MicardisPlus®

tabletter 80 + 12,5 mg

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

MicardisPlus® 80 mg/12,5 mg tabletter 

telmisartan/hydrochlorthiazid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret MicardisPlus til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage MicardisPlus
 3. Sådan skal du tage MicardisPlus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

MicardisPlus er en kombination af to aktive stoffer - telmisartan og hydrochlorthiazid - i én tablet. Begge lægemiddelstoffer anvendes til at sænke forhøjet blodtryk. 

 • Telmisartan er en såkaldt angiotensin II-receptorantagonist. Angiotensin II er et naturligt stof i kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket. Telmisartan blokerer angiotensin IIs virkning, så blodkarrene afslappes og blodtrykket falder.
 • Hydrochlorthiazid er en såkaldt thiazid, som virker vanddrivende. Thiazider får urinmængden til at stige og det fører til, at blodtrykket falder.

 

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer. Skaderne kan føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt, at få målt blodtrykket regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet.
 

MicardisPlus bruges til at sænke forhøjet blodtryk (essentiel hypertension) hos patienter, hvis blodtryk ikke er sænket tilstrækkeligt med telmisartan. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage MicardisPlus

Tag ikke MicardisPlus

 • hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i MicardisPlus (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for hydrochlorthiazid eller et andet sulfonamidholdigt lægemiddel.
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at bruge MicardisPlus tidligt i graviditeten - se afsnittet om Graviditet)
 • hvis du har alvorlige leverproblemer, som f.eks. galdeophobning i galdegangene eller problemer med udskillelse af galde fra leveren og galdeblæren
 • hvis du har alvorlig nyresygdom
 • hvis din læge i en blodprøve finder for lavt indhold af kalium eller for højt indhold af calcium og dette ikke bedres ved behandling
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

 

Hvis et af ovennævnte punkter gælder for dig, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet om det, inden du tager MicardisPlus. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager MicardisPlus, hvis du har eller har haft en medicinsk lidelse eller sygdom, især hvis det er en af dem, der er nævnt nedenfor: 

 • Lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, når du er dehydreret (har for lidt kropsvæske) eller har saltmangel på grund af enten vanddrivende medicin, saltfattig diæt, diarré, opkastning eller hæmodialyse.
 • Nyresygdom eller nyretransplantation
 • Forsnævring af blodkarrene til den ene eller begge nyrer (nyre-arteriestenose)
 • Leversygdom
 • Hjerteproblemer
 • Sukkersyge
 • Urinsyregigt (podagra)
 • Forhøjet aldosteronniveau (vand og salt ophobning i kroppen og ubalance i blodets indhold af mineraler)
 • Bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus (også kaldet lupus eller SLE), en sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen.
 • Det aktive indholdsstof hydrochlorthiazid kan være årsag til en usædvanlig reaktion, hvilket kan resultere i synsnedsættelse og øjensmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller forhøjet tryk i øjet og kan udvikles indenfor få timer til uger, efter behandling med MicardisPlus er startet. Hvis det ikke behandles, kan det føre til permanent nedsat syn.
 • Hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen. Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-stråler, mens du tager MicardisPlus.

 

Kontakt lægen, før du tager MicardisPlus: 

 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren
   Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum. Se også information under overskriften "Tag ikke MicardisPlus"
 • hvis du tager digoxin.

 

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid. MicardisPlus kan ikke anbefales til gravide. Hvis MicardisPlus tages mere end 3 måneder henne i graviditeten, kan det forårsage alvorlige fosterskader (se afsnit Graviditet). 

 

Behandling med hydrochlorthiazid kan forårsage ændringer i kroppens saltbalance. Typiske symptomer på væskemangel eller ubalance mellem kroppens salte er mundtørhed, svaghed, sløvhed, døsighed, rastløshed, muskelsmerter eller kramper, kvalme, opkastning, trætte muskler og en unormal hurtig hjerterytme (mere end 100 slag i minuttet). Hvis du oplever ét eller flere af ovenstående symptomer, bør du tale med din læge. 

 

Fortæl din læge, hvis du ved solbadning hurtigere end ellers oplever symptomer på solskoldning (såsom rødme, kløe, hævelse, blærer). 

 

Før en operation eller bedøvelse bør du fortælle din læge, at du tager MicardisPlus. 

 

MicardisPlus kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter. 

