Amoxicillin "Nordic Prime"

filmovertrukne tabletter 500 mg, 750 mg og 1000 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amoxicillin Nordic Prime 500 mg, filmovertrukne tabletter 

Amoxicillin Nordic Prime 750 mg, filmovertrukne tabletter 

Amoxicillin Nordic Prime 1000 mg, filmovertrukne tabletter 

Amoxicillin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Amoxicillin Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amoxicillin Nordic Prime er antibiotikum. Det aktive stof er amoxicillin. Dette aktive stof tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes penicilliner. 

 

Hvad anvendes Amoxicillin Nordic Prime til?  

Amoxicillin Nordic Prime anvendes til at behandle infektioner, der er forårsaget af bakterier. Sammen med andre lægemidler kan Amoxicillin Nordic Prime også anvendes til at behandle mavesår. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amoxicillin Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Amoxicillin Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for amoxicillin, penicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer i (angivet i afsnit 6).
 • hvis du nogensinde har haft en allergisk reaktion på et antibiotikum. Dette kunne være et hududslæt eller hævelse af ansigtet eller halsen.


Tag ikke Amoxicillin Nordic Prime, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Amoxicillin Nordic Prime. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxcillin Nordic Prime, hvis du: 

 • har mononukleose (feber, ondt i halsen, hævede kirtler og ekstrem træthed)
 • har nyreproblemer
 • ikke har regelmæssig vandladning.


Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående gælder for dig, så tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amoxicillin Nordic Prime. 

 

Blod- og urinprøver  

Hvis du skal have taget: 

 • urinprøver (glucose) eller blodprøver for at få undersøgt leverfunktionen
 • prøver for estriol (anvendes under graviditet for at måle estriolniveauet for at undersøge, om barnet udvikler sig normalt)

skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at du tager Amoxicillin Nordic Prime, da Amoxicillin Nordic Prime kan påvirke resultatet af disse analyser. 

Brug af anden medicin sammen med Amoxicillin Nordic Prime

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

 • Hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling af urinsyregigt) samtidig med Amoxicillin Nordic Prime, kan risikoen for, at du får en allergisk hudreaktion, blive større.
 • Hvis du tager probenecid (anvendes til behandling af urinsyregigt), kan lægen vælge at ændre din dosis af Amoxicillin Nordic Prime.
 • Hvis du tager lægemidler mod blodpropper (f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt at tage ekstra blodprøver.
 • Hvis du tager andre antibiotika (f.eks. en tetracyklin), kan virkningen af Amoxicillin Nordic Prime blive nedsat.
 • Hvis du tager methotrexat (anvendes til behandling af kræft og svær psoriasis), kan Amoxicillin Nordic Prime medføre flere bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin Nordic Prime kan give bivirkninger, og symptomerne (såsom allergiske reaktioner, svimmelhed og kramper) kan gøre dig uegnet til at køre. Du må ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner, medmindre du har det godt. 

Amoxicillin Nordic Prime indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Amoxicillin Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Synk tabletten hel med vand (du må ikke knuse eller tygge den).
 • Fordel doserne ligeligt over dagen og med mindst 4 timer mellem hver dosis.

Den anbefalede dosis er

Børn, der vejer under 40 kg 

Alle doser er udregnet efter barnets vægt i kilo. 

 • Lægen vil fortælle dig, hvor meget Amoxicillin Nordic Prime du skal give dit barn.
 • Den sædvanlige dosis er 40-90 mg om dagen for hvert kilo kropsvægt. Dosis skal fordeles på 2 eller 3 doser.
 • Den maksimale anbefalede dosis er 100 mg om dagen for hvert kilo kropsvægt.


Voksne, ældre patienter og børn, der vejer 40 kg og derover 

Den sædvanlige dosis Amoxicillin Nordic Prime er 250-500 mg 3 gange om dagen (hver 8. time) eller 750 mg-1 g hver 12. time afhængigt af, hvor alvorlig infektionen er, og hvilken type infektion der er tale om. 

 • Alvorlige infektioner: 750 mg-1 g 3 gange (hver 8. time) om dagen.
 • Urinvejsinfektion: 3 g 2 gange om dagen i en dag.
 • Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose (en infektion med bakterier, der overføres ved bid fra inficerede parasitter, som kaldes skovflåter): Isoleret erythema migrans (tidligt stadium - rødt eller lyserødt ringformet udslæt): 4 g om dagen. Påvirkning af hele kroppen (sent stadium - ved mere alvorlige symptomer, eller når sygdommen spreder sig rundt i kroppen): op til 6 g om dagen.
 • Mavesår: 750 mg eller 1 g 2 gange om dagen i 7 dage sammen med andre antibiotika og lægemidler til behandling af mavesår.
 • Til forebyggelse af hjerteinfektion under operation: Dosis vil variere alt efter typen af operation. Der kan også gives andre lægemidler på samme tid. Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet kan give dig flere oplysninger.
 • Den maksimale anbefalede dosis er 6 g om dagen.


