Losartankalium/hydrochlorthiazid "2care4"

filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 100 mg/12,5 mg, filmovertrukne tabletter  

losartankalium/hydrochlorthiazid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4
 3. Sådan skal du tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 er en kombination af en angiotensin II-receptorantagonist (losartankalium) og et vanddrivende lægemiddel (hydrochlorthiazid). Angiotensin-II er et stof, der dannes i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodkarrene og får dem til at trække sig sammen. Dette medfører en stigning i blodtrykket. Losartan forhindrer, at angiotensin-II binder sig til disse receptorer, hvilket får blodkarrene til at slappe af og dermed sænker blodtrykket. Hydrochlorthiazid virker ved at få nyrerne til at udskille mere vand og salt. Dette hjælper også til at sænke blodtrykket. 

 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 bruges til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

 • hvis du er allergisk over for losartan, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6)
 • hvis du er allergisk over for andre sulfonamidafledte stoffer (f.eks. andre thiazider, nogle antibakterielle stoffer, f.eks. cotrimoxazol). Spørg lægen, hvis du er i tvivl
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion
 • hvis du har lavt indhold af kalium, lavt indhold af natrium eller højt indhold af kalcium, som ikke kan forbedres ved behandling
 • hvis du har urinsur gigt
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet (det er også bedst at undgå Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten - se ”Graviditet og amning”)
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion, eller hvis dine nyrer ikke danner urin
 • hvis du har diabetes (sukkersyge) eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4: 

 • hvis du tidligere har haft hævelse af ansigt, læber, svælg eller tunge (angioødem)
 • hvis du tager vanddrivende medicin
 • hvis du er på saltbegrænset diæt
 • hvis du kaster/har kastet voldsomt op eller har/har haft kraftig diarré
 • hvis du har nedsat hjertefunktion
 • hvis din leverfunktion er nedsat (se afsnit 2 ”Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4”)
 • hvis du har forsnævring af de blodkar, der fører til nyrerne (nyreateriestenose), eller hvis du kun har en fungerende nyre, eller du for nylig har fået nyretransplantation
 • hvis du har forsnævring af arterierne (aterosklerose), angina pectoris (smerter i brystet pga. dårlig hjertefunktion)
 • hvis du har ”aorta- eller mitralklapstenose” (forsnævring af hjerteklapperne) eller ”hypertrofisk kardiomyopati” (en sygdom der medfører fortykkelse af hjertemusklen)
 • hvis du har diabetes
 • hvis du har urinsur gigt
 • hvis du har eller har haft en allergisk tilstand, astma eller en tilstand som kan medføre ledsmerter, hududslæt og feber (systemisk lupus erythematosus)
 • hvis du har højt indhold af kalcium eller lavt indhold af kalium, eller du er på en diæt med lavt kalium
 • hvis du skal have foretaget prøver af parathyroideafunktionen, skal du fortælle din læge eller sundhedspersonalet, at du tager losartankalium og hydrochlorthiazid tabletter
 • hvis du har primær hyperaldosteronisme (et syndrom der er forbundet med øget udskillelse af hormonet aldosteron fra binyrerne, som skyldes en abnormitet i kirtlen)
 • hvis du er mørk i huden
 • hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du tror du er gravid (eller kan blive gravid). Du må ikke tage Lorsartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da brug efter 3. måned kan være meget skadeligt for barnet (se afsnittet ”Graviditet og amning”)
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med diabetes
  • aliskiren
 • hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler uventede hudlæsioner under behandlingen. Behandling med hydrochlorthiazid (særligt under langtidsbrug af høje doser) kan øge risikoen for bestemte typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt din hud mod solen og UV-stråling under behandlingen med Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4
 • hvis du oplever nedsat syn eller får øjensmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller et øget tryk i øjet og det kan opstå i løbet af timer eller op til uger efter at have taget Losartan/hydrochlorothiazide 2care4. Det kan medføre permanent synstab, hvis det ikke bliver behandlet. Hvis du tidligere har haft allergi over for penicillin eller sulfonamider, kan du have større risiko for at udvikle dette.

 

Din læge kan tjekke din nyrefunktion, blodtryk, og mængden af elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.  

 

Se også information under overskriften ”Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4”. 

Børn og unge

Der er ingen erfaring med brug af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 hos børn. Derfor bør Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 ikke gives til børn. 

Brug af anden medicin sammen med Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler.
Vanddrivende lægemidler, som hydrochlorthiazid, som findes i Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4, kan påvirkes af andre lægemidler.  

