Praxbind

injektions- og infusionsvæske, opl. 2,5 g/ 50 ml

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten og brugeren

Praxbind® 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning  

idarucizumab 

Læs denne indlægsseddel grundigt, da den indeholder vigtige oplysninger. Bemærk, at denne medicin primært anvendes i akutte situationer, hvor lægen har besluttet, at du har brug for den.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du får Praxbind
 3. Sådan får du Praxbind
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkning  

Praxbind indeholder det aktive stof idarucizumab. Idarucizumab er en specifik antidot (modgift) mod dabigatran (Pradaxa). Pradaxa er et blodfortyndende lægemiddel, der blokerer et stof i kroppen, som er involveret i dannelsen af blodpropper. 

 

Praxbind anvendes til hurtigt at ophæve dabigatrans virkning. 

 

Anvendelse  

Praxbind anvendes til voksne i akutte situationer, hvor lægen beslutter, at det er vigtigt hurtigt at inaktivere Pradaxa: 

 • Inden akutte operationer/akutte procedurer,
 • Ved livstruende eller ukontrolleret blødning.

2. Det skal du vide, før du får Praxbind

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får Praxbind: 

 • hvis du er allergisk over for idarucizumab eller et af de øvrige indholdsstoffer, angivet i afsnit 6.
 • hvis du har en genetisk sygdom kaldet arvelig fructoseintolerans. I så fald kan stoffet sorbitol i denne medicin give alvorlige bivirkninger.

Sundhedspersonerne vil tage dette i betragtning, før du bliver behandlet med Praxbind. 


Medicinen virker kun på dabigatran. Den virker ikke på anden medicin, der anvendes til at forhindre dannelse af blodpropper. 

 

Efter dabigatran er blevet fjernet fra kroppen, er du ikke længere beskyttet mod dannelse af blodpropper. Lægen vil fortsætte med at behandle dig med medicin, der anvendes til at forhindre dannelse af blodpropper, så snart din helbredstilstand tillader det. 

Børn og unge

Der er ingen information om brug af Praxbind hos børn. 

Brug af anden medicin sammen med Praxbind

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Denne medicin er udviklet til kun at binde til dabigatran. Det er ikke sandsynligt, at Praxbind vil påvirke anden medicin, eller at anden medicin vil påvirke Praxbind. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel. 


Der foreligger ingen information om virkningen af denne medicin hos gravide eller ammende kvinder. Praxbind påvirker ikke kroppens funktioner, så lægen kan beslutte at give dig medicinen, hvis de forventede fordele opvejer de mulige risici. 

Praxbind indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 50 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. dosis. Dette svarer til 2,5 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 

3. Sådan får du Praxbind

Dette lægemiddel er kun til brug på hospitaler. 

 

Den anbefalede dosis er 5 g (2 hætteglas med 2,5 g/50 ml). 

 

I sjældne tilfælde kan du stadig have for meget dabigatran i blodet efter en dosis af dette lægemiddel, og lægen kan beslutte at give dig endnu en dosis på 5 g i specifikke situationer. 

 

Din læge eller sygeplejerske giver dig dette lægemiddel som en injektion eller infusion i en vene. 

 

Når du har fået dette lægemiddel, vil din læge beslutte, hvordan du fremover skal behandles for at forhindre, at du får en blodprop. Dabigatran kan normalt gives igen 24 timer efter administration af dette lægemiddel. 

 

I slutningen af denne indlægsseddel findes en detaljeret vejledning til lægen eller sygeplejersken i, hvordan dette lægemiddel gives (se ”Brugervejledning”). 

 

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Hidtil er der ikke påvist bivirkninger. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).  

 

Må ikke nedfryses. 

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.  

 

Efter åbning skal dette lægemiddel anvendes omgående. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Praxbind indeholder

 • Aktivt stof: idarucizumab.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumacetattrihydrat (E262), eddikesyre (E260, til pH-justering), sorbitol (E420), polysorbat 20 (E432) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Praxbind er en klar til let opaliserende, farveløs til lys gullig opløsning i et hætteglas lukket med en butylgummiprop og et aluminiumslåg. 

 

Hver pakning indeholder to hætteglas. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Boehringer Ingelheim International GmbH  

Binger Str. 173 

D-55216 Ingelheim am Rhein  

Tyskland 

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Birkendorfer Strasse 65 

D-88397 Biberach an der Riss  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V  

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

Lietuva 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas 

Tel: +370 5 2595942 

България 

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България 

Тел: +359 2 958 79 98 

Luxembourg/Luxemburg 

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V  

Tél/Tel: +32 2 773 33 11 

Česká republika 

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. 

Tel: +420 234 655 111 

Magyarország 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe 

Tel: +36 1 299 8900 

Danmark 

Boehringer Ingelheim Danmark A/S  

Tlf.: +45 39 15 88 88 

Malta 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.  

Tel: +353 1 295 9620 

Deutschland 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

Tel: +49 (0) 800 77 90 900 

Nederland 

Boehringer Ingelheim b.v.  

