Ibuprofen "Teva"

filmovertrukne tabletter 200 mg

Teva

Indledning - Håndkøb

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ibuprofen Teva 200 mg filmovertrukne tabletter  

Til børn over 12 år og voksne  

ibuprofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Teva
 3. Sådan skal du tage Ibuprofen Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ibuprofen Teva er et lægemiddel, der lindrer smerter (kaldet et non-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel - NSAID). 


Ibuprofen Teva bruges til behandling af svage til moderate smerter. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Teva

Tag ikke Ibuprofen Teva:

 • hvis du er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibuprofen Teva (angivet i punkt 6).
 • hvis du tidligere har haft astmaanfald, hævede slimhinder i næsen eller hudreaktioner efter indtagelse af acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater.
 • hvis du har forstyrrelser i bloddannelsen, hvor årsagen ikke kendes.
 • hvis du har eller har haft mavesår eller blødninger i mave-tarm-systemet (mindst 2 forskellige mavesårstilfælde eller blødninger).
 • hvis du tidligere har haft blødning i mave-tarm-systemet eller hul i tarmen, der skyldtes behandling med et NSAID-præparat.
 • hvis du har eller har haft en hjerneblødning eller anden aktiv blødning.
 • hvis du lider af alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • hvis du er i de sidste tre måneder af graviditeten.
 • hvis du lider af alvorligt hjertesvigt.
 • hvis du er alvorligt dehydreret (forårsaget af opkast, diarré eller manglende væskeindtag).
 • hvis du er under 12 år, da denne styrke er uegnet til denne aldersgruppe på grund af indholdet af aktivt stof.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ibuprofen Teva.  

Vær ekstra forsigtig med at tage Ibuprofen Teva i følgende situationer: 

 • ved arvelige forstyrrelser i bloddannelsen (akut intermitterende porfyri)
 • ved visse sygdomme i immunsystemet (kaldet systemisk lupus erythematosus og mixed connective tissue disease)
 • ved sygdomme i mave-tarm-kanalen eller kronisk betændelsestilstand i tarmen (colitis ulcerosa, Crohns sygdom)
 • ved nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • ved væskemangel (f.eks. efter opkastning eller diarré)
 • ved for højt blodtryk eller hjertesvigt
 • hvis du har allergi (f.eks. hudreaktioner i forbindelse med indtagelse af anden medicin, astma eller høfeber), kroniske hævelser i slimhinderne eller kronisk indsnævring af luftvejene, da du i så fald har en øget risiko for at få en overfølsomhedsreaktion
 • umiddelbart efter en større operation
 • hvis du har en infektion (se afsnittet ”infektioner” nedenfor).

 

Undgå brug af Ibuprofen Teva samtidig med andre NSAID-præparater, herunder selektive COX-2- hæmmere. 

Ældre

Ældre patienter får oftere bivirkninger ved behandling med NSAID-præparater, især blødning i mave-tarm- systemet eller hul i tarmen som kan føre til dødsfald. 


Blødning i mave-tarm-systemet, mavesår og hul i tarmen:
Der har været tilfælde af blødning i mave-tarm-kanalen, mavesår eller hul i tarmen, der kan være livsfarlige. Disse tilstande er set med alle typer NSAID-præparater på alle tidspunkter af behandlingen med eller uden advarselstegn, og uanset tidligere forekomst af alvorlige lidelser i mave og tarm. 


Risikoen for at få en blødning i mave-tarm-kanalen, mavesår eller hul i tarmen stiger med stigende doser af NSAID-præparater, hvis du tidligere har haft mavesår, især hvis der var komplikationer i form af blødning eller hul i tarmen, og med alderen.
Du bør begynde med den lavest mulige dosis. Tal med lægen om eventuelt at kombinere behandlingen med et præparat, der beskytter mave-tarm-systemet. Dette gælder også, hvis du samtidig får små doser acetylsalicylsyre eller andre aktive stoffer, der kan øge risikoen for mave-tarm-påvirkning. 


Hvis du tidligere har haft problemer med mave-tarm-systemet, især hvis du er en ældre person, skal du indberette alle usædvanlige mavesymptomer (især blødninger i mave og tarm) til din læge - navnlig i starten af din behandling. Vær forsigtig, hvis du samtidig får lægemidler, der kan øge risikoen for mavesår eller blødning, såsom kortikosteroider, blodfortyndende midler som warfarin, selektive serotoningenoptagshæmmere (kaldet SSRI) mod depression eller blodfortyndende lægemidler, såsom acetylsalicylsyre. 


Hvis der opstår blødning i mave-tarm-systemet eller mavesår, mens du er i behandling med dette lægemiddel, skal behandlingen stoppes med det samme. 


Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner ved behandling med Ibuprofen Teva. Du bør stoppe med at tage Ibuprofen Teva og straks søge læge, hvis du får hududslæt, læsioner i slimhinderne, blærer eller andre tegn på allergi, da dette kan være de første tegn på en meget alvorlig hudreaktion. Se pkt. 4


Du frarådes at bruge dette lægemiddel, hvis du har skoldkopper. 

Infektioner

Ibuprofen Teva kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Det er derfor muligt, at Ibuprofen Teva kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer.
Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner i forbindelse med skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte en læge med det samme. 


