Verquvo

filmovertrukne tabletter 2,5 mg, 5 mg og 10 mg

Bayer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Verquvo 2,5 mg filmovertrukne tabletter  

Verquvo 5 mg filmovertrukne tabletter  

Verquvo 10 mg filmovertrukne tabletter  

vericiguat  

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verquvo
 3. Sådan skal du tage Verquvo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Verquvo indeholder det aktive stof vericiguat, der er en type hjertemedicin, som kaldes opløselig guanylatcyklasestimulator. 

 

Verquvo bruges til at behandle voksne med langvarig hjerteinsufficiens, som for nylig har haft øgede symptomer på hjerteinsufficiens. Derfor har du evt. været indlagt, og/eller du kan have fået et lægemiddel (diuretikum) i en vene for at få dig til at udskille mere urin end normalt. 

 

Hjerteinsufficiens er når hjertet er svagt og ikke kan pumpe nok blod til kroppen. Nogle almindelige symptomer på hjerteinsufficiens er åndenød, træthed eller hævelse forårsaget af en væskeophobning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Verquvo

Tag ikke Verquvo hvis du

 • er allergisk over for vericiguat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Verquvo (angivet i punkt 6),
 • tager anden medicin, der indeholder en anden opløselig guanylatcyklase-stimulator, f.eks. riociguat, der anvendes til at behandle højt blodtryk i lungerne.

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du først kontakte lægen og ikke tage dette lægemiddel. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Verquvo, hvis du har 

 • lavt blodtryk med symptomer som svimmelhed eller omtågethed,
 • svære nyreproblemer, eller hvis du er i dialyse,
 • svære leverproblemer.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn eller unge under 18 år, da det ikke er blevet undersøgt i denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Verquvo

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin, især medicin der 

 • tilhører en gruppe af opløselige guanylatcyklase-stimulatorer (f.eks. riociguat). Tag ikke Verquvo, hvis du tager disse lægemidler. Se ”Tag ikke Verquvo”.
 • behandler højt blodtryk i lungerne, eller lægemidler til at opnå eller opretholde en erektion, kaldet PDE5-hæmmere (f.eks. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Disse lægemidler bør ikke anvendes, mens du tager Verquvo.
 • behandler hjertesygdom, herunder brystsmerter, kaldet nitrater (f.eks. isosorbidmononitrat).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Verquvo bør ikke anvendes under graviditeten, da det er ukendt, om det skader det ufødte barn. Hvis der er risiko for, at du kan blive gravid, skal du kontakte lægen om sikre præventionsmidler. 


Amning
Det er ukendt, om Verquvo udskilles i din modermælk og evt. kan skade dit barn. Lægen vil sammen med dig afgøre, om du skal holde op med at amme eller stoppe behandlingen med Verquvo. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svimmel, mens du tager dette lægemiddel, må du hverken føre motorkøretøj, cykle eller betjene nogen maskiner. 

Verquvo indeholder lactose og natrium

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Verquvo

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede startdosis er 1 tablet med 2,5 mg én gang dagligt. Din læge vil justere dosis afhængig af hvor godt behandlingen tolereres. Din læge vil typisk øge dosis efter omkring 2 uger til 1 tablet med 5 mg én gang dagligt, og efter endnu omkring 2 uger op til den maksimale måldosis på 1 tablet med 10 mg én gang dagligt. 

 

Hvis du har lavt blodtryk, mens du tager Verquvo. Det kan få dig til at føle dig svimmel og omtåget, og din læge kan midlertidigt nedsætte din Verquvo-dosis eller afbryde din behandling med Verquvo. 

 

Tag en tablet på samme tidspunkt hver dag sammen med mad. Hvis du ikke kan sluge tabletten, kan du knuse Verquvo og blande den med vand. Tag straks denne blanding. 

Hvis du har taget for meget Verquvo

Kontakt lægen, hvis du har taget for meget Verquvo, og du får nogle af bivirkningerne anført i punkt 4. Den mest sandsynlige virkning vil være en blodtrykssænkning, som kan få dig til at føle dig svimmel og omtåget. 

