Norprolac®

tabletter 75 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Norprolac® 75 mikrogram tabletter
quinagolid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norprolac
 3. Sådan skal du tage Norprolac
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Norprolac indeholder quinagolid, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes prolaktinhæmmere. Quinagolid mindsker dannelsen af hormonet prolaktin. 


Norprolac anvendes mod forhøjet niveau af prolaktin, som skyldes prolaktindannende tumorer fra hypofysen eller af ukendt årsag. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norprolac

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Norprolac

 • hvis du er allergisk over for quinagolid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Norprolac (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har kraftigt nedsat lever- eller nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Norprolac. 


Vær ekstra forsigtig med at tage Norprolac  

 • hvis du har en prolaktin-relateret fertilitetssygdom, da frugtbarheden kan blive genoprettet med Norprolac. Kvinder i den frugtbare alder, som ikke ønsker at blive gravide skal anvende pålidelige præventionsmidler under behandlingen med Norprolac (se også afsnittet ”Graviditet og amning”).
 • hvis du har nogle af følgende sygdomme: psykiatriske sygdomme eller nedsat lever- eller nyrefunktion. Kontakt lægen før behandling med Norprolac.
 • Hvis du er barn eller ung under 18 år.
 • hvis du er ældre.

Norprolac kan give midlertidigt blodtryksfald, når du hurtigt rejser dig op. Du kan opleve symptomer såsom uklarhed, og det kan i sjældne tilfælde resultere i besvimelse.
Det anbefales, at du får dit blodtryk kontrolleret af din læge i de første dage af behandling og efter dosisøgning. Denne kontrol af blodtrykket er mere relevant, hvis du har en alvorlig hjertelidelse. 

Brug af anden medicin sammen med Norprolac

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Anden medicin kan påvirke effektiviteten og tolerabiliteten af Norprolac: 

 • medicin, som blokerer dopamin-receptoren (f.eks. antipsykotisk medicin) kan nedsætte den prolaktinhæmmende virkning af Norprolac.
 • medicin, som påvirker serotonin-receptoren (f.eks. antidepressiva) eller dopamin-receptoren (f.eks. medicin, der anvendes til behandling af Parkinsons sygdom, alvorlig migræne osv.)
 • medicin, der er kendt for effektivt at blokkere de enzymer, der er involveret i nedbrydning af medicin.

Brug af Norprolac sammen med mad og drikke og alkohol

Tolerabiliteten over for Norprolac kan blive nedsat af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Erfaring med at tage denne medicin under graviditet er begrænset. Hvis du bliver gravid eller du planlægger graviditet, mens du er i behandling med Norprolac, skal du kontakte din læge. Behandling med Norprolac bør afbrydes når graviditet er bekræftet, med mindre din læge siger noget andet.

Amning er normalt ikke muligt, da Norprolac forhindrer produktionen af modermælk. Undgå at amme, selv om det er muligt, da det ikke vides, om quinagolid passerer over i modermælken.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Norprolac kan hos visse personer forsinke reaktionshastigheden i de første dage af behandlingen, hvilket man bør tænke på i tilfælde, hvor skærpet opmærksomhed kræves, f.eks. ved bilkørsel og præcisionsarbejde.

I sjældne tilfælde kan visse brugere pludseligt falde i søvn uden forudgående træthedsfølelse. Hvis du oplever dette, bør du ikke køre bil eller deltage i aktiviteter hvor mindsket opmærksomhed kan udsætte dig selv eller andre for risiko for alvorlig skade (f.eks. ved anvendelse af maskiner). 

Norprolac indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Norprolac

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne
Norprolac skal tages sammen med et måltid én gang dagligt om aftenen. Dosis er individuel, og din læge vil udskrive den dosis, der passer bedst til dig. Behandlingen påbegyndes normalt med en dosis på 25 mikrogram én gang dagligt i de første 3 dage efterfulgt af 50 mikrogram én gang dagligt i 3 dage. 

Fra dag 7 er dosis 75 mikrogram dagligt, hvilket kan øges, indtil den optimale dosis er nået. Sædvanlig dosis er 75-150 mikrogram dagligt. Visse patienter kan behøve 300 mikrogram om dagen eller mere. 


Børn og unge

Erfaring hos børn og teenagere er begrænset. 


Ældre

Erfaring hos ældre er begrænset. 

Hvis du har taget for meget Norprolac

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Norprolac, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Kontakt din læge eller nærmeste hospital, hvis et barn har taget denne medicin ved et uheld. 

Forventede symptomer på overdosering er; kvalme, opkastning, hovedpine, svimmelhed, døsighed, nedsat blodtryk og hallucinationer. 

Hvis du har glemt at tage Norprolac

Hvis du glemmer at tage Norprolac en dag, skal du blot fortsætte som sædvanligt den næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, da dette kan medføre uønskede bivirkninger. 

Hvis du holder op med at tage Norprolac

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


De fleste bivirkninger er dosisafhængige, så derfor skal du ikke ændre den ordinerede dosis uden at tale med lægen herom. De fleste bivirkninger forekommer under de første dages behandling og plejer at forsvinde ved fortsat behandling. 


Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter):  

 • svimmelhed
 • hovedpine
 • kvalme
 • opkastning
 • træthed


Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10, men hos mere end 1 ud af 100 patienter):  

 • midlertidig blodtryksfald, når man pludselig rejser sig (kan i sjældne tilfælde resultere i besvimelse)
 • anoreksi (mangel på appetit)
 • søvnbesvær
 • stoppet næse
 • mavesmerter
 • forstoppelse
 • diarré
 • muskelsvaghed


Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000, men mere end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • akut psykose, som forsvinder når behandlingen stoppes
 • somnolens (ekstrem døsighed)

Der er rapporteret om tegn på ludomani (spillelidenskab), øget seksuallyst og seksuel aktivitet hos patienter behandlet med dopamin agonister mod Parkinsons sygdom, specielt ved høje doser. Dette forsvinder normalt ved mindskning af dosis eller afbrydning af behandlingen. 

Risikoen for overfølsomhedsreaktioner kan ikke udelukkes. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejesken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Norprolac utilgængeligt for børn. 

Tag ikke Norprolac efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Norprolac indeholder:

 • Aktivt stof: 75 mikrogram quinagolid som quinagolidhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, hypromellose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Hvid, rund, flad, skrå kant, 7 mm i diameter. Prægning: ”NORPROLAC” cirkulært på den ene side og ”75” lineært på den anden. 


Pakningsstørrelse

Norprolac fås i en pakningsstørrelse à 30 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Norprolac® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...