Losartankalium/Hydrochlorthiazid "Medical Valley"

filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg og 100+25 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter
Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 100/25 mg filmovertrukne tabletter
Losartankalium/Hydrochlorthiazid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen, apoteketspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen apoteketspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley
 3. Sådan skal du tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley er en kombination af en angiotensin-II receptorantagonist (losartan) og et vanddrivende lægemiddel (hydrochlorthiazid). Angiotensin-II er et stof, der produceres i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodkarrene, hvilket får dem til at trække sig sammen. Dette fører til en stigning i blodtrykket. Losartan forhindrer angiotensin-II’s binding til disse receptorer, hvilket får blodkarrene til at slappes, hvorved blodtrykket sænkes. 

Hydrochlorthiazid virker ved at få nyrerne til at udskille mere vand og salt. Dette hjælper også til at sænke blodtrykket. 


[Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter]: Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter anvendes til at behandle højt blodtryk. Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter er et passende alternativ for de patienter, der ellers skulle have været behandlet med losartankalium og hydrochlorthiazid givet som særskilte tabletter. 


[Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 100/25 mg filmovertrukne tabletter]: Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 100/25 mg filmovertrukne tabletter anvendes til at behandle højt blodtryk hos patienter, som ikke har reageret tilstrækkeligt på behandling med Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley

 • Hvis du er allergisk over for losartan, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley (angivet i pkt.6).
 • Hvis du er allergisk over for andre sulfonamidafledte stoffer (fx andre thiazider, visse antibakterielle lægemidler, fx cotrimoxazol, spørg lægen hvis duer i tvivl om hvad det er.)
 • Hvis du har lavt indhold af kalium, lavt indhold af natrium eller højt indhold af kalcium, som ikke kan forbedres ved behandling.
 • Hvis du har urinsur gigt.
 • Hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Det er også bedre at undgå Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley tidligt i graviditeten - se afsnittet om graviditet).
 • Hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • Hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion, eller dine nyrer ikke producerer urin.
 • Hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley.

Fortæl det til din læge, hvis du tror du er gravid (eller kan blive gravid). Du bør ikke tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da brug efter 3. måned kan være meget skadeligt for barnet (se afsnit "Graviditet"). 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley:

 • Hvis du tidligere har lidt af opsvulmen af ansigtet, læberne, halsen eller tungen
 • Hvis du tager diuretika (vanddrivende piller)
 • Hvis du er på saltfattig diæt
 • Hvis du har eller har haft alvorlig opkastning og/eller diaré
 • Hvis du har hjerteinsufficiens
 • Hvis din leverfunktion er nedsat (se afsnit 2 "Tag ikke Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley)
 • Hvis du har snævre arterier til nyrerne (renal arteriestenose) eller kun har én fungerende nyre, eller du for nylig har fået nyretransplantation
 • Hvis du har forsnævring af arterierne (aterosklerose), angina pectoris (brystsmerter på grund af dårlig hjertefunktion)
 • Hvis du har ’aorta- eller mitralklapstenose’ (forsnævring af hjerteklapperne) eller ’hypertrofisk kardiomyopati’ (en lidelse, der forårsager fortykkelse af hjertemusklen)
 • Hvis du har diabetes
 • Hvis du har haft urinsur gigt
 • Hvis du har eller har haft en allergisk tilstand, astma eller en tilstand, der forårsager ledsmerter, hududslæt og feber (systemisk lupus erythematosus).
 • Hvis du har høje kalcium- eller kaliumniveauer, eller du er på lavkalium-diæt
 • Hvis du skal have bedøvelse (selv hos tandlægen) eller opereres, eller hvis du skal gennemgå tests for biskjoldbruskkirtlens funktion, skal De fortælle til lægen eller det sundhedsfaglige personale, at du tager Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley.
 • Hvis du har primær hyperaldosteronisme (et syndrom der er forbundet med øget udskillelse af hormonet aldosteron fra binyrerne, som skyldes en abnormitet i kirtlen).
 • Hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge
  • aliskiren
 • Hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen. Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UVstråler, mens du tager Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley.


Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften “Tag ikke Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley”.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley: 

 • Hvis du oplever nedsat syn eller får øjensmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller et øget tryk i øjet, og det kan opstå i løbet af timer eller op til uger efter at have taget Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley. Dette kan føre til permanent synstab, hvis det ikke behandles. Hvis du tidligere har haft en penicillin- eller sulfonamidallergi, kan du have en højere risiko for at udvikle dette.

Børn og teenagere

Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley filmovertrukne tabletter bør ikke gives til børn og teenagere. 

Brug af anden medicin sammen med Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley

Fortæl det altid til lægen eller apoteketspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Diuretiske stoffer såsom den hydrochlorthiazid, der indeholdes i Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley, kan interagere med andre lægemidler.
Præparater indeholdende lithium bør ikke tages sammen med Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley uden nøje overvågning ved din læge.
Særlige forsigtighedsforanstaltninger (f.eks. blodprøver) kan være relevante, hvis du tager kaliumtilskud, kaliumindeholdende salterstatninger eller kaliumbesparende lægemidler, andre diuretika (’vanddrivende midler’), visse afføringsmidler, lægemidler imod urinsyregigt, lægemidler til at kontrollere hjerterytmen eller mod diabetes (orale midler eller insuliner).

Det er også vigtigt for læge at vide, om du tager: 

 • anden medicin til at nedsætte dit blodtryk
 • steroider
 • medicin til behandling af cancer
 • smertestillende medicin
 • medicin mod svampeinfektioner
 • medicin mod ledbetændelse
 • medicin mod svampeinfektioner
 • medicin mod ledbetændelse
 • resiner mod forhøjet kolesterol fx colestyramin
 • medicin til muskelafslapning
 • sovemedicin
 • opioid medicin, fx morfin
 • "pressoraminer", fx adrenalin eller andre lægemidler fra samme gruppe
 • diabetesmedicin til at tage gennem munden eller insulin.


Informer også lægen om, at du tager Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley, hvis du skal have taget røntgenbilleder og skal have et jodholdigt kontrastmiddel. 


Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler: 


Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”). 

Brug af Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley sammen med mad og drikke

Det tilrådes, at du undlader at drikke alkohol, mens du tager disse tabletter: alkohol og Losartankalium/Hydrochlorthiazid kan øge hinandens virkning.

Diætsalt i store mængder kan modvirke Losartankaliums/hydrochlorthiazids virkning.

Losartankalium/hydrochlorthiazid kan tages sammen med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Graviditet
Fortæl det til læge, hvis du tror du er gravid (eller kan blive gravid). Læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, du er gravid. Læge vil råde dig til at tage anden medicin i stedet for Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley. Du bør ikke tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley under graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da brug efter 3. måned kan være meget skadeligt for barnet. 


Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley, hvis du ammer. Læge kan vælge en anden behandling, hvis du ønsker at amme. 


Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Brug til ældre

Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley virker lige godt hos de fleste ældre og yngre personer, og de fleste ældre som yngre personer tåler det lige godt. De fleste ældre personer har brug for samme dosis som yngre. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når du starter behandling med denne medicin, bør du ikke udføre opgaver, som kræver særlig opmærksomhed (fx køre bil eller betjene farlige maskiner), indtil De ved, hvordan medicinen påvirker dig. 

Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley indeholder Lactose

Hvis din læge har fortalt dig, at der er visse sukkerarter, du ikke kan tåle, skal du kontakte din læge, før du tager denne medicin. 

3. Sådan skal du tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Losartan/Hydrochlorthiazid Medical Valley, så længe lægen foreskriver det, da det vil sikre en jævn kontrol af dit blodtryk. 


Anvendelse til voksne

[Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter]:  

Højt blodtryk 

Den sædvanlige dosis er en tablet dagligt. Om nødvendigt kan lægen øge Deres dosis til højst to tabletter en gang dagligt. 


[Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 100/25 mg filmovertrukne tabletter]:  

Højt blodtryk 

Den sædvanlige dosis er en tablet en gang dagligt. 

Hvis du har taget for meget Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Overdosering kan medføre fald i blodtrykket, hjertebanken, langsom puls, ændringer i blodets elektrolytter og væskemangel. 

Hvis du har glemt at tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag din næste dosis til den sædvanlige tid. 


Har du flere spørgsmål om brugen af dette produkt, så spørg lægen eller apoteket. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis du oplever følgende, skal du ophøre med at tage Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley og fortæl det omgående til din læge eller tag til det nærmeste hospitals skadestue: 

 • En svær allergisk reaktion (udslæt, kløe, opsvulmen af ansigt, læber, mund eller svælg, som kan give synke- eller åndedrætsbesvær).


Dette er en alvorlig, men sjælden bivirkning, som påvirker mere end 1 ud af 10.000 patienter men færre end 1 ud af 1.000 patienter. Du kan have brug for akut lægebehandling eller hospitalsindlæggelse.

Følgende bivirkninger er rapporteret:

Almindelige (kan berøre op til 1 ud af 10 personer): 

 • Hoste, infektion i de øvre luftveje, forstoppelse i næsen, bihulebetændelse, sinuslidelse
 • Diaré, abdominale smerter, kvalme, fordøjelsesbesvær
 • Muskelsmerter eller kramper, bensmerter, rygsmerter
 • Søvnløshed, hovedpine, svimmelhed
 • Svækkelse, træthed, brystsmerter
 • Øgede kaliumniveauer (hvilket kan forårsage abnorm hjerterytme), reducerede hæmoglobinniveauer


Ikke almindelige (kan berøre op til 1 ud af 100 personer): 

 • Anæmi, røde eller brune pletter på huden (undertiden især på fødderne, benene, armene og ballerne, med ledsmerter, opsvulmen af hænder og fødder og mavesmerter), blå mærker, reduktion af hvide blodceller, blodstørkningsproblemer, nedsat antal blodplader
 • Appetittab, øgede urinsyreniveauer eller urinsyregigt, øgede blodsukkerniveauer, abnorme blodelektrolytniveauer
 • Angst, nervøsitet, paniklidelse (tilbagevendende panikanfald), forvirring, depression, unormale drømme, søvnforstyrrelser, søvnighed, nedsat hukommelse
 • Stikken og prikken eller lignende fornemmelser, smerter i ekstremiteterne, rysten, migræne, besvimelse
 • Sløret syn, brændende følelse eller svien i øjnene, betændelse i øjets bindehinde , forringelse af syn, ser tingene i et gult skær
 • Ringen, summen, brølen eller klikken i ørerne, svimmelhed
 • Lavt blodtryk, som kan være forbundet med ændringer i holdning (føle sig ør i hovedet eller svag, når man rejser sig op, angina (brystsmerter), abnorm puls, cerebrovaskulær hændelse (TIA, “mini-slagtilfælde”), hjerteanfald, følelse af at hjertet hamrer eller slår meget hurtigt (palpitation)
 • Inflammation af blodkar, som ofte er forbundet med hududslæt eller blå mærker
 • Ondt i halsen, stakåndethed, bronchitis, lungebetændelse, vand i lungerne (hvilket giver vejrtrækningsbesvær), næseblod, løbende næse, kongestion
 • Forstoppelse, alvorlig forstoppelse, luft i maven, dårlig mave, mavekramper, kvalme, opkastning, mundtørhed, inflammation af en spytkirtel, tandpine
 • Gulsot (gulfarvning af øjne og hud), inflammation af bugspytkirtlen
 • Nældefeber, kløe, inflammation af huden, udslæt, rød hud, lysfølsomhed, tør hud, rødmen, sveden, hårtab
 • Smerter i arme, skuldre, hofter, knæ eller andre led, ledhævelse, stivhed, muskelsvaghed
 • Hyppig vandladning, herunder om natten, abnorm nyrefunktion, herunder inflammation af nyrerne, urinvejsinfektion, sukker i urinen
 • Nedsat seksuel lyst, impotens
 • Opsvulmen af ansigt, lokal hævelse (ødemer), feber


