Menelri

bløde kapsler 25 mg, 50 mg og 100 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Menelri 10 mg bløde kapsler
Menelri 25 mg bløde kapsler
Menelri 50 mg bløde kapsler
Menelri 100 mg bløde kapsler

ciclosporin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Menelri
 3. Sådan skal du tage Menelri
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Navnet på din medicin, er Menelri. Den indeholder det aktive stof ciclosporin. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes immunsupprimerende stoffer. Denne type medicin bruges til at undertrykke kroppens immunforsvar. 


Sådan anvendes og virker Menelri
 

 • Hvis du har fået en organtransplantation, knoglemarvs- eller stamcelletransplantation fungerer Menelri ved at kontrollere kroppens immunsystem. Menelri forhindrer afstødning af transplanterede organer ved at blokere for udviklingen af visse celler, som normalt angriber transplanteret væv.
 • Hvis du har en autoimmun sygdom, hvor kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler, standser Menelri denne immunreaktion. Sådanne sygdomme omfatter øjenproblemer, som truer synet (endogen uveitis, herunder Behçets uveitis), svære tilfælde af visse hudsygdomme (atopisk dermatitis (eksem) og psoriasis), svær leddegigt og en nyresygdom, der kaldes nefrotisk syndrom.


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Menelri

Hvis du tager Menelri efter en transplantation, vil det kun blive ordineret til dig af en læge med erfaring inden for transplantation og/eller autoimmune sygdomme. 

Rådgivningen i denne indlægsseddel varierer afhængigt af, om du tager medicinen i forbindelse med en transplantation eller en autoimmun sygdom. 


Følg alle lægens anvisninger omhyggeligt. De kan afvige fra de generelle oplysninger i denne indlægsseddel. 

Tag ikke Menelri

 • hvis du er allergisk over for ciclosporin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Menelri (se punkt 6).
 • sammen med naturlægemidler, der indeholder Hypericum perforatum (perikon).
 • sammen med produkter, der indeholder dabigatranetexilat (bruges til at undgå blodpropper efter operation) eller bosentan og aliskiren (bruges til behandling af højt blodtryk).


Tag ikke Menelri og fortæl det til din læge, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du tale med lægen, inden du tager Menelri. 

Advarsler og forsigtighedsregler‌

Tal med din læge før du begynder at tage Menelri. 


Før og i løbet af behandlingen med Menelri skal du øjeblikkeligt fortælle det til din læge:  

 • hvis du har/får tegn på infektion, som fx feber eller ondt i halsen. Menelri undertrykker immunsystemet og kan også påvirke kroppens evne til at bekæmpe infektioner.
 • hvis du har leverproblemer.
 • hvis du har nyreproblemer. Din læge vil regelmæssigt tage blodprøver og vil om nødvendigt ændre din dosis.
 • hvis du får for højt blodtryk. Din læge vil regelmæssigt måle dit blodtryk og vil om nødvendigt ordinere medicin til at sænke blodtrykket.
 • hvis du har lavt magnesiumniveau i kroppen. Din læge kan ordinere magnesiumtilskud, som du skal tage, specielt lige efter din transplantation.
 • hvis du har højt kaliumniveau i blodet.
 • hvis du har urinsyregigt.
 • hvis du skal vaccineres.
 • Hvis du har hepatitis C. Din leverfunktion kan forandres under behandling for hepatitis C og dette kan påvirke nivauet af ciclosporin i dit blod. Din læge vil muligvis regelmæssigt måle niveauet af ciclosporin i dit blod og justere dosis efter at du er startet på behandling for hepatitis C.


Hvis noget af ovenstående gælder for dig før eller i løbet af din behandling med Menelri, skal du øjeblikkeligt fortælle det til lægen.

Sollys og beskyttelse mod solen
Menelri undertrykker dit immunsystem. Dette øger din risiko for at udvikle kræft, især i huden og lymfesystemet. Du bør begrænse udsættelsen for sollys og UV-lys ved at: 

 • bære hensigtsmæssigt beskyttende tøj.
 • smøre dig hyppigt med solcreme med en høj beskyttelsesfaktor.


Tal med din læge, før du tager Menelri:  

 • hvis du har epilepsi.
 • hvis du har nogle leverproblemer.
 • hvis du er gravid.
 • hvis du ammer.
 • hvis denne medicin er ordineret til et barn.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, (eller hvis du er i tvivl), skal du fortælle det til din læge, inden du tager Menelri. Det skyldes, at denne medicin indeholder alkohol (se punktet "Menelri indeholder ethanol" nedenfor). 


