Lecrolyn® sine

øjendråber, opløsning 40 mg/ml

Santen Oy

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lecrolyn sine 40 mg/ml øjendråber, opløsning
Natriumcromoglicat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis dine symptomer ikke forbedres, eller hvis de forværres efter to dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lecrolyn sine
 3. Sådan skal du bruge Lecrolyn sine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lecrolyn sine indeholder det aktive indholdsstof, der kaldes natriumcromoglicat. Dette lægemiddel tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes antiallergiske midler. Lecrolyn sine anvendes til behandling af øjensymptomer på grund af allergi.
Medicinen virker ved at stoppe frigørelsen af de naturlige stoffer, såsom histamin, i dine øjne, der kan give en allergisk reaktion. Tegn på en allergisk reaktion inkluderer kløende, vandige, røde eller betændte øjne og hævede øjenlåg. Sædvanligvis påvirkes begge øjne.
Disse symptomer opstår sædvanligvis om foråret eller sommeren, når pollen fra græs eller træer får kontakt med øjnene hos personer, der er overfølsomme over for pollen.
Du skal tale med en læge hvis dine symptomer ikke bliver bedre, eller hvis de blive værre efter to dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lecrolyn sine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Lecrolyn sine:

hvis du er allergisk over for natriumcromoglicat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lecrolyn sine (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen inden brugen af Lecrolyn sine, hvis du kun har symptomer i det ene øje, da allergiske reaktioner normalt involverer begge øjne. 

Brug af anden medicin sammen med Lecrolyn sine

Ved samtidig anvendelse af andre øjendråber, skal der gå mindst 15 minutter mellem anvendelsen af forskellige dråber. 

Graviditet og amning

Der er ikke påvist skadelige virkninger på fosteret. Lecrolyn sine kan anvendes under graviditeten og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lecrolyn sine kan ligesom andre øjendråber medføre kortvarigt sløret syn. Hvis dette sker for dig, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før dit syn er helt normalt igen. 

Kontaktlinser

Lecrolyn sine indeholder ikke konserveringsmidler. Det kan derfor anvendes sammen med kontaktlinser. 

3. Sådan skal du bruge Lecrolyn sine

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Den anbefalede dosis for børn og voksne er 1-2 dråber i hvert øje to gange dagligt.  

Hvis intensiteten af symptomer kræver hyppigere dosering, bør antallet af indgivne doser ikke overstige 4 gange dagligt.  

Inden inddrypning af øjendråberne:

 • Vask Deres hænder, inden De åbner flasken.
 • Når De åbner flasken første gang, så kassér den første dråbe.
 • Vælg en stilling, der er behagelig for dig, når du inddrypper dråberne (du kan sidde ned, ligge på ryggen eller stå foran et spejl)

Inddrypning:

 1. Hold flasken lige under hætten og drej hætten for at åbne flasken.
  Berør ikke andre genstande med flaskens spids for at undgå forurening af opløsningen.
  Lecrolyn sine Sine Santen Oy, øjendråber, opløsning 40 mg/ml
 2. Læg dit hoved tilbage og hold flasken over øjet.
  Lecrolyn sine Sine Santen Oy, øjendråber, opløsning 40 mg/ml
 3. Træk nederste øjenlåg ned og se opad. Tryk let på flasken og lad 1 dråbe falde ned i øjet.
  Bemærk, at der kan være et par sekunders forsinkelse mellem man trykker, og dråben kommer ud. Lad være at trykke for hårdt.
  Lecrolyn sine Sine Santen Oy, øjendråber, opløsning 40 mg/ml
 4. Blink et par gange, så dråben spreder sig over øjet.
 5. Følg instruktionerne 2-4 for dryppen med Lecrolyn sine i det andet øje.
  Lecrolyn sine Sine Santen Oy, øjendråber, opløsning 40 mg/ml
 6. Inden låget sættes tilbage på flasken, skal den rystes én gang nedad for at slippe af med overskydende opløsning fra toppen af flasken. Dette er nødvendigt for at sikre flaskens anvendelighed.


Der kan være en lille smule opløsning i flasken til slut. Det er der taget højde for ved at alle flasker overfyldes for at sikre, at 5 ml eller 10 ml opløsning altid kan leveres.

Hvis dine øjne ikke bliver bedre, eller hvis de bliver værre efter to dage med brug af Lecrolyn sine, skal du kontakte lægen eller apoteket.
Det er bedst at bruge øjendråberne regelmæssigt hver dag, mens der forventes høje pollenniveauer, for at kontrollere din øjensygdom. 

Hvis du har brugt for meget Lecrolyn sine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lecrolyn sine, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Der er ingen kendte reaktioner på overdosering af Lecrolyn sine.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Allergiske reaktioner (overfølsomhed) er blevet indberettet. Det vides imidlertid ikke, hvor ofte dette forekommer.
Hvis du får symptomer som udslæt, synke- eller vejrtrækningsproblemer, hævelse af læber, ansigt, svælg, tunge eller forværring af rødme, skal du kontakte en læge.
En almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er lokal svien i øjnene. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

Ved at indrapportere bivirknnger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Må ikke nedfryses.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Efter første åbning af flasken kan opløsningen anvendes i 8 uger. Flasken skal opbevares tæt lukket.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lecrolyn sine indeholder:

 • Aktivt stof: natriumcromoglicat. 1 ml opløsning indeholder 40 mg natriumcromoglicat.
 • Øvrige indholdsstoffer: glycerol, dinatriumedetat, polyvinylalkohol, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lecrolyn sine er en klar, farveløs eller let gullig opløsning. 

Dispenseret i en hvid plasticflaske med hvid dråbeapplikator og blå spids og et hvidt skruelåg af plastic.
 

Pakningsstørrelser: 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml og 1 x 10 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Santen Oy,
Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere
Finland  

Fremstiller

Santen Oy,
Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere
Finland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 15. april 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...