Sjældne (kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer ): 

 • Hepatitis (inflammation af leveren), abnorme leverfunktionstests


Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Influenzalignende symptomer
 • Uforklarlige muskelsmerter med mørk (tefarvet) urin (rhabdomyolyse)
 • Lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi)
 • Generel utilpashed (malaise)
 • Hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft)
 • Nedsat syn eller øjensmerter som følge af højt tryk (mulige tegn på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller akut snævervinklet glaukom)


Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley efter den udløbsdato, der står på pakken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares over 30C. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter indeholder

 • Aktive stoffer: losartankalium og hydrochlorthiazid.
  [Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley filmovertrukne tabletter 50 mg/12,5 mg]:
  Hver tablet indeholder 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

  [Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 100/25 mg filmovertrukne tabletter]:
  Hver tablet indeholder 100 mg losartankalium og 25 mg hydrochlorthiazid.

 

 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose (E460a), laktosemonohydrat, prægelatiniseret stivelse (majs) og magnesiumstearat (E572).
  Film: hydroxypropylcellulos, hypromellose, titaniumdioxid (E171) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakníngsstørrelse

[Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter]: Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter er runde, gule filmovertrukne tabletter. 


50/12,5 mg tabletter fås i pakningsstørrelser på 7, 28, 30, 50, 56, 50x1 (enhedsdosis), 90, 98 (klinisk pakning), 100 (klinisk pakning) og 112 filmovertrukne tabletter. 


[Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 100/25 mg filmovertrukne tabletter]: Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 100/25 mg filmovertrukne tabletter er runde, gule filmovertrukne tabletter. 


100/25 mg tabletterne fås i pakningsstørrelser på 7, 28, 30, 50, 56, 90, 98 (klinisk pakning), 100 (klinisk pakning), 112 og 280 (klinisk pakning) filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Medical Valley Invest AB
Brädgårdsvägen 28 

236 32 Höllviken
Sverige 

Fremstiller

LABORATORIOS LICONSA, S.A. 

Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

SPANIEN 

Dette lægemiddel er godkendt i EØS medlemslandene under følgende navne:

[DK/H/1025/001/DC] 

Østrig: Losartan/HCT Liconsa 50/12.5 mg Filmtabletten 

Belgien: Co-Losartan Apotex 50/12,5 mg comprimés pelliculés/Filmtabletten/filmomhulde tabletten 

Danmark: Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley 

Ungarn: Prelow Plus 50/12,5 mg filmtabletta 

Irland: Lotanos Comp 50 mg/12.5 mg film-coated tablets 

Italien: Losartan e Idroclorotiazide Germed 50 mg/12.5 mg compressa rivestite con film
Luxembourg: Co-Losartan Apotex 50/12.5 mg comprimé pelliculé 

Sverige: Marozid 50/12,5 mg filmdragerad tablett 


[DK/H/1025/002/DC] 

Østrig: Losartan/HCT Liconsa 100/25 mg Filmtabletten 

Belgien: Co-Losartan Apotex 100/25 mg comprimés pelliculés/Filmtabletten/filmomhulde tabletten 

Danmark: Losartankalium/Hydrochlorthiazid Medical Valley Ungarn: Prelow Plus 100/25 mg filmtabletta 

Irland: Lotanos Comp 100 mg/25 mg film-coated tablets 

Italien: Losartan e Idroclorotiazide Germed 100 mg/25 mg compressa rivestite con film
Luxembourg: Co-Losartan Apotex 100/25 mg comprimé pelliculé 

Sverige: Marozid 100/25 mg filmdragerad tablett 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2021
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...