Ibuprofen, som er det aktive indholdsstof i Ibuprofen Teva, kan midlertidigt hæmme blodpladefunktionen. Patienter med koagulationsforstyrrelser bør derfor overvåges nøje. 


Hvis din læge mener, at forlænget behandling med ibuprofen er nødvendig, skal levertal, nyrefunktion og blodceller tjekkes jævnligt. 


Hvis du skal opereres, skal du fortælle til lægen eller tandlægen, at du tager dette lægemiddel. 


Der er set meget sjældne tilfælde af alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaktisk shock). Behandlingen skal stoppes ved de første tegn på en overfølsomhedsreaktion efter indtagelse af Ibuprofen Teva, og den fornødne behandling tilpasset dine symptomer skal iværksættes af sundhedspersonalet. 


Det er vigtigt, at du drikker tilstrækkeligt under behandlingen - især i tilfælde af feber, diarré eller opkastning. 


Du kan begrænse bivirkningerne ved altid at tage den laveste virksomme dosis i så kort tid som muligt for at få kontrol med symptomerne. 


Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin mod hovedpine kan hovedpinen blive værre. Hvis du oplever eller mistænker dette, bør du spørge lægen til råds og behandlingen bør ophøre. Dette kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine og kan mistænkes hos patienter som har hyppigt eller daglig hovedpine på trods af (på grund af) regelmæssigt brug af smertestillende lægemidler mod hovedpine. 


Generelt kan regelmæssig brug af smertestillende lægemidler, især ved kombination af flere typer af smertestillende lægemidler, føre til permanent nyrepåvirkning med risiko for nyresvigt (analgetisk nefropati). 


Anti-inflammatorisk (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende medicin som f.eks. ibuprofen kan være forbundet med en lettere øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicin i længere tid end anbefalet (3 dage hos unge og 4 dage hos voksne). 


Tal med lægen eller apotekspersonalet om din behandling, før du tager Ibuprofen Teva, hvis du: 

 • har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et slagtilfælde, hjerteanfald, har fået foretaget en bypassoperation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder ”mini-slagtilfælde” eller forbigående blodprop i hjernen).
 • har højt blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger.

Børn og unge

Der er risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede unge.  

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. 

Brug af andre lægemidler sammen med Ibuprofen Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 


Ibuprofen Teva kan påvirke eller blive påvirket af visse andre lægemidler. For eksempel: 

 • lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs. som fortynder blodet eller forebygger blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin)
 • lægemidler, som nedsætter et forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere som f.eks. captopril, betablokkere som f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som f.eks. losartan).

 

Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Ibuprofen Teva. Derfor skal du altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ibuprofen Teva sammen med andre lægemidler. 


Ved samtidig brug af følgende lægemidler kan du opleve en forstærket virkning, og der kan være en øget risiko for bivirkninger: 

 • Digoxin (medicin til behandling af svagt hjerte og uregelmæssig hjerterytme), phenytoin (medicin mod epilepsi eller til behandling af smerter ved visse nervesygdomme) og lithium (medicin mod depression):
  • Der kan forekomme et øget indhold i blodet af disse aktive stoffer. Som hovedregel er kontrol af blodværdierne ikke nødvendig.
 • Methotrexat (medicin til behandling af kræft og visse former for gigt):
  • Forstærker bivirkningerne.
 • Glukokortikoider (medicin der indeholder kortison eller lignende stoffer), blodfortyndende lægemidler (såsom acetylsalicylsyre, clopidogrel, dipyridamol, ticlopidin, tirofiban), visse midler mod depression (SSRI’er som citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin) og NSAID-præparater (medicin til at nedsætte betændelsestilstande og smerter):
  • Øger risikoen for mavesår og -blødning.

Ved samtidig brug af følgende lægemidler kan følgende reaktioner ses: 

 • Zidovudin: Øget risiko for udsivning af væske fra led og blå mærker hos hiv-positive patienter med hæmofili.
 • Ciclosporin (antibiotikum): Kan muligvis føre til nyrepåvirkning.
 • Tacrolimus: Nyreforgiftning/overdosering kan forekomme.
 • Sulfonylurinstoffer (mod sukkersyge): Det anbefales for en sikkerheds skyld at kontrollere blodsukkeret ved samtidig brug.
 • Probenecid og sulfinpyrazon (medicin mod urinsur gigt): Udskillelsen af ibuprofen kan blive nedsat.

Brug af Ibuprofen Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå at drikke alkohol under behandling med Ibuprofen Teva. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Fortæl det til lægen, hvis du opdager, at du er gravid, mens du tager Ibuprofen Teva. Du må kun tage ibuprofen i de første 6 måneder af graviditeten efter lægens anvisning. Tag ikke Ibuprofen Teva i de sidste 3 måneder af graviditeten, da det kan øge risikoen for komplikationer hos mor og barn. 

 

Amning  

Det aktive stof ibuprofen og dets nedbrydningsprodukter går over i modermælken, men kun i små mængder. Da der endnu ikke er set skadelige virkninger for barnet, vil det som regel ikke være nødvendigt at holde op med at amme ved kortvarig brug i den anbefalede dosis mod lette til moderate smerter. Du bør dog overveje at stoppe med amme før behandlingen, hvis du skal tage tabletterne i længere tid eller ved højere doser. 

