Zaditen®

øjendråber, endosis 0,25 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zaditen® 0,25 mg/ml, øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholdere  

Ketotifen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zaditen
 3. Sådan skal du bruge Zaditen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zaditen indeholder det aktive stof ketotifen, som er et anti-allergisk middel. Zaditen bruges til behandling af symptomer på pollenallergi i øjnene.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zaditen

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Brug ikke Zaditen:

 • hvis du er allergisk over for ketotifen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zaditen (angivet i afsnit 6).

Brug af anden medicin sammen med Zaditen

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Dette er især vigtigt, hvis du bruger medicin mod: 

 • eks. stærke smerter (opioider, alkohol, CNS depressive lægemidler/stoffer)
 • allergi (fx antihistaminer)

 

Hvis du udover Zaditen behandles med andre øjenlægemidler, bør der gå mindst 5 minutter mellem behandlingerne. 

Brug af Zaditen sammen med alkohol

Zaditen kan muligvis øge virkningen af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Amning
Zaditen kan bruges ved amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zaditen kan muligvis give sløret syn eller virke sløvende. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Zaditen

Brug altid Zaditen nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis for voksne, ældre og børn fra 3 år er 1 dråbe i det berørte øje (evt. begge øjne) 2 gange daglig (morgen og aften).  

 

Der er nok væske i en enkeltdosisbeholder til at behandle begge øjne. 

Brugsvejledning

 1. Vask dine hænder.
 2. Åben foliepakningen foroven og træk en række enkeltdosisbeholdere frem.
 3. Afriv en enkeltdosisbeholder (fig. 1).
 4. De resterende enkeltdosisbeholdere skal opbevares i foliepakningen i kartonen indtil brug.
 5. Åben enkeltdosisbeholderen ved at dreje plasthætten af (fig. 2). Spidsen må ikke berøres.
 6. Bøj hovedet bagover (fig. 3).
 7. Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger og tryk med den anden hånd på beholderen, så der falder en dråbe ned i øjet (fig. 4).
 8. Luk øjet i ca. 1-2 minutter, og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen for at forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen (fig. 5). Hvis nødvendigt, gentag punkt 6 til 8 for det andet øje.
 9. Åbnede enkeltdosisbeholdere skal kasseres umiddelbart efter brug.

Zaditen 2care4 ApS øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0,25 mg/ml 

Hvis du har brugt for meget Zaditen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Zaditen, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Der er ingen grund til bekymring, hvis du har fået dryppet mere end 1 dråbe i øjet eller hvis du har fået Zaditen øjendråber i munden. Hvis du er usikker, kan du kontakte din læge. 

Hvis du har glemt at bruge Zaditen

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du skulle glemme en dosis, så dryp øjet med det samme og fortsæt derefter med den anbefalede doseringshyppighed. 

Hvis du holder op med at bruge Zaditen

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100 patienter) 

 • øjenirritation eller -smerter.
 • sløret syn, unormal overfølsomhed overfor lys.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) 

 • sløret syn umiddelbart efter inddrypning.
 • øjentørhed.
 • påvirkning af øjenlåget.
 • betændelsestilstand i øjets overflade.
 • lysoverfølsomhed.
 • synlig blødning i øjets overflade.
 • hovedpine.
 • døsighed.
 • hududslæt, som kan være kløende.
 • eksem (kløende, rødt, brændende udslæt).
 • mundtørhed.

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • betændelsestilstand i øjet
 • overfølsomhedsreaktion (inkl. ansigts- og øjenlågshævelse) og forværring af eksisterende allergiske symptomer såsom astma og eksem.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. 

 

Efter åbning af foliepakningen kan enkeltdosisbeholderne bruges i 3 måneder, såfremt de opbevares i yderkartonen. Udenfor yderkartonen er de holdbare i 28 dage. Indholdet i enkeltdosisbeholderen er sterilt, indtil den bliver åbnet. 

Åbnede enkeltdosisbeholdere skal bruges med det samme og må ikke gemmes. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zaditen indeholder:

 • Aktivt stof: ketotifen. En ml indeholder 0,345 mg ketotifenfumarat svarende til 0,25 mg ketotifen.
 • Øvrige indholdsstoffer: Glycerol (E422), natriumhydroxid (E524) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Zaditen øjendråber er en klar, farveløs til svag gul opløsning. 

En enkeltdosisbeholder indeholder 0,4 ml. 

Zaditen fås i pakninger, der indeholder 20 eller 60 enkeltdosisbeholdere. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4 

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Zaditen® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...