filmovertrukne tabletter 250 mg, 50 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 250 mg, 100 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 500 mg, 100 stk. (blister)
filmovertrukne tabletter 500 mg, 200 stk. (blister)

Levetiracetam "Krka"

filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

KRKA

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Levetiracetam Krka 250 mg filmovertrukne tabletter 

Levetiracetam Krka 500 mg filmovertrukne tabletter 

levetiracetam 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du eller dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Levetiracetam Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Krka
 3. Sådan skal du tage Levetiracetam Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Levetiracetam Krka er lægemiddel mod epilepsi (et lægemiddel, som anvendes til behandling af epileptiske anfald). 

 

Levetiracetam Krka anvendes: 

 • som eneste lægemiddel (monoterapi) til behandling af en bestemt type epilepsi hos voksne og unge over 16 år med nydiagnosticeret epilepsi. Epilepsi er en tilstand, hvor patienterne har gentagne krampeanfald. Levetiracetam anvendes til den type epilepsi, hvor anfaldene til at begynde med kun påvirker den ene side af hjernen, men efterfølgende kan udvide sig til større områder i begge sider af hjernen (partiel epilepsi med eller uden sekundær generalisering). Levetiracetam er blevet givet til dig af din læge til at reducere antallet af anfald.
 • som tillægsbehandling til andre lægemidler mod epilepsi til behandling af:
  • partielle anfald med eller uden generalisering hos voksne, unge, børn og spædbørn over 1 måned
  • myoklone anfald (korte, chok-lignende ryk i en muskel eller i en gruppe af muskler) hos voksne og unge over 12 år med juvenil myoklon epilepsi
  • primært generaliserede tonisk-kloniske anfald (større anfald inklusive bevidstløshed) hos voksne og unge over 12 år med idiopatisk generaliseret epilepsi (den type epilepsi, som menes at være forårsaget af genetiske årsager).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levetiracetam Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Levetiracetam Krka

 • hvis du er allergisk over for levetiracetam, pyrrolidonderivater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Levetiracetam Krka (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Levetiracetam Krka: 

 • hvis du lider af nyreproblemer. Følg lægens instruktioner. Han/hun kan afgøre, om din dosis skal justeres.
 • hvis du bemærker en stagnation i væksten eller uventet pubertetsudvikling hos dit barn, så kontakt din læge.
 • en lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Levetiracetam Krka, har haft tanker om at gøre skade på sig selv eller selvmordstanker. Hvis du har symptomer på depression og/eller selvmordstanker, så kontakt din læge.

 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig eller varer længere end et par dage:  

 • Unormale tanker, følelse af irritation eller mere aggressive reaktioner end normalt, eller hvis De eller Deres familie og venner bemærker væsentlige humør- eller adfærdsændringer hos Dem.

Børn og unge

 • Levetiracetam Krka er ikke indiceret til børn og unge under 16 år som eneste lægemiddel (monoterapi).

Brug af anden medicin sammen med Levetiracetam Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig eller planlægger at tage anden medicin. 

 

Tag ikke macrogol (et lægemiddel, som anvendes som afføringsmiddel) en time før og en time efter levetiracetam, da dette kan medføre tab af levetiracetams virkning. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Levetiracetam må kun anvendes under graviditet, hvis lægen vurderer, det er nødvendigt. Du må kun stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Risikoen for medfødte misdannelser hos dit ufødte barn kan ikke udelukkes helt.
Det frarådes at amme under behandlingen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Levetiracetam Krka kan nedsætte din evne til at føre motorkøretøj eller betjene værktøj og maskiner, da der kan gøre dig døsighed. Dette er mere sandsynligt i begyndelsen af behandlingen eller efter forøgelse af dosis. Du må ikke køre bil, motorcykel, cykle eller anvende maskiner, før du er helt sikker på, at din evne til at udføre sådanne aktiviteter ikke er påvirket. 

3. Sådan skal du tage Levetiracetam Krka

Tag altid Levetiracetam Krka nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Tag det antal tabletter, som lægen har ordineret. 

Levetiracetam Krka skal tages to gange dagligt, én gang om morgenen og én gang om aftenen, på omtrent samme tidspunkt hver dag. 

 

Behandling med ét lægemiddel 

 

Dosis til voksne og unge (fra 16 år): 

Normal dosis: mellem 1.000 mg og 3.000 mg dagligt. 

