Taptiqom®

øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Taptiqom® 15 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder  

Tafluprost/timolol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Taptiqom
 3. Sådan skal du bruge Taptiqom
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvilken type lægemiddel er det, og hvordan virker det?  

Taptiqom-øjendråber indeholder tafluprost og timolol. Tafluprost hører til en lægemiddelgruppe, der kaldes prostaglandinanaloger, og timolol hører til en lægemiddelgruppe, der kaldes betablokkere. Tafluprost og timolol virker i kombination og sænker trykket i øjet. Taptiqom anvendes, når trykket i øjet er for højt. 

 

Hvad er lægemidlet mod? 

Taptiqom anvendes til at behandle en type grøn stær, der kaldes åbenvinklet glaukom samt en tilstand, der kaldes okulær hypertension (forhøjet tryk i øjet), hos voksne. Begge disse tilstande er forbundet med en stigning i trykket i øjet og kan med tiden påvirke din synsevne. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Taptiqom

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Taptiqom:

 • hvis du er allergisk over for tafluprost, timolol, betablokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Taptiqom (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har eller tidligere har haft åndedrætsproblemer såsom astma eller svær kronisk obstruktiv bronkitis (alvorlig lungesygdom som kan medføre hvæsende, besværet vejrtrækning eller længerevarende hoste)
 • hvis du har en langsom puls, hjertesvigt eller forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig hjerterytme).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Taptiqom. 


Før du bruger dette lægemiddel, skal du fortælle det til din læge, hvis du har eller har haft: 

 • koronar hjertesygdom (symptomerne kan omfatte brystsmerter eller trykken for brystet, åndenød eller kvælningsfornemmelse), hjertesvigt, lavt blodtryk
 • forstyrrelser i hjertefrekvensen, såsom langsom puls
 • vejrtrækningsproblemer, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom
 • lidelse med dårlig blodcirkulation (såsom Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom)
 • diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • overaktivitet af skjoldbruskkirtlen, da timolol kan maskere tegn og symptomer på sygdom i skjoldbruskkirtlen
 • allergi eller anafylaktiske reaktioner
 • andre øjensygdomme, f.eks. sygdom i hornhinden (den gennemsigtige hinde, som dækker øjets forreste del) eller en sygdom, som kræver øjenoperation.

 

Fortæl det til lægen, hvis du har 

 • nyreproblemer
 • leverproblemer.

 

Bemærk, at Taptiqom kan have følgende virkninger, og at nogle af dem kan være permanente: 

 • Taptiqom kan øge længden, tykkelsen, farven og/eller antallet af dine øjenvipper og kan forårsage unormal hårvækst på dine øjenlåg.
 • Taptiqom kan farve huden omkring øjnene mørkere. Tør eventuel overskydende opløsning af huden. Dette reducerer risikoen for farvning af huden.
 • Taptiqom kan ændre farven på iris (den farvede del af øjet). Hvis Taptiqom kun anvendes i det ene øje, kan farven på det behandlede øje blive permanent anderledes end farven på det andet øje.
 • Taptiqom kan forårsage hårvækst i områder, hvor opløsning gentagne gange kommer i kontakt med hudens overflade.

 

Fortæl lægen, at du bruger Taptiqom, før du skal opereres, da timolol kan ændre virkningen af visse lægemidler, der anvendes under bedøvelse. 

Børn og unge

Taptiqom frarådes til børn og unge under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Taptiqom

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 


Taptiqom kan påvirke eller påvirkes af andre lægemidler, du bruger. 

Det er især vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du bruger eller har til hensigt at bruge: 

 • andre øjendråber til behandling af grøn stær (glaukom)
 • lægemidler til at sænke blodtrykket
 • hjertemedicin
 • lægemidler til behandling af sukkersyge (diabetes)
 • quinidin (til behandling af hjerteproblemer og nogle typer af malaria)
 • lægemidler til behandling af depression, såsom fluoxetin og paroxetin.

Hvis du bruger anden medicin i øjet, skal der gå mindst 5 minutter mellem inddrypning af Taptiqom og det andet lægemiddel. 

Kontaktlinser

Fjern kontaktlinserne før inddrypning, og vent mindst 15 minutter, før kontaktlinserne isættes igen. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid, skal du bruge et effektivt præventionsmiddel under behandlingen med Taptiqom. Brug ikke Taptiqom, hvis du er gravid. Du må ikke bruge Taptiqom, hvis du ammer. Spørg lægen til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er bivirkninger forbundet med brugen af Taptiqom, såsom sløret syn, som kan påvirke din evne til at køre og/eller betjene maskiner. Du må ikke køre eller betjene maskiner, før du har det godt og dit syn igen er klart. 

Taptiqom indeholder phosphatbuffer

Dette lægemiddel indeholder cirka 0,04 mg phosphater pr. dråbe, svarende til 1,3 mg/ml. 


