Yescarta

Infusionsvæske, dispersion

Kite Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Yescarta, 0,4 - 2 x 108 celler infusionsvæske, dispersion 

axicabtagene ciloleucel (CAR+ levedygtige T-celler) 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Din læge vil give dig et patientinformationskort. Læs det grundigt og følg instruktionerne på det.
 • Vis altid patientinformationskortet til lægen eller sygeplejersken, når du ser dem, eller hvis du tager på hospitalet.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendels
 2. Det skal du vide, før du får Yescarta
 3. Sådan gives Yescarta
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Yescarta er et lægemiddel til genterapi, som anvendes til at behandle voksne med aggressiv diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) og primært mediastinalt storcellet B-celle lymfom (PMBCL), der påvirker dit lymfesystem (en del af immunsystemet) og som påvirker en type hvide blodlegemer kaldet B-lymfocytter og andre organer i din krop. For mange af disse abnorme hvide blodlegemer akkumuleres i dit væv og er årsagen til de symptomer, du måske oplever. Det anvendes til at behandle disse sygdomme, når andre tilgængelige lægemidler ikke længere virker på dig. 


Lægemidlet er fremstillet specielt til dig til en enkelt indgivelseaf dine egne modificerede leukocytter (hvide blodlegemer). Det gives via et drop (infusion) i en vene (intravenøst). 

2. Det skal du vide, før du får Yescarta

Modtag ikke Yescarta,

hvis du er allergisk over for nogen af indholdsstofferne i dette lægemiddel (angivet i punkt 6). Spørg lægen om råd, hvis du tror, du er allergisk. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Yescarta er fremstillet af dine egne hvide blodlegemer og må kun gives til dig (autolog anvendelse). 

Inden du får Yescarta skal du fortælle din læge hvis du:

 • Har problemer med nervesystemet (f.eks. anfald, slagtilfælde eller hukommelsestab).
 • Har nyreproblemer.
 • Har lavt blodcelletal (blodtælling).
 • Har fået en stamcelletransplantation inden for de sidste 4 måneder.
 • Har problemer med lunge, hjerte eller blodtryk (lavt eller højt).
 • Har tegn eller symptomer på graft versus host-sygdom. Dette sker, når transplanterede celler angriber din krop, og giver symptomer som f.eks. udslæt, kvalme, opkastning, diarré og blod i afføringen.
 • Bemærker, at symptomerne på din kræft bliver værre. Hvis du har lymfom, kan det inkludere feber, svaghed, nattesved, pludseligt vægttab.
 • Har en infektion. Infektionen vil blive behandlet inden infusion med Yescarta.
 • Har haft infektion med hepatitis B-, hepatitis C- eller human immundefekt virus- (hiv).

 

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du spørge lægen, før du får Yescarta. 

 

Prøver og kontroller  

Inden du får indgivet Yescarta, vil din læge: 

 • Kontrollere dine lunger, dit hjerte og dit blodtryk.
 • Se efter tegn på infektion. En eventuel infektion vil blive behandlet, inden du får indgivet Yescarta.
 • Kontrollere om din kræft bliver værre.
 • Se efter tegn på graft-versus-host-sygdom, der kan forekomme efter en transplantation.
 • Kontrollere dit blod for urinsyre og for hvor mange kræftceller, der er i blodet. Det vil vise, om du har sandsynlighed for at udvikle en tilstand kaldet tumorlysesyndrom. Du vil muligvis få medicin for at hjælpe med at forebygge tilstanden.
 • Kontrollere for hepatitis B-, hepatitis C- eller hiv-infektion.
 • Kontrollere, om du blev vaccineret inden for de sidste 6 uger eller planlægger at blive vaccineret inden for de næste par måneder.

 

Efter du har fået indgivet Yescarta 

Fortæl straks lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever noget af følgende: 

 • Kulderystelser, ekstrem træthed, svaghed, svimmelhed, hovedpine, hoste, åndenød eller hurtig puls, som kan være symptomer på en tilstand, der kaldes cytokin release syndrom. Tag din temperatur to gange dagligt i 3-4 uger efter behandlingen med Yescarta. Hvis du har høj temperatur, skal du straks søge læge.
 • Anfald, rysten, eller talebesvær eller sløret tale, bevidsthedstab eller nedsat bevidsthedsniveau, forvirring og desorientering, tab af balance eller koordinationsevne.
 • Feber, som kan være symptom på infektion.
 • Ekstrem træthed, svaghed og åndenød, som kan være symptomer på mangel på røde blodlegemer.
 • Blødning eller lettere til at få blå mærker, som kan være symptomer på lave niveauer af celler i blodet kaldet blodplader.