Når du begynder at tage Levetiracetam Krka, vil din læge ordinere en lavere dosis i 2 uger, før du får den laveste vedligeholdelsesdosis. 

 

Eksempel: Hvis din daglige dosis er 1.000 mg, er din nedsatte startdosis 2 tabletter på 250 mg om morgenen og 2 tabletter på 250 mg om aftenen. 

 

Tillægsbehandling 

Dosis til voksne og unge (12-17 år), som vejer 50 kg eller mere: 

Normal dosis: mellem 1.000 mg og 3.000 mg dagligt. 

Eksempel: Hvis din daglige dosis er 1.000 mg, kan du tage 2 tabletter på 250 mg om morgenen og 2 tabletter på 250 mg om aftenen. 

 

Dosis til spædbørn (1 måned-23 måneder), børn (2-11 år) og unge (12-17 år), som vejer under 50 kg: 

Din læge vil ordinere den mest hensigtsmæssige lægemiddelform af levetiracetam afhængigt af alder, vægt og dosis. 

 

En oral opløsning er den bedst egnede lægemiddelformulering til spædbørn og børn under 6 år og til børn og unge (fra 6 til 17 år), som vejer mindre end 50 kg, og når tabletterne ikke tillader præcis dosering. 

 

Indtagelsesmåde:  

Levetiracetam Krka-tabletterne synkes med rigelig væske (f.eks. et glas vand). Du kan tage Levetiracetam Krka med eller uden mad. Der kan opleves en bitter smag i munden efter oral indtagelse af levetiracetam. 

Behandlingsvarighed:  

 • Levetiracetam Krka anvendes til kronisk behandling. Du skal fortsætte behandling med Levetiracetam Krka så lang tid, som din læge har fortalt dig.
 • Stop ikke behandlingen uden lægens anbefaling, da dette kan øge antallet af anfald.

Hvis du har taget for mange Levetiracetam Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Levetiracetam Krka, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Bivirkningerne af en overdosis af Levetiracetam Krka er søvnighed, uro, aggressiv adfærd, nedsat årvågenhed, vejrtrækningsbesvær og koma. 

Kontakt lægen, hvis du har taget flere tabletter, end du skal. Din læge vil fastlægge den bedst mulige behandling af overdosering. 

Hvis du har glemt at tage Levetiracetam Krka

Kontakt lægen, hvis du har glemt én eller flere doser. 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Levetiracetam Krka

Ved ophør af behandling skal Levetiracetam Krka ligesom andre lægemidler mod epilepsi nedtrappes gradvist, for at undgå en forøgelse af anfald. 

 

Hvis lægen beslutter at stoppe din behandling med Levetiracetam, vil lægen instruere dig i den gradvise nedtrapning af Levetiracetam Krka. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt omgående lægen eller skadestuen, hvis du oplever: 

 • svaghed, føler dig ør i hovedet eller svimmel, eller har vejrtrækningsbesvær, da disse symptomer kan være tegn på en alvorlig allergisk (anafylaktisk) reaktion
 • hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg (Quinckes ødem)
 • influenzalignende symptomer og udslæt i ansigtet, efterfulgt af et udbredt udslæt med feber, forhøjede leverenzymniveauer i blodprøver og et forhøjet antal af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili) og forstørrede lymfekirtler (lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske reaktioner [DRESS])
 • symptomer, såsom nedsat urinmængde, træthed, kvalme, opkastning, konfusion og hævelse af benene, anklerne eller fødderne, da dette kan være tegn på pludseligt nedsat nyrefunktion
 • et hududslæt, der kan danne blærer, og som ligner små skydeskiver (mørk plet i midten omgivet af et blegere område, med en mørk ring om kanten) (erythema multiforme)
 • et udbredt udslæt med blærer og afskalning af huden, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsorganerne (Stevens-Johnson syndrom)
 • en mere alvorlig form for udslæt, der forårsager afskalning af huden på mere end 30 % af kropsoverfladen (toksisk epidermal nekrolyse)
 • tegn på alvorlige mentale forandringer, eller hvis nogen omkring dig bemærker tegn på konfusion, somnolens (døsighed), amnesi (hukommelsestab), hukommelsessvækkelse (glemsomhed), unormal adfærd, eller andre neurologiske tegn, herunder ufrivillige eller ukontrollerede bevægelser. Disse symptomer kan være tegn på påvirkning af hjernen (encefalopati).