Hvis du har alvorlige skader på det forreste, klare lag i øjet (hornhinden), kan phosphater i meget sjældne tilfælde forårsage, at der dannes uklare pletter på hornhinden. Pletterne skyldes kalkophobning under behandlingen. 

3. Sådan skal du bruge Taptiqom

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 1 dråbe Taptiqom i øjet eller øjnene én gang daglig. Inddryp ikke flere dråber eller oftere, end lægen har anvist. Det kan gøre Taptiqom mindre effektiv. 

Brug kun Taptiqom i begge øjne, hvis lægen har sagt, at du skal gøre det. Kassér den åbnede beholder med eventuelt resterende indhold umiddelbart efter brug. 

 

Kun til brug som øjendråber. Må ikke synkes. 

 

Enkeltdosisbeholderen må ikke komme i kontakt med øjet eller øjenomgivelserne. Dette kan skade dit øje. Det kan også blive forurenet med bakterier, som kan forårsage øjenbetændelse, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af øjet, sågar synstab. Hold enkeltdosisbeholderens spids væk fra alle flader for at undgå mulig forurening af enkeltdosisbeholderen. 

Instruktioner vedrørende anvendelsen:

Når du åbner en ny pose: 

Brug ikke enkeltdosisbeholderne, hvis posen er i stykker. Åbn posen langs den stiplede linje. Skriv den dato, hvor du åbnede posen, på det sted, der er reserveret til datoen på posen. Vedlagte etiketter i æsken er til påsætning på Taptiqom-ampullerne. 

 

Hver gang du bruger Taptiqom: 

Taptiqom 2care4 ApS øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 15 mikg/ml+5 mg/ml 

 1. Vask hænderne.
 2. Tag strimlen med beholdere ud af posen.
 3. Tag én enkeltdosisbeholder af strimlen, klip en etiket af og sæt den på ampullen, så den dækker udenlandsk tekst.
 4. Læg den resterende strimmel tilbage i posen og fold kanten for at lukke posen.
 5. Åbn beholderen ved at vride fligen af (billede A).
 6. Hold beholderen mellem din tommelfinger og pegefinger. Bemærk, at beholderens spids ikke må være mere end 5 mm over spidsen på din pegefinger (billede B).
 7. Læn hovedet tilbage, eller læg dig ned. Læg hånden på panden. Din pegefinger skal være på højde med dit øjenbryn eller hvile på næseryggen.
  Kig op. Træk ned i det nederste øjenlåg med modsatte hånd. Lad ikke nogen del af beholderen komme i kontakt med øjet eller øjenomgivelserne. Tryk forsigtigt på beholderen for at lade én dråbe falde ned i rummet mellem øjenlåget og øjet (billede C).
 8. Luk øjet, og tryk på den inderste øjenkrog med fingeren i ca. to minutter. Dette er med til at hindre, at øjendråben løber ned i tårekanalen (billede D).
 9. Tør eventuel overskydende opløsning af huden omkring øjet.

 

Hvis en dråbe ikke rammer øjet, skal du forsøge igen. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal dryppe begge øjne, skal du gentage trin 7 til 9 for det andet øje. Indholdet i en enkeltdosisbeholder er tilstrækkeligt til begge øjne. Kassér den åbnede beholder med eventuelt resterende indhold umiddelbart efter brug. 

 

Hvis du bruger andre lægemidler i øjet, skal der gå mindst 5 minutter mellem inddrypning af Taptiqom og det andet lægemiddel. 

Hvis du har brugt for meget Taptiqom,

kan du føle dig svimmel eller få hovedpine, hjertesymptomer eller vejrtrækningsproblemer. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Taptiqom, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du utilsigtet er kommet til at synke lægemidlet, skal du spørge en læge til råds. 

Hvis du har glemt at bruge Taptiqom,

skal du inddryppe en enkelt dråbe, så snart du husker det, og derefter genoptage din normale rutine. Men hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Taptiqom

Du må ikke stoppe med at bruge Taptiqom uden først at rådføre din med din læge. Hvis du holder op med at bruge Taptiqom, vil trykket i øjet stige igen. Dette kan skade øjet permanent. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De fleste bivirkninger er ikke alvorlige. 

 

Du kan som regel fortsætte med at anvende dine øjendråber, hvis bivirkningerne ikke er alvorlige. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du er bekymret. 

Følgende bivirkninger er sat i forbindelse med brug af Taptiqom:

Almindelige bivirkninger 

Følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:  

Øjne  

Kløe i øjnene. Irritation i øjnene. Øjensmerte. Røde øjne. Ændringer i længden, tykkelsen og antallet af øjenvipper. Fornemmelse af fremmedlegeme i øjet. Misfarvning af øjenvipper. Følsomhed over for lys. Sløret syn. 

 

Ikke almindelige bivirkninger 

Følgende kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

Nervesystemet 

Hovedpine. 