Overvågning under behandling med Menelri
Din læge vil undersøge: 

 • mængden af ciclosporin i dit blod, særligt hvis du har fået entransplantation.
 • dit blodtryk inden start af behandling og regelmæssigt i løbet af behandlingen.
 • hvor godt din lever og dine nyrer fungerer.
 • dine blodlipider (fedt i blodet).

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Menelri virker, eller hvorfor det er ordineret til dig, skal du spørge din læge. 


Hvis du tager Menelri for andet end en transplantation (intermediær eller posterior uveitis og Behçets uveitis, atopisk dermatitis, svær leddegigt eller nefrotisk syndrom), må du desuden ikke tage Menelri:  

 • hvis du har nyreproblemer (bortset fra nefrotisk syndrom).
 • hvis du har en infektion, som ikke er under kontrol med medicin.
 • hvis du har en eller anden form for kræft.
 • hvis du har for højt blodtryk (hypertension), som ikke er under kontrol med medicin. Hvis du får for højt blodtryk i løbet af behandlingen, og det ikke kan kontrolleres, skal behandlingen med Menelri standses af din læge.

Tag ikke Menelri, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet, inden du tager Menelri.

Hvis du behandles for Behçets uveitis, vil din læge overvåge din sygdom særlig omhyggeligt, hvis du har neurologiske symptomer (fx øget glemsomhed, personlighedsændringer, som bemærkes gradvist, psykiske eller humørrelaterede forstyrrelser, brændende fornemmelse i arme og ben, nedsat følesans i arme og ben, snurrende fornemmelse i arme og ben, svækkede arme og ben, gangbesvær, hovedpine med eller uden kvalme og opkastning, synsforstyrrelser, inkl. begrænset bevægelse af øjeæblerne).

Din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du er ældre og behandles for psoriasis eller atopisk dermatitis. Hvis du har fået ordineret Menelri til behandling af psoriasis eller atopisk dermatitis, må du ikke udsættes for UV-B-stråler eller lysbehandling i løbet af behandlingen. 

Børn og unge

Menelri må kun gives til børn i forbindelse med en transplantation eller til behandling af nefrotisk syndrom. 

Ældre mennesker (65 år og derover)

Der er begrænset erfaring med Menelri hos ældre patienter. Din læge vil overvåge, hvor godt dine nyrer fungerer. Hvis du er over 65 år og har psoriasis eller atopisk dermatitis, må du kun behandles med Menelri, hvis din tilstand er særlig alvorlig. 

Brug af anden medicin sammen med Menelri

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle det til din læge, hvis du tager følgende medicin inden eller i løbet af behandlingen med Menelri: 

 • Medicin, som kan påvirke dit kaliumniveau. Det omfatter medicin, som indeholder kalium, kaliumtilskud, vanddrivende medicin (diuretika), som kaldes kaliumbesparende diuretika, og visse lægemidler, som sænker blodtrykket.
 • Methotrexat. Dette anvendes til behandling af svulster, svær psoriasis og sværleddegigt.
 • Medicin, som kan øge eller reducere mængden af ciclosporin (det aktive stof i Menelri) i blodet. Din læge vil muligvis undersøge mængden af ciclosporin i blodet, når du starter eller standser behandlingen med andre lægemidler.
  • Medicin, som kan øge mængden af ciclosporin i blodet, bl.a.: antibiotika (fx erythromycin og azithromycin), medicin mod svamp (voriconazol, itraconazol), medicin mod hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk (diltiazem, nicardipin, verapamil, amiodaron), metoclopramid (medicin mod kvalme og opkastninger), svangerskabsforebyggende tabletter, danazol (medicin mod menstruationsproblemer), medicin mod urinsyregigt (allopurinol), cholsyre og -derivater (medicin mod galdesten), proteasehæmmere, der bruges til at behandle HIV, imatinib (medicin mod leukæmi eller svulster), colchicin, telaprevir (medicin mod hepatitis C).
  • Medicin, som kan sænke mængden af ciclosporin i blodet, bl.a.: barbiturater (sovemedicin), visse typer medicin mod epilepsi (fx carbamazepin og phenytoin), octreotid (medicin mod akromegali eller neuroendokrine svulster i maven), antibakteriel medicin, som bruges til behandling af tuberkulose, orlistat (bruges til at fremme vægttab), naturlægemidler, som indeholder perikon, ticlopidin (bruges efter slagtilfælde), visse typer blodtrykssænkende medicin (bosentan) samt terbinafin (medicin mod svamp på tæer og negle).
 • Medicin, som kan påvirke nyrerne, bl.a.: antibakteriel medicin (gentamycin, tobramycin, ciprofloxacin), medicin mod svamp, som indeholder amphotericin B, medicin mod urinvejsinfektioner, som indeholder trimethoprim, medicin mod kræft, som indeholder melphalan, medicin, som sænker mængden af mavesyre (syresekretionshæmmende medicin af typen H2-receptorantagonister), tacrolimus, smertestillende medicin (NSAID, som fx diclofenac), fibrater (medicin, der bruges til at sænke mængden af fedt i blodet).
 • Nifedipin. Dette bruges til behandling af højt blodtryk og smerter i hjertet. Hvis du tager nifedipin under din behandling med ciclosporin, kan dit tandkød hæve op og vokse ud over tænderne.
 • Digoxin (bruges til behandling af hjertelidelser), kolesterolsænkende medicin (HMG-CoA- reduktasehæmmere, som også kaldes statiner), prednisolon, etoposid (bruges til behandling af kræft), repaglinid (til behandling af sukkersyge), medicin, der undertrykker immunforsvaret (everolimus, sirolimus), ambrisentan og bestemte lægemidler mod kræft, som kaldes antracykliner (fx doxorubicin).