Tel: +31 (0) 800 22 55 889 

Eesti 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal 

Tel: +372 612 8000 

Norge 

Boehringer Ingelheim Norway KS  

Tlf: +47 66 76 13 00 

Ελλάδα 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.  

Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

Österreich 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  

Tel: +43 1 80 105-7870 

España 

Boehringer Ingelheim España, S.A. 

Tel: +34 93 404 51 00 

Polska 

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.  

Tel.: +48 22 699 0 699 

France 

Boehringer Ingelheim France S.A.S.  

Tél: +33 3 26 50 45 33 

Portugal 

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.
Tel: +351 21 313 53 00 

Hrvatska 

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.  

Tel: +385 1 2444 600 

România 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena-Sucursala Bucuresti 

Tel: +40 21 302 2800 

Ireland 

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.  

Tel: +353 1 295 9620 

Slovenija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Podružnica Ljubljana 

Tel: +386 1 586 40 00 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

Slovenská republika 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka 

Tel: +421 2 5810 1211 

Italia 

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.  

Tel: +39 02 5355 1 

Suomi/Finland 

Boehringer Ingelheim Finland Ky  

Puh/Tel: +358 10 3102 800 

Κύπρος 

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.  

Tηλ: +30 2 10 89 06 300 

Sverige 

Boehringer Ingelheim AB  

Tel: +46 8 721 21 00 

Latvija 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle 

Tel: +371 67 240 011 

United Kingdom (Northern Ireland) Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside https://www.ema.europa.eu/ og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale. 


Praxbind binder specifikt til dabigatran og reverterer dets antikoagulerende virkning. Praxbind reverterer ikke virkningen af andre antikoagulantia. 


Behandling med Praxbind kan anvendes sammen med understøttende standardforanstaltninger, som bør overvejes alt efter medicinsk relevans. 


For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og batchnummer tydeligt registreres. 


Den anbefalede dosis af Praxbind indeholder 4 g sorbitol som hjælpestof. Patienter med arvelig fructoseintolerans risikerer alvorlige bivirkninger, som skal afvejes mod fordelen ved en akut behandling med Praxbind. Hvis Praxbind administreres til disse patienter, skal de holdes under intensivt opsyn under og op til 24 timer efter Praxbind-eksponeringen. 

Dosering og administration:

Den anbefalede dosis er 5 g idarucizumab (2 hætteglas med 2,5 g/50 ml). 


Det kan overvejes at administrere endnu en idarucizumab-dosis på 5 g i følgende situationer: 

 • hvis der igen forekommer klinisk relevant blødning, samtidigt med forhøjede koagulationsparametre, eller
 • hvis en eventuel ny blødning vil være livstruende, og der ses forhøjede koagulationsparametre, eller
 • hvis patienten skal have foretaget endnu en akut operation/akut procedure og har forhøjede koagulationsparametre.

Relevante koagulationsparametre er aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT), fortyndet trombintid (dTT) eller ecarin-koagulationstid (ECT). 


En maksimal daglig dosis er ikke fastlagt. 


Praxbind (2 hætteglas med 2,5 g/50 ml) administreres intravenøst som to på hinanden følgende infusioner, der hver især indgives over 5-10 minutter, eller som bolusinjektion. 


Patienter, der behandles med dabigatran, har underliggende sygdomme, der prædisponerer for tromboemboliske hændelser. Ved revertering af dabigatrans virkning udsættes patienten for den trombotiske risiko ved den underliggende sygdom. For at reducere denne risiko skal det overvejes at genoptage den antikoagulerende behandling, så snart det er klinisk hensigtsmæssigt. 


Behandling med Pradaxa (dabigatranetexilat) kan genoptages 24 timer efter administration af idarucizumab, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. 


Efter administration af idarucizumab kan anden antitrombotisk behandling (f.eks. lavmolekylært heparin) til enhver tid iværksættes, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase. 

Brugervejledning:

Praxbind må ikke blandes med andre lægemidler. Praxbind kan administreres via en forud anlagt intravenøs slange. Slangen skal skylles med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, før og efter infusionen. Ingen anden infusion må administreres parallelt via samme intravenøse adgang. 


Praxbind er kun til engangsbrug og indeholder ingen konserveringsmidler. 


Før brug kan det uåbnede hætteglas opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C) i op til 48 timer, hvis 7 Praxbind_sept. 2020 det opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. Det er påvist, at idarucizumab er kemisk og fysisk stabilt i 6 timer ved stuetemperatur, efter hætteglasset er åbnet (op til 30 °C). Opløsningen må ikke eksponeres over for lys i mere end 6 timer (i ikke anbrudt hætteglas og/eller under brug). 


Ud fra en mikrobiologisk betragtning skal præparatet anvendes straks efter åbningen, medmindre åbningsmetoden udelukker risiko for mikrobiel kontaminering. Hvis præparatet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -forhold før brug brugerens ansvar. 


Der er ikke observeret uforligeligheder mellem Praxbind og infusionssæt af polyvinylchlorid, polyethylen eller polyurethan eller sprøjter af polypropylen. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...