Lercazar

filmovertrukne tabletter 10 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lercazar 10 mg filmovertrukne tabletter 

lercanidipinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercazar
 3. Sådan skal du tage Lercazar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lercazar er en selektiv calciumkanal blokker, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes dihydropyridiner. Selektive calciumkanal blokkere nedsætter forhøjet blodtryk. De virker ved at afslappe og derved udvide blodkarrene. 

Lercazar anvendes til:

 • behandling af let til moderat forhøjet blodtryk (essentiel hypertension).

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercazar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lercazar:

 • hvis du er allergisk over for lercanidipinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lercazar (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har haft en allergisk reaktion over for lægemidler, som ligner Lercazar (fx amlodipin, nicardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipin).
 • hvis du er gravid eller ammer, eller hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, med mindre der bruges effektiv prævention.
 • hvis du lider af visse hjertesygdomme:
  • ubehandlet hjertesvigt
  • karforsnævringer ved hjertet
  • ustabil angina (brystsmerter ved hvile eller som gradvis forværres)
  • har haft et hjertetilfælde i løbet af den sidste måned
 • hvis du har store lever- eller nyreproblemer
 • hvis du tager lægemidler/føde, som kan påvirke virkningen og/eller bivirkningerne af Lercazar, så som:
  • antisvampemiddel (fx ketoconazol eller itraconazol)
  • makrolidantibiotika (fx erythromycin eller troleandomycin)
  • antivirusmidler (fx ritonavir til behandling af AIDS)
  • ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstødning)
  • grapefrugt eller grapefrugtjuice

 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lercazar, især hvis du har eller tidligere har haft noget af følgende symptomer eller sygdomme: 

 • Syg sinus syndrom (en hjertesygdom, der kan få hjertet til at slå for hurtigt eller for langsomt), hvis dette ikke er behandlet ved indsættelse af en pacemaker
 • Nedsat funktion af venstre ventrikel (en hjertesygdom hvor et af kamrene i hjertet ikke fyldes eller pumper normalt)
 • Iskæmisk hjertesygdom (hvor blodtilførslen til hjertet ikke er tilstrækkelig)
 • Eksisterende angina pectoris (brystsmerter)
 • Let til moderat nyrer- eller leverproblemer

Brug af anden medicin sammen med Lercazar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Tag ikke Lercazar sammen med anden medicin, der hæmmer nedbrydningen, og derfor kan influere på virkningen og/eller bivirkningerne af Lercazar. Lægen ved hvilken medicin, det drejer sig om. Det drejer sig f.eks. om: 

 • ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstødning)
 • ketoconazol eller itraconazol (medicin mod svampeinfektioner)
 • ritonavir (til behandling af AIDS)
 • erythromycin eller troleandomycin (antibiotika)

 

Visse andre lægemidler, der omdannes (aktiveres eller ændres) af CYP3A4, eller som fremmer dette enzym, kan påvirke mængden af lercanidipin i blodet. Derfor skal du tale med lægen hvis du anvender anden medicin. 

 

Virkningen af lercanidipin øges af: 

 • midazolam (beroligende middel)
 • terfenadin, astemizol (antihistamin mod høfeber og andre allergiske lidelser)
 • amiodaron, quinidin (mod uregelmæssig hjerterytme)
 • cimetidin (mod mavesår) når det gives i høje doser (over 800 mg/dag)

 

Virkningen af lercanidipin nedsættes af: 

 • phenytoin, carbamazepin (til behandling af epilepsi)
 • rifampicin (antibiotika)
 • beta-blokkere (lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesygdom, f.eks. metoprolol)

 

Lercanidipin øger virkningern af: 

 • digoxin (til behandling af hjertesygdom)
 • simvastatin (kolesterolsænkende middel)

Brug af Lercazar sammen med mad, drikke og alkohol

Tag altid Lercazar tabletter mindst 15 minutter før et måltid (morgenmad). 

 

Alkohol kan øge virkningen og bivirkningerne af lercanidipin. Du bør derfor ikke drikke alkohol under behandlingen. 

 

Grapefrugtjuice kan øge koncentrationen af lercanidipin i blodet. Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice så længe du anvender Lercazar. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Du må ikke anvende Lercazar hvis du er gravid. Hvis du ønsker at blive gravid, eller tror du måske er gravid, bør du tale med lægen. Din behandling skal ændres. 

 

Amning
Du må ikke tage Lercazar hvis du ammer. Lercanidipin passerer over i brystmælken, og kan derved nå din baby. Hvis det er nødvendigt at fortsætte behandlingen med Lercazar, skal du stoppe med at amme.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lercanidipin kan forårsage svimmelhed, svaghed, træthed og søvnighed. Hvis du oplever disse virkninger, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Lercazar indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr.
tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Lercazar

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Lercazar tabletter eller halve tabletter skal synkes hele med et glas vand helst om morgenen mindst 15 minutter før morgenmaden. 

 

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

Den anbefalede dosis er

Voksne 

Den anbefalede dosis er 10 mg en gang dagligt. Lægen kan anbefale at øge dosis til 20 mg dagligt, hvis nødvendigt. 

 

Ældre: 

Som regel er det ikke nødvendigt at justere dosis til ældre patienter. 

 

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion: 

Ved let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion er den sædvanlige startdosis 10 mg 1 gang dagligt. Lægen vil øge dosis forsigtigt. Hvis du har alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion, må du ikke anvende Lercazar. 

 

Brug til børn og unge: 

Lercazar anvendes ikke til børn under 18 år på grund af utilstrækkelig information om sikkerhed og virkning. 

Hvis du har taget for meget Lercazar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lercazar, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget for mange tabletter. En overdosering kan forårsage et stort fald i blodtrykket (hypotension), en hurtig eller langsom hjerterytme, bevidstløshed og andre alvorlige symptomer. Øvrige symptomer listet under afsnit 4 "Bivirkninger" kan blive forstærket ved en overdosis. 

Hvis du har glemt at tage Lercazar

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Den næste dosis tages til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Lercazar

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger er forbundet med Lercazar: 

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • hurtig hjerterytme (takykardi)
 • hjertebanken
 • perifert ødem (ophobning af væske, især i benene)
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • rødmen (især i ansigtet)

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • angina pectoris (brystsmerter)
 • nogle lægemidler, der ligner Lercazar kan forårsage smerter foran på brystet
 • søvnighed (somnolens)
 • kvalme
 • fordøjelsesbesvær
 • diarré
 • mavesmerter
 • opkastning
 • forøget urinmængde
 • hududslæt
 • muskelsmerter
 • svaghedsfølelse
 • træthed

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • hvis du allerede lider af angina pectoris, kan symptomerne opstå hyppigere, vare længere tid eller blive forværret
 • isolerede tilfælde af blodprop i hjertet kan opstå
 • besvimelse
 • øgede leverenzymer (dette forsvinder som regel, når behandlingen stoppes)
 • forstørrelse af tandkødet
 • hyppigere vandladninger
 • hypotension (for lavt blodtryk)
 • brystsmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Lercazar efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lercazar indeholder:

 • Aktivt stof: lercanidipin.
  1 filmovertrukken tablet indeholder 10 mg lercanidipinhydrochlorid som lercanidipinhydrochloridhemihydrat. Dette svarer til 9,4 mg lercanidipin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Lactosemonohydrat, pregelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium, hypromellose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.
  Filmovertræk: Hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E 171), talcum, gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Gule, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv. Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter. 

Pakningsstørrelse: 100 tabletter i hvide aluminium/PVC/PVdC blisterpakninger. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4 

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Lercazar svarer til Lercastad. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...