Medicinsk Oxygen "Air Liquide" 100 %

medicinsk gas, komprimeret 100 %

Air Liquide

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Medicinsk Oxygen ”Air Liquide” 100%, Medicinsk gas, komprimeret  

Oxygen 100% (O2, ilt) 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis dine symptomer ikke aftager.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide
 3. Sådan skal du bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder oxygen, der anvendes til inhalation. Den er farveløs, lugtfri og uden smag, og den leveres i gasbeholdere, der har en trykregulator til at sænke gastrykket. Beholderen indeholder kun ren oxygen. 

 

Medicinsk Oxygen Air Liquide øger oxygenniveauet i blodet (øget oxygenmætning). Medicinsk Oxygen Air Liquide bevirker, at der transporteres mere oxygen ud til kroppens væv. 

 

Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes: 

 • Til at behandle eller forebygge akut eller kronisk oxygenmangel 

 • Som drivgas til inhalation af andre medicinske produkter (nebulisatorbehandling) 

 • Som en del af gasflowet under narkose, smertelindring og intensiv behandling 

 • I trykkamre for at reducere risikoen for skader forårsaget af dykkersyge, gas- eller luftbobler i blodkarrene og til behandling af alvorlig kulilteforgiftning og koldbrand 

 • Til behandling af et akut anfald af klyngehovedpine 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Medicinsk Oxygen Air Liquide

Ilt med et højere tryk end det atmosfæriske tryk (hyperbarisk oxygenterapi), må ikke anvendes i tilfælde af ubehandlet/udrænet pneumothorax. Pneumothorax opstår som følge af ophobning af luft i brysthulen mellem de to lungehinder. Informér lægen, hvis du tidligere har haft pneumothorax. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du bruger Medicinsk Oxygen Air Liquide  

 

Du skal vide følgende, inden du starter på iltbehandlingen: 

 • Ilt i høje koncentrationer kan være skadelig. Det kan beskadige lungerne (kollaps af alveoler, lungebetændelse), hvilket forhindrer iltning af blodet.
 • Hvis du lider af en alvorlig form for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med efterfølgende svækket iltning af blodet, vil flowhastigheden for ilt være lav. Lægen kan tilpasse iltbehandlingens flowhastighed.
 • Der kan opstå komplikationer, f.eks. skader på øjnene, hos nyfødte og for tidligt fødte. Hvis dit barn har brug for ekstra ilt, fastsætter lægen, hvilken iltkoncentration der er bedst egnet.

 

Hyperbarisk oxygenterapi kræver forsigtighed i følgende tilfælde ved: 

 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Lungeemfysem: En lungesygdom, der skyldes, at lungerne har mistet deres elasticitet, hvilket fører til kortåndethed
 • Infektion i de øvre luftveje
 • Utilstrækkeligt kontrolleret astma
 • For nylig operation i mellemøret
 • For nylig thorakal operation
 • Ukontrolleret høj feber
 • Tidligere tilfælde af epilepsi eller krampeanfald
 • Angst for lukkede rum (klaustrofobi)
 • Tidligere tilfælde af pneumothorax, som er ophobning af luft eller gas i brysthulen mellem de to lungemembraner
 • Hjerteproblemer

 

Råd vedrørende den øgede brandfare ved forekomst af ilt: 

 • Ilt er et brandnærende produkt, der fremmer forbrænding. Det er ikke tilladt at ryge eller have åben ild (f.eks. vågeblus, komfurer, ovne, gasbrændeovne, gløder, stearinlys, osv.) i lokaler, hvor Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes, da det øger risikoen for brand.
 • Undlad at ryge eller bruge e-cigaretter, samtidig med at du behandles med ilt.
 • Undlad at anvende brødristere, hårtørrere eller lignende elektrisk udstyr, samtidig med at du behandles med ilt.
 • Lad være med at smøre fedtede substanser (f.eks. olie, cremer, salver) på flader, som kommer i kontakt med ilt. Anvend altid vandbaserede produkter til hænder, ansigt og næsens inderside ved brug af ilt.
 • Trykregulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt for at undgå risiko for en eksplosionsagtig brand.