Din læge vil regelmæssigt tjekke dine blodcelletal, da antallet af blodceller og andre blodkomponenter kan falde. 


Du må ikke donere blod, organer, væv eller celler til transplantater. 


Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du kontakte lægen eller sygeplejersken, før du får Yescarta. Din læge skal muligvis give dig særbehandling under din behandling med Yescarta. 


I visse tilfælde vil det muligvis ikke være muligt at gennemføre den planlagte behandling med Yescarta. For eksempel: 

 • Hvis infusion af Yescarta forsinkes med mere end 2 uger efter du har fået den forberedende kemoterapi, skal du muligvis have yderligere forberedende kemoterapi.

Børn og unge

Yescarta må ikke bruges til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Yescarta

Fortæl altid lægen eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Inden du får Yescarta, skal du fortælle lægen eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, som svækker dit immunsystem, såsom kortikosteroider, da denne medicin kan påvirke effekten af Yescarta. 


Du må især ikke få visse vacciner kaldet levende vacciner: 

 • Inden for de 6 uger før du får det korte forløb af kemoterapi (kaldet lymfocytdepleterende kemoterapi) for at forberede din krop til Yescarta-cellerne.
 • Under behandlingen med Yescarta.
 • Efter behandlingen mens immunsystemet stadig er i færd med at komme sig.

Fortæl det til din læge, hvis du skal vaccineres. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel. Det er fordi, virkningerne af Yescarta hos gravide eller ammende kvinder er ukendte, og det kan skade dit ufødte barn eller dit ammede barn. 

 • Hvis du er gravid eller tror, at du kan være gravid efter behandling med Yescarta, skal du straks fortælle det til din læge.
 • Du vil få en graviditetstest, inden behandlingen startes. Yescarta må kun gives, hvis resultaterne viser, at du ikke er gravid.

Tal med din læge om graviditet, hvis du har fået Yescarta. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter kan være trætte, svimle eller opleve rysten, efter de får Yescarta. Hvis dette sker for dig, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene tunge maskiner, før mindst 8 uger efter infusion, eller før din læge fortæller dig, at du er kommet dig helt. 

Yescarta indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 300 mg natrium (hovedkomponenten i køkkensalt) i hver infusionspose. Det svarer til 15 % af det maksimale anbefalede daglige indtag af natrium i kosten for en voksen. 

3. Sådan gives Yescarta

Du vil altid få Yescarta af sundhedspersoner.  

 

 • Da Yescarta er fremstillet af dine egne hvide blodlegemer, vil dine celler blive udtaget fra dig til fremstilling af din medicin. Din læge vil tage noget af dit blod med et kateter i din vene (en procedure der kaldes leukaferese). Nogle af din hvide blodlegemer adskilles fra dit blod, og resten af blodet returneres til din vene. Det kan tage 3 til 6 timer og skal muligvis gentages.
 • Dine hvide blodlegemer nedfryses og sendes væk til fremstilling af Yescarta. Det tager sædvanligvis cirka 3 til 4 uger, inden du får din behandling med Yescarta, men tidsrummet kan variere.

 

Medicin der gives inden behandling med Yescarta 

Du kan få andre lægemidler inden for de 30 til 60 minutter, før du får Yescarta. Det er for at hjælpe med forebygge infusionsreaktioner og feber. Disse lægemidler kan inkludere: 

 • Paracetamol.
 • Et antihistaminpræparat, såsom diphenhydramin.

 

Inden du får Yescarta, vil du få andre lægemidler, såsom forberedende kemoterapi, som vil give dine modificerede hvide blodlegemer i Yescarta mulighed for at formere sig i kroppen, når du får medicinen. 


Din læge eller sygeplejerske vil nøje kontrollere, at det er din medicin. 

 

Sådan får du Yescarta 

 

Du vil altid få Yescarta af en læge på et kvalificeret behandlingscenter. 