 

De hyppigst indberettede bivirkninger er snue, somnolens (søvnighed), hovedpine, træthed og svimmelhed. I begyndelsen af behandlingen eller ved stigning i dosis kan bivirkninger såsom søvnighed, træthed og svimmelhed være mere almindelige. Disse bivirkninger vil imidlertid normalt mindskes efterhånden. 

 

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):  

 • snue
 • døsighed, hovedpine.

 

Almindelig (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):  

 • appetitløshed (anoreksi)
 • depression, fjendtlighed eller aggression, angst, søvnløshed, nervøsitet eller irritabilitet
 • kramper, problemer med at holde balancen, svimmelhed (følelse af usikker gang), letargi (mangel på energi og entusiasme), ufrivillig rysten (tremor)
 • følelse af at snurre rundt (vertigo)
 • hoste
 • mavesmerter, diarré, fordøjelsesbesvær (dyspepsi), opkastning, kvalme
 • udslæt
 • kraftesløshed og svaghed/træthed.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):  

 • nedsat antal blodplader og hvide blodlegemer
 • vægttab, vægtstigning
 • selvmordsforsøg og selvmordstanker, mental ubalance, unormal adfærd, hallucinationer, vrede, forvirring, panikanfald, følelsesmæssig ustabilitet/humørsvingninger, rastløs uro
 • hukommelsestab (amnesi), hukommelsessvækkelse (glemsomhed), koordinationsbesvær, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi), opmærksomhedsforstyrrelser (koncentrationsbesvær)
 • dobbeltsyn, sløret syn
 • forhøjede/unormale værdier i leverfunktionsprøver
 • hårtab, eksem, kløe
 • muskelsvaghed, muskelsmerter
 • skader ved uheld.

 

Sjælden (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):  

 • infektion
 • nedsat antal af alle typer blodlegemer
 • alvorlige allergiske reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [alvorlig og vigtig allergisk reaktion], Quinckes ødem [hævelse af ansigt, læber, tunge og svælg])
 • lave niveauer af natrium i blodet
 • selvmord, personlighedsforstyrrelser (adfærdsproblemer), unormal tankevirksomhed (langsom tankegang, koncentrationsbesvær)
 • delirium
 • encefalopati (se underafsnittet ”Kontakt omgående lægen” for en detaljeret beskrivelse af symptomer)
 • ukontrollerede muskelspasmer med indvirkning på hovedet, kroppen samt arme og ben vanskelighed med at kontrollere kroppens bevægelser, ufrivillige bevægelser
 • betændelse i bugspytkirtlen
 • leversvigt, leverbetændelse
 • pludseligt fald i nyrefunktionen
 • hududslæt, der kan danne blærer, og som ligner små skydeskiver (mørk plet i midten omgivet af et blegere område, med en mørk ring om kanten) (erythema multiforme), et udbredt udslæt med blærer og skællende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsorganerne (Stevens- Johnson syndrom) eller en mere alvorlig form, der forårsager afskalning af huden på mere end 30% af kropsoverfladen (toksisk epidermal nekrolyse)
 • rhabdomyolyse (nedbrydning af muskelvæv) og tilhørende stigning i blod-kreatin-fosfokinase.
  Prævalensen er signifikant højere hos japanske patienter, når der sammenlignes med ikke-japanske patienter.
 • halten eller gangbesvær

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Levetiracetam Krka efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkort efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Levetiracetam Krka indeholder:

 • Aktivt stof: levetiracetam.

250 mg: hver filmovertrukket tablet indeholder 250 mg levetiracetam. 500 mg: hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg levetiracetam. 

 • Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: majsstivelse, vandfri kolloid silica, copovidon, crospovidon, magnesiumstearat  

Filmovertræk: hypromellose, talcum, titandioxid (E171), macrogol, farvestoffer*. 

 

*Farvestofferne er:  

250 mg: indigocarmin (E132)  

500 mg: gul jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelser

250 mg: Lyseblå, aflang tablet, 13,2 x 6,1 x 5,3 mm. 

500 mg: Lysegul, aflang tablet med delekærv på begge sider 17,2 x 8,2 x 5,7 mm. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Pakningsstørrelser: 

250 mg: Æsker med 10, 30, 50, 60, 100, 200 filmovertrukne tabletter. 

500 mg: Æsker med 10, 30, 50, 60, 100, 200 filmovertrukne tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

 

Repræsentant 

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland  

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...