Locoid®

kutanemulsion 0,1%

CHEPLAPHARM

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid Crelo 0,1% kutanemulsion  

hydrocortisonbutyrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid
 3. Sådan skal du bruge Locoid Crelo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid Crelo indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden.  

 

Du kan bruge Locoid Crelo ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis.  

 

Locoid Crelo er er beregnet til anvendelse hos voksne, børn og spædbørn over 3 måneder.  

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Crelo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

Brug ikke Locoid Crelo:

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
 • hvis din hudsygdom skyldes betændelse forårsaget af bakterier, virus, svampe, gærsvampe eller parasitter. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen
 • hvis du har rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar
 • hvis du har betændt eksem eller irritation i huden omkring munden

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid Crelo.  

 

 • Locoid Crelo bør ikke anvendes på øjenlågene og områderne omkring øjnene, da det kan øge risikoen for at udvikle grøn stær eller grå stær.
 • Hyppig og lanvarig behandling med Locoid Crelo i ansigt, på store hudområder, under armene, brystet, i lysken eller i hudfoldere samt andre tynde hudområder (eksempelvis kønsområdet) bør undgås på grund af risiko for udvikling af tynd hud, øget optagelse af lægemidlet og øget udvikling af bivirkninger.
 • Der er risiko for øget udvikling af bivirkninger, hvis du sætter plaster på behandlingsstedet, dækker det til med plastik eller på anden måde pakker det ind f.eks. en ble med plastikbagside. Tal med lægen.
 • Vask hænderne, hver gang du har brugt Locoid Crelo, medmindre det er hænderne, som behandles.
 • Generelt bør du ikke bruge kutanemulsionen i mere end 4-6 uger medmindre lægen har fortalt dig andet og lægen kontrollerer dig regelmæssigt.
 • Tal med lægen, hvis du har brugt kutanemulsionen i lang tid. Du må ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen.
 • Binyrebarkhormon kan skjule, forårsage eller forværre en hudinfektion. Hvis en infektion under behandlingen forværres, skal du stoppe med at bruge Locoid Crelo. Kontakt din læge inden du stopper behandlingen.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn og unge

Børn kan være mere følsomme over for brugen af binyrebarkhormon. Dannelsen af binyrebarkhormoner kan derfor opstå hurtigere hos børn end hos voksne. Locoid Crelo skal anvendes med forsigtighed hos børn og som anvist af lægen eller sundhedspersoner.  

 

Der skal især udvises forsigtighed hos spædbørn og småbørn med eksem inklusive bleudslæt. Tal med lægen.  

Brug af anden medicin sammen med Locoid Crelo

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Der er ikke kendskab til problemer ved brug af Locoid Crelo sammen med andre lægemidler. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.  

 

Graviditiet:  

Du må kun bruge Locoid Crelo efter lægens anvisning.  

 

Amning:  

Du kan amme, selv om du bruger Locoid Crelo.  

 

Du skal vaske kutanemulsionen af, inden du ammer dit barn, hvis du påfører kutanemulsionen på brystet eller brystvorten.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Crelo påvirker ikke påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, evnen til at føre motorkøretøj eller  

Betjene maskiner.  

Locoid indeholder cetostearylalkohol, propylenglycol, butylhydroxytoluen, propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat

Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).  

 • Propylenglycol kan give irritation af huden.
 • Butylhydroxytoluen kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og irritation af øjne og slimhinder.
 • Propylparahydroxybenzoat (E 216) og butylparahydroxybenzoat kan give allergiske reaktioner
  (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Locoid Crelo

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Den anbefalede dosis er:

Børn og voksne:  

 • Brug Locoid Crelo på de angrebne steder i et jævnt og tyndt lag, 1-2 gange daglig.
 • Brug kun lægemidlet på de angrebne hudområder.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter hver anvendelse, medmindre det er hænderne, som du skal behandle.
 • Pas på, at kutanemulsionen ikke kommer i øjnene.
 • Brug ikke kutanemulsionen i længere tid, end lægen har fortalt dig.

 

Børn (2-11 år), spædbørn og småbørn (3-23 måneder)  

 • Hos børn, spædbørn og småbørn bør anvendelsen af store mængder samt langtidsbehandling med Locoid Crelo undgås.
 • Behandling bør begrænses til det mindst mulige areal, der er nødvendigt for at opnå behandlingsmæssig virkning.
 • Hos børn, spædbørn og småbørn skal man ligeledes undgå at anvende plaster, plastik eller på nogen som helst anden måde tildække behandlingsstedet f.eks. med en ble med plastikbagside, på grund af risiko for øgede bivirkninger.
 • Behandlingsvarigheden hos spædbørn og småbørn bør ikke overstige 7 dage.

 

Ældre  

Der er ingen særlige forholdsregler hos ældre. Dosisjustering er ikke nødvendigt.  

Hvis du har brugt for meget Locoid Crelo

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Locoid Crelo, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Det sker normalt kun, hvis du har brugt Locoid Crelo på store hudområder og igennem lang tid.  

Hvis du har glemt at bruge Locoid Crelo

Brug Locoid Crelo, så snart du kommer i tanke om det.  

Hvis du holder op med at bruge Locoid Crelo

Du må kun holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Din hudsygdom kan blusse op igen eller forværres, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid Crelo i lang tid.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken.
 • Overfølsomhedsreaktion.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjælden (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):  

 • Tynd hud, der let går i stykker (hudatrofi)
 • Udvidning af de små kar i huden (teleangiektasi)
 • Små, runde blodudtrædninger i huden (purpura)
 • Strækmærker
 • Hudrødmen (erytem)
 • Bumser (akne)
 • Udslæt omkring munden (perioral dermatit)
 • Hududslæt og eksemen herunder allergisk kontakteksemen (dermatit/allergisk kontaktdermatitis)
 • Lyse pletter på huden (pigmentforandringer)
 • Skægvækst
 • Unormal øget hårvækst på normalt mindre behårede steder (hypertrikose)
 • Udslæt
 • Ny infektion (sekundær infektion)
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen (rebound-effekt).

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Hudinfektioner
 • Sløret syn
 • Hudkløe (pruritus)
 • Smerter ved påføringsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.  

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Efter åbning bør flasken bruges inden 8 uger. Det kan være en hjælp at skrive datoen på kartonen.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid Crelo indeholder

 • Aktivt stof: hydrocortisonbutyrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: macrogolcetostearylether; cetostearylalkohol; hvid blød paraffin; paraffin; hjulkroneolie; butylhydroxytoluen; propylparahydroxybenzoat (E 216); butylparahydroxybenzoat; propylenglycol; vandfri natriumcitrat; vandfri citronsyre; renset vand

Udseende og pakningstørrelser

Udseende: Hvid eller næsten hvid emulsion  

Pakningsstørrelser: Flaske 30 g og 100 g  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Tyskland 

Fremstiller

Temmler Italia S.r.l.  

Via delle Industrie 2  

20061 Carugate (MI)  

Italien  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i april 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...