 

 • Yescarta gives i en enkelt dosis.
 •  Din læge eller sygeplejerske vil give dig en enkelt infusion af Yescarta gennem et kateter indført i din vene (intravenøs infusion) over cirka 30 minutter.
 •  Yescarta er en genetisk modificeret udgave af dine hvide blodlegemer. Den sundhedsperson, der håndterer behandlingen, vil derfor tage passende forholdsregler (bruge handsker og øjenværn) for at undgå en mulig overførsel af smitsomme sygdomme og vil følge lokale retningslinjer for håndtering af affald fra humant materiale ved rengøring eller bortskaffelse af alt materiale, som har været i kontakt medhumant materiale.

 

Du skal have infusionen af Yescarta på en kvalificeret klinik og vil først blive udskrevet, når din læge mener, at det er sikkert for dig at tage hjem.
Din læge vil muligvis tage blodprøver for at kontrollere for bivirkninger. 

 

Efter du har fået Yescarta  

 • Planlæg at blive nær hospitalet, hvor du blev behandlet, i mindst 4 uger efter at du har fået Yescarta. Din læge vil anbefale, at du vender tilbage til hospitalet dagligt i mindst 10 dage og vil overveje, om du skal indlægges på hospitalet og blive der i de første 10 dage efter infusionen. Det er for at din læge kan kontrollere, om din behandling virker og hjælpe dig, hvis du har bivirkninger.

 

Hvis du ikke kommer til et aftalt besøg, skal du ringe til lægen eller den kvalificerede klinik hurtigst muligt for at aftale en ny tid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Yescarta kan forårsage bivirkninger for dit immunsystem, som kan være alvorlige eller livstruende, og som kan være dødelige. 


Følgende bivirkninger er blevet rapporteret med Yescarta. 

 

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer). 

 • Feber, kulderystelser, nedsat blodtryk, der kan forårsage symptomer, såsom svimmelhed, fortumlethed, væske i lungerne, hvilket kan være alvorligt og muligvis dødeligt (alle er symptomer på en tilstand kaldet cytokin release syndrom).
 • Feber eller kulderystelser.
 • Reduktion i antallet af røde blodlegemer (celler som transporterer ilt), som kan medføre, at du føler dig ekstremt træt og ikke har nogen energi.
 • Lavt blodtryk, svimmelhed
 • Kvalme, forstoppelse, diarré, mavesmerter eller opkastning
 • Hovedpine, reduceret bevidsthedsniveau, talebesvær, ophidselse, rysten
 • Reduceret antal hvide blodlegemer, som er vigtige for at bekæmpe infektioner.
 • Reducerede niveauer af natrium, fosfat eller kalium, hvilket påvises i blodprøver.
 • Ændringer i hjerterytme eller hjertefrekvens.
 • Angst.
 • Reduceret antal celler, som hjælper blodet med at størkne (trombocytopeni).
 • Infektioner i blodet forårsaget af bakterier, virusser eller andre typer infektion.
 • Åndenød, hoste.
 • Lave niveauer af antistoffer kaldet immunglobuliner, hvilket kan medføre infektioner.
 • Højt blodtryk.
 • Hævelse i lemmerne, væske omkring lungerne (pleuraekssudat).
 • Muskel- og ledsmerter, rygsmerter.
 • Ekstrem træthed.
 • Dehydrering.
 • Nedsat appetit, vægttab.
 • Forvirring.
 • Øgede niveauer af leverenzymer, hvilket påvises i blodprøver.
 • Mundtørhed.
 • Lavt iltniveau i blodet.
 • Smerter i hænder eller fødder

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer). 

 • Besvær med at forstå tal, hukommelsestab, krampeanfald, tab af kontrol over kropsbevægelser.
 • Nyresvigt, hvilket betyder, at kroppen bevarer væske, hvilket kan være alvorligt eller livstruende.
 • Væske i lungerne.
 • Lungeinfektion.
 • Pludseligt, uventet hjertestop; dette er alvorligt og livstruende
 • Hjertesvigt.
 • Muskelspasmer.
 • Synkebesvær.
 • Lækage af væske fra blodkar til omgivende væv. Dette kan medføre vægtstigning og vejrtrækningsbesvær.
 • Reducerede niveauer af calcium, hvilket påvises i blodprøver.
 • Infektioner i blodet forårsaget af svampe.
 • Nedsatte niveauer af albumin, hvilket påvises i blodprøver.
 • Hududslæt.
 • Øgede niveauer af bilirubin, hvilket påvises i blodprøver og fortæller, hvordan din lever fungerer.
 • Tegn og symptomer på blodpropper.
 • Søvnproblemer.
 • Overfølsomhed.

