Zymelin®

næsespray, opløsning 1 mg/ml

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zymelin menthol® ukonserveret 1 mg/ml næsespray, opløsning  

Xylometazolinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Zymelin menthol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre, i løbet af 10 dage.
 • Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zymelin menthol
 3. Sådan skal du bruge Zymelin menthol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zymelin menthol får blodårerne i næsens slimhinder til at trække sig sammen. Det giver mere luft gennem næsen. Virkningen kommer i løbet af 5 - 10 minutter og holder i 10 - 12 timer. 

Du kan bruge Zymelin menthol ved forkølelse med tilstoppet næse eller ved bihulebetændelse. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre, i løbet af 10 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zymelin menthol

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Zymelin menthol

 • hvis du er overfølsom over for xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du lider af grøn stær med snæver kammervinkel
 • hvis du har fået fjernet hypofysen eller er blevet opereret i hjernen gennem næse eller mund

Advarsler og forsigtighedsregler

Du må ikke bruge Zymelin menthol 1 mg/ml til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. 


Du må ikke bruge Zymelin menthol 1 mg/ml til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn mellem 2 og 10 år kan bruge Zymelin menthol 0,5 mg/ml. 


Behandlingen bør ikke vare længere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre, at hævelsen af næseslimhinden eller følelsen af tæt næse vender tilbage eller forværres. 


Brug Zymelin menthol med forsigtighed hvis du tidligere har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. 


Hvis du lider af svært forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme (f.eks. langt QT syndrom), stofskiftesygdomme, sukkersyge, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, er i behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske eller tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), bør du kun bruge Zymelin menthol efter lægens anvisning. 

Brug af anden medicin sammen med Zymelin menthol

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Hvis du er i behandling med visse typer lægemidler mod depression (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), kan bivirkninger ved brug af Zymelin menthol blive forstærket. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller apoteket. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Zymelin menthol. 


Hvis du er gravid, må du kun bruge Zymelin menthol efter aftale med lægen.  

 

Hvis du ammer, må du kun bruge Zymelin menthol efter aftale med lægen.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zymelin menthol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zymelin menthol ukonserveret næsespray

Zymelin menthol indeholder ricinusolie. Dette kan ved overfølsomhed medføre hudreaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Zymelin menthol

Brug altid Zymelin menthol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. 

 

Brug ikke Zymelin menthol 1 mg/ml til børn under 10 år uden lægens anvisning.  

Brug ikke Zymelin menthol 1 mg/ml til børn under 2 år. 

 

Sådan skal du bruge næsesprayen  

 • puds næsen
 • fjern beskyttelseshætten og hold flasken lodret
 • tryk et par gange indtil Zymelin menthol kommer ud som en fin tåge
 • bøj hovedet let forover, hold for det ene næsebor og før sprayens spids op i det andet
 • du doserer næsesprayen ved et hurtigt tryk, samtidig med at du trækker vejret ind gennem næsen
 • gentag proceduren for det andet næsebor
 • spidsen på sprayen kan efter behov skylles i lunkent vand. Spidsen må ikke tages af.

 

Bemærk at flasken indeholder en større mængde væske end angivet på pakningen, da flasken aldrig kan tømmes helt. Det vil altid være muligt at pumpe mindst 10 ml ud. 

Hvis du har brugt for meget Zymelin menthol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt mere Zymelin menthol end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering er markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk. Hos børn under 2 år kan indtræffe koma. Disse tilstande kan også opstå ved at bruge medicinen forkert, f.eks. ved at indtage næsesprayen gennem munden. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):  

Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig brug.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Alvorlige allergiske reaktioner: hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt og hals.  

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Der kan i sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller på apoteket. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zymelin menthol utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Zymelin menthol ved temperaturer over 30 °C.  

 

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zymelin menthol ukonserveret 1 mg/ml næsespray, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Xylometazolinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumphosphatdihydrat (E 339), eukalyptol, levomenthol, natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, natriumedetat, polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie, sorbitol (E 420) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Zymelin menthol ukonserveret næsespray er en klar, farveløs opløsning, der findes i flasker à 10 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbæk Strand 

Fremstiller

Curida AS  

Solbærvegen 5  

NO-2409 Elverum  

Norge 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...