Børn og ung

MicardisPlus bør ikke ordineres til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med MicardisPlus

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler. Muligvis vil det være nødvendigt at stoppe brugen af anden medicin specielt, hvis det er noget af følgende: 

 • Medicin, der indeholder lithium til behandling af visse typer af depression.
 • Medicin, der kan forårsage lavt kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi). Det kan være andre vanddrivende tabletter (diuretika), afføringsmidler (f.eks. amerikansk olie), kortikosteroider (f.eks. prednison), ACTH (et hormon), amphotericin (mod svampeinfektion), carbenoxolen (til at behandle mundsår), benzylpenicillin (et antibiotikum) og salicylsyre og hermed beslægtede stoffer.
 • Medicin, der kan forhøje indholdet af kalium i blodet, såsom vanddrivende medicin, kaliumtilskud, saltsubstitutter som indeholder kalium og ACE-hæmmere (blodtrykssænkende medicin), ciclosporin (undertrykker kroppens immunforsvar) og andre lægemidler såsom heparinnatrium (blodfortyndende medicin) .
 • Medicin, der påvirkes af ændringer i kaliumindholdet i blodet, såsom hjertemedicin (f.eks. digoxin) eller medicin til at kontrollere hjerterytmen (f.eks. quinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol), medicin, som bruges til psykiske lidelser (f.eks. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin) og andre lægemidler, såsom visse antibiotika (f.eks sparfloxacin, pentamidin) eller visse lægemidler til behandling af allergiske reaktioner (f.eks terfenadin).
 • Medicin til behandling af diabetes (insulin eller orale lægemidler såsom metformin).
 • Colestyramin og colestipol, medicin til at sænke blodets fedtindhold.
 • Medicin til at øge blodtrykket, såsom noradrenalin.
 • Muskelafslappende medicin, såsom tubocurarin.
 • Kalktilskud og/eller D-vitamintilskud.
 • Anti-cholinerge lægemidler (medicin til behandling af en række forskellige lidelser, såsom mavekramper, urinblære spasmer, astma, transportsyge, muskelkramper, Parkinsons sygdom og som en hjælp til bedøvelse) såsom atropin og biperiden.
 • Amantadin (medicin til behandling af Parkinsons sygdom, som også bruges til at behandle eller forebygge visse sygdomme forårsaget af virus).
 • Blodtrykssænkende medicin, binyrebarkhormoner (kortikosteroider), smertestillende medicin såsom non-steroide antiinflamatoriske lægemider (NSAID), medicin til behandling af cancer, urinsyregigt (podagra) eller leddegigt.
 • Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren - se også information under overskriften "Tag ikke MicardisPlus" og "Advarsler og forsigtighedsregler".
 • Digoxin.

 

MicardisPlus kan øge den blodtrykssænkende virkning, både af anden blodtrykssænkende medicin og af medicin, der potentielt kan sænke blodtrykket (f.eks. baclofen eller amifostin). 

Desuden kan alkohol, barbiturater, morfinlignende smertestillende medicin, og medicin mod depression yderligere forværre et lavt blodtryk. Du kan opleve det som svimmelhed, når du rejser dig. Du skal derfor tale med din læge om eventuelt at få ændret doseringen af din medicin. 

 

Blodtrykssænkningen med MicardisPlus kan blive mindre ved samtidig brug af medicin mod gigt og lette smerter (non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID)), f.eks. acetylsalicylsyre eller ibuprofen. 

Brug af MicardisPlus sammen med mad og alkohol

Du kan tage MicardisPlus med eller uden mad.
Undgå at drikke alkohol før du har talt med din læge. Alkohol kan få dit blodtryk til at falde yderligere og/eller øge risikoen for at du bliver svimmel eller føler dig mat. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Fortæl lægen, hvis du tror, du er gravid eller snart bliver gravid. Normalt vil din læge anbefale dig at stoppe med at tage MicardisPlus, før du bliver gravid eller så snart du ved, du er gravid. Din læge vil anbefale en anden type medicin i stedet for MicardisPlus. Det frarådes at anvende MicardisPlus under graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlige fosterskader. 

 

Amning 

Fortæl lægen, hvis du ammer eller vil starte på at amme. MicardisPlus anbefales ikke til ammende mødre.
Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Man kan føle sig svimmel eller blive træt, når man tager MicardisPlus. Hvis du føler dig svimmel eller træt, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

MicardisPlus indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

MicardisPlus indeholder mælkesukker (lactose)

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

MicardisPlus indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 338 mg sorbitol pr. tablet. Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis din læge har fortalt dig, at du har intolerance over for nogle sukkerarter, eller hvis du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan nedbryde fructose, skal du tale med din læge, før du tager eller får dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du tage MicardisPlus

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er én tablet daglig.
Det er bedst at indtage tabletten på samme tid hver dag. Tabletten kan tages både sammen med mad og alene.
Tabletten synkes sammen med vand eller en anden væske. Det er vigtigt, at du tager MicardisPlus hver dag, så længe din læge ikke siger andet. 

 

Hvis din leverfunktion er nedsat, bør dosis ikke være højere end 40 mg/12,5 mg én gang om dagen. 