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) 

 • Betændelse og hævelse i rygmarven, hvilket kan forårsage delvis eller total lammelse af lemmer og overkrop.

Fortæl straks lægen, hvis du oplever nogen af de ovenstående bivirkninger. Forsøg ikke selv at behandle dine symptomer med anden medicin. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Nedenstående oplysninger er til læger. 

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderens etiket og infusionsposen. 


Skal opbevares nedfrosset i dampformen af flydende kvælstof ved ≤ -150 °C indtil det optøs til brug.
Må ikke nedfryses igen. 


Dette lægemiddel indeholder genetisk modificerede humane blodceller. Gældende lokale retningslinjer vedrørende håndtering af affald fra humant materiale skal følges med hensyn til ikke anvendt lægemiddel eller affaldsmateriale.
Da dette lægemiddel administreres af kvalificerede sundhedspersoner, er de ansvarlige for korrekt bortskaffelse af produktet. Af hensyn til miljøet må man ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Yescarta indeholder

Aktivt stof: axicabtagene ciloleucel. Hver enkelt patientspecifik infusionspose indeholder en dispersion med anti-CD19 CAR T-celler i cirka 68 ml for en måldosis med 2 x 106 anti-CD19 CAR-positive, levedygtige T-celler/kg. 

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): Cryostor CS10, natriumchlorid, humant albumin. Se pkt. 2 “Yescarta indeholder natrium”. 

Udseende og pakningsstørrelser

Yescarta er en klar til uigennemsigtig, hvid til rød dispersion til infusion, der leveres i en infusionspose individuelt emballeret i en metalkassette. En enkelt infusionspose indeholder cirka 68 ml celledispersion. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Kite Pharma EU B.V.
Tufsteen 1  

2132 NT Hoofddorp  

Nederlandene 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

Gilead Sciences Belgium SRL-BV
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 

Lietuva 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.  

Tel: + 48 22 262 8702 

България 

Gilead Sciences Ireland UC 

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888 

Luxembourg/Luxemburg 

Gilead Sciences Belgium SRL-BV
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 

Česká republika 

Gilead Sciences s.r.o. Tel: + 420 910 871 986 

Magyarország 

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

Danmark 

Gilead Sciences Sweden AB  

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

Malta 

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

Deutschland 

Gilead Sciences GmbH  

Tel: + 49 (0) 89 899890-0 

Nederland 

Gilead Sciences Netherlands B.V.  

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 

Eesti 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.  

Tel: + 48 22 262 8702 

Norge 

Gilead Sciences Sweden AB  

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

Ελλάδα 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.  

Τηλ: + 30 210 8930 100 

Österreich 

Gilead Sciences GesmbH 

Tel: + 43 1 260 830 

España 

Gilead Sciences, S.L.  

Tel: + 34 91 378 98 30 

Polska 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.  

Tel: + 48 22 262 8702 

France 

Gilead Sciences 

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 

Portugal 

Gilead Sciences, Lda.  

Tel: + 351 21 7928790 

Hrvatska 

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

România 

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

Ireland 

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 214 825 999 

Slovenija 

Gilead Sciences Ireland UC  

Tel: + 353 (0) 1 686 1888 

Ísland 

Gilead Sciences Sweden AB  

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 

Slovenská republika 

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.  

Tel: + 421 232 121 210 

Italia 

Gilead Sciences S.r.l.  

Tel: + 39 02 439201 

Suomi/Finland 

Gilead Sciences Sweden AB  

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

Κύπρος  

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.
Τηλ: + 30 210 8930 100 

Sverige  

Gilead Sciences Sweden AB  

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

Latvija  

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
Tel: + 48 22 262 8702 

United Kingdom(Northern Ireland) 

Gilead Sciences Ireland UC 

Tel: + 44 (0) 8000 113700 

 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles. 

