diTekiBooster

injektionsvæske, susp. i sprøjte

AJ Vaccines

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

diTekiBooster
Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Difteri-, tetanus- og kighoste (acellulær komponent) vaccine (adsorberet, reduceret indhold af antigener)  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn bliver vaccineret, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel.. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du eller dit barn bliver vaccineret med diTekiBooster
 3. Sådan bliver du eller dit barn vaccineret med diTekiBooster
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • diTekiBooster anvendes til både børn (4 år eller ældre), unge og voksne.
 • diTekiBooster er en kombineret vaccine, som beskytter mod difteri, stivkrampe (tetanus) og kighoste (pertussis).
 • diTekiBooster stimulerer kroppen til at danne antistoffer mod difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier.


Du vil kun få diTekiBooster, hvis du allerede er blevet vaccineret mod difteri, tetanus og kighoste. 

2. Det skal du vide, før du eller dit barn bliver vaccineret med diTekiBooster

Du eller dit barn må ikke blive vaccineret med diTekiBooster

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i diTekiBooster (angivet i punkt 6) eller formaldehyd, der kan være til stede i meget små mængder.
 • hvis du lider af fremadskridende sygdomme i nervesystemet.
 • hvis du er syg med høj feber, så skal vaccination udskydes.
 • hvis du har haft problemer med nervesystemet (encefalopati) inden for 7 dage efter tidligere vaccination med en vaccine mod pertussis (kighoste).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sygeplejersken vil være ekstra forsigtig med at vaccinere dig med diTekiBooster. 

 • hvis dit immunforsvar er svækket, eller du modtager immundæmpende medicin. Du kan stadig blive vaccineret med diTekiBooster, men dit immunrespons kan være nedsat.
 • hvis du lider af en sygom eller modtager medicinsk behandling, som øger risikoen for blødning.
 • Hvis du i forbindelse med tidligere kighostevaccination har haft en eller flere af de følgende symptomer:
 • Generalt:
  • hvis du har haft feber (over 40 °C) inden for 48 timer efter vaccinationen uden anden kendt årsag.
 • Børn:
  • hvis barnet har haft en choklignende tilstand inden for 48 timer efter vaccinationen.
  • hvis barnet har haft vedvarende, utrøstelig gråd i 3 timer eller mere inden for 48 timer efter vaccinationen
  • hvis barnet har haft kramper med eller uden feber inden for 3 dage efter vaccinationen.

Brug af andre lægemidler sammen med diTekiBooster

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Du kan få andre vacciner samtidig, uden at det reducerer effekten af diTekiBooster. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bliver vaccineret med denne vaccine. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

diTekiBooster påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
diTekiBooster indeholder natriumchlorid Vaccinen indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan bliver du eller dit barn vaccineret med diTekiBooster

Normalt vil lægen eller sygeplejersken give vaccinationen ved injektion i en muskel (intramuskulært).
Vaccinen kan også gives ved injektion under huden, hvis der er risiko for blødning.

Den anbefalede dosis er 0,5 ml til børn (4 år eller ældre), unge og voksne.
Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

Hvis du mangler at få en vaccination

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en vaccination. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer  

 • Alvorlige allergiske reaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer  

 • Smerte, kløe, rødme eller hævelse på vaccinationsstedet.
 • Hovedpine.
 • Træthed.


Almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 10 personer  

 • Utilpashed, irritabilitet og feber (38 °C eller mere).
 • Rødme-, og hævelse på 5 cm eller mere omkring vaccinationsstedet.
 • Muskelsmerter (myalgi).


Sjældne bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer  

 • Høj feber (over 40 ºC).
 • Kløende, langvarig knudedannelse (granulom), eller byld (steril absces), hvor du er blevet vaccineret.
 • Nældefeber (urticaria).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Vaccinen skal kasseres, hvis den har været frosset.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

diTekiBooster indeholder:

 • Aktive stoffer:
  Difteri toksoid, oprenset1 ikke mindre end 2 internationale enheder
  Tetanus toksoid, oprenset1 ikke mindre end 20 internationale enheder
  Pertussis toksoid, oprenset1 20 mikrogram
  1Adsorberet til aluminiumhydroxid, hydreret, svarende til 0,5 mg aluminium. Aluminium er indeholdt i denne vaccine som en adsorbant. Adsorbanter er indholdsstoffer som fremskynder, forbedrer og/eller forlænger den beskyttende effekt af vaccinen.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Natriumchlorid, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

diTekiBooster skal efter grundig omrystning være en farveløs uklar væske med hvide eller grå partikler.

diTekiBooster leveres i fyldt injektionssprøjte i pakningsstørrelser af 1 x 0,5 ml, 5 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml og 20 x 0,5 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AJ Vaccines A/S
Artillerivej 5
DK-2300 København S
tlf.: 7229 7000
fax: 7229 7999
e-mail: info@ajvaccines.com  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: BoosterTdaP
Danmark, Finland, Holland, Norge og Sverige: diTekiBooster
Irland og Island: TdaPBooster
Italien: Tribaccine
Polen: Tdap Szczepionka
Tyskland: TdaP-IMMUN
Østrig: dTaP Booster 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...