Morfin "Abcur"

injektionsvæske, opl. 10 mg/ml

Abcur AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Morfin Abcur, injektionsvæske, opløsning, 10 mg/ml  

morphinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet, Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkningen af og hvad det bruges til
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Morfin Abcur
 3. Sådan skal du bruge Morfin Abcur
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkningen af og hvad det bruges til

Morfin Abcur er et lægemiddel, der bruges til at lindre svære smerter. Det tilhører lægemiddelklassen naturlige opiumalkaloider.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Morfin Abcur

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Morfin Abcur:

 • hvis du er allergisk over for morphinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Morfin Abcur (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har meget slim i luftvejene
 • hvis din vejrtrækning er besværet
 • hvis du har akut leversygdom
 • hvis du lider af uro som følge af alkohol eller sovemedicin

Advarsler og forsigtighedsregler

Der er risiko for vanedannelse ved brug af Morfin Abcur.
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Morfin Abcur, hvis du lider af: 

 • afhængighed af andre smertestillende midler (opioider)
 • astma
 • krampe i luftvejene
 • hovedskade
 • lavt blodtryk med nedsat blodvolumen
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen
 • nedsat lever- eller nyrefunktion
 • inflammatorisk tarmsygdom
 • betændelse af bugspytkirtlen
 • kramper i galde- eller urinveje
 • forstørret blærehalskirtel
 • den form for muskelsvaghed, der kaldes myasthenia gravis
 • samtidig behandling med MAO-hæmmere (medicin til behandling af depression)
 • øget smertefølsomhed, selv om du tager stigende smertestillende doser (hyperalgesi). Lægen vil afgøre, om du behøver ændring i dosis eller skift til et andet stærkt smertestillende middel (se afsnit 2).
 • svaghed, træthed, appetitløshed, kvalme, opkastning eller lavt blodtryk. Dette kan være et symptom på, at binyrerne danner for lidt af hormonet kortisol, og at du muligvis behøver hormontilskud
 • nedsat sexlyst, rejsningsbesvær, ophør af menstruation. Dette kan skyldes nedsat dannelse af kønshormoner
 • tidligere afhængighed af stoffer eller alkohol. Fortæl også, hvis du mærker, at du ved at blive afhængig af morfin, når du får det. Du er måske begyndt at tænke meget på, hvornår du kan få den næste dosis, selvom du ikke behøver den mod smerterne
 • afhængighed eller abstinenssymptomer. De almindeligste abstinenssymptomer er nævnt i afsnit 3. Hvis de optræder, kan din læge ændre typen af medicin eller intervallerne mellem doserne

 

Til behandling af ældre anbefales en lavere dosis af Morfin Abcur. 


Dette lægemiddel bør ikke anvendes til behandling af smerter af ukendt oprindelse eller til smerter, der skyldes psykiske lidelser. 


Ved anfald af galdestens- eller nyrekolik bør dette lægemiddel ikke anvendes alene, da det kan forstærke anfaldene. I sådanne tilfælde bør Morfin Abcur gives sammen med krampestillende midler 


Virkningerne af dette lægemiddel kan være forstærket efter hjernebetændelse (encephalitis). 

Brug af anden medicin sammen med Morfin Abcur

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller påtænker at gøre det. 


Hvis Morfin Abcur tages samtidig med visse andre lægemidler, kan virkningen af behandlingen blive ændret. 

 

Morfin Abcur kan hæmme vejretrækningen ved samtidig brug af: 

 • beroligende midler og sovemidler (methohexital, pentothal, phenobarbital, meprobamat)
 • medicin til behandling af depression (MAO-hæmmere) (moclobemid, selegilin)

 

Virkningen af Morfin Abcur forstærkes af: 

 • beroligende midler og sovemidler (methohexital, pentothal, phenobarbital)
 • lægemidler til behandling af depression (clomipramin, amitriptylin, nortriptylin)
 • MAO-hæmmere (moclobemid, selegilin)

 

Virkningen af Morfin Abcur falder, når det gives sammen med andre smertestillende midler (buprenorphin, nalbuphin, pentazocin).

Nogle lægemidler, der anvendes til behandling af blodpropper (f.eks. clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), kan have forsinket og nedsat virkning, når de tages sammen med morfin. 


Ved samtidig behandling med rifampicin (til behandling af fx tuberkulose) kan det være nødvendigt at øge dosis af Morfin Abcur. 


Ved samtidig behandling med gabapentin (til behandling af f.eks. epilepsi) må dosis af Morfin Abcur eller gabapentin muligvis nedsættes. 


Samtidig brug af Morfin Abcur og beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (åndedræts-depression) og koma og kan være livstruende. Samtidig brug bør derfor kun overvejes, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. Hvis lægen alligevel ordinerer Morfin Abcur sammen med beroligende lægemidler, bør lægen imidlertid begrænse dosis og varighed af den samtidige behandling. Fortæl lægen om alle beroligende lægemidler, du får, og overhold nøje lægens anbefaling om dosis. Det kan være nyttigt at bede venner eller familie om at være opmærksomme på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer. 

Brug af Morfin Abcur sammen med mad, drikke og alkohol

Kombination med alkohol bør undgås, da det kan nedsætte vejrtrækningen. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Dyreundersøgelser har vist, at dette lægemiddel har negative virkninger på dyrs frugtbarhed og kan skade fostrets udvikling. Fødedygtige kvinder og avledygtige mænd bør derfor bruge effektiv prævention. Du skal tale med din læge om dette. 


