Alnodine®

filmovertrukne tabletter 180 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alnodine 180 mg filmovertrukne tabletter  

fexofenadinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alnodine
 3. Sådan skal du tage Alnodine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alnodine indeholder fexofenadin, der er et antihistamin. Antihistaminer lindrer symptomerne på allergiske reaktioner såsom høfeber og nældefeber. 

 

Alnodine anvendes hos voksne og børn over 12 år, for at lindre symptomer, der kan optræde ved vedvarende allergiske hudreaktioner (kronisk ideopatisk urticaria) såsom kløe, hævelser og udslæt. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alnodine

Tag ikke Alnodine:

 • hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Alnodine hvis: 

 • du har nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • du har eller har haft hjerteproblemer, da denne medicin kan føre til øget puls, eller uregelmæssig hjerterytme.
 • du er ældre.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du fortælle det til din læge, inden du anvender Alnodine. 

Børn og unge

Alnodine 180 mg bør ikke anvendes til børn under 12 år. 

Brug af anden medicin sammen med Alnodine

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, der indeholder aluminium- eller magnesium, samtidigt med Alnodine, kan det reducere den absorberede mængde af medicin. Disse to typer medicin skal derfor tages med mindst 2 timers mellemrum. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Du bør ikke tage Alnodine, hvis du er gravid, medmindre lægen finder det absolut nødvendigt.
Du bør ikke tage Alnodine, hvis du er ammende. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alnodine påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal dog være opmærksom på, om du bliver svimmel eller meget træt af medicinen, inden du kører bil eller betjener maskiner. 

Alnodine indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Alnodine

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne og børn over 12 år  

Den anbefalede dosis er 1 tablet (180 mg) daglig.
Tag din tablet med et glas vand inden et måltid. 

 

Din læge vil beslutte, hvor længe du skal fortsætte behandlingen. 

Hvis du har taget for meget Alnodine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Alnodine end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosering hos voksne er svimmelhed, døsighed, træthed og mundtørhed. 

Hvis du har glemt at tage Alnodine

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis, som foreskrevet af din læge. 

Hvis du holder op med at tage Alnodine

Fortæl det til lægen, hvis du ønsker at holde op med at tage Alnodine før du er færdig med dit behandlingsforløb.
Hvis du holder op med at tage Alnodine tidligere end planlagt, kan dine symptomer vende tilbage.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt lægen med det samme og hold op med at tage Alnodine hvis du oplever:  

 • hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, ansigt eller åndedrætsbesvær, da dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • hovedpine
 • døsighed
 • kvalme
 • svimmelhed

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • træthed
 • søvnighed

 

Yderligere bivirkninger (ukendt hyppighed: kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data) som kan forekomme er:  

 • søvnløshed
 • søvnforstyrrelser
 • mareridt
 • alvorlige overfølsomhedsreaktioner som kan medføre hævelse af ansigtet, læberne, tungen, rødmen, trykken for brystet og åndedrætsbesvær
 • udslæt og kløe
 • nældefeber
 • brystsmerter, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme
 • diarré
 • nervøsitet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteret eller pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alnodine indeholder:

 • Aktivt stof: fexofenadinhydrochlorid. Hver tablet indeholder 180 mg fexofenadinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer:

 

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, croscarmellosenatrium, povidon K30, magnesiumstearat. 

 

Filmovertræk: hypromellose 2910, titandioxid (E171), macrogol 400, macrogol 4000, gul jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser

Alnodine 180 mg er gule, aflange og bikonvekse filmovertrukne tabletter, glat på den ene side og med delekærv på den anden side. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 

 

Hver blisterpakning indeholder 10, 30 eller 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S  

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 29. juli 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...