Øjne 

Tørre øjne. Røde øjenlåg. Små pletlignende områder med betændelse på øjets overflade. Rindende øjne. Hævede øjenlåg. Trætte øjne. Betændelse i øjenlågene. Betændelse inde i øjet. Ubehag i øjet. Øjenallergi. Betændelse i øjet. Unormal følelse i øjet. 

Nedenstående yderligere bivirkninger er set med de aktive stoffer i Taptiqom (tafluprost og timolol) og kan derfor forekomme under brug af Taptiqom:

Nedenstående bivirkninger er set med tafluprost: 

Øjne 

Nedsættelse af øjets evne til at se detaljer. Ændring af farven på iris (kan være permanent). Ændring af farven på huden omkring øjnene. Hævelse af øjets overflademembraner. Udflåd fra øjet. Pigmentering af øjets overflademembraner. Små blærer i øjets overflademembraner. Indsunket øje. 

Betændelse i den farvede del af øjet (iritis/uveitis), hævelse af nethinden i øjet (makulaødem eller cystoidt makulaødem), hvilket medfører nedsat syn. 

Hud 

Usædvanlig hårvækst på øjenlågene.  

Luftveje 

Forværring af astma, åndenød. 

 

Nedenstående bivirkninger er set med timolol: 

Immunsystemet 

Allergiske reaktioner, herunder hævelse under huden, nældefeber, udslæt. Alvorlig, pludseligt opstået, livstruende allergisk reaktion. Kløe. 

Stofskifte og ernæring 

Lavt blodsukker. 

Psykiske forstyrrelser 

Depression. Søvnløshed. Mareridt. Hukommelsestab. Nervøsitet, Hallucination. 

Nervesystemet 

Svimmelhed. Besvimelse. Usædvanlige fornemmelser (snurrende, prikkende). Forøgede tegn og symptomer på en muskelsygdom, som kaldes myasthenia gravis. Slagtilfælde. Nedsat blodforsyning til hjernen. 

Øjne 

Hornhindebetændelse. Nedsat følsomhed i hornhinden. Synsforstyrrelser, herunder sløret syn (som i nogle tilfælde skyldes at patientens behandling med miotika stoppes). Hængende øvre øjenlåg. Dobbeltsyn. Sløret syn og løsning af laget under nethinden, der indeholder blodkar, efter øjenkirurgi, hvilket kan forårsage synsforstyrrelser. Hornhinde-afskrabning.  

Ører 

Ringen for ørerne (tinnitus).  

Hjerte 

Langsom puls. Brystsmerter. Hjertebanken (palpitationer). Væskeophobning (ødem). Ændringer i hjerterytmen eller pulsen. Hjertesvigt (kongestivt hjertesvigt) med åndenød og hævede fødder og ben på grund af væskeophobning. En form for hjerterytmeforstyrrelse. Hjertetilfælde. Hjertesvigt.  

Kredsløb 

Lavt blodtryk. Halten. Kolde hænder og fødder (Raynauds fænomen). 

Vejrtrækning 

Obstruktion af luftvejene i lungerne (hovedsageligt hos patienter med en allerede eksisterende sygdom). Vejrtrækningsbesvær. Hoste. 

Mave-tarm-kanalen 

Kvalme. Fordøjelsesbesvær. Diarré. Mundtørhed. Smagsforstyrrelser. Mavesmerter. Opkastning.  

Hud 

Hårtab. Hududslæt med hvidt, sølvlignende udseende (psoriasiformt hududslæt) eller forværring af psoriasis. Hududslæt. 

Muskler, led og knogler 

Muskelsmerter, som ikke skyldes motion. Ledsmerter.  

Forplantningssystemet og brystet 

Skævhed i penis (Peyronies sygdom). Seksuelle problemer. Nedsat sexlyst. 

Almene symptomer  

Kraftesløshed/træthed. Tørst. 

 

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter med alvorlig beskadigelse af det gennemsigtige lag i den forreste del af øjet (hornhinden) udviklet uklare pletter på hornhinden på grund af ophobning af kalk under behandlingen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).  

Efter åbning af folieposen: 

 • Opbevar enkeltdosisbeholderne i den originale foliepose for at beskytte mod lys.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Bortskaf en åbnet enkeltdosisbeholder med eventuel overskydende opløsning umiddelbart efter brug.

Holdbarhed efter åbning af folieposen: 28 dage. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Taptiqom indeholder:

 • Aktive stoffer: tafluprost og timolol.
  1 ml øjendråber, opløsning indeholder 15 mikrogram tafluprost og 5 mg timolol (som maleat).
 • Øvrige indholdsstoffer: glycerol, dinatriumfosfatdodecahydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80, saltsyre og/eller natriumhydroxid (til justering af pH) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Taptiqom er en klar, farveløs væske (opløsning), der leveres i enkeltdosisbeholdere af plastic med 0,3 ml opløsning i hver. En pose indeholder 10 enkeltdosisbeholdere. Taptiqom leveres i pakninger med 30 eller 90 enkeltdosisbeholdere. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Taptiqom® er et registreret varemærke, der tilhører SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...