har forhøjet stofskifte (ukontrolleret hyperthyroidisme);
 • hvis du har en blodkarsygdom som f.eks. arteriesklerose (åreforkalkning og fortykkelse af blodkarrenes vægge);
 • hvis du har en særlig lidelse, der kan give dårlig blodcirkulation i hjernen;
 • hvis du lider af aneurisme;
 • hvis du lider af en hjertesygdom, herunder kroniske hjertelidelser, ikke-svær perifer karinsufficiens, hjerterytmeforstyrrelse, takykardi (hurtig puls), bradykardi (langsom puls), delvis hjerteblokade, angina pectoris (hjertekrampe);
 • hvis du lider af et snævervinklet glaukom (en sjælden øjensygdom).

 

Hos patienter med alvorlige hjerteproblemer kan fenylefrin forværre hjerteproblemet som følge af sammentrækning af blodkarrene. 


Blodtrykket i dine blodårer vil blive overvåget under behandlingen. Hvis du har en hjertesygdom, vil de vitale funktioner blive yderligere overvåget. 

Børn

Dette lægemiddel anbefales ikke til brug hos børn på grund af utilstrækkelige data om effekt, sikkerhed og doseringsanbefalinger. 

Brug af anden medicin sammen med Fenylefrin Aguettant

Fortæl altid lægen hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, som f.eks.: 

 • visse antidepressive midler (iproniazid, nialamid, moclobemid, toloxaton, imipramin, milnacipran eller venlafaxin);
 • lægemidler, der anvendes til at behandle infektioner (linezolid);
 • visse lægemidler, der bruges til at behandle migræne (dihydroergotamin, ergotamin, methylergometrin, methysergid);
 • visse lægemidler, der bruges til at behandle Parkinsons sygdom (bromocriptin, lisurid, pergolid);
 • lægemidler, der bruges til at hæmme produktionen af et hormon, der styrer mælkeudskillelse (cabergolin);
 • bedøvelsesmidler, der indåndes (desfluran, enfluran, halothan, isofluran, methoxyfluran, sevofluran);
 • lægemidler, der undertrykker appetitten (sibutramin);
 • lægemidler, der bruges til at behandle forhøjet blodtryk (guanethidin);
 • lægemidler, der bruges til at behandle hjertesvigt og visse uregelmæssige hjerterytmer (hjerteglykosider);
 • lægemidler, der bruges til at behandle unormal hjerterytme (quinidin);
 • lægemidler, der bruges under fødsel (oxytocin).

Graviditet og amning

Sikkerheden af dette lægemiddel under graviditet og amning er ikke fastlagt, men brug af Fenylefrin Aguettant er mulig under graviditet, hvis det er nødvendigt. 


Brug af dette lægemiddel under amning anbefales ikke. I tilfælde af en enkelt indgivelse under fødsel er amning imidlertid mulig. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spørg din læge til råds, hvis du vil køre og/eller bruge maskiner efter at have fået dette lægemiddel. 

Fenylefrin Aguettant indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 78 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr. 20 ml hætteglas. Dette svarer til 4 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

3. Sådan gives Fenylefrin Aguettant

Indgivelsen vil blive udført af en sundhedsprofessionel med relevant uddannelse og relevant erfaring, som vil træffe beslutning om den korrekte dosering til dig, og hvornår og hvordan injektionen skal indgives. 

De anbefalede doser er:

Brug til voksne  

Din læge vil fastlægge den dosis, der skal indgives og kan gentage eller justere den, til den ønskede virkning er opnået. 

 

Brug til patienter med svækket nyrefunktion (nyrer der ikke fungerer godt)  

Der kan være behov for lavere doser fenylefrin til patienter med svækket nyrefunktion. 

 

Brug til patienter med svækket leverfunktion (lever der ikke fungerer godt)  

Der kan være behov for højere doser fenylefrin til patienter med skrumpelever.  

 

Brug til ældre mennesker  

Behandling af ældre mennesker skal udføres med forsigtighed. 

 

Brug til børn  

Dette lægemiddel anbefales ikke til brug hos børn på grund af utilstrækkelige data om effekt, sikkerhed og doseringsanbefalinger. 

Hvis du har fået for meget Fenylefrin Aguettant

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fenylefrin Aguettant, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Du kan få følgende symptomer: hjertebanken, hjerterytmeforstyrrelse (takykardi, kardiel arytmi), hovedpine, kvalme, opkastning, hallucinationer, paranoid psykose. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige (hyppigheden er ikke kendt). Hvis du får nogle af følgende bivirkninger, skal du straks tale med lægen:  

 • smerter i brystet eller smerter, der skyldes angina,
 • uregelmæssigt hjerteslag,
 • det føles, som om hjertet pumper i brystet,
 • hjerneblødning (taleforstyrrelse, svimmelhed, lammelse i den ene side af kroppen),
 • psykose (taber kontakt til virkeligheden).

 

Andre bivirkninger kan omfatte (hyppigheden er ikke kendt): 

 • overfølsomhedsreaktion (allergi),
 • stor udvidelse af pupillerne,
 • øget tryk i øjet (forværring af grøn stær),
 • irritabilitet (øget følsomhed i et organ eller kropsdel),
 • uro (rastløshed),
 • angst,
 • forvirring,
 • hovedpine,
 • nervøsitet,
 • søvnløshed (problemer med at falde i søvn eller blive ved med at sove),
 • rysten (skælven),
 • kløe eller følelse af snurren i huden (paræstesi),
 • langsom eller hurtig puls,
 • forhøjet blodtryk,
 • åndedrætsproblemer,
 • væske i lungerne,
 • kvalme,
 • opkastning,
 • sveddannelse,
 • bleghed eller bleg hud,
 • gåsehud,
 • vævsskade på injektionsstedet,
 • muskelsvaghed,
 • problemer med at lade vandet eller med at holde på urinen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Din læge eller sygeplejerske vil kontrollere dette. 

 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.
Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fenylefrin Aguettant indeholder:

 • Aktivt stof: phenylephrinhydrochlorid.
  • Hver ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder phenylephrinhydrochlorid, svarende til 100 mikrogram (0,1 mg) phenylephrin.
  • Hvert 20 ml hætteglas indeholder phenylephrinhydrochlorid, svarende til 2.000 mikrogram (2 mg) phenylephrin.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel er en klar, farveløs injektionsvæske, opløsning i et 20 ml klart hætteglas af type II- glas med gummiprop og aluminiumshætte. 

 

Hætteglassene fås i æsker med 1 eller 10 hætteglas. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Laboratoire Aguettant
1 rue Alexander Fleming
F-69007 Lyon
Frankrig 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...