Nyreproblemer
 

Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis, du får, være lavere end den sædvanlige dosis. 


Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Amoxicillin Nordic Prime filmovertrukne tabletter til alle de anførte doseringer.  

Hvis du har taget for mange Amoxicillin Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Amoxicillin Nordic Prime end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du har taget for meget Amoxicillin Nordic Prime, kan tegnene være maveubehag (kvalme, opkastning eller diarré) eller krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som problemer med at lade vandet. Tal med lægen så hurtigt som muligt. Medbring medicinen, så du kan vise den til lægen. 

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin Nordic Prime

 • Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det.
 • Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men vent ca. 4 timer, før du tager den næste dosis.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvor længe skal jeg tage Amoxicillin Nordic Prime?

 • Selvom du får det bedre, skal du blive ved med at tage Amoxicillin Nordic Prime i så lang tid, som lægen har anvist. Du har brug for alle doser til at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier overlever, kan de få infektionen til at komme igen.
 • Hvis du stadig ikke har det godt, når behandlingen er slut, skal du gå til lægen igen.


Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion med gærsvamp på fugtige områder af kroppen, hvilket kan forårsage ømhed, kløe og hvidt udflåd/hvide belægninger), hvis Amoxicillin Nordic Prime anvendes i lang tid. Hvis dette sker, så fortæl det til lægen. 


Hvis du tager Amoxicillin Nordic Prime i lang tid, vil lægen måske foretage yderligere undersøgelser for at holde øje med, at dine nyrer, din lever og dit blod fungerer normalt. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Stop med at tage Amoxicillin Nordic Prime og gå til lægen med det samme, hvis du bemærker nogen af nedenstående alvorlige bivirkninger - du kan have behov for omgående behandling. 


Følgende bivirkninger er meget
sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • allergiske reaktioner; tegnene kan omfatte: hudkløe eller udslæt, hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller andre steder af kroppen eller vejrtrækningsbesvær. Disse kan være alvorlige, og ved enkelte lejligheder er der sket dødsfald.
 • udslæt eller bittesmå flade, røde, runde pletter under hudens overflade eller blå mærker i huden. Dette skyldes en betændelseslignende reaktion (inflammation) i blodkarrenes vægge på grund af en allergisk reaktion. Det kan være forbundet med ledsmerter (gigt, også kaldet arthritis) og nyreproblemer.
 • en forsinket allergisk reaktion, der normalt kan komme 7-12 dage efter indtagelse af Amoxicillin Nordic Prime; nogle af tegnene er udslæt, feber, ledsmerter og hævede lymfeknuder, særligt under armene.
 • en hudreaktion kendt som erythema multiforme, hvor der kan komme kløende, rødlilla pletter på huden, især på håndfladerne eller fodsålerne, nældefeberagtige, forhøjede, hævede områder på huden, ømme områder på overfladen af munden, øjnene og kønsdelene. Du kan få feber og blive meget træt.
 • andre alvorlige hudreaktioner, der kan omfatte ændringer i hudfarven, buler under huden, blærer, pusfyldte blærer, hudafskalning, rødme, smerter, kløe, hudafskalning. Disse kan være forbundet med feber, hovedpine og smerter i kroppen.
 • influenzalignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtler og unormale resultater af blodprøver (herunder øget antal hvide blodlegemer (eosinofili) og leverenzymer) (lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).
 • feber, kulderystelser, ondt i halsen eller andre tegn på en infektion, eller blå mærker, der kommer let. Disse kan være tegn på et problem med dine blodlegemer.
 • Jarisch-Herxheimers reaktion, som kan forekomme under behandling med Amoxicillin Nordic Prime mod Lyme-sygdom og forårsager feber, kunderystelser, hovedpine, muskelsmerter og hududslæt.
 • betændelse i tyktarmen (colon) med diarré (sommetider med blod), smerter og feber.
 • alvorlige bivirkninger relateret til leveren. De ses primært hos personer, der har fået behandling over en lang periode, hos mænd/drenge og hos ældre. Du skal straks fortælle det til lægen, hvis du får:
  • voldsom diarré med blødning
  • blærer, hudrødme eller blå mærker i huden
  • mørkere urin eller lysere afføring
  • gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene (gulsot). Se også anæmi nedenfor, som kan resultere i gulsot.

Disse bivirkninger kan forekomme under eller op til flere uger efter behandlingen.

Hvis du får nogen af ovenstående bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og gå til lægen med det samme. 