Hvis du har taget for mange MicardisPlus tabletter

Hvis du har taget for mange tabletter, kan du få symptomer såsom lavt blodtryk og hjertebanken. Langsom puls, svimmelhed, opkastning, nedsat nyrefunktion, herunder nyresvigt, er også rapporteret. På grund af hydrochlorthiazid, kan markant lavt blodtryk og lavt indhold af kalium i blodet også forekomme, hvilket kan resultere i kvalme, søvnighed og muskelkramper. Ved samtidig brug af lægemidler som digoxin eller andre antiarytmiske behandlinger kan du få uregelmæssig hjerterytme. Kontakt straks lægen, skadestuen eller apotekspersonalet. 

Hvis du har glemt at tage MicardisPlus

Hvis du har glemt at tage medicinen, skal du tage den straks du kommer i tanke om det, og derefter fortsætte som du plejer. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for de glemte tabletter. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer: 

 

Sepsis* (ofte kaldet "blodforgiftning") er en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen, hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem), blærer og afskalning af det øverste lag af huden (toksisk epidermal nekrolyse). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere) eller er af ukendt hyppigheden (toksisk epidermal nekrolyse), men er meget alvorlige. Indtagelse af medicinen skal stoppe og lægen skal kontaktes straks. Hvis disse bivirkninger ikke bliver behandlet kan de være dødelige.
En øget forekomst af sepsis er kun set med telmisartan, men kan ikke udelukkes for MicardisPlus. 

 

Bivirkninger ved MicardisPlus:  

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere): 

Svimmelhed. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere): 

Nedsat kaliumindhold i blodet, angst, besvimelse, snurrende, prikkende og stikkende fornemmelse (paræstesi), følelse af at dreje rundt (svimmelhed), hjertebanken (takykardi), forstyrret hjerterytme, lavt blodtryk, et pludseligt fald i blodtrykket når du rejser dig op, stakåndethed (dyspnø), diarré, mundtørhed, luftafgang fra tarmen, rygsmerter, muskeltrækninger, muskelsmerter, erektil dysfunktion (manglende evne til at få eller opretholde erektion), brystsmerter, forhøjet urinsyreindhold i blodet. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere): 

Lungebetændelse (bronkitis), provokation eller forværring af systemisk lupus erythematosus (en sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen, hvilket forårsager ledsmerter, hududslæt og feber); ondt i halsen, bihulebetændelse, tristhed (depression), besvær med at falde i søvn (insomni), forringet syn, besvær med at trække vejret, mavesmerter, forstoppelse, oppustethed (dyspepsi), utilpashed (opkastning), mavekatar, unormal leverfunktion (japanske patienter har større sandsynlighed for at få denne bivirkning), rødme af huden, allergiske reaktioner såsom kløe eller udslæt, øget svedproduktion, nældefeber (urticaria), ledsmerter (artralgi) og smerter i arme og ben, muskelkramper, influenzalignende symptomer, smerter.
Desuden kan der forekomme nedsat natriumindhold, forhøjet serumkreatinin, forøgede leverenzymer samt kreatininkinase i blodet. 

 

Nedenstående bivirkninger, der er blevet rapporteret for de to aktive indholdsstoffer, er også mulige bivirkninger for MicardisPlus, selvom de ikke er set i kliniske studier med dette lægemiddel. 

 

Telmisartan 

Hos patienter, der kun får telmisartan, er der i tillæg til ovenstående set følgende bivirkninger: 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere): 

Øvre luftvejsinfektion (f.eks. ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig forkølelse), urinvejsinfektion, blodmangel (anæmi), høje kaliumniveauer, langsom hjerterytme (bradykardi), hoste, nedsat nyrefunktion inklusive akut nyresvigt, svaghed. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere): 

Lavt blodpladetal (trombocytopeni), øget mængde hvide blodlegemer (eosinofili), alvorlig allergisk reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk reaktion, lægemiddelfremkaldt udslæt), lavt blodsukker (hos diabetes patienter), søvnighed, maveproblemer, eksem, slidgigt, senebetændelse, nedsat hæmoglobin (et blodprotein). 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere): 

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)** 

 

*Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt. 

 

**Tilfælde af tiltagende arvævsdannelse i lungerne er blevet rapporteret ved indtagelse af telmisartan. Det er imidlertid ikke kendt, hvorvidt telmisartan var årsagen. 

 

Hydrochlorthiazid 

Hos patienter, der kun får hydrochlorthiazid, er der, i tillæg til de bivirkninger, som er nævnt for MicardisPlus, set følgende bivirkninger: 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere): 

Utilpashed (kvalme), lavt magnesiumindhold i blodet. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere): 

Reduktion i blodplader, som øger risikoen for blødning eller blå mærker (små lilla-røde mærker på huden eller andet væv forårsaget af blødning), højt calciumindhold i blodet, hovedpine. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere): 

Forhøjet pH-værdi (forstyrrelse i syre-base-balancen) på grund af lavt kloridindhold i blodet. 

