Enspryng

injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg

Roche

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Enspryng 120 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

satralizumab 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Ud over denne indlægsseddel, vil din læge også give dig et patientkort, som indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på før og under behandlingen med Enspryng. Hav altid dette patientkort på dig. 


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Enspryng
 3. Sådan skal du bruge Enspryng
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brugsvejledning 

1. Virkning og anvendelse

Virkning 

Enspryng indeholder det aktive stof satralizumab. Det er et protein, der kaldes et monoklonalt antistof. Monoklonale antistoffer er designet til at genkende og hæfte sig til et bestemt stof i kroppen. 

 

Anvendelse  

Enspryng er et lægemiddel til behandling af neuromyelitis optica spektrum sygdom (NMOSD) hos voksne og unge fra 12 års alderen. 

 

Hvad er NMOSD?  

NMOSD er en sygdom i centralnervesystemet, der først og fremmest påvirker synsnerverne og rygmarven. Det opstår fordi kroppens immunforsvar, ikke virker som det skal, og angriber nerver i kroppen. 

 • Skaderne på synsnerven forårsager hævelser, der giver smerter og tab af syn.
 • Skaderne på rygmarven forårsager svaghed eller tab af bevægelse i benene eller armene, følelsesløshed og problemer med blære- og tarmfunktionen.

Når patienter med NMOSD har et attak, er der hævelser i nervesystemet. Det sker også, når sygdommen vender tilbage (tilbagefald). Hævelserne medfører nye symptomer eller, at tidligere symptomer vender tilbage. 

 

Sådan virker Enspryng  

Enspryng blokerer virkningen af et protein, der hedder interleukin-6 (IL-6), der er en del af de processer, der medfører skade og hævelser i nervesystemet. Ved at blokere virkningen, mindsker Enspryng risikoen for tilbagefald eller attak hos patienter med NMOSD. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Enspryng

Brug ikke Enspryng

 • hvis du er allergisk over for satralizumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i lægemidlet (angivet i afsnit 6).

Hvis ovenstående gælder for dig, eller du er i tvivl, må du ikke bruge Enspryng, før du har talt med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt straks lægen, hvis du oplever allergiske reaktioner (se afsnit 4. Bivirkninger). 


Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Enspryng, hvis én eller flere af nedenstående punkter gælder for dig (eller du er i tvivl). 


Infektioner 


Du må ikke bruge Enspryng, hvis du har en infektion. Kontakt straks lægen eller sygeplejersken, hvis du tror, du har en infektion - inden, under og efter behandling med Enspryng - for eksempel: 

 • feber eller kulderystelser
 • hoste, der ikke går væk
 • ondt i halsen
 • forkølelsessår eller sår på kønsorganer (herpes simplex)
 • helvedesild (herpes zoster)
 • rødme af huden, hævelse, ømhed eller smerter
 • utilpashed, diarré eller mavesmerter.

 

Du vil også finde denne information i patientkortet, som du har fået af din læge. Det er vigtigt, at du altid har dette kort med dig, og viser det til enhver læge, sygeplejerske eller omsorgsperson. 


Din læge vil vente med at give dig Enspryng indtil infektionen er under kontrol, eller lade dig fortsætte med at tage Enspryng. 


Vaccinationer 

 

Fortæl det til lægen, hvis du for nylig er vaccineret eller planlægger at blive vaccineret i nærmeste fremtid.  

 • Lægen vil tjekke, om du mangler nogle vacciner, inden du begynder behandling med Enspryng.
 • Du må ikke få levende eller levende-svækkede vacciner (for eksempel BCG mod tuberkulose eller vaccine for gul feber), mens du er i behandling med Enspryng.

 

Leverenzymer 


Enspryng kan påvirke leveren og få antallet af nogle leverenzymer i blodet til at stige. Inden og under din behandling med Enspryng vil du få taget blodprøver for at kontrollere, hvor godt din lever virker. Kontakt straks lægen eller sygeplejersken, hvis du har ét eller flere tegn på leverskade under eller efter behandlingen med Enspryng: 

 • gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot)
 • mørkfarvet urin
 • utilpashed
 • mavesmerter

 

Hvide blodlegemer 

 

Du vil få taget blodprøver, inden du får Enspryng og under behandlingen, for at kontrollere antallet af hvide blodlegemer i blodet. 