 

Frugtbarhed  

Lægemidlet høre til en gruppe af lægemidler kaldet NSAID’er, som kan nedsætte kvinders fertilitet. Denne effekt ophører, når behandling med lægemidlet standses. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibuprofen Teva kan have bivirkninger såsom træthed, svimmelhed og synsforstyrrelser, og reaktionsevnen og evnen til at færdes i trafikken og betjene maskiner kan være nedsat i enkelte tilfælde. Dette gælder i særlig grad ved kombination med alkohol. 

Ibuprofen Teva 200 mg indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. filmovertrukket tablet, og kan antages at være natrium-frit.  

3. Sådan skal du tage Ibuprofen Teva

Tag altid Ibuprofen Teva nøjagtigt efter anvisningerne i denne indlægsseddel og efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du bør anvende den laveste effektive dosis i den kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne. Hvis du har en infektion, skal du kontakte en læge med det samme, hvis symptomerne (f.eks. feber eller smerter) varer ved eller bliver værre (se punkt. 2). 

Den sædvanlige dosis er:

Alder 

Enkeltdosis 

Maksimal døgndosis 

12-15 år 

1 tablet 

(svarende til 200 mg ibuprofen) 

3 tabletter 

(svarende til 600 mg ibuprofen) 

over 15 år 

1-2 tabletter 

(svarende til 200-400 mg ibuprofen) 

6 tabletter 

(svarende til 1200 mg ibuprofen) 

Vent mindst 6 timer, efter at du har taget den største enkeltdosis, før du tager den næste dosis. 


Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har indtryk af, at virkningen af Ibuprofen Teva er enten for stærk eller for svag. 

Sådan tager du Ibuprofen Teva

Tabletten tages via munden.
De filmovertrukne tabletter skal synkes hele med vand.
Patienter med sart mave bør tage Ibuprofen Teva i forbindelse med et måltid. 

Behandlingens varighed

Kun til kortvarig behandling
Hvis behandlingen kræves i mere end 3 dage til unge, eller hvis symptomerne bliver værre, skal lægen kontaktes.
Hvis behandlingen kræves i mere end 4 dage til voksne, eller hvis symptomerne bliver værre, skal lægen kontaktes. 

Hvis du har taget for mange Ibuprofen Teva

Kontakt læge, skadestue eller apotek, hvis du har taget mere Ibuprofen Teva end du skulle, eller hvis et barn har indtaget Ibuprofen Teva. Så vil risikoen blive vurderet, og du får råd om de foranstaltninger, der skal træffes.
Symptomerne kan inkludere kvalme, mavesmerter, opkastning (kan indeholde blod), hovedpine, øresusen, forvirring og ufrivillig øjenbevægelser. Ved høje doser er sløvhed, brystsmerter, hjertebanken, tab af bevidsthed, kramper (hovedsageligt hos børn), svaghed og svimmelhed, blod i urinen, en følelse af at være kold samt åndedrætsbesvær blevet rapporteret. 


Symptomer på en akut overdosis af ibuprofen kan omfatte følgende: mavesmerter, mave-tarm-blødning, forstyrrelser i lever- og nyrefunktionen, blodtryksfald, åndedrætsbesvær og blålig hud. 

Hvis du har glemt at tage Ibuprofen Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nedenstående bivirkninger omfatter alle kendte bivirkninger forbundet med behandling med ibuprofen, herunder bivirkninger registreret hos gigtpatienter, der får medicinen i længere tid og i høje doser. Med undtagelse af meget sjældne indberetninger er oplysninger om hyppighed baseret på kortvarig brug af maksimale døgndoser på 1.200 mg ibuprofen (tabletter) og maksimalt 1.800 mg (stikpiller). 

Mulige bivirkninger:

De hyppigst forekommende bivirkninger ses i mave-tarm-kanalen. Mavesår/sår på tolvfingertarmen, hul i tarmen eller blødning i mave-tarm-kanalen, nogle gange med dødelig udgang, især hos ældre, kan forekomme. Efter administration er der rapporteret om kvalme, opkastning, diarré, luft i maven, forstoppelse, smerter eller ubehag i den øvre del af maveregionen (dyspepsi), mavesmerter, tjæreagtig afføring, blodigt opkast, betændelse i munden med sår, forværring af tyktarmsbetændelse og Crohn’s sygdom. Mindre
hyppigt er der observeret mavekatar.
Især risikoen for blødning i mave-tarm-kanalen afhænger af dosisinterval og hvor længe man bruger lægemidlet 


Der har været rapporter om vand i kroppen (ødem), forhøjet blodtryk og hjertesvigt i forbindelse med NSAID-behandling. 


Medicin som Ibuprofen Teva kan være forbundet med en lettere øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde. 