 

Der har været fortilfælde af brandsår, der skyldes utilsigtet brand på grund af ilt. 


Råd til plejepersonalet: 

 • Gasflasken skal håndteres forsigtigt. Pas på ikke at tabe gasflasken, og vær omhyggelig med ikke at støde den.
 • Beskadiget udstyr kan resultere i obstruktion af udgangen og/eller visning af forkerte oplysninger på manometeret med hensyn til mængden af tilbageværende ilt i flasken samt levering af flow, hvilket kan føre til utilstrækkelig eller manglende indånding af ilt.

Børn

Hos for tidligt fødte og nyfødte kan iltbehandling resultere i beskadigelse af øjnene (præmatur retinopati). Lægen fastsætter, hvilken iltkoncentration der er bedst egnet til barnet, for at sikre optimal behandling. 

Brug af anden medicin sammen med Medicinsk Oxygen Air Liquide

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Hvis du tager eller har fået ordineret bleomycin (til behandling af kræft), amiodaron (til behandling af hjertesygdom) eller nitrofurantoin (til behandling af infektion), skal du informere lægen, inden du anvender ilt, da der er risiko for skadelig påvirkning af lungerne.
Ilt kan forværre tidligere lungeskader, der skyldes sprøjtemidlet paraquat. Der bør så vidt muligt ikke anvendes supplerede ilt i tilfælde af paraquatforgiftning. 

Graviditet og amning

Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes under graviditet, men kun, hvis det er nødvendigt.
Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes i forbindelse med amning.
Du bør under alle omstændigheder informere lægen, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du kan være gravid. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger Medicinsk Oxygen Air Liquide. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er tilladt at føre motorkøretøj og betjene maskiner samtidig med brug af Medicinsk Oxygen Air Liquide, såfremt lægen mener, at du er arbejdsdygtig og i stand hertil. 

3. Sådan skal du bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Hvis du personligt har fået ordineret Medicinsk Oxygen Air Liquide, må du ikke ændre doseringen uden først at have konsulteret din læge. 

 

Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes ved inhalation. Den sædvanlige dosis for voksne til behandling eller forebyggelse af akut oxygenmangel er 3-4 liter i minuttet ved anvendelse af næsekateter eller 5-15 liter i minuttet med maske. 

 

Med hensyn til dosering i andre tilfælde skal du konsultere din læge. 

 

Medicinsk Oxygen Air Liquide indåndes normalt via næsekateter eller en maske. Enten indånder du selv - du "indånder spontant" - eller du får hjælp af en respirator/ventilator. 

 

Læs brugsanvisningen/patientinstruktionen for indåndingsapparturet grundigt! 

Hvis du har brugt for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Medicinsk Oxygen Air Liquide, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

 

I udsatte situationer kan omfattende indgift af Medicinsk Oxygen Air Liquide påvirke lungefunktionen, og kan i usædvanlige tilfælde føre til neurologiske bivirkninger, der i ekstreme situationer kan resultere i bevidsthedstab.
Længerevarende brug af for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide kan medføre smerter i forbindelse med vejrtrækningen, tør hoste og endda kortåndethed. Kontakt altid en læge eller det nærmeste hospital ved tegn på disse symptomer på overdosering. 

