Priminova

filmovertrukne tabletter 800 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Priminova, 800 mg filmovertrukne tabletter  

phenoxymethylpenicillinkalium  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Priminova
 3. Sådan skal du tage Priminova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Priminova er et smalspektret antibiotikum af penicillintypen. Priminova anvendes til behandling af betændelse i bihuler, ører, hals, bronkier og lunger. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Priminova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Priminova:

 • hvis du er allergisk over for phenoxymethylpenicillinkalium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Priminova (angivet i punkt 6).
 • hvis du er overfølsom over for penicilliner eller andre antibiotika (beta-lactamantibiotika).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Priminova. 

 • hvis du lider af allergi eller har astma.
 • hvis du er overfølsom over for anden medicin mod infektioner (cefalosporiner og penicillin).

 

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du får: 

 • voldsom eller langvarig, blodig diarré, når du bruger eller har brugt Priminova. Det kan være tegn på en alvorlig tarmbetændelse.
 • pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse (anafylaktiske reaktioner). Opstår symptomerne inden for minutter til timer, skal du straks ringe 112. Kan være livsfarligt.
 • vedvarende diarré eller opkastning.

 

Andre forholdsregler  

Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion samt undersøge, om der er ændringer i blodets sammensætning ved en blodprøvekontrol. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Priminova. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Priminova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Fortæl din læge, hvis du tager nogle af nedenstående lægemidler, da både deres virkning og Priminovas virkning kan blive ændret ved samtidig anvendelse: 

 • Methotrexat (middel til behandling af blodkræft, psoriasis og leddegigt).
 • Probenecid/allopurinol (midler til behandling af urinsyregigt).

Brug af Priminova sammen med mad og drikke

Du kan tage Priminova sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du kan tage Priminova under graviditet. 


Amning
Du kan tage Priminova, selvom du ammer. Priminova bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Priminova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Priminova indeholder kalium

Priminova indeholder 2,1 mmol (81 mg) kalium pr. tablet. 


Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Priminova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne  

Den daglige dosis afhænger af din alder, vægt, nyrefunktion og hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning. 

 

Den anbefalede dosis er: 

400-800 mg 2-4 gange daglig. 

 

Børn  

Dosis afhænger af barnets vægt og hvor svær betændelsen er. Din læge vil oplyse dig om den præcise dosis til dit barn. Følg altid lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Administrationsmetode  

Priminova filmovertrukne tabletter er kun til oralt brug (gennem munden).  

 

Tabletterne kan deles i to lige store doser. 

Hvis du har taget for meget Priminova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Priminova, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med. 

 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, diarré, bevidsthedsændring, forstyrrelser i saltbalancen, muskeltrækninger, krampeanfald, dyb bevidstløshed (koma), alvorlig blodmangel med gulsot og nyresvigt. 

Hvis du har glemt at tage Priminova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Priminova

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger er blevet rapporteret: 

Alvorlige bivirkninger

Hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger, skal du kontakte lægen eller skadestuen. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Ring 112. Kan være livsfarligt.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Alvorlig blodmangel med gulsot.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen.

Andre bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter): 

 • Udslæt.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Kvalme og diarré.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Feber.
 • Opkastning.
 • Mundbetændelse.
 • Betændelse i tungen.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Smerter i leddene.
 • Nældefeber.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan der være livsfarligt. Ring 112.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • Kløe.

 

Priminova kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver og undersøgelser, f.eks. forandringer i blodet (eosinofili). 

 

Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Blister: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. 

Beholder: Kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Priminova indeholder:

 • Aktivt stof: phenoxymethylpenicillinkalium. En Priminova tablet indeholder 800 mg phenoxymethylpenicillinkalium
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose; povidon K-30, magnesiumstearat; hypromellose; macrogol/polyethylenglycol; titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid til råhvid, kapselformet, filmovertrukken tablet. Den ene side er præget med ”PV” og ”2” adskilt af en delekærv, den anden side er glat. 

 

Pakningsstørrelser 

PVC/PVDC/Al blisterpakninger: 10, 20, 30 og 100 stk.  

HDPE beholder: 100 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...