Hvis du har glemt at tage Verquvo

Tag den glemte tablet så snart du husker på det, på den samme dag som den glemte dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Verquvo

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden først at tale med din læge. Hvis du holder op med at tage dette lægemiddel, kan din tilstand forværres. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De mulige bivirkninger er:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • lavt blodtryk (hypotension)

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • lavt antal røde blodlegemer (anæmi), som kan forårsage bleg hud, svaghed eller åndenød
 • svimmelhed
 • hovedpine
 • kvalme og opkastning
 • fordøjelsesbesvær (dyspepsi)
 • halsbrand (gastroøsofageal reflukssygdom)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og på hvert blister eller hver flaske efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Verquvo indeholder

 • Aktivt stof: vericiguat. Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg vericiguat.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, hypromellose 2910, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat (se punkt 2 ”Verquvo indeholder lactose og natrium”).
  Filmovertræk: Hypromellose 2910, talcum, titandioxid (E 171), jernoxid rød (E 172) (kun Verquvo 5 mg), jernoxid gul (E 172) (kun Verquvo 10 mg).

Udseende og pakningsstørrelser

Verquvo 2,5 mg filmovertrukne tabletter (tabletter) er runde, bikonvekse og hvide med en diameter på 7 mm, præget med ”2.5” på den ene side, og ”VC” på den anden side.
Verquvo 5 mg filmovertrukne tabletter (tabletter) er runde, bikonvekse og brunrøde med en diameter på 7 mm, mærket med ”5” på den ene side, og ”VC” på den anden side.
Verquvo 10 mg filmovertrukne tabletter (tabletter) er runde, bikonvekse og gul-orange med en diameter på 9 mm, mærket med ”10” på den ene side, og ”VC” på den anden side. 


Verquvo fås 

 • i blistere i æsker med 14, 28 eller 98 filmovertrukne tabletter
 • i perforerede enkeltdosisblistere i æsker med 10 × 1 eller 100 × 1 filmovertrukne tabletter
 • i flasker med 100 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG 

51368 Leverkusen  

Tyskland 

Fremstiller

Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee  

51368 Leverkusen  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

België/Belgique/Belgien 

Bayer SA-NV 

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

 

България 

Байер България ЕООД  

Tел.: +359 02 4247280 

 

Česká republika 

Bayer s.r.o. 

Tel: +420 266 101 111 

 

Danmark 

Bayer A/S 

Tlf: +45 45 23 50 00 

 

Deutschland 

Bayer Vital GmbH 

Tel: +49 (0)214-30 513 48 

 

Eesti 

Bayer OÜ 

Tel: +372 655 8565 

 

Ελλάδα 

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  

Τηλ: +30-210-61 87 500 

 

España 

Bayer Hispania S.L.  

Tel: +34-93-495 65 00 

 

France 

Bayer HealthCare 

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54 

 

Hrvatska 

Bayer d.o.o. 

Tel: +385-(0)1-6599 900 

 

Ireland 

Bayer Limited 

Tel: +353 1 216 3300 

 

Ísland 

Icepharma hf. 

Sími: +354 540 8000 

 

Italia 

Bayer S.p.A. 

Tel: +39 02 397 8 1 

 

Κύπρος 

NOVAGEM Limited 

Tηλ: +357 22 48 38 58 

 

Latvija 

SIA Bayer 

Tel: +371 67 84 55 63 

 

Lietuva 

UAB Bayer 

Tel. +37 05 23 36 868 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Bayer SA-NV 

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 

 

Magyarország 

Bayer Hungária KFT  

Tel: +36 14 87-41 00 

 

Malta 

Alfred Gera and Sons Ltd.  

Tel: +35 621 44 62 05 

 

Nederland 

Bayer B.V. 

Tel: +31-(0)297-28 06 66 

 

Norge 

Bayer AS 

Tlf: +47 23 13 05 00 

 

Österreich 

Bayer Austria Ges.m.b.H.  

Tel: +43-(0)1-711 46-0 

 

Polska 

Bayer Sp. z o.o. 

Tel: +48 22 572 35 00 

 

Portugal 

Bayer Portugal, Lda.  

Tel: +351 21 416 42 00 

 

România 

SC Bayer SRL 

Tel: +40 21 529 59 00 

 

Slovenija 

Bayer d. o. o. 

Tel: +386 (0)1 58 14 400 

 

Slovenská republika 

Bayer spol. s r.o. 

Tel. +421 2 59 21 31 11 

 

Suomi/Finland 

Bayer Oy 

Puh/Tel: +358- 20 785 21 

 

Sverige 

Bayer AB 

Tel: +46 (0) 8 580 223 00 

 

United Kingdom (Northern Ireland) 

Bayer AG 

Tel: +44-(0)118 206 3000 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...