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Menelri. 

Brug af Menelri sammen med mad og drikke

Tag ikke Menelri sammen med grapefrugt eller grapejuice, da det kan påvirke virkningen af Menelri. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Din læge vil drøfte de mulige risici ved at tage Menelri under graviditet med dig. 

 • Fortæl det til din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Erfaringerne med Menelri under graviditet er begrænsede. Som hovedregel må du ikke tage Menelri under graviditet. Hvis det er nødvendigt at tage denne medicin, vil din læge drøfte fordele og mulige risici ved at tage den under graviditet med dig.
 • Fortæl det til lægen, hvis du ammer. Amning anbefales ikke under behandling med Menelri. Dette skyldes, at det aktive stof ciclosporin udskilles i mælken. Dette kan påvirke dit barn.

Menelri 50 mg bløde kapsler Menelri 100 mg bløde kapsler

Tag ikke Menelri, hvis du er gravid eller hvis du ammer medmindre din læge har anbefalet det. Din læge kan lave ekstra kontroller mens du tager denne medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Menelri indeholder alkohol. 

Menelri indeholder ethanol, propylenglycol, ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret og natrium

10 mg bløde kapsler
Dette lægemiddel indeholder 10 mg ethanol i hver kapsel. Dette svarer til mindre end 1 ml øl eller 1 ml vin.‌
Dette lægemiddel indeholder 20,84 mg propylenglycol i hver kapsel.

25 mg bløde kapsler
Dette lægemiddel indeholder 25 mg ethanol i hver kapsel. Dette svarer til mindre end 1 ml øl eller 1 ml vin.‌
Dette lægemiddel indeholder 46,42 mg propylenglycol i hver kapsel.

50 mg bløde kapsler
Dette lægemiddel indeholder 50 mg ethanol i hver kapsel. Dette svarer til mindre end 2 ml øl eller 1 ml vin.
Dette lægemiddel indeholder 90,36 mg propylenglycol i hver kapsel.

100 mg bløde kapsler

Dette lægemiddel indeholder 100 mg ethanol i hver kapsel. Dette svarer til mindre end 3 ml øl eller 1 ml vin.
Dette lægemiddel indeholder 148,31 mg propylenglycol i hver kapsel.

Tal med lægen eller apotekspersonalet før du giver din baby denne medicin, hvis din baby er mindre end 4 uger gammel. Især hvis din baby får anden medicin, der indeholder propylenglycol eller alkohol.

Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen navneværdig effekt.

Dette lægemiddel indeholder ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret, som kan give ubehag i maven eller diarré.

Dette lagemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Menelri

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Tag ikke mere end den anbefalede dosis. 


Lægen justerer dosis omhyggeligt efter dine individuelle behov. For meget medicin kan påvirke dine nyrer. Du vil regelmæssigt få taget blodprøver og blive undersøgt på hospitalet, særligt efter en transplantation. Her får du mulighed for at tale med lægen om behandlingen og eventuelle problemer. 

Så meget Menelri skal du tage

Lægen vil beregne din korrekte dosis Menelri. Det afhænger af din kropsvægt og hvad du tager medicinen for. Lægen fortæller dig også, hvor ofte du skal tage din medicin. 