 

Lægemidler indeholdende lithium bør ikke tages sammen med Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 uden at lægen overvåger det nøje. 


Det kan være nødvendigt at tage løbende målinger (f.eks. blodprøver), hvis du tager salterstatninger med kalium, kalium-holdige salttilskud eller kaliumbesparende medicin, andre vanddrivende midler, nogle afføringsmidler, medicin til behandling af gigt, medicin til kontrol af hjerterytme eller midler mod sukkersyge (insulin eller anden form for behandling mod sukkersyge f.eks. tabletter), medicin mod epilepsi. 


Det er også vigtigt for din læge at vide, hvis du tager anden form for medicin til at sænke blodtrykket, steroider, medicin til behandling af kræft, smertestillende midler, medicin til behandling af svampeinfektioner, gigtmedicin, resiner mod forhøjet kolesterol, som colestyramin, muskelafslappende, sovemedicin, stærkt smertestillende f.eks. morfin, adrenalin eller andre lignende lægemidler, (orale midler mod sukkersyge eller insuliner), medicin mod depression og psykiske lidelser, 


Medicin, der hæmmer immunforsvaret, som du f.eks. kan få efter en organtransplantation (cyclosporin).  

 

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:
Hvis du samtidigt tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4” og
”Advarsler og forsigtighedsregler”). 


Informer også lægen om, at du tager Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4, hvis du skal have et jodholdigt kontrastmiddel. 

Brug af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal helst ikke drikke alkohol, når du tager disse tabletter. Alkohol og Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 kan medføre gensidig øget virkning.  

 

Salt i maden i store mængder kan modvirke virkningen af Losartankalium/hydrochlorhiazid 2care4. 


Du kan tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller muligvis bliver det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe behandlingen med Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 før du bliver gravid eller så snart du ved, at du er gravid og råde dig til at tage en anden slags medicin i stedet for Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4. Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 anbefales ikke under graviditeten og må ikke tages efter de første 3 måneder af graviditeten, da det kan skade dit barn, hvis det tages efter de første 3 måneder. 

 

Amning  

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at starte med at amme. Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 anbefales ikke til ammende mødre, og din læge vælger muligvis en anden behandling, hvis du ønsker at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når du starter behandling med denne medicin, bør du ikke udføre opgaver, som kræver særlig opmærksomhed (f.eks. køre bil eller betjene farlige maskiner), indtil du ved, hvordan medicinen påvirker dig. 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Lægen bestemmer, hvilken dosis af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 der er hensigtsmæssig for dig, afhængigt af din tilstand, og om du tager anden medicin. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 så længe lægen foreskriver det, da det vil sikre en jævn kontrol af dit blodtryk. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den anbefalede dosis er

Forhøjet blodtryk 

Den anbefalede dosis til de fleste patienter med forhøjet blodtryk er 50 mg/12,5 mg dagligt. Dosis kan øges til 100 mg/25 mg dagligt. Den højeste daglige dosis er 100 mg/25 mg én gang dagligt. 

 

Tabletterne skal synkes hele med et stort glas vand. Tabletterne bør ikke tygges.  

Tabletterne kan tages med eller uden mad. 

Hvis du har taget for meget Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for meget Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4, skal du kontakte lægen omgående, så du kan få hurtig lægehjælp.  

 

Overdosering kan medføre fald i blodtrykket, hjertebanken, langsom puls, ændringer i blodets sammensætning og væskemangel. 

Hvis du har glemt at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4

Du bør aldrig stoppe med behandlingen på eget initiativ, medmindre du har mistanke om en alvorlig bivirkning. I alle tilfælde bør du straks kontakte din læge. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Losartankalium/ hydrochlorthiazid 2care4 og straks fortælle lægen om det eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital: 

En alvorlig allergisk reaktion (udslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, mund eller svælg, som gør det svært at synke eller trække vejret). Dette er en alvorlig, men sjælden bivirkning, som rammer op til 1 ud af 1000 patienter. Du kan få brug for hurtig lægehjælp eller indlæggelse på hospital. 

 

Muskelsmerter, ømhed, svaghed eller kramper. I sjældne tilfælde kan disse muskelproblemer blive alvorlige, inklusive muskelnedbrydning, som resulterer i nyreskader. 

