Microtrast

oral pasta 70 %

Guerbet

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MICROTRAST 0,7 g/g  

Oral pasta  

Bariumsulfat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Microtrast
 3. Sådan skal du bruge Microtrast
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Microtrast er et kontraststof til røntgenundersøgelse af halsen (svælg og spiserør), som derved bliver tydelig på røntgenbilledet. 

Microtrast er kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og ikke i forbindelse med behandling. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Microtrast

Brug ikke Microtrast:

 • Hvis du er allergisk over for bariumsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Microtrast (angivet i afsnit. 6).
 • Hvis du lider af mavesår eller andre mave- eller tarmproblemer (hul eller afklemning af tarmen);
 • Hvis du har gennemgået en operation eller undersøgelse (kikkert undersøgelse) af mave/tarm området inden for de foregående 7 dage;
 • Hvis du har fået strålebehandling af mave/tarm området inden for de foregående 4 uger;
 • Hvis du lider af synkeforstyrrelser.

 

Fortæl lægen, hvis du lider af nogle af disse problemer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din læge eller sundhedspersonal, før du bruger Microtrast. 

 

Lige som alle produkter, der indeholder bariumsulfat er der risiko for bivirkninger; de er i reglen mindre alvorlige, men de kan også blive livstruende. Der kan forekomme mulige allergilignende reaktioner i timerne efter indtagelsen og helt op til 7 dage efter indtagelsen.
Bivirkningerne er uforudsigelig, men risikoen for at de forekommer, øges, hvis du allerede tidligere har haft en reaktion efter tidligere indgivelser af produkter indeholdende bariumsulfat (se pkt. 4 "Bivirkninger"). Hvis dette er tilfældet, skal du informere din læge om det. 


Fortæl lægen eller sundhedspersonalet: 

 • Hvis du allerede har oplevet en reaktion efter indgivelse af same type lægemiddel,
 • Hvis du lider af astma,
 • I tilfælde af forstoppelse eller andre problemer i mave/tarm regionen,
 • Hvis du har problemer med at trække vejret,
 • Hvis du lider af synkeforstyrrelser,
 • Hvis du har alvorlige forsnævringer, især af tarmen eller tilstande eller sygdomme, som kan medføre en forhøjet risiko for hul i tarmen, fx en sygehistorie af tarmfistler og kræft, infektionslignende tarmsygdomme, divertikler i colon eller parasitisk sygdom som dysenteri,
 • Hvis du har en medfødt forsnævring af spiserøret,
 • Hvis du har en nyrelidelse.

Børn

Dosis til børn og spædbørn vil blive fastlagt af lægen, da en sådan undersøgelse hos børn er sjældne og specialiseret. Dosis vil derfor tilpasses, så den passer til de specielle krav i hvert enkel undersøgelse. 

Brug af anden medicin sammen med Microtrast

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Brug af Microtrast sammen med mad og drikke

Ved undersøgelsen skal du være fastende (du må ikke have spist eller drukket). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du vil normalt ikke få Microtrast, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt. 

 

Amning  

Microtrast kan bruges under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Microtrast forventes ikke at påvirke din evne til af køre eller betjene maskiner. 

Microtrast indeholder:

 • Glukose og sakkarose med vanilje/karamelsmag. Hvis du har fået at vide af din læge, at du har en intolerance over for visse sukkertyper, skal du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel.
 • Natriumpropylparahydroxybenzoat (E217) og natriummethylparahydroxybenzoat (E219). Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 40 g pasta svarende til 4 spiseskefulde, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Microtrast

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. 

Dosering

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af typen af undersøgelse. 

 

Den sædvanlige dosis er 2-4 spiseskefulde oral pasta. 

Brugsanvisning

Du skal synke den orale pasta uden at tygge. 

Ved undersøgelsen skal du være fastende (du må ikke have spist eller drukket). 

Hvis du har brugt for meget Microtrast

Det er ekstremt usandsynligt, at du kan komme til at tage en overdosis. Du vil få Microtrast udleveret direkte på hospitalet eller i røntgenklinikken, af en faguddannet person. Men, kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Microtrast, og du føler dig utilpas. Hvis du tager for meget Microtrast kan du få forstoppelse eller mavesmerter. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Bivirkninger kan forekomme ved visse frekvenser, der er angivet nedenfor: 

 • Meget almindeligt: rammer mere end 1 ud af 10 brugere
 • Almindeligt: rammer 1 - 10 ud af 100 brugere
 • Ikke almindeligt: rammer 1 - 10 ud af 1.000 brugere
 • Sjældent: rammer 1-10 ud af 10.000 brugere
 • Meget sjældent: rammer mindre end 1 ud af 10.000 brugere
 • Ikke kendt: frekvensen kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data

 

De fleste bivirkninger er ikke alvorlige. De bivirkninger, der er indberettet for Microtrast, er nævnt nedenfor. Hyppigheden af dem er ikke kendt. 

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse på grund af allergiske reaktioner.
 • Tarmobstruktion.
 • Hvis du ved et uheld har fået noget af denne medicin ned i lungerne, kan du få tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kan komme, efter du er udskrevet.
 • Hvis du ved et uheld har fået noget af denne medicin ind i bughulen, kan du få voldsomme smerter i maven med meget dårlig almentilstand pga. enten betændelse i bughinden, bylder, betændelse eller tarm sammenhæftninger.
 • Hvis du ved et uheld har fået noget af denne medicin ind i karsystemet, kan du få dyb venetrombose i benet, akut lungesvigt med åndenød, besvimelse og meget dårlig almentilstand pga. dissemineret koagulation og indre blødninger.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

 • Opkastning, diarré, mavesmerter, ophobning af afføring i tarmene og endetarmen (Fæcaloma), følelse af oppustethed, forstoppelse, kvalme, luft i tarmen.
 • Nældefeber (røde pletter på huden, som kløer voldsomt), udslæt.
 • Svimmelhed og følelse af nær besvimelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sundhedspersonalet eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 


Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til:
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Microtrast utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke nedfryses. 

 

Brug ikke Microtrast efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ANV. FØR. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Microtrast 0,7 g/g, oral pasta indeholder:

 • Det aktive stof: Bariumsulfat.
 • Øvrige indholdsstoffer er: Kaliumsorbat (E 202), saccharinnatrium (E954), xanthangummi (E 415), glycerol (E 422), natriummethyl-parahydroxybenzoat (E 219), natriumpropylparahydroxybenzoat (E 217), vanille-karamelsmagsstof*, svovlsyre, renset vand.

*Består af vanillin, ethylvanillin, propylenglycol, vand, karamel, ethanol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Microtrast er en hvid pasta med vanilleduft. 

 

Pakningsstørrelser  

Microtrast fås i tuber af 150 g eller 800 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Guerbet  

BP 57400 

F-95943 Roissy CdG cedex  

Frankrig 

 

Repræsentant for Danmark  

Vingmed A/S  

Birkerød Kongevej 150B  

DK-3460 Birkerød 

Tlf.: 45 82 33 66
E-mail: info@vingmed.dk 

Fremstiller

Guerbet  

16-24 rue Jean Chaptal  

93600 Aulnay-sous-Bois  

Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 05/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...