 

Voksne:  

 • Organ-, knoglemarvs eller stamcelletransplantation
  • Den totale daglige dosis er sædvanligvis mellem 2 mg og 15 mg pr. kilogram kropsvægt. Denne dosis fordeles på to doser.
  • Der anvendes ofte højere doser inden og umiddelbart efter transplantationen. Lavere doser anvendes, så snart det transplanterede organ eller knoglemarv er stabiliseret.
  • Lægen vil justere din dosis, så den passer til dig. For at kunne gøre dette skal lægen muligvis tage nogle blodprøver.
 • Endogen uveitis
  • Den totale daglige dosis er sædvanligvis mellem 5 mg og 7 mg pr. kilogram kropsvægt. Denne dosis fordeles på to doser.
 • Nefrotisk syndrom
  • Den totale daglige dosis er sædvanligvis 5 mg pr. kilogram kropsvægt. Denne dosis fordeles på to doser. Hos patienter med nyreproblemer må den første dosis, der tages hver dag, ikke være på mere end 2,5 mg pr. kilogram kropsvægt.
 • Svær leddegigt
  • Den totale daglige dosis er sædvanligvis mellem 3 mg og 5 mg pr. kilogram kropsvægt. Denne dosis fordeles på to doser.
 • Psoriasis og atopisk dermatitis
  • Den totale daglige dosis er sædvanligvis mellem 2,5 mg og 5 mg pr. kilogram kropsvægt. Denne dosis fordeles på to doser.

Børn:  

 • Nefrotisk syndrom
  • Den totale daglige dosis for børn er sædvanligvis 6 mg pr. kilogram kropsvægt. Denne dosis fordeles på to doser. Hos patienter med nyreproblemer må den første dosis, der tages hver dag, ikke være på mere end 2,5 mg pr. kilogram kropsvægt.


Du skal altid følge lægens anvisninger nøjagtigt, og du må aldrig selv ændre dosis. Heller ikke hvis du føler dig rask. 


Hvis din læge skifter dig fra en oral lægemiddelform af ciclosporin til en anden

Når du skifter fra en oral lægemiddelform af ciclosporin til en anden: 

 • Din læge vil overvåge dig grundigere i en kort periode.
 • Du kan opleve visse bivirkninger. Hvis det sker, skal du fortælle det til lægen eller på apoteket. Din dosis skal muligvis ændres. Du må aldrig selv ændre din dosis, medmindre lægen har bedt dig om det.


Hvornår du skal tage Menelri

Tag Menelri på samme tidspunkt hver dag. Dette er meget vigtigt, hvis du har fået en transplantation.

Sådan skal du tage Menelri

Din daglige dosis skal altid fordeles på 2 doser.
Fjern kapslerne fra blisteren. Synk kapslerne hele med et glas vand. 


Så længe skal du tage Menelri

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage Menelri. Det afhænger af, om du tager det efter en transplantation eller for behandling af en alvorlig hudlidelse, leddegigt, uveitis eller nefrotisk syndrom. I forbindelse med alvorligt udslæt varer behandlingen typisk 8 uger.

Fortsæt med at tage Menelri, så længe din læge siger, at du skal gøre det.

Hvis du har spørgsmål om, hvor længe du skal tage Menelri, skal du tale med din læge eller apoteket. 

Hvis du har taget for meget Menelri

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Menelri end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Menelri

 • Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over. Fortsæt derefter som normalt.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Menelri

Hold ikke op med at tage Menelri, medmindre din læge siger det.
Du skal fortsætte med at tage Menelri, selvom du føler dig rask. Hvis du stopper behandlingen med Menelri, kan det øge risikoen for, at det transplanterede organ afstødes.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Nogle bivirkninger kan være alvorlige.
 