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

Betændelse i en spytkirtel, hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft), lavt (eller endda manglende) indhold af røde og hvide blodlegemer, alvorlig allergisk reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk reaktion), appetitløshed, rastløshed, svimmelhed, sløret eller gulligt syn, synsnedsættelse og øjensmerter (mulige tegn på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller akut nærsynethed eller akut snævervinklet glaukom), betændelse i blodkarrene (nekrotiserende vaskulit), betændt bugspytkirtel, maveproblemer, gul i huden eller øjnene (gulsot), lupus-lignende symptomer (bivirkninger som ligner en sygdom kaldet systemisk lupus erythematosus, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen), hudsygdomme som f.eks. betændte blodkar i huden, øget følsomhed for sollys, udslæt, hudrødme, blærer på læber, øjne eller mund, afskalning af hud, feber (mulige tegn på erythema multiforme), svaghed, nyrebetændelse eller nedsat nyrefunktion, sukker i urinen (glykosuri), feber, forstyrrelse i elektrolytbalancen, højt indhold af kolesterol i blodet, nedsat blodvolumen, forhøjet sukkerindhold i blodet, usikkerhed med at kontrollere sukkerindholdet i blod/urin hos patienter med diabetes mellitus eller forhøjet fedtindhold i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Tag først din MicardisPlus-tablet ud af blisteren lige før indtagelse. 


Blisterpakningen består af flere lag, hvor det kan ske, at det ydre lag af blisterarket løsner sig fra det indre lag. Du behøver ikke at gøre noget, hvis det sker. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

MicardisPlus indeholder:

 • Aktive stoffer: Telmisartan og hydrochlorthiazid. En tablet indeholder 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, meglumin, mikro-krystallinsk cellulose, povidon K25, rød jernoxid (E172), natriumhydroxid, natriumstivelseglykollat (type A) og sorbitol (E420).

Udseende og pakningsstørrelse

MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten er rød og hvid, aflang og er i 2 lag hvorpå firmaets logo og koden "H8" er præget. 

 

MicardisPlus er pakket i blisterpakninger med 14, 28, 56, 84 eller 98 tabletter eller enkeltdosis-blisterpakninger indeholdende 28 x 1, 30 x 1 eller 90 x 1 tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Str. 173 

55216 Ingelheim am Rhein 

Fremstiller

Rottendorf Pharma GmbH  

Ostenfelder Straße 51 - 61  

59320 Ennigerloh  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V 

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

 

България 

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - 

клон България 

Тел: +359 2 958 79 98 

 

Česká republika 

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. 

Tel: +420 234 655 111 

 

Danmark 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 

Tlf: +45 39 15 88 88 

 

Deutschland 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

Tel: +49 (0) 800 / 77 90 900 

 

Eesti 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Eesti Filiaal 

Tel: +372 612 8000 

 

Ελλάδα 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. 

Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

 

España 

Boehringer Ingelheim España S.A. 

Tel: +34 93 404 51 00 

 

France 

Boehringer Ingelheim France S.A.S. 

Tél: +33 3 26 50 45 33 

 

Hrvatska 

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. 

Tel: +385 1 2444 600 

 

Ireland 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. 

Tel: +353 1 295 9620 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími/Tel: +354 535 7000 

 

Italia 

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. 

Tel: +39 02 5355 1 

 

Κύπρος 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. 

Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

 

Latvija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Latvijas filiāle 

Tel.: +370 5 2595942 

 

Lietuva 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Lietuvos filialas 

Tel.: +370 37 473922 

 

Luxembourg/Luxemburg 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V 

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

 

Magyarország 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Magyarországi Fióktelepe 

Tel.: +36 1 299 8900 

 

Malta 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. 

Tel: +353 1 295 9620 

 

Nederland 

Boehringer Ingelheim b.v. 

Tel: +31 (0) 800 22 55 889 

 

Norge 

Boehringer Ingelheim Norway KS 

Tlf: +47 66 76 13 00 

 

Österreich 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Tel: +43 1 80 105-7870 

 

Polska 

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o. 

Tel.: +48 22 699 0 699 

 

Portugal 

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda. 

Tel: +351 21 313 53 00 

 

România 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Viena - Sucursala Bucuresti 

Tel: +40 21 3022800 

 

Slovenija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

Podružnica Ljubljana 

Tel: +386 1 586 40 00 

 

Slovenská republika 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG 

organizačná zložka 

Tel: +421 2 5810 1211 

 

Suomi/Finland 

Boehringer Ingelheim Finland Ky 

Puh/Tel: +358 10 3102 800 

 

Sverige 

Boehringer Ingelheim AB 

Tel: +46 8 721 21 00 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om MicardisPlus på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...