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Lidelser i mave-tarm-kanalen såsom halsbrand, mavesmerter, kvalme, opkastning, luftafgang fra tarmen, diarré, forstoppelse og mindre blodtab fra mave og tarm, der kan føre til blodmangel i enkeltstående tilfælde.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1ud af 100 personer):  

 • Forstyrrelser i centralnervesystemet såsom hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, ophidselse, irritabilitet eller træthed.
 • Overfølsomhedsreaktioner med hududslæt og kløe samt astmaanfald (eventuelt med blodtryksfald).
 • Synsforstyrrelser.
 • Mavesår, i nogle tilfælde med blødning og hul i tarmen.
 • Mundbetændelse, forværring af tarmsygdommene colitis og Crohns sygdom, mavekatar.
 • forskellige hudreaktioner.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til1 ud af1000 personer):  

 • Ringen/susen for ørerne (tinnitus).
 • vævsskade i nyrerne og øget urinsyre i blodet.

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • Øget væskeophobning i kroppen, specielt hos patienter med højt blodtryk og nedsat nyrefunktion (væskeophobninger og alvorlige proteinuri i urinen), betændelsessygdom i nyrerne (interstitiel nefritis) efterfulgt af akut forstyrrelse i nyrefunktion. Nedsat vandladningsmængde og væskeophobninger i kroppen kan være tegn på nyresygdom, der kan omfatte nyresvigt.
 • Nedsat leverfunktion, leverskade især under langtidsbehandling, leversvigt, leverbetændelse.
 • Forstyrrelser i bloddannelse (anæmi, leukopeni, thrombocytopeni, pancytopeni og agranulocytose). - Alvorlige hudreaktioner, såsom hududslæt med rødme og blæredannelse (f.eks. erythema exsudativum multiforme, toksisk epidermal necrolysis/Lyell’s syndrome).
 • Hårtab.
 • Enkeltstående tilfælde med alvorlig hudinfektioner med komplikationer i bløddele i forbindelse med skoldkoppeinfektioner.
 • Tegn på hjernehindebetændelse (aseptisk meningitis) såsom alvorlig hovedpine, kvalme, opkastning, feber, nakkestivhed eller bevidsthedssløring. Patienter, der tidligere har haft visse sygdomme i immunsystemet (systemisk lupus erythematosus og mixed connective tissue disease) synes at have en øget risiko.
 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • Forværring af infektionslignende betændelsestilstande.
 • Psykotiske reaktioner, depression.
 • Hjertebanken, hjertesvigt, hjerteanfald.
 • Højt blodtryk.
 • Betændelse i blodkar
 • Betændelse i spiserøret og bugspytkirtlen.
 • Afgrænsede indsnævringer i tarmene.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • En alvorlig hudreaktion kendt som DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS kan være udslæt, feber, hævede lymfeknuder og stigning i antallet af eosinofile og granulocytter (en type hvide blodlegemer).
 • Et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse, primært i hudfolder, på kroppen og på armene og ledsaget af feber i begyndelsen af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Hold op med at bruge Ibuprofen Teva, hvis du udvikler disse symptomer, og søg læge med det samme. Se også pkt. 2.
 • Huden bliver følsom over for lys.

Stop med at tage Ibuprofen Teva og kontakt straks lægen, hvis du oplever følgende:

 • Hududslæt og kløe.
 • Astmaanfald.
 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner. De kan være kendetegnet ved hævelser i ansigtet, af tungen og i svælget med indsnævring af luftvejene, åndenød, hjertebanken og blodtryksfald, der kan føre til livstruende chok.
 • Forstyrrelser i bloddannelsen. De første tegn herpå kan være feber, ondt i halsen, overfladiske mundsår, influenzalignende symptomer, voldsom udmattelse, blødninger i næse og hud. Undgå selvmedicinering med medicin, der lindrer smerter eller virker febersænkende.
 • Forværring af infektionslignende betændelsestilstande - hvis du oplever tegn på, at du har fået en infektion eller en forværring af en infektion.
 • Synsforstyrrelser.
 • Alvorlige smerter i den øverste del af maven, blod i opkast, blod i afføring eller mørkfarvning af afføring.
 • Nedsat vandladningsmængde og væskeophobning i kroppen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke dette lægemiddel efter udløbsdatoen, der står på blisterpakningen eller æsken efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ibuprofen Teva 200 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: ibuprofen. 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg ibuprofen.

Øvrige indholdsstoffer:  

Tabletkerne:  

Modificeret majsstivelse, croscarmellosenatrium, hypromellose, stearinsyre, vandfri kolloid silica.
Filmovertræk:  

Hypromellose, macrogol 8000, titandioxid. 

Udseende og pakningsstørrelse

Hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter. 


Ibuprofen Teva 200 mg filmovertrukne tabletter fås i pakninger med 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50 eller 100 filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.
Swensweg 5  

2031 GA Haarlem  

Holland  

 

Repræsentant i Danmark:  

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Telefon; 44 98 55 11  

E-mail: info@tevapharm.dk  

Fremstiller:

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Polen

Merckle GmbH  

Ludwig-Merckle-Str. 3,  

89143 Blaubeuren, 

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Denmark  

Ibuprofen Teva 

Italien  

ABIFEN 

Sverige  

Ibuprofen ratiopharm 200 mg filmdragerade tabletter, 

Tyskland  

Ibuprofen-ratio 200 mg Filmtabletten, 

 

Indledning - Receptpligtig

Indlægsseddel: information til brugeren

Ibuprofen Teva 200 mg filmovertrukne tabletter  

Til børn over 12 år og voksne 

ibuprofen  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Teva
 3. Sådan skal du tage Ibuprofen Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ibuprofen Teva er et lægemiddel, der lindrer smerter (kaldet et nonsteroidt antiinflammatorisk lægemiddel - NSAID). 