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn, der er under 12 år. Det er vigtigt, fordi det endnu ikke er undersøgt til denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Enspryng

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin som f.eks. warfarin carbamazepin, phenytoin og theophyllin, da det kan være nødvendigt at tilpasse dosis. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Lægen vil måske råde dig til at holde op med at amme, hvis du skal behandles med Enspryng. Det vides ikke, om Enspryng udskilles i brystmælk. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Enspryng vil sandsynligvis ikke påvirke din evne til at føre motorkøretøj, cykle, betjene værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Enspryng

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis

Hver indsprøjtning indeholder 120 mg satralizumab. Den første indsprøjtning gives, mens lægen eller sygeplejersken er tilstede. 

 • De første tre indsprøjtninger gives én gang hver 2. uge. Det er start-doser.
 • Herefter gives indsprøjtningen én gang hver 4. uge. Det er vedligeholdelses-doser. Fortsæt med indsprøjtningerne én gang hver 4. uge, så længe som lægen anbefaler.

Sådan tages Enspryng

 • Enspryng gives som indsprøjtning under huden (subkutant).
 • Indsprøjt alt indholdet fra sprøjten hver gang.

 

Når du først begynder på behandlingen, vil lægen eller sygeplejersken måske vælge at give dig indsprøjtningen med Enspryng. Lægen kan dog beslutte, at du selv eller en voksen omsorgsperson, kan give indsprøjtningen med Enspryng. 

 • Du eller din omsorgsperson vil blive oplært i at give indsprøjtningen med Enspryng.
 • Kontakt lægen eller sygeplejersken hvis du eller din omsorgsperson har spørgsmål til, hvordan indsprøjtningen skal gives.

 

Læs brugsvejledningen grundigt i bunden af denne indlægsseddel, der forklarer, hvordan du skal indsprøjte Enspryng. 

Hvis du har brugt for meget Enspryng

Da Enspryng er i en fyldt sprøjte, er det ikke sandsynligt, at du får for meget. Hvis du alligevel bliver usikker, kan du kontakte lægen, apoteket eller sygeplejersken. 


Ring til lægen, hvis du ved en fejl kommer til at indsprøjte flere doser, end du skal. Tag altid æsken med, når du besøger lægen. 

Hvis du har glemt at tage Enspryng

For at behandlingen bliver så effektiv som muligt, er det meget vigtigt, at du fortsætter med at tage indsprøjtningerne. 


Hvis du får indsprøjtningerne hos lægen eller sygeplejersken, og du kommer til at springe en aftale over, skal du straks lave en ny aftale. 


Hvis du selv tager indsprøjtningerne med Enspryng, og du glemmer en indsprøjtning, skal du tage den så hurtigt som muligt. Du skal ikke vente til næste planlagte indsprøjtning. Når du har taget den glemte indsprøjtning, skal næste indsprøjtning enten gives: 

 • som start-dosis 2 uger senere
 • som vedligeholdelsesdosis 4 uger senere.

 

Kontakt lægen, apoteket eller sygeplejersken, hvis du er i tvivl. 

Hvis du holder op med at bruge Enspryng

Det er vigtigt, at du ikke holder op med at tage Enspryng uden at snakke med lægen først. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Allergiske reaktioner

Kontakt straks lægen eller tag på skadestuen, hvis du har tegn på en allergisk reaktion under eller efter indsprøjtningen. Tegn på allergisk reaktion kan være: 

 • at det strammer for brystet eller hvæsende vejrtrækning
 • åndenød
 • feber eller kulderystelser
 • svær svimmelhed eller ørhed
 • hævede læber, tunge, ansigt
 • kløe, nældefeber eller udslæt

Lad være med at tage flere doser, før du har talt med lægen, og lægen har sagt, at du skal tage næste dosis. 

 

Reaktioner i forbindelse med indsprøjtningen (meget almindelig: kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter).  