Fortæl det øjeblikkeligt til lægen, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger:  

 • Ligesom anden medicin, der påvirker immunsystemet, kan ciclosporin påvirke kroppens evne til at bekæmpe infektioner, det kan også forårsage svulster eller andre kræfttyper, særligt i huden. Tegn på infektion kan være feber eller ondt i halsen.
 • Synsændringer, manglende koordinationsevne, klodsethed, hukommelsestab, talebesvær eller manglende forståelse af, hvad andre siger, samt muskelsvaghed. Dette kan være tegn på en infektion i hjernen, som kaldes progressiv multifokal leukoencefalopati.
 • Hjerneproblemer med tegn som fx krampeanfald, forvirring, desorientering, nedsat opmærksomhed, personlighedsændringer, uro, søvnløshed, synsændringer, blindhed, koma, lammelse af dele af eller hele kroppen, nakkestivhed, manglende koordinering med eller uden usædvanlig tale eller usædvanlige øjenbevægelser.
 • Hævelse i det bagerste af øjnene. Dette kan være forbundet med sløret syn. Det kan også påvirke dit syn pga. det højere tryk inde i hovedet (benign intrakraniel hypertension).
 • Leverproblemer og -skade med eller uden gul hud og øjne, kvalme, appetitløshed og mørk urin.
 • Nyreproblemer, som kan nedsætte din urinproduktion betydeligt.
 • Lavt niveau af røde blodlegemer eller blodplader. Tegnene omfatter bleg hud, træthedsfølelse, åndenød, mørk urin (dette er et tegn på nedbrydning af røde blodlegemer), blå mærker eller blødning uden åbenlys årsag, forvirring, desorientering, nedsat opmærksomhed og nyreproblemer.


Andre bivirkninger kan omfatte:  


Meget almindelige bivirkninger:
kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede.  

 • Nyreproblemer.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Hovedpine.
 • Rystelser i kroppen, som du ikke kan kontrollere.
 • Kraftig hårvækst på kroppen og i ansigtet.
 • Højt niveau af lipider i blodet.

Hvis nogle af disse bivirkninger giver dig betydelige gener, skal du sige det til din læge


Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • Krampeanfald.
 • Leverproblemer.
 • Højt blodsukker.
 • Træthed.
 • Manglende appetit.
 • Kvalme, opkastning, mavesmerter, forstoppelse, diarré.
 • Unormalt kraftig hårvækst.
 • Akne, hedeture.
 • Feber.
 • Lavt niveau af hvide blodlegemer.
 • Følelsesløshed eller snurrende fornemmelse.
 • Muskelsmerter, muskelkramper.
 • Mavesår.
 • Vækst af tandkød, der kan dække dine tænder.
 • Højt niveau af urinsyre eller kalium i blodet, lavt niveau af magnesium i blodet.

Hvis nogle af disse bivirkninger giver dig betydelige gener, skal du sige det til din læge


Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Symptomer på hjernesygdom inkl. pludselige krampeanfald, forvirring, søvnløshed, desorientering, synsforstyrrelser, bevidsthedstab, følelse af svage arme og ben, nedsat bevægelighed.
 • Udslæt.
 • Hævelser over hele kroppen.
 • Vægtøgning.
 • Lavt niveau af røde blodlegemer, lavt niveau af blodplader, som kan føre til øget risiko for blødning.

Hvis nogle af disse bivirkninger giver dig betydelige gener, skal du sige det til din læge


Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Nerveproblemer med følelsesløshed eller snurrende fornemmelse i fingre og tæer.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med svære smerter i den øvre del af maven.
 • Muskelsvaghed, tab af muskelstyrke, smerter i musklerne i ben eller hænder eller andre steder i kroppen.
 • Ødelæggelse af røde blodlegemer, der giver nyreproblemer med symptomer som fx hævelse af ansigt, mave, hænder og/eller fødder, mindre vandladning, vejrtrækningsbesvær, brystsmerter, krampeanfald, bevidsthedstab.
 • Ændringer i menstruationscyklus, udvikling af bryster hos mænd.

Hvis nogle af disse bivirkninger påvirker dig i alvorlig grad, skal du sige det til din læge


Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos færre end 1ud af 10.000 behandlede  

 • Hævelse i det bagerste af øjnene, som kan være forbundet med øget tryk inde i hovedet og synsforstyrrelser.

Hvis dette påvirker dig i alvorlig grad, skal du sige det til din læge


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
 

 • Alvorlige leverproblemer både med og uden gule øjne og hud, kvalme, appetitmangel, mørk urin, hævelse i ansigt, fødder, hænder og/eller hele kroppen.
 • Blødninger under huden eller blå mærker, pludselig blødning tilsyneladende uden nogen grund.
 • Migræne eller kraftig hovedpine, ofte med kvalme og opkastning og lysfølsomhed.
 • Smerte i ben og fødder.

Hvis nogle af disse bivirkninger giver dig betydelige gener, skal du sige det til din læge.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger
Der forventes ikke yderligere bivirkninger hos børn og unge i forhold til hos voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Kapslerne må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 • Opbevar kapslerne i den originale emballage for at beskytte mod fugt. 