 

Denne indlægsseddel findes på alle EU/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersoner:

Det er vigtigt at læse hele indholdet for denne procedure, inden administration af Yescarta. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, før håndtering og administration af lægemidlet 

 • Yescarta indeholder genetisk modificerede humane blodceller. Gældende lokale retningslinjer for håndtering af affald fra humant materiale for sådanne produkter skal følges.
 • Yescarta skal transporteres inden for klinikken i lukkede, brudsikre og lækagesikre beholdere.
 • Yescarta er fremstillet af autologt blod fra patienten, der er indsamlet ved leukaferese.
  Leukaferesemateriale fra patienten og Yescarta kan medføre risiko for overførsel af infektiøse vira til sundhedspersoner ved håndtering af produktet. Sundhedspersoner, der håndterer leukaferesemateriale og Yescarta, skal derfor tage hensigtsmæssige forholdsregler (bruge handsker og øjenværn) for at undgå mulig overførsel af smitsomme sygdomme.
 • Arbejdsflader og -materialer, som kan have været i kontakt med Yescarta skal dekontamineres i henhold til lokale retningslinjer for håndtering af affald fra humant materiale.


Klargøring til infusion 

 • Kontrollér at patientens identitet (ID) matcher patientens identifikatorer på Yescarta-kassetten.
 • Posen med Yescarta må ikke tages ud af metalkassetten, hvis oplysningerne på den patientspecifikke etiket ikke matcher den tilsigtede patient.
 • Når patientens ID er bekræftet, tages posen med Yescarta ud af metalkassetten.
 • Kontrollér at patientens information på etiketten på metalkassetten matcher informationen på etiketten på posen.
 • Efterse posen for brud inden optøning. Hvis posen er beskadiget, skal lokale retningslinjer for bortskaffelse af affald fra humant materiale følges (eller kontakt straks Kite).
 • Anbring infusionsposen i en anden pose.
 • Optø Yescarta ved cirka 37 °C enten i et vandbad eller ved brug af en metode til tør optøning, indtil der ikke er mere synligt is i infusionsposen. Omryst forsigtigt posens indhold for at opløse klumper af cellemateriale. Hvis der stadig er synlige celleklumper, skal posens indhold forsigtigt omrystes yderligere. Små klumper af cellemateriale skal opløses ved forsigtig manuel omrystning. Yescarta må ikke skylles, centrifugeres, og/eller genopløses i nyt medium inden infusion. Optøningen bør tage cirka 3 til 5 minutter.
 • Efter optøning er Yescarta stabil ved stuetemperatur (20 °C-25 °C) i op til 3 timer.
  Infusion med Yescarta bør imidlertid påbegyndes inden for 30 minutter efter fuldført optøning.

Anvend IKKE et lymfocytdepleterende filter. 

 

Administration 

 • Lægemidlet skal administreres på et kvalificeret behandlingscenter af en læge(r) med erfaring i behandling af hæmatologiske maligniteter og uddannet i administration og behandling af patienter, der behandles med Yescarta.
 • Sørg for, at der er mindst 1 dosis tocilizumab pr. patient og nødudstyr til rådighed før infusion og i restitutionsperioden. Hospitaler skal have adgang til en ekstra dosis tocilizumab inden for 8 timer efter hver tidligere dosis.
 • Patientens identitet skal matche patientens identifikatorer på infusionsposen.
 • Yescarta er kun til autolog brug.
 • Yescarta skal gives som intravenøs infusion ved hjælp af en latex-fri intravenøs slange uden leukocytdepleterende filter inden for 30 minutter enten ved tyngdekraft eller peristaltisk pumpe.
 • Omryst forsigtigt posen under infusionen med Yescarta for at forhindre sammenklumpning af cellerne. Alt indhold i infusionsposerne skal infunderes.
 • Steril natriumkloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) (0,154 mmol natrium pr. ml) til injektion skal anvendes til at prime slangen før infusionen samt til at skylle den bagefter. Når det fulde volumen af Yescarta er blevet infunderet, skal infusionsposen skylles med 10 til 30 ml natriumkloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) til injektion ved at tilbage-prime for at sikre, at så mange celler som muligt infunderes ind i patienten.

 

Bortskaffelse af Yescarta 

 • ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf, der har været i kontakt med Yescarta (fast og flydende affald), skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for håndtering af affald fra humant materiale. Arbejdsflader samt materialer, som potentielt har været i kontakt med Yescarta, skal dekontamineres med et passende desinfektionsmiddel.

 

Utilsigtet eksponering 

 • Utilsigtet eksponering for Yescarta skal undgås. I tilfælde af utilsigtet eksponering skal lokale retningslinjer for håndtering af affald fra humant materiale følges. Disse kan omfatte afvaskning af kontamineret hud og fjernelse af kontamineret beklædning.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...