Kaliumklorid "EQL Pharma"

depottabletter 750 mg

EQL

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kaliumklorid EQL Pharma 750 g depottabletter  

kaliumchlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid EQL Pharma
 3. Sådan skal du tage Kaliumklorid EQL Pharma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 

Kaliumklorid EQL Pharma indeholder kalium, som er et vigtigt stof i stofskiftet. Det anvendes til behandling af lave niveauer af kalium i blodet (kaliummangel). Det kan også bruges som forebyggende behandling i forbindelse med brug af vanddrivende medicin (lægemidler, der øger urinudskillelsen). 

Kaliumklorid EQL Pharma er en depottablet. Kalium befinder sig i den bløde tabletkerne(matrix), som langsomt og gradvist frigives, mens den passerer igennem tyndtarmen. Denne bløde kerne udskilles uforandret og kan ses i afføringen 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid EQL Pharma

Tag ikke Kaliumklorid EQL Pharma

 • hvis du er allergisk over for et af indholdsstofferne (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har kraftig ubalance i væske- og saltbalancen (elektrolytbalancen), såsom høje niveauer af kalium i blodet, (hyperkaliæmi) eller en anden tilstand, som kan forårsage hyperkaliæmi.
 • hvis du har svært nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har sår eller forsnævringer i spiserøret og/eller tarmen.
 • hvis du har Addisons sygdom (ikke fungerende binyrer) og ikke tager medicin for det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Kaliumklorid EQL Pharma.  

Kaliumklorid EQL Pharma skal anvendes med særlig forsigtighed 

 • hvis du har en hjerte- eller nyresygdom. I så tilfælde skal du have kontrolleret indholdet af kalium i dit blod jævnligt.
 • hvis du er ældre, fordi du i så fald har risiko for hjerte- og nyresygdom.
 • hvis du har risiko for øgede kaliumniveauer på grund af nyresvigt eller binyrebarkmangel, akut dehydrering eller omfattende vævsskader (såsom svære forbrændinger).
 • hvis du tager medicin, der hæmmer afføringen.

 

Blokering, skader, sår, blødning og hul kan forekomme i både den øvre og nedre del af mave-tarm-kanalen, især hvis du tager Kaliumklorid EQL Pharma med for lidt vand, eller hvis din tarmfunktion er langsom. Du skal derfor være særligt forsigtig, hvis du er sengeliggende eller gravid (se afsnittet Graviditet). 


Stop med at tage Kaliumklorid EQL Pharma, hvis du får kvalme, opkastning eller mavegener. 

Børn

Kaliumklorid EQL Pharma bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Kaliumklorid EQL Pharma’ sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt. 

Brug af andre lægemidler sammen med Kaliumklorid EQL Pharma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis Kaliumklorid EQL Pharma tages samtidig med andre lægemidler, som øger kaliumniveauet, er der en risiko for, at kaliumniveauet i blodet bliver for højt. Det gælder, hvis du tager: 

 • lægemidler, der kaldes for kaliumbesparende diuretika (spironolacton, eplerenon, triamteren og amilorid).
 • lægemidler for højt blodtryk, såsom ACE-hæmmere (f.eks. captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril), angiotensin II-antagonister (f.eks. azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan) og reninhæmmere (f.eks. aliskiren).
 • lægemidler, der anvendes efter en transplantation, såsom ciclosporin og tacrolimus.
 • antibiotikummet trimethroprim.
 • andre lægemidler, der indeholder kalium (f.eks. penicillin med kaliumsalte).

Brug af Kaliumklorid EQL Pharma sammen med mad og drikke

Tabletterne skal synkes hele sammen med rigelig vand, mindst ét glas vand pr. dosis (se afsnit 3). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Dette lægemiddel kan anvendes i graviditeten og ammeperioden, hvis din læge vurderer, at det er nødvendigt. Din tarmfunktion kan være langsom i graviditeten, og du skal være ekstra forsigtig med at bruge Kaliumklorid EQL Pharma og sørge for at drikke tilstrækkeligt vand, når du tager tabletten 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid EQL Pharma påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid EQL Pharma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Når Kaliumklorid EQL Pharma bliver taget som forebyggende behandling, er den normale dosis som regel 1-2 tabletter 2-3 gange dagligt. 

 

Hvis du bliver behandlet med Kaliumklorid EQL Pharma på grund af for lave kaliumniveauer, fastlægges dosen ud fra din kaliumværdi. Dosen vil normalt være 2 tabletter 2-3 gange dagligt, indtil serumkaliumværdien er blevet bedre. Derefter er 1-2 tabletter to gange dagligt en tilstrækkelig dosis. 

 

Tabletterne skal synkes hele sammen med mindst ét glas vand. Tag ikke tabletterne, mens du ligger ned, eller lige inden sengetid. 

Du kan tage tabletterne sammen med mad. 

 

Kaliumklorid EQL Pharma depottabletter indeholder en kerne, som udskilles med afføringen. 

Hvis du har taget for meget Kaliumklorid EQL Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kaliumklorid EQL Pharma end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis et barn ved et uheld har indtaget nogle tabletter. 

 

Hvis du tager for meget Kaliumklorid EQL Pharma, kan det resultere i forhøjede kaliumniveauer, især hvis du lider af nyresygdom. Symptomerne på forhøjede kaliumniveauer omfatter forvirring, prikkende fornemmelse, muskelsvaghed, lammelse, lavt blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser, og i alvorlige tilfælde hjertestop. 

Hvis du har glemt at tage Kaliumklorid EQL Pharma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger er blevet indberettet: forhøjede kaliumniveauer i blodet; hul, blødning, sårdannelse og indsnævring eller blokering i fordøjelseskanalen; sår; diarré; opkastning; mavesmerter; kvalme; forskellige typer af udslæt. 

 

Stop behandlingen, hvis du får kvalme, opkastning eller mavegener. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kaliumklorid EQL Pharma indeholder:

 • Aktivt stof: kaliumchlorid
 • Øvrige indholdsstoffer silica kolloid vandfri; ethylcellulose; stearylalkohol; hypromellose, talcum, middelkædelængde triglycerider, oliesyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Kaliumklorid EQL Pharma er en uigennemsigtig hvid til perlehvid, oval blank tablet, der måler 16x8 mm. 

 

Pakningsstørrelser: 

100 eller 250 tabletter. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

EQL Pharma, Stortorget 1, 222 23 Lund, Sverige. 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Kaliumklorid EQL Pharma  

Finland: Kaliumklorid Sandoz  

Norge: Kaliumklorid EQL Pharma  

Sverige: Kaliumklorid EQL Pharma 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2021
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...