Sikkerhedsoplysninger

 • Medicinsk Oxygen Air Liquide er kun beregnet til medicinsk brug.
 • Beholderen må kun forbindes med en kobling, der er beregnet til medicinsk oxygen.
 • Oxygen beholdere må kun anvendes i rum med god ventilation.
 • Gasbeholderne må ikke udsættes for stærk varme.
 • Rygning og åben ild er forbudt i rum hvor Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes, da det øger risikoen for brand.
 • Anvend ikke brødristere, hårtørrere eller lignende elektrisk udstyr under behandlingen med Medicinsk Oxygen Air Liquide.
 • Placer aldrig en oxygenmaske eller næsekatetre direkte på tekstiler, mens behandlingen foregår - stoffer, der bliver mættet med oxygen, kan blive yderst brændbare/forårsage risiko for brand. Hvis dette skulle ske, skal du ryste og lufte tekstilerne grundigt.
 • Luk for udstyret når det ikke er i brug.
 • Luk for udstyret ved brand.
 • Gasbeholdere skal bringes i sikkerhed i tilfælde af brandfare.
 • Anvend aldrig fedt, olie eller lignende til at smøre skruegevind, der sidder fast, fordi der er risiko for selvantændelse i kontakt med Medicinsk Oxygen Air Liquide under højt tryk.
 • Trykregulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt.
 • Skal håndteres forsigtigt. Sørg for, at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød.
 • Hold beholderen ren og tør.
 • Skal opbevares og transporteres med ventilen lukket. Hvis der forefindes en beskyttelseshætte/-dæksel skal dette være påsat.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Bivirkninger optræder normalt ved høje doser og efter længerevarende behandling:  

 

Meget almindelige (forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer)  

Nyfødte, der udsættes for høje iltkoncentrationer: Beskadigelse af øjnene, der kan medføre nedsat syn.
Med hyperbar behandling: Øresmerter, nærsynethed, barotraume (skader på kropsvæv eller organer som følge af trykforandringer). 

 

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)  

Med hyperbar behandling: Krampeanfald. 

 

Ikke-almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer): Sammenklapning af lunge.
Med hyperbar behandling: Punkteret trommehinde. 

 

Sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

Med hyperbar behandling: Kortåndethed, unormalt lavt blodsukker hos patienter med sukkersyge. 

 

Ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke anslås baseret på tilgængelige data): Smerter ved vejrtrækning og tør hoste, slimhindetørhed, lokal irritation og inflammation af slimhinden.
Med hyperbar behandling: Åndedrætsbesvær, ufrivillige muskelsammentrækninger, svimmelhed, nedsat høreevne, akut alvorlig mellemørebetændelse, kvalme, unormal adfærd, nedsat perifert syn, synsforandringer, uklar linse (katarakt). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Medicinsk Oxygen Air Liquide efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar beholderen på et godt ventileret sted, hvor den ikke udsættes for stærk varme.  

 

Hold beholderen ren og tør. 

Sørg for, at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød. 

Opbevares adskilt fra brændbart materiale. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder:

 • Det aktive stof er 100 % oxygen (kemisk symbol: O2)
 • Der er ikke andre indholdsstoffer i Medicinsk Oxygen Air Liquide

Udseende og pakningsstørrelser

Beholderens skulder er markeret med hvid farve (oxygen). Selve beholderen er hvid (medicinsk gas). 

 

 

Beholderstørrelse i liter 

0,5 

2.5 

3,5 

4,75 

10 

11 

15 

16 

20 

28 

30 

40 

50 

 

Batteristørrelse i liter 

12x40 

10x50 

15x40 

12x50 

20x40 

20x50 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL  

75 quai d' Orsay  

75007 Paris  

Frankrig 

Fremstillere

Air Liquide Gas AB  

Fabriksgatan 2 

S-565 22 Mullsjö  

SVERIGE 

 

Air Liquide Danmark A/S  

Frejasvej 2 

DK-8722 Hedensted  

DANMARK 

 

Air Liquide Hellas SA  

Sindos, Industrial zone Sindos  

12th km Thessaloniki-Edessa,  

Thessaloniki, GR-570 08,  

Grækenland 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Medicinsk Oxygen Air Liquide, skal du henvende dig til den lokale repræsentant: 

 

Air Liquide Gas AB  

Lundavägen 151 

S-212 24 Malmö  

SVERIGE 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 22.06.2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...