Hvis Morfin Abcur bruges i lang tid hos gravide, er der risiko for, at det nyfødte barn får abstinenssymptomer, som bør behandles af en læge. Brug af morfin under fødslen kan medføre svært vejrtrækningsbesvær hos den nyfødte. 


Morfin går over i modermælken. Morfin Abcur bør ikke anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Morfin Abcur kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Behandling med Morfin Abcur kan påvirke reaktionsevnen. Dette bør tages i betragtning, når der er behov for årvågenhed, f.eks. til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Morfin Abcur

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Doseringen er individuel og fastsættes af lægen. 

 

Voksne 

Den sædvanlige dosis er 1-1,5 ml injektionsvæske, opløsning, der indgives 1-3 gange dagligt under huden (subkutant) eller i en muskel (intramuskulært). I akutte tilfælde kan morfin gives ved langsom indsprøjtning i en vene (intravenøst). 

 

Ældre 

Til ældre patienter anbefales lavere dosis. 

 

Patienter med lever- eller nyreproblemer 

Hos patienter med lever- eller nyreproblemer anbefales lavere dosis. 

Hvis du mener, at du har taget for meget Morfin Abcur

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Morfin Abcur, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget mere lægemiddel end du skal, eller hvis et barn for eksempel har taget medicinen ved en fejltagelse, skal du søge lægehjælp. Har man fået en overdosis, kan man få små pupiller, lavt blodtryk og i alvorlige tilfælde kredsløbsproblemer og lungebetændelse ved at indånde opkast eller fremmedlegemer.  

Symptomerne kan omfatte åndenød, hoste og feber. 

 

Ved overdosis kan man desuden få vejrtrækningsbesvær, der fører til bevidstløshed eller død. 

Hvis du har glemt at bruge Morfin Abcur

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Morfin Abcur

Hold ikke op med at tage morfin uden at have aftalt det med lægen. Hvis du vil stoppe behandlingen med Morfin Abcur, så spørg lægen, hvordan du langsomt skal nedsætte dosis for at undgå abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan omfatte smerter i kroppen, rysten, diarré, mavesmerter, kvalme, influenzalignende symptomer, hurtigt hjerteslag og store pupiller. Psykiske symptomer omfatter intens utilfredshedsfølelse, angst og irritabilitet 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Stop med at tage Morfin Abcur, og kontakt straks en læge eller nærmeste akutmodtagelse, hvis du oplever nogen af følgende symptomer:  

 • Vejrtrækningsbesvær. Dette kan være tegn på nedsat åndedrætsfunktion, som er en ikke almindelig bivirkning.
 • Svær allergisk reaktion, der medfører vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed.


Hvis du bemærker noget af følgende, skal du straks kontakte lægen:  

 • vedvarende eller hyppigt tilbagevendende mavesmerter, undertiden også med kvalme, opkastning, oppustethed og forstoppelse (dette kan være tegn på tilstanden narkotisk tarmsyndrom)

Andre bivirkninger, der kan forekomme:

Almindelig (kan forekomme hos indtil 1 ud af 10 behandlede) 

 • døsighed
 • nedsat pupilstørrelse
 • kvalme
 • opkastning
 • forstoppelse
 • vandladningsproblemer
 • stigning i frigivelse af antidiuretisk hormon (dette hormon får kroppen til at ophobe væske, fortynde blodet og nedsætte mængden af natrium)
 • krampe i luftvejene (bronkospasme)

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos indtil 1 ud af 100 behandlede) 

 • nedtrykthed
 • krampe i urinledere eller galdeveje
 • kløe
 • svimmelhed
 • uklarhed

 

Sjælden (kan forekomme hos indtil 1 ud af 1 000 behandlede) 

 • svimmelhed når man rejser sig op

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke beregnes ud fra forhåndenværende data) 

 • uro
 • mundtørhed
 • krampeanfald
 • kløende udslæt (nældefeber)
 • øget følsomhed af huden
 • øget smertefølsomhed
 • prikken og stikken i huden (paræstesi)
 • stærk svedtendens
 • abstinenssymptomer eller afhængighed (vedrørende symptomer, se afsnit 3: Hvis du holder op med at tage Morfin Abcur
 • hjertebanken, langsom hjerterytme, hurtig hjerterytme

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Ampullen skal opbevares i yderkartonen for at beskytte mod lys. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Morfin Abcur indeholder:

 • Aktivt stof: morphinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Morfin Abcur, injektionsvæske, opløsning, er en klar opløsning. 

 

1 ml brune glasampuller i æsker med 5 eller 10 ampuller.  

5 ml brune glasampuller i æsker med 10 ampuller. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Abcur AB  

Box 1452 

251 14 Helsingborg  

Sverige 

Fremstiller

L Molteni & Dei F.LLI Alitti Societa di Esercizio SpA  

Strada Statale 67 

Fraz Granatieri 

50018 Scandicci Firenze 

Italien 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:  

 

Der er påvist fysisk-kemisk uforligelighed (med dannelse af bundfald) mellem opløsninger af morfinsulfat og 5-fluorouracil. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...