De fleste reaktioner er lette, men nogle kan være alvorlige.
Kontakt straks lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever ét eller flere af følgende tegn under eller efter indsprøjtningen - særligt i de første 24 timer efter indsprøjtningen: 

 • rødme, kløe, smerte eller hævelse, dér hvor indsprøjtningen er givet
 • udslæt, rød eller kløende hud eller nældefeber
 • hedeture
 • hovedpine
 • irritation, hævelser eller smerter i svælget
 • åndenød
 • lavt blodtryk (svimmelhed og ørhed)
 • feber eller kulderystelser
 • træthed
 • utilpashed eller diarré
 • hurtig hjerterytme, flagrende eller hamrende hjerteslag.

 

Kontakt straks lægen eller sygeplejersken, hvis du oplever ét eller flere af ovennævnte symptomer. 

Andre bivirkninger:

Meget almindelig (kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter): 

 • hovedpine
 • ledsmerter
 • højt niveau af lipider i blodet (fedtstoffer)
 • lavt niveau af hvide blodlegemer i blodprøver

 

Almindelig (kan påvirke 1 ud af 10 patienter)  

 • følelse af stivhed
 • migræne
 • langsom hjerterytme (bradykardi)
 • forhøjet blodtryk
 • søvnløshed
 • hævelser i ben, fødder eller hænder
 • udslæt eller kløe
 • allergier eller høfeber
 • irriterede slimhinder i maven (gastritis), inklusive mavesmerter og kvalme
 • vægtøgning
 • blodprøver der viser:
  • lavt fibrinogen-niveau (et protein der medvirker til, at blodet størkner).
  • højt niveau af leverenzymer (transaminaser, kan være tegn på leverproblemer)
  • højt bilirubin-niveau (kan være tegn på leverproblemer)
  • lavt antal blodplader (som nemt kan medføre blødning og blå mærker)

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se detaljer nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på den fyldte sprøjte og på æsken efter ‘EXP’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses. Brug ikke sprøjten, hvis den har været frosset. Opbevar altid sprøjten tørt.
 • Opbevar de fyldte sprøjter i æsken for at beskytte mod lys og fugt.
 • Hvis Enspryng ikke er åbnet og stadig er i æsken, kan lægemidlet tages ud af køleskabet i en enkelt periode på op til 8 dage og opbevares under 30°C. Læg ikke Enspryng tilbage i køleskabet.
 • Hvis den fyldte sprøjte har været ude af køleskabet i mere end 8 dage, skal den smides ud.

 

Brug ikke lægemidlet hvis væsken er uklar, misfarvet eller indeholder urenheder. Enspryng er en farveløs til svagt gul væske. 


Lægemidlet indsprøjtes lige efter hætten er fjernet og senest 5 minutter efter for at undgå, at væsken i den fyldte sprøjte tørrer ud og blokerer kanylen. Hvis den fyldte sprøjte ikke bruges inden for 5 minutter, efter hætten er fjernet, skal den smides i en beholder til skarpe genstande, og en ny fyldt sprøjte gøres klar. 


Spørg på apoteket, hvordan du kommer af med medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enspryng indeholder:

 • Aktivt stof/aktive stoffer: satralizumab. Hver fyldt sprøjte indeholder 120 mg satralizumab i 1 ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: histidin, asparaginsyre, arginin, poloxamer 188, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

 • Enspryng er en farveløs til svagt gul væske.
 • Enspryng er en opløsning til injektion.
 • Hver æske Enspryng indeholder én fyldt sprøjte. Hver multipakning med Enspryng indeholder 3 (3 pakker af 1) fyldte sprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Roche Registration GmbH  

Emil-Barell-Strasse 1 

79639 Grenzach-Wyhlen  

Tyskland 

Fremstiller

Roche Pharma AG  

Emil-Barell-Strasse 1 

79639 Grenzach-Wyhlen  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

Roche a/s 

Tlf: +45 - 36 39 99 99 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu  

 

Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de behandles. 

Brugsvejledning

Brugsvejledning

Læs brugsvejledningen 

 • før du begynder at bruge de fyldte sprøjter
 • hver gang du får udleveret din medicin, da den kan være blevet opdateret.