 

Almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Hoste, infektion i øvre luftveje, tilstoppet næse, bihulebetændelse, lidelser i bihulerne
 • Diarré, mavesmerter, kvalme, fordøjelsesbesvær
 • Muskelsmerter eller muskelkramper, smerter i benene, rygsmerter
 • Søvnløshed, hovedpine, svimmelhed
 • Svaghed, træthed, smerter i brystet
 • Øget indhold af kalium (som kan medføre unormal hjerterytme, nedsat hæmoglobin og hæmatokrit værdier)
 • Ændringer i nyrefunktionen herunder nyresvigt
 • For lavt blodsukker (hypoglykæmi).

 

Ikke almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Blodmangel, røde eller brunlige pletter på huden (af og til især på fødder, ben, arme og balder, med ledsmerter, hævede hænder og fødder samt mavesmerter), blå mærker, nedsat antal hvide blodlegemer, blodstørkningsproblemer og nedsat antal blodplader
 • Manglende appetit, øget koncentration af urinsyre og urinstof eller regulær gigt, øget blodsukker, unormal koncentration af elektrolytter i blodet
 • Angst, nervøsitet, panikangst (tilbagevendende angstanfald), forvirring, depression, unormale drømme, søvnforstyrrelser, søvnighed, nedsat hukommelse
 • Stikken og prikken eller lignende fornemmelser, smerter i arme og ben, rysten, migræne, besvimelse
 • Sløret syn, brænden eller stikken i øjnene, betændelse i øjets bindehinde, forværring af synet, se ting i gult
 • Ringen, summen, brølen eller klikken i ørerne (tinnitus), følelsen af at omgivelserne drejer rundt (vertigo)
 • Lavt blodtryk, som kan være forbundet med ændring i stilling (man føler sig ør eller svag, når man rejser sig op), angina pectoris (smerter i brystet), unormal hjertebanken, slagtilfælde (forbigående iltmangel i hjernen), hjerteanfald, følelse af at hjertet hamrer eller slår meget hurtigt (palpitation)
 • Betændelse i blodkar, som ofte er forbundet med hududslæt eller blå mærker
 • Ømhed i halsen/betændelse i svælg/spiserør, kortåndethed, bronkitis, luftvejssygdomme inklusive lungebetændelse, vand i lungerne (som medfører besvær med at trække vejret), næseblod, løbende næse, tilstopning
 • Forstoppelse, luftafgang fra tarmen, mavegener og betændelse (gastritis), mavekramper, opkastning, tør mund, tandsmerter
 • Gulsot (gulfarvning af øjne og hud), betændelse i bugspytkirtlen
 • Nældefeber, kløe, betændelse i huden, udslæt, rødme af huden, lysfølsomhed, tør hud, rødmen, svedtendens, hårtab
 • Smerter i arme, skuldre, hofter, knæ eller andre led, hævede led, stivhed, muskelsvaghed, ledbetændelse, kroniske generelle smerter (fibromyalgi)
 • Hyppig vandladning også om natten, unormal nyrefunktion, herunder nyrebetændelse, urinvejsinfektion, sukker i urinen
 • Nedsat seksuallyst, impotens
 • Hævelse af ansigtet, lokaliseret hævelse (ødem), feber
 • Lave niveauer af natrium i blodet (hyponatriæmi).

 

Sjælden: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter) 

 • Hepatitis (betændelse i leveren), unormale leverfunktionsprøver
 • Alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaktioner
 • Forhøjet kaliumindhold i blodet.

 

Meget sjælden: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Stigning i leverenzymer og bilirubin.

 

Ikke kendt: (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data) 

 • Influenzalignende symptomer
 • Generel utilpashed (utilpashed)
 • Smagsforstyrrelser (dysgeusi)
 • Hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft)
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. (Kontakt lægen)
 • Påvirkning af leverens funktion
 • Nedsat syn eller øjensmerter som følge af højt tryk (mulige tegn på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller akut snævervinklet glaukom). Kontakt læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

 

Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 indeholder:

 • Aktive stoffer: losartankalium og hydrochlorthiazid.
  1 tablet indeholder 100 mg losartankalium svarende til 91,52 mg losartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, præfelatineret majsstivelse, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat
  Filmovertræk: hypromellose macrogol 400 og titandioxid (E171)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 100 mg/12,5 mg er hvide, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter. 

 

Pakningsstørrelser  

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 100 mg/12,5 mg fås i pakningsstørrelser á 28, 30, 98 og 100 filmovertrukne tabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Losartankalium/hydrochlorthiazid 2care4 svarer til Losarstad Comp. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...