Akineton®

tabletter 2 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Akineton® 2 mg, tabletter
Biperidenhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Akineton
 3. Sådan skal du tage Akineton
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Akineton er et middel mod Parkinsons sygdom. 


Akineton påvirker balancen mellem nogle bestemte stoffer i hjernen, så muskelstivhed og rysten bliver mindsket. 


Du kan få Akineton mod parkinsonisme. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Akineton

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Akineton:

 • hvis du er allergisk over for biperidenhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har ubehandlet grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • hvis du har forsnævring eller tilstopning i mave eller tarm.
 • hvis du har en medfødt for stor tyktarm (megacolon).
 • hvis du har bevægelsesforstyrrelser (tardiv dyskinesi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Akineton, hvis 

 • du har forstørret blærehalskirtel (prostata).
 • du har epilepsi.
 • du har hurtig puls.
 • du lider af alvorlig muskelsvaghed (myasthenia gravis).


Vær opmærksom på  

 • du må ikke stoppe behandlingen pludseligt. Tal med lægen.
 • hvis du er over 65 år, er der større risiko for, at du får bestemte bivirkninger. Tal med lægen.
 • så længe du får Akineton, skal du have undersøgt trykket i øjnene regelmæssigt.
 • Akineton kan virke let opstemmende. Der kan derfor være en risiko for misbrug.
 • Akineton kan påvirke evnen til at køre bil, hvis det tages i kombination med antikolinergika.

Brug af anden medicin sammen med Akineton

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod 

 • sygdom i maven eller tarmene (metoclopramid).
 • smerter (pethidin). Samt
 • anden medicin mod Parkinsons sygdom (carbidopa, levodopa).

Brug af Akineton sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Akineton i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Akineton med et glas vand.

Du skal undgå at drikke alkohol, samtidig med du tager Akineton. Virkningen af alkohol kan blive forstærket. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Akineton kan hos enkelte give bivirkninger som nedsat evne til at se skarpt, svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Akineton indeholder lactose

Akineton indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Akineton

Tag altid Akineton nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. 

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Startdosis: 

½ tablet (1 mg) 2 gange daglig. Dosis skal stige langsomt til den bedste virkning. Tal med lægen. 


Vedligeholdelsesdosis:
 

½ - 2 tabletter (1 − 4 mg) 3 - 5 gange daglig. 

Du skal stoppe behandlingen gradvist over 4-6 dage for at undgå en forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom. Tal med lægen. 

Hvis du har taget for mange Akineton tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Akineton, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering: Forstørrede, langsomt reagerende pupiller, tørre slimhinder, rødmen, hurtig puls, slap blære og slappe tarme, feber, uro, delirium, forvirring, omtågethed og/ eller hallucinationer. Ved alvorlig overdosering svigt af åndedræt og kredsløb. 

Hvis du har glemt at tage Akineton

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Akineton

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


De må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

De skal stoppe behandlingen gradvist over 4-6 dage for at undgå en forværring af symptomerne på din sygdom. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Bivirkninger kan forekomme særligt i begyndelsen af behandlingen, og hvis dosis er for hurtigt øget. På grund af det ukendte antal brugere, kan den procentvise hyppighed af spontant rapporterede bivirkninger ikke bestemmes nøjagtigt. 

Alvorlige bivirkninger

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ved brug af høje doser: spænding, uro, angst, forvirring, hallucinationer og søvnløshed. Stimulerende effekter ses oftest hos patienter med symptomer på nedsat hjernefunktion og kan nødvendiggøre en reduktion i dosis.


Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.


Ikke alvorlige bivirkninger  


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne.
 • Kvalme.
 • Gener fra mave og tarm.
 • Hukommelsesforstyrrelser.
 • Delirium.
 • Træthed.
 • Svimmelhed.
 • Døsighed.
 • Midlertidige søvnforstyrrelser (kortere fase med såkaldt REM-søvn med hurtige øjenbevægelser).
 • Muskeltrækninger.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Overfølsomhed.
 • Allergisk udslæt.
 • Hovedpine.
 • Ufrivillige bevægelser (dyskinesi).
 • Manglende evne til at koordinere bevægelser (ataksi).
 • Manglende evne til at koordinere bevægelser af øjnene.
 • Talebesvær.
 • Øget tendens til kramper.
 • Nervøsitet.
 • Opstemthed (eufori).
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Forstoppelse.
 • Reduktion af blodtrykket (efter intravenøs administration).
 • Nedsat evne til at se skarp.
 • Store pupiller.
 • Lysfølsomhed.
 • Grøn stær (glaukom).
 • Nedsat svedmængde.


Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data): 

 • Betændelse i ørespytkirtlen med hævelse og ømhed foran øret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget
i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Du kan opbevare Akineton ved almindelig temperatur. 


Tag ikke Akineton efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger‌

Akineton indeholder:

 • Aktivt stof: biperidenhydrochlorid
 • Øvrige indholdsstoffer: calciumhydrogenphosphatdihydrat, kartoffelstivelse, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, copovidon, talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Akineton tabletten er hvid eller næsten hvid, rund med krydskærv på den ene side.

Pakningstørrelse
100 tabletter i blister. 

Indehaver af markedføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Akineton® er et registreret varemærke, der tilhører Desma Healthcare S.p.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...