Ibuprofen Teva bruges til symptomatisk behandling af kortere varighed af svage til moderate smerter. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Teva

Tag ikke Ibuprofen Teva:

 • hvis du er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibuprofen Teva (angivet i punkt 6).
 • hvis du tidligere har haft åndenød, astmaanfald, hævede slimhinder i næsen, udslæt og hævelser (angioødem) eller hudreaktioner efter indtagelse af acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater.
 • hvis du har forstyrrelser i bloddannelsen, hvor årsagen ikke kendes.
 • hvis du har eller har haft tilbagevendende mavesår/sår på tolvfingertarmen eller blødninger (mindst to forskellige episoder af bekræftet blødning eller mavesår).
 • hvis du tidligere har haft blødning i mave-tarm-systemet eller hul i tarmen, der skyldtes behandling med et NSAID-præparat.
 • hvis du har eller har haft en hjerneblødning eller anden aktiv blødning.
 • hvis du lider af alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • i de sidste tre måneder af graviditeten.
 • hvis du lider af alvorligt hjertesvigt.
 • hvis du lider af alvorlig væskemangel (forårsaget af opkastning, diarré, eller at du ikke har drukket nok væske)
 • hvis du er under 12 år, da denne styrke er uegnet til denne aldersgruppe på grund af indholdet af aktivt stof.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ibuprofen Teva. 


Vær ekstra forsigtig med at tage Ibuprofen Teva i følgende situationer: 

 • ved arvelige forstyrrelser i bloddannelsen (f.eks. akut intermitterende porfyri)
 • ved visse sygdomme i immunsystemet (kaldet systemisk lupus erythematosus og bindevævssygdom)
 • ved sygdomme i mave-tarm-kanalen eller kronisk betændelsestilstand i tarmen (colitis ulcerosa, Crohn’s sygdom)
 • ved nedsat nyre- eller leverfunktion
 • ved væskemangel (f.eks. efter opkastning eller diarré)
 • ved forhøjet blodtryk eller hjertesvigt
 • hvis du har allergi (f.eks. hudreaktioner i forbindelse med indtagelse af anden medicin, astma eller høfeber), kroniske hævelser i slimhinderne eller kronisk indsnævring af luftvejene, da du i så fald har en øget risiko for at få en overfølsomhedsreaktion
 • umiddelbart efter en større operation
 • hvis du har en infektion (se afsnittet "infektioner" nedenfor).

 

Du skal undgå at bruge Ibuprofen Teva samtidig med andre NSAID-præparater, herunder selektive COX-2-hæmmere. 

Ældre

Ældre patienter får oftere bivirkninger ved behandling med NSAID-præparater, især blødning i mave-tarm-systemet eller hul i tarmen, hvilket kan føre til dødsfald. 


Blødning i mave-tarm-systemet, mavesår og hul i tarmen:
 

Der har været tilfælde af blødning i mave-tarm-kanalen, mavesår eller hul i tarmen, der kan være livsfarlige. Disse tilstande er set med alle typer NSAID-præparater på alle tidspunkter af behandlingen, med eller uden advarselstegn, og uanset tidligere forekomst af alvorlige lidelser i mave og tarm. 


Risikoen for at få en blødning i mave-tarm-kanalen, mavesår eller hul i tarmen stiger med stigende doser af NSAID-præparater, hvis du tidligere har haft mavesår (især hvis der var komplikationer i form af blødning eller hul i tarmen) og stiger med alderen.
Du bør begynde med den lavest mulige dosis. Tal med lægen om eventuelt at kombinere behandlingen med et præparat, der beskytter mave-tarm-systemet. Dette gælder også, hvis du samtidig får små doser acetylsalicylsyre eller andre aktive stoffer, der kan øge risikoen for mave-tarm-påvirkning. 


Hvis du tidligere har haft problemer med mave-tarm-systemet, især hvis du er en ældre person, skal du indberette alle usædvanlige mavesymptomer (især blødninger i mave og tarm) til din læge - navnlig i starten af din behandling. Vær forsigtig, hvis du samtidig får lægemidler, der kan øge risikoen for mavesår eller blødning, såsom kortikosteroider, blodfortyndende midler som warfarin, selektive serotoningenoptagshæmmere (kaldet SSRI) mod depression eller blodfortyndende lægemidler, såsom acetylsalicylsyre. 


Hvis du får blødning i mave-tarm-systemet, mens du bliver behandlet med dette lægemiddel, skal du stoppe med at tage lægemidlet med det samme. 


Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner ved behandling med Ibuprofen Teva. Du bør stoppe med at tage Ibuprofen Teva og straks søge læge, hvis du får hududslæt, læsioner i slimhinderne, blærer eller andre tegn på allergi, da dette kan være de første tegn på en meget alvorlig hudreaktion. Se pkt. 4


Du frarådes at bruge dette lægemiddel, hvis du har skoldkopper. 

Infektioner

Ibuprofen Teva kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Det er derfor muligt, at Ibuprofen Teva kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner i forbindelse med skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte en læge med det samme. 