 • Lad kapslerne blive i folien. Udtag først kapslerne, når det er tid til at tage medicinen. 

 • Når blisteren åbnes, kan du opleve en karakteristisk lugt. Dette er normalt og betyder ikke, at der er noget i vejen med kapslerne. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Menelri 10 mg bløde kapsler indeholder:

 • Aktivt stof: ciclosporin. Hver kapsel indeholder 10 mg ciclosporin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
 • Kapselindhold: all-rac-α-tocopherol, vandfri ethanol, propylenglycol, majsolie-mono-di- triglycerider, ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret.
 • Kapslen: Titandioxid (E 171), glycerol 85 %, propylenglycol, gelatine.
 • Blæk: carminsyre (E 120), aluminiumchloridhexahydrat, natriumhydroxid, propylenglycol og hypromellose type 2910.

Menelri 25 mg bløde kapsler indeholder:

 • Aktivt stof: ciclosporin. Hver kapsel indeholder 25 mg ciclosporin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
 • Kapselindhold: all-rac-α-tocopherol, vandfri ethanol, propylenglycol, majsolie-mono-di- triglycerider, ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret.
 • Kapslen: Sort jernoxid (E 172), titandioxid (E 171), glycerol 85 %, propylenglycol, gelatine.
 • Blæk: carminsyre (E 120), aluminiumchloridhexahydrat, natriumhydroxid, propylenglycol og hypromellose type 2910.

Menelri 50 mg bløde kapsler indeholder:

 • Aktivt stof: ciclosporin. Hver kapsel indeholder 50 mg ciclosporin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
 • Kapselindhold: all-rac-α-tocopherol, vandfri ethanol, propylenglycol, majsolie-mono-di- triglycerider, ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret.
 • Kapslen: Titandioxid (E 171), glycerol 85 %, propylenglycol, gelatine.
 • Blæk: carminsyre (E 120), aluminiumchloridhexahydrat, natriumhydroxid, propylenglycol og hypromellose type 2910.

Menelri 100 mg bløde kapsler indeholder:

 • Aktivt stof: ciclosporin. Hver kapsel indeholder 100 mg ciclosporin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
 • Kapselindhold: all-rac-α-tocopherol, vandfri ethanol, propylenglycol, majsolie-mono-di- triglycerider, ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret.
 • Kapslen: Sort jernoxid (E172), titandioxid (E 171), glycerol 85 %, propylenglycol, gelatine.
 • Blæk: carminsyre (E 120), aluminiumchloridhexahydrat, natriumhydroxid, propylenglycol og hypromellose type 2910.

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Menelri 10 mg bløde kapsler er gule til hvide ovale, og præget med “NVR 10mg” i rødt.
Længde: 7,4-8,9 mm 

Diameter: 5,9-6,7 mm 


Menelri 25 mg bløde kapsler er blå til grå ovale, og præget med “NVR 25mg” i rødt.
Længde: maks. 14,0 mm 

Diameter: maks. 8,2 mm 


Menelri 50 mg bløde kapsler er gule til hvide aflange, og præget med “NVR 50mg” i rødt.
Længde: maks. 21,9 mm 

Diameter: maks. 8,5 mm 


Menelri 100 mg bløde kapsler er blå til grå aflange, og præget med “NVR 100mg” i rødt.
Længde: maks. 27,7 mm 

Diameter: maks. 9,5 mm 


Menelri 10 mg findes i PA/Alu/PVC-Alu blister med dobbeltsidet aluminium bestående af aluminiumfolie på den nedre side og aluminiumfolie på den øvre side. 

Pakningsstørrelse

Blister: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 250 og 300 bløde kapsler

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 


Menelri 25 mg, 50 mg og 100 mg findes i PA/Alu/PVC-Alu blister og perforeret enkeltdosisblister med dobbeltsidet aluminium bestående af aluminiumfolie på den nedre side og aluminiumfolie på den øvre side. 

Pakningsstørrelse‌

Blister: 20, 30, 50, 55, 60, 90, 100, 250 og 300 bløde kapsler

Enkeltdosisblister: 50x1 og 60x1 bløde kapsler 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S 

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien 

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØSs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Frankrig, Sverige, Storbritannien 

Menelri 

Belgien, Holland, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Slovakiet 

Ciclosporin Sandoz 

Tyskland 

Ciclosporin Hexal 

Rumænien 

Ciclosporinâ Sandoz 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...