Aciclovir "1A Farma"

tabletter 200 mg, 400 mg og 800 mg

1A Farma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aciclovir 1A Farma, 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter  

aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir 1A Farma
 3. Sådan skal du tage Aciclovir 1A Farma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aciclovir 1A Farma er et middel mod infektioner med herpesvirus. Aciclovir 1A Farma virker ved at hæmme dannelsen af virus.

Du kan tage Aciclovir 1A Farma til: 

 • behandling af herpes på hud og slimhinder.
 • behandling af helvedesild (herpes zoster).
 • langtidsbehandling af hyppige herpesinfektioner.
 • at forebygge herpes på hud og slimhinder, hvis du har dårligt immunforsvar.
 • behandling af skoldkopper.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir 1A Farma

Tag ikke Aciclovir 1A Farma:

 • hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aciclovir 1A Farma (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for valaciclovir (et andet lægemiddel mod herpes).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du tager Aciclovir 1A Farma mod helvedesild (herpes zoster), skal du starte behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aciclovir 1A Farma: 

 • hvis du er ældre og/eller hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • hvis du får høje doser, skal du sørge for at drikke rigelig med væske under behandlingen.
 • hvis dit immunsystem er alvorligt svækket, og du får langvarig eller gentagen behandling med Aciclovir 1A Farma, kan effekten af medicinen nedsættes med tiden.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Aciclovir 1A Farma. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af andre lægemidler sammen med Aciclovir 1A Farma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 

Tal med din læge, hvis du tager lægemidler 

 • mod urinsyregigt (probenecid)
 • mod for meget mavesyre (cimetidin)
 • mod astma og/eller kronisk obstruktiv lungesygdom (theophyllin)
 • efter en transplantation (mycophenolatmofetil)

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Aciclovir 1A Farma og Aciclovir 1A Farma kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Aciclovir 1A Farma sammen med mad og drikke

Du kan tage Aciclovir 1A Farma i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Aciclovir 1A Farma efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Aciclovir 1A Farma efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aciclovir 1A Farma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Aciclovir 1A Farma indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Aciclovir 1A Farma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal tage Aciclovir 1A Farma, tabletter med et glas vand. 

 

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel Tabletterne kan ikke deles i to lige store doser. 

Den sædvanlige dosis er

Brug til voksne 

Herpes på hud og slimhinder: 

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen i 5 dage. 

 

Helvedesild og skoldkopper: 

1 tablet på 800 mg 5 gange om dagen i 7 dage. 

 

Hvis du tager Aciclovir 1A Farma mod helvedesild, skal du starte behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende herpesudbrud: 

Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis du har nedsat immunforsvar: 

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisning. 

 

Brug til børn 

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud: 

2 - 14 år: Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Under 2 år: Enten 1 tablet på 200 mg 2 gange om dagen eller ½ tablet på 200 mg (i alt 100 mg) 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis barnet har nedsat immunforsvar: 

2 - 14 år: 1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen. 

 

Under 2 år: ½ tablet på 200 mg (i alt 100 mg) 5 gange om dagen. 

 

Skoldkopper: 

Over 6 år: 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

2 - 6 år: 1 tablet på 400 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

Under 2 år: 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

 

Børn skal normalt ikke have mere end 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage.  

Tal med lægen. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Aciclovir 1A Farma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aciclovir 1A Farma end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, hovedpine og forvirring. 

Hvis du har glemt at tage Aciclovir 1A Farma

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Aciclovir 1A Farma

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter 

 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
 • Nyresmerter og akut nyresvigt med kvalme opkastninger, almen sløjhed og aftagende urinproduktion. Kontakt læge eller skadestue.
 • Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Kvalme, opkastning, diaré, mavesmerter.
 • Kløe, udslæt, øget følsomhed af huden for lys.
 • Træthed, feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • Nældefeber, hårtab.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Rysten, usikre bevægelser, talebesvær, døsighed.
 • Psykiske forstyrrelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Aciclovir 1A Farma kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren og nyrerne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aciclovir 1A Farma 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Aciclovir
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, Copovidon, magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:  

Aciclovir 1A Farma 200 mg: Hvid, rund tablet, med delekærv på den ene side.
Aciclovir 1A Farma 400 mg: Hvid, hvælvet, rund tablet, med delekærv på den ene side.
Aciclovir 1A Farma 800 mg: Hvid, hvælvet, aflang tablet, med delekærv på begge sider. 

 

Pakningsstørrelser 

200 mg: 25 stk. og 100 stk. 

400 mg: 70 stk. 

800 mg: 35 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark. 

Fremstiller

Salutas GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret Juni 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...