 

 • Denne information erstatter ikke den samtale, du skal have med lægen eller sygeplejersken om din sygdom eller behandling.
 • Lægen eller sygeplejersken beslutter, om du selv eller din omsorgsperson, kan give dig indsprøjtningerne hjemme. De vil også vise dig, eller din omsorgsperson, hvordan du giver indsprøjtningen rigtigt og sikkert, inden du selv gør det første gang.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 

Vigtig information 

 • Sprøjterne er fyldt med et lægemiddel, der hedder Enspryng.
 • En æske med Enspryng indeholder kun én fyldt sprøjte.
 • De fyldte sprøjter kan kun bruges én gang.
 • Del ikke dine sprøjter med andre.
 • Tag ikke hætten af kanylen, før du er klar til indsprøjtningen med Enspryng.
 • Brug ikke sprøjten, hvis du er kommet til at tabe den eller beskadige den.
 • Prøv ikke på noget tidspunkt at skille sprøjten ad.
 • Efterlad ikke sprøjten uden opsyn.
 • Brug ikke den samme sprøjte igen.

 

Det har du brug for, for at kunne give indsprøjtningen  

Æsken med Enspryng indeholder: 

 • 1 fyldt sprøjte til éngangsbrug.

 

Du har også brug for følgende, som ikke er indeholdt i æsken: 

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 • 1 spritserviet
 • 1 sterilt stykke vat eller gaze
 • 1 lille plaster
 • 1 beholder til skarpe genstande, så du kan smide kanylehætten og den brugte sprøjte sikkert ud. Se trin 21 “Sådan smider du Enspryng ud” i slutningen af denne brugsvejledning.

 

Fyldt sprøjte med Enspryng (figur A og B)  

Inden brug:  

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 

Efter brug:  

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 

Sprøjten har et automatisk kanylehætte, der dækker kanylen, når indsprøjtningen er gennemført. 

Sådan forbereder du indsprøjtningen med Enspryng

1. Tag æsken med sprøjten ud af køleskabet og læg den på en ren, lige overflade med god plads (f.eks. bord).  

 

2. Kontrollér udløbsdatoen bag på æsken (figur C). Brug ikke sprøjten, hvis datoen er overskredet.  

 

3. Kontrollér om æsken er forseglet (figur C). Brug ikke sprøjten, hvis forseglingen er brudt.  

 

Hvis udløbsdatoen er overskredet, eller forseglingen er brudt, skal du gå til trin 21, “ Sådan kommer du af med affaldet efter indsprøjtningen” og kontakte lægen eller sygeplejersken.  

 

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 

4. Åbn den forseglede æske (figur D).  

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 

5. Hold om sprøjtecylinderen, når du forsigtigt tager sprøjten ud af æsken (figur E).  

 • Vend ikke æsken på hovedet, når du tager sprøjten ud.
 • Rør ikke ved aktiveringssikringerne. Det kan beskadige sprøjten.
 • Hold ikke om stemplet eller kanylehætten.

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

Kontrollér sprøjten (figur F)

6. Kontrollér udløbsdatoen på sprøjten. Brug ikke sprøjten, hvis datoen er overskredet.  

 

7. Kontrollér sprøjten for skader. Brug ikke sprøjten, hvis den er revnet eller i stykker.  

 

8. Kontrollér i kontrolvinduet, at væsken er klar og farveløs til svagt gul. Brug ikke sprøjten, hvis væsken er uklar, misfarvet, eller der er urenheder i.  

 • Der kan være små luftbobler i sprøjten. Det er normalt, og du skal ikke prøve at fjerne dem.

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 

Hvis udløbsdatoen er overskredet, sprøjten er beskadiget eller væsken er uklar, misfarvet eller der er urenheder i, skal du ikke bruge sprøjten. Så skal du gå til trin 21 “ Sådan kommer du af med affaldet efter indsprøjtningen” og kontakte lægen eller sygeplejersken.  

Sprøjten skal have stuetemperatur

9. Når du har kontrolleret sprøjten, lægger du den på en ren, lige overflade (for eksempel et bord) i 30 minutter, til den har stuetemperatur (figur G). 

 

Det er vigtigt, at sprøjten forsigtigt når stuetemperatur, fordi indsprøjtninger med koldt lægemiddel kan være ubehagelige og gøre det sværere at trykke stemplet ned. 

 • Forkort ikke opvarmningsperioden ved aktivt at opvarme sprøjten.
 • Fjern ikke kanylehætten mens sprøjten opvarmes til stuetemperatur.