Ibuprofen, som er det aktive indholdsstof i Ibuprofen Teva, kan midlertidigt hæmme blodpladefunktionen. Patienter med koagulationsforstyrrelser bør derfor overvåges nøje. 


Hvis din læge mener, at forlænget behandling med ibuprofen er nødvendig, skal levertal, nyrefunktion og blodceller tjekkes jævnligt. 


Hvis du skal opereres, skal du fortælle til lægen eller tandlægen, at du tager dette lægemiddel. 


Der er set meget sjældne tilfælde af alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaktisk shock). Behandlingen skal stoppes ved de første tegn på en overfølsomhedsreaktion efter indtagelse af Ibuprofen Teva, og den fornødne behandling tilpasset dine symptomer skal iværksættes af sundhedspersonalet. 


Det er vigtigt, at du drikker tilstrækkeligt under behandlingen - især i tilfælde af feber, diarré eller opkastning. 


Du kan begrænse bivirkningerne ved altid at tage den laveste virksomme dosis i så kort tid som muligt for at få kontrol med symptomerne. 


Længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin mod hovedpine kan gøre hovedpinen værre. Dette kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine og kan mistænkes at være til stede hos patienter, der har hyppig eller daglig hovedpine på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af smertestillende medicin mod hovedpine. Hvis du oplever dette, eller du har mistanke om dette, bør du kontakte lægen, og behandlingen bør ophøre. 


Generelt kan regelmæssig brug af smertestillende lægemidler, især ved kombination af flere typer af smertestillende lægemidler, føre til permanent nyrepåvirkning med risiko for nyresvigt (analgetisk nefropati). 


Anti-inflammatorisk (hæmmer betændelseslignede tilstande)/smertestillende medicin som f.eks. ibuprofen kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicinen i længere tid end anbefalet (3 dage hos unge og 4 dage hos voksne). 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet om din behandling, før du tager Ibuprofen Teva, hvis du: 

 • har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et slagtilfælde hjerteanfald, har fået foretaget en bypassoperation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder "mini-slagtilfælde" eller forbigående blodprop i hjernen).
 • har forhøjet blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger.

Børn og unge

Der er risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede unge.
Giv ikke dette lægemiddel til børn under 12 år. 

Brug af andre lægemidler sammen med Ibuprofen

Teva Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 

 

Ibuprofen Teva kan påvirke eller blive påvirket af visse andre lægemidler. For eksempel: 

 • lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs. som fortynder blodet eller forebygger blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin)
 • lægemidler, som nedsætter et forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere som f.eks. captopril, betablokkere som f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som f.eks. losartan).

Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Ibuprofen Teva. Derfor skal du altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ibuprofen Teva sammen med andre lægemidler. 


Ved samtidig brug af følgende lægemidler kan du opleve en forstærket virkning, og der kan være en øget risiko for bivirkninger: 

 • Digoxin (medicin til behandling af svagt hjerte og uregelmæssig hjerterytme), phenytoin (medicin mod epilepsi eller til behandling af smerter ved visse nervesygdomme) og lithium (medicin mod depression):
  • Der kan forekomme et øget indhold i blodet af disse aktive stoffer. Som hovedregel er kontrol af blodværdierne ikke nødvendig.
 • Methotrexat (medicin til behandling af kræft og visse former for gigt):
  • Forstærker bivirkningerne.
 • Glukokortikoider (medicin der indeholder kortison eller lignende stoffer), blodfortyndende lægemidler (såsom acetylsalicylsyre, clopidogrel, dipyridamol, ticlopidin, tirofiban), visse midler mod depression (SSRI’er såsom citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin) og NSAID-præparater (medicin til at nedsætte betændelsestilstande og smerter):
  • Øger risikoen for mavesår og -blødning.

Ved samtidig brug af følgende lægemidler kan følgende reaktioner ses: 

 • Zidovudin: Øget risiko for udsivning af væske fra led og blå mærker hos hiv-positive patienter med hæmofili.
 • Ciclosporin (antibiotikum): Kan muligvis føre til nyrepåvirkning.
 • Tacrolimus: Nyreforgiftning/overdosering kan forekomme.
 • Sulfonylurinstoffer (mod sukkersyge): Det anbefales for en sikkerheds skyld at kontrollere blodsukkeret ved samtidig brug.
 • Probenecid og sulfinpyrazon (medicin mod urinsur gigt): Udskillelsen af ibuprofen kan blive nedsat.
 • Quinolon-antibiotika: Risikoen for krampeanfald kan være forøget.
 • CYP2C9-hæmmere: Samtidig brug af ibuprofen og CYP2C9-hæmmere (voriconazol, fluconazol) kan øge eksponeringen for ibuprofen (CYP2C9-substrat).

Brug af Ibuprofen Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør undgå at drikke alkohol under behandlingen med Ibuprofen Teva. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Fortæl det til lægen, hvis du opdager, at du er gravid, mens du tager Ibuprofen Teva. Du må kun tage ibuprofen i de første 6 måneder af graviditeten efter lægens anvisning. Tag ikke Ibuprofen Teva i de sidste 3 måneder af graviditeten, da det kan øge risikoen for komplikationer hos mor og barn. 

 

Amning  

Det aktive stof ibuprofen og dets nedbrydningsprodukter går over i modermælken, men kun i små mængder. Da der endnu ikke er set skadelige virkninger for barnet, vil det som regel ikke være nødvendigt at holde op med at amme ved kortvarig brug i den anbefalede dosis mod lette til moderate smerter. Du bør dog overveje at stoppe med amme før behandlingen, hvis du skal tage tabletterne i længere tid eller ved højere doser. 


Fertilitet 

Ibuprofen Teva hører til en gruppe lægemidler (NSAID’er), der kan nedsætte kvinders fertilitet. Denne virkning ophæves, når behandlingen med lægemidlet standses. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibuprofen Teva kan have bivirkninger såsom træthed, svimmelhed og synsforstyrrelser, og reaktionsevnen og evnen til at færdes i trafikken og betjene maskiner kan være nedsat i enkelte tilfælde. Dette gælder i særlig grad ved kombination med alkohol. 

Ibuprofen Teva 200 mg indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. filmovertrukket tablet, og kan antages at være natrium-frit. 

3. Sådan skal du tage Ibuprofen Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Du bør anvende den laveste effektive dosis i den kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne. Hvis du har en infektion, skal du kontakte en læge med det samme, hvis symptomerne (f.eks. feber eller smerter) varer ved eller bliver værre (se punkt. 2). 

Den anbefalede dosis er:

 

Alder 

Enkeltdosis 

Maksimal døgndosis 

12-15 år 

1 tablet  

(svarende til 200 mg ibuprofen) 

3 tabletter  

(svarende til 600 mg ibuprofen) 

over 15 år 

1-2 tabletter  

(svarende til 200-400 mg ibuprofen) 

6 tabletter  

(svarende til 1.200 mg ibuprofen) 

Vent mindst 6 timer, efter at du har taget den største enkeltdosis, før du tager den næste dosis. Den anbefalede dosis bør ikke overskrides. 


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har indtryk af, at virkningen af Ibuprofen Teva er enten for stærk eller for svag. 

Sådan tager du Ibuprofen Teva

Til oral anvendelse.
Du skal synke de filmovertrukne tabletter hele med vand.
Patienter med sart mave bør tage Ibuprofen Teva i forbindelse med et måltid. 

Behandlingens varighed

Til kortvarig behandling. 

Hvis du har taget for mange Ibuprofen Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Ibuprofen Teva end du skulle, eller hvis et barn har indtaget Ibuprofen Teva. Så vil risikoen blive vurderet, og du får råd om de foranstaltninger, der skal træffes. 


Symptomerne kan inkludere kvalme, mavesmerter, opkastning (kan indeholde blod), hovedpine, øresusen, forvirring og ufrivillig øjenbevægelser. Ved høje doser er sløvhed, brystsmerter, hjertebanken, tab af bevidsthed, kramper (hovedsageligt hos børn), svaghed og svimmelhed, blod i urinen, en følelse af at være kold samt åndedrætsbesvær blevet rapporteret. 


Symptomer på en akut overdosis af ibuprofen kan omfatte følgende: mavesmerter, mave-tarm-blødning, forstyrrelser i lever- og nyrefunktionen, blodtryksfald, åndedrætsbesvær og blålig hud. 

Hvis du har glemt at tage Ibuprofen Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Nedenstående bivirkninger omfatter alle kendte bivirkninger forbundet med behandling med ibuprofen, herunder bivirkninger registreret hos gigtpatienter, der får medicinen i længere tid og i høje doser. Med undtagelse af meget sjældne indberetninger er oplysninger om hyppighed baseret på kortvarig brug af maksimale døgndoser på 1.200 mg ibuprofen (tabletter) og maksimalt 1.800 mg (stikpiller). 

Mulige bivirkninger:

De hyppigst forekommende bivirkninger ses i mave-tarm-kanalen. Mavesår/sår på tolvfingertarmen, hul i tarmen eller blødning i mave-tarm-kanalen, nogle gange med dødelig udgang, især hos ældre, kan forekomme. Efter administration er der rapporteret om kvalme, opkastning, diarré, luft i maven, forstoppelse, smerter eller ubehag i den øvre del af maveregionen (dyspepsi), mavesmerter, tjæreagtig afføring, blodigt opkast, betændelse i munden med sår, forværring af tyktarmsbetændelse og Crohn’s sygdom. Mindre hyppigt er der observeret mavekatar.
Især risikoen for blødning i mave-tarm-kanalen afhænger af dosisinterval og hvor længe man bruger lægemidlet. 


Der har været rapporter om vand i kroppen (ødem), forhøjet blodtryk og hjertesvigt i forbindelse med NSAID-behandling. 


Medicin som Ibuprofen Teva kan være forbundet med en lettere øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Lidelser i mave-tarm-kanalen, såsom halsbrand, mavesmerter, kvalme, opkastning, luftafgang fra tarmen, diarré, forstoppelse og mindre blodtab fra mave og tarm, der kan føre til blodmangel i enkeltstående tilfælde.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Forstyrrelser i centralnervesystemet, såsom hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, ophidselse, irritabilitet eller træthed.
 • Overfølsomhedsreaktioner med hududslæt og kløe samt astmaanfald (eventuelt med blodtryksfald).
 • Synsforstyrrelser.
 • Mavesår, i nogle tilfælde med blødning og hul i tarmen.
 • Mundbetændelse, forværring af tarmsygdommene colitis og Crohn’s sygdom, mavekatar.
 • Forskellige hudreaktioner.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Ringen/susen for ørerne (tinnitus).
 • Beskadigelse af nyrevæv (nekrose i nyrepapillerne) og forhøjet indhold af urinsyre i blodet.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hævelse pga. væskeophobning, især hos patienter med forhøjet blodtryk eller nedsat nyrefunktion, nefrotisk syndrom (ødem og alvorlig proteinuria i urinen), betændelse i nyrevævet, hvilket kan foranledige akut forstyrrelse i nyrefunktionen. Nedsat vandladningsmængde og væskeophobning i kroppen kan være indikation på nyresygdom, der kan omfatte nyresvigt.
 • Nedsat leverfunktion, leverpåvirkning (især under langtidsbehandling), leversvigt, leverbetændelse.
 • Forstyrrelser i bloddannelse (blodmangel, lavt antal hvide blodlegemer, for få blodplader, for få røde og hvide blodlegemer og blodplader, infektion med symptomer såsom feber og alvorlig svækkelse af almentilstanden eller feber med lokale symptomer på infektion såsom ondt i halsen, svælget eller munden eller vandladningsproblemer).
 • Alvorlige hudreaktioner, såsom hududslæt med rødme og blæredannelse (erythema exsudativum multiforme, toksisk epidermal nekrolyse/Lyell’s syndrom).
 • Hårtab.
 • Enkeltstående tilfælde med alvorlig hudinfektioner med komplikationer i bløddele i forbindelse med skoldkoppeinfektioner.
 • Tegn på hjernehindebetændelse såsom alvorlig hovedpine, kvalme, opkastning, feber, nakkestivhed eller bevidsthedssløring. Patienter, der tidligere har haft visse sygdomme i immunsystemet (systemisk lupus erythematosus og mixed connective tissue disease) synes at have en øget risiko.
 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • Forværring af infektionslignende betændelsestilstande (f.eks. nekrotiserende fascitis).
 • Psykotiske reaktioner, depression.
 • Hjertebanken, hjertesvigt, hjerteanfald.
 • Højt blodtryk.
 • Betændelse i blodkar.
 • Betændelse i spiserøret og bugspytkirtlen.
 • Afgrænsede indsnævringer i tarmene.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • En alvorlig hudreaktion kendt som DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS kan være udslæt, feber, hævede lymfeknuder og stigning i antallet af eosinofile og granulocytter (en type hvide blodlegemer).
 • Et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse, primært i hudfolder, på kroppen og på armene og ledsaget af feber i begyndelsen af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Hold op med at bruge Ibuprofen Teva, hvis du udvikler disse symptomer, og søg læge med det samme. Se også pkt. 2.
 • Huden bliver følsom over for lys.

Stop med at tage Ibuprofen Teva og kontakt straks lægen, hvis du oplever følgende:

 • Hududslæt og kløe.
 • Astmaanfald.
 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner. De kan være kendetegnet ved hævelser i ansigtet, af tungen og i svælget med indsnævring af luftvejene, åndenød, hjertebanken og blodtryksfald, der kan føre til livstruende chok.
 • Forstyrrelser i bloddannelsen. De første tegn på dette kan være feber, ondt i halsen, overfladiske mundsår, influenzalignende symptomer, voldsom udmattelse, blødninger i næse og hud. Undgå selvmedicinering med medicin, der lindrer smerter eller virker febersænkende.
 • Forværring af infektionslignende betændelsestilstande - hvis du oplever tegn på, at du har fået en infektion eller en forværring af en infektion.
 • Synsforstyrrelser.
 • Relativt alvorlige smerter i den øverste del af maven, blod i opkast, blod i afføring eller mørkfarvning af afføring.
 • Nedsat vandladningsmængde og væskeophobning i kroppen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke dette lægemiddel efter udløbsdatoen, der står på blisterpakningen eller æsken efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ibuprofen Teva indeholder:

Aktivt stof: ibuprofen. 


Ibuprofen Teva 200 mg filmovertrukne tabletter:  

1 filmovertrukket tablet indeholder 200 mg ibuprofen. 


Øvrige indholdsstoffer:  

Tabletkerne:  

Modificeret majsstivelse, croscarmellosenatrium, hypromellose, stearinsyre, vandfri kolloid silica.
Filmovertræk:  

Hypromellose, macrogol 8000, titandioxid. 

Udseende og pakningsstørrelser

Hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter. 


Ibuprofen Teva 200 mg filmovertrukne tabletter fås i pakninger med 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50 eller 100 filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.
Swensweg 5  

2031 GA Haarlem  

Holland  

Repræsentant i Danmark:

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Telefon; 44 98 55 11  

E-mail: info@tevapharm.dk  

Fremstiller:

Merckle GmbH 

Ludwig-Mercle Str. 3  

89143 Blaubeuren  

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Denmark 

Ibuprofen Teva 

Italien 

ABIFEN 

Sverige 

Ibuprofen ratiopharm 200 mg filmdragerade tabletter 

Tyskland 

Ibuprofen-ratio 200 mg Filmtabletten 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08_2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...