Nogle gange kan du få hudreaktioner, der er mindre alvorlige, f.eks.: 

 • et let kløende udslæt (runde, lyserøde til røde pletter), nældefeberagtige, hævede områder på underarme, ben, håndflader, hænder eller fødder. Dette er ikke almindeligt (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede).


Hvis du får nogen af disse bivirkninger, så tal med lægen, da det vil være nødvendigt at stoppe behandlingen med Amoxicillin Nordic Prime. 


Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er: 


Almindelige bivirkninger Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • hududslæt.
 • kvalme.
 • diarré.


Ikke almindelige bivirkninger Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • opkastning.


Meget sjældne bivirkninger Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter 

 • svampeinfektion (en infektion med gærsvamp i skede, mund eller hudfolder). Du kan få medicin mod svampeinfektion hos lægen eller på apoteket.
 • nyreproblemer.
 • krampeanfald, hvilket kan ses hos patienter, der får høje doser, eller hos patienter med nyreproblemer.
 • svimmelhed.
 • hyperaktivitet.
 • krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som ubehag under vandladning. Sørg for at drikke rigeligt med væske for at nedsætte risikoen for disse symptomer.
 • ændret udseende af tungen; den kan blive gul, brun eller sort, og den kan få belægninger.
 • overdreven nedbrydning af de røde blodlegemer, hvilket kan give en form for anæmi (blodmangel). Tegnene omfatter træthed, hovedpine, åndenød, svimmelhed, bleghed og gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene.
 • lavt antal hvide blodlegemer.
 • lavt antal af de celler, der er med til at få blodet til at størkne.
 • blodet størkner langsommere end normalt. Du kan se dette, hvis du har næseblod eller har skåret dig.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • betændelse i de beskyttende membraner, der dækker hjernen (aseptisk meningitis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amoxicillin Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: amoxicillin (som trihydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: Kerne: magnesiumstearat (E470b), polyvidon (K25) (E1201), natriumstivelsesglycolat (type A), mikrokrystallinsk cellulose (E460). Filmovertræk: titandioxid (E171), talcum (E553b), hypromellose (E464).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

500 mg: De filmovertrukne tabletter er hvide til cremefarvede, aflange og bikonvekse med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser. 


750 mg og 1000 mg: De filmovertrukne tabletter er hvide til cremefarvede, ovale og bikonvekse med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser. 


Pakningsstørrelser 

Amoxicillin Nordic Prime 500 mg: 10, 20 og 30 filmovertrukne tabletter.
Amoxicillin Nordic Prime 750 mg: 10 og 20 filmovertrukne tabletter.
Amoxicillin Nordic Prime 1000 mg: 10 og 20 filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime 

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s. 

Smetanovo nabrezi 1238/20a 

500 02 Hradec Kralove 

Tjekkiet 

Generel vejledning vedrørende anvendelse af antibiotika

Antibiotika anvendes til behandling af infektioner forårsaget af bakterier. De har ingen effekt mod infektioner forårsaget af virus. 


Nogle gange virker behandling med et antibiotikum ikke på en bakterieinfektion. En af de hyppigste årsager til dette er, at de bakterier, der forårsager infektionen, er modstandsdygtige (resistente) over for det antibiotikum, der tages. Dette betyder, at de kan overleve og endda formere sig til trods for antibiotikummet. 


Bakterier kan blive resistente over for antibiotika af mange årsager. Hvis antibiotika anvendes med omhyggelighed, kan det være med til at nedsætte risikoen for, at bakterier bliver resistente over for dem. 


Når lægen ordinerer et behandlingsforløb med et antibiotikum, er det kun beregnet til at behandle din nuværende sygdom. Hvis du følger nedenstående råd, kan du hjælpe med at forebygge fremkomsten af resistente bakterier, der kan medføre, at antibiotikummet ikke virker. 

 1. Det er meget vigtigt, at du tager antibiotikummet i den rigtige dosis, på de rigtige tidspunkter og i det rigtige antal dage. Læs anvisningerne på etiketten, og hvis du ikke forstår dem, så få lægen eller apotekspersonalet til at forklare dem.
 2. Du må ikke tage et antibiotikum, medmindre det er ordineret til dig personligt, og du må kun bruge det til at behandle den infektion, det blev ordineret mod.
 3. Du må ikke tage antibiotika, der er blevet ordineret til andre, selvom de havde en infektion, der var magen til din.
 4. Du må ikke give antibiotika, der oprindeligt blev ordineret til dig, til andre.
 5. Hvis du har en rest antibiotikum tilovers, efter at du har fuldendt behandlingsforløbet som foreskrevet af lægen, skal du aflevere resten på apoteket, så det kan blive bortskaffet på den rigtige måde.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...