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

Vask hænder

10. Vask hænder med sæbe og vand (figur H). 

 

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

Find det sted, du vil give indsprøjtningen

11. Find det sted, du vil give indsprøjtningen, enten  

 • i den nederste del af maven eller
 • foran og midt på lårene (figur I).
  Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg
 • Giv ikke indsprøjtningen i et område 5 cm rundt om navlen.
 • Giv ikke indsprøjtningen i et modermærke, et ar, et blåt mærke eller et sted, hvor huden er øm, rød, hård eller beskadiget.

Vælg et nyt sted at give indsprøjtningen hver gang. Vælg et nyt sted til hver indsprøjtning, der er mindst 2,5 cm fra det sted, hvor du sidst gav indsprøjtningen. 

Rengør det sted, du vil give indsprøjtningen

12. Tør stedet af med en spritserviet og lad det lufttørre.  

 • Vift eller pust ikke på det område du har gjort rent.
 • Rør ikke ved området, inden du giver indsprøjtningen.

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

Giv indsprøjtningen med Enspryng

13. Hold sprøjtecylinderen mellem tommelfinger og pegefinger. Træk kanylehætten af med den anden hånd. Måske vil du se en dråbe væske i spidsen af kanylen. Det er helt normalt og påvirker ikke din dosis (figur K).  

 • Giv indsprøjtningen inden for 5 minutter, efter du har fjernet hætten - ellers risikerer du, at kanylen stopper til.
 • Tag ikke hætten af kanylen, før du er klar til at give indsprøjtningen med Enspryng.
 • Sæt ikke hætten på kanylen igen, efter du har fjernet den. Det kan beskadige kanylen.
 • Rør ikke kanylen, eller lad ikke kanylen røre ved noget, efter kanylehætten er fjernet.

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 

14. Smid straks kanylehætten i beholderen til skarpe genstande. Se trin 21 “Sådan kommer du af med affaldet efter indsprøjtningen”.  

 

15. Hold sprøjtecylinderen mellem tommelfinger og pegefinger, mens du med den anden hånd kniber sammen om det stykke hud, du har gjort rent (figur L). 

 

16. Sæt nålen i med en hurtig bevægelse, ligesom hvis du skulle kaste en dart-pil, i en vinkel på 45° til 90° (figur L). 

 • Vinklen på kanylen må ikke ændres under indsprøjtningen.
 • Stik ikke kanylen ind igen.

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 

17. Når kanylen er inde, kan du slippe hudfolden.  

 

18. Sprøjt langsomt al medicinen ind ved forsigtigt at trykke stemplet helt ned, indtil det rammer aktiveringssikringerne (figur M). 

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 

19. Slip forsigtigt stemplet og træk kanylen ud af huden i samme vinkel, som du trykkede den ind (figur N).  

 

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 • Kanylen dækkes nu af den automatiske kanylehætte. Hvis kanylen ikke dækkes, skal du straks lægge sprøjten i beholderen til skarpe genstande for at undgå stikskader. Se trin 21 “Sådan kommer du af med affaldet efter indsprøjtningen”.

Behandling af indsprøjtningsstedet

20. Det kan bløde en lille smule, der hvor du har givet indsprøjtningen. Du kan presse et stykke vat eller gaze mod stedet, indtil blødningen stopper, men det er vigtigt, at du ikke gnider på det. Hvis det er nødvendigt, kan du sætte et lille plaster på. Hvis din hud kommer i kontakt med medicinen, skal du skylle området med vand.  

Sådan kommer du af med affaldet efter indsprøjtningen

21. Sæt ikke kanylehætten tilbage på sprøjten efter brug. Læg den brugte sprøjte i beholderen til skarpe genstande straks efter brug (figur O). Det er vigtigt, at du ikke smider sprøjten i husholdningssaffaldet eller til genbrug.  

Enspryng Roche Registration GmbH injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 120 mg 

 • Hvis du ikke har én i forvejen, kan du spørge lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet, hvor du kan få en beholder til skarpe genstande, så du kan smide dine brugte sprøjter og kanylehætter sikkert ud.
 • Spørg lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet, hvad du skal gøre med beholderen til skarpe genstande, når den er fuld.
 • Det er vigtigt, at du ikke smider beholderen til skarpe genstande i husholdningsaffaldet.
 • Beholderen til skarpe genstande må ikke genbruges.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...