Vectavir®

creme 1%

Perrigo

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Vectavir creme 10 mg/g 

penciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 dage.

Den nyeste indlægsseddel kan altid findes på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Vectavir
 3. Sådan skal du bruge Vectavir
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vectavir creme virker mod forkølelsessår, som skyldes Herpes-virus. 

Du kan bruge Vectavir både før der er kommet blærer (ved prikken eller kløe), og efter der er dan- net blærer. Vectavir heler forkølelsessåret hurtigere og forkorter perioden med smerter. 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Vectavir for noget andet, skal du altid følge lægens anvis- ning. Tal med lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 dage 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vectavir

Brug ikke Vectavir

Hvis du er overfølsom for penciclovir, famciclovir eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel angivet i afsnit 6

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apotek inden du bruger Vectavir. 

Du må kun bruge Vectavir til sår på læben eller i ansigtet. Du må ikke bruge Vectavir på slimhinder (f.eks. i munden, på kønsorganerne eller i øjnene). Du bør især undgå at få det i øjnene, da cremen kan give irritation. Skyl rigeligt med vand, hvis det sker. 

Børn og unge

Vectavir rekommenderes ikke til Børn under 12 år. 

Brug af anden medicin

Fortæl altid apoteket eller lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Du kan bruge Vectavir sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Da absorptionen af Vectavir er meget lille, er det usandsynligt at der vil forekomme bivirkninger hos gravide og ammende. 

Sikkerheden er dog ikke bevist hos gravide, og derfor må Vectavir kun bruges af gravide og ammende efter lægens anbefaling. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vectavir påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vectavir indeholder cetostearylalkohol og propylenglycol

Vectavir indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og 417 mg propylenglycol pr. gram creme. Propylenglycol kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal du bruge Vectavir

Hvis din læge har ordineret Vectavir til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Begynd behandlingen så hurtigt som muligt, når du mærker de første tegn på udbrud (kløe, prik- kende eller sviende fornemmelse). Tidlig behandling kan stoppe udviklingen af forkølelsessåret. Nogle mennesker mærker ikke den prikkende eller kløende følelse, men du kan også bruge cre- men, når der er dannet blærer. 

 • Vask altid dine hænder før og efter brug af cremen.
 • Pres kun en lille smule creme ud på fingerspidsen.
 • Påfør cremen hver anden time om dagen i 4 dage, ikke om natten.


Børn under 12 år:
 

Vectavir rekommenderes ikke til Børn under 12 år. 

Hvis du har brugt for meget Vectavir

Cremen er uskadelig, hvis du smører for tykt på, eller du får lidt i munden og synker det. Der kan dog forekomme irritation i mundhulen hvis du får noget i munden. 

Hvis du har glemt at bruge Vectavir

Hvis du har glemt at bruge Vectavir, så påfør det så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal påføre den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Brug aldrig dobbelt dosis. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne foråsaget af Vectavis er normalt milde i intensitet. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):
Forbigående, brændende eller stikkende følelse eller følelsesløshed på det behandlede område.
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):
Overfølsomhedsreak- tioner, nældefeber, udslæt, kløen, blistre og ødemer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtageti denne indlægsseddel. Du eller dine pårø- rende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk, Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at frem- skaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anv. før. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Vectavir ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vectavir indeholder:

 • Aktive indholdsstoffer: Penciclovir 1% (10 mg/g).
 • Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin, paraffinolie, cetostearylalkohol, propylenglycol, cetomakrogol 1000 og vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid creme. Aluminiumstuber 2 g, 5 g. Pumpedispenser 2 g.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Perrigo Sverige AB
Box 7009
SE-164 07 Kista 

Fremstiller

Omega Pharma International NV
Venecoweg 26
B-9810 Nazareth, Belgium

Medgenix Benelux